U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 17 dec. 2007 - 18-12-2007

Met de kerstdagen voor de deur had het schepencollege dit jaar de wijsheid opgebracht om de laatste gemeenteraad van het jaar iets vroeger dan klassiek te laten doorgaan. Iedereen was dan ook op post voor deze belangrijke maar tevens eerder saaie vergadering. Saai omdat er enkel administratieve zaken op de agenda stonden: maar liefst 63 (!) agendapunten in de openbare vergadering en dan nog eens 7 in de besloten vergadering. Dé grote insteek en rode draad door deze vergadering: geld (véél geld).

Ze begonnen met het klassieke openingsritueel: de verwelkoming, de vraag of het verslag van vorige keer te pruimen was en de loting van de voorstemmer (niet onbelangrijk deze keer). Slachtoffer van dienst was schepen Suske Dielis.Eerste blokje: het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). De gemeenteraad kreeg ter kennisname voorgelegd: de budgetwijziging 2007 en ter goedkeuring: de meerjarenplanning voor 2008 tot 2010, de beleidsnota voor 2008 én het budget (de begroting) voor 2008.

In 2008 wil het OCMW van Merksplas werken aan de uitrusting van het "sociaal huis", de afwerking van Ter Driezen en het bejaardentehuis, de oprichting van een seniorenraad, kinderopvang voor kindjes tot 3 jaar, een vrijwilligerswerking, de opmaak van het lokaal sociaal beleidsplan, de opvang van minderjarige asielzoekers, de uitbouw van het strijkatelier en het project dienstencheques.

Namens CD&V zei Hans Geerts dat hij vaststelt dat het gemeentelijk aandeel voor het OCMW zeer sterk stijgt, van 260.000 euro naar 956.000 euro. Hij vroeg zich af of dat komt door de plannen een dagcentrum voor senioren op te richten. De burgemeester zei dat het verschil vooral boekhoudkundig te verklaren is en ook door de betaling van Ter Driezen komt. Aan Jef Schoofs (Groen!) zei hij dat nog gezocht wordt naar nieuwe behuizing voor de asielzoekers.Tweede blokje: de politie. Merksplas maakt deel uit van de zone Noorderkempen (met Hoogstraten en Rijkevorsel) en betaalt ook elk jaar ongeveer 18% van de middelen. In de gewone begroting betreft het 238.648 euro en voor de investeringen heeft Merksplas 20.206 euro veil.Derde blokje: de kerkraden. Het punt over de Kerkraad Sint-Rumoldus Zondereigen werd verdaagd. Voor een begrotingswijziging voor 2007 van de Kerkraad Sint-Willibrordus Merksplas was er een positief advies. De ontvangstruimte in de pastorie wordt aangepakt en de vloerbekleding in de weekkapel in de kerk wordt vernieuwd.Vierde blok: de eigen gemeentelijke financiën of "hoe geven we geld uit?":

Het kasnazicht tot 31 december 2006 werd goedgekeurd. Idem met de rekening voor 2006. Dan volgde het jaarverslag voor 2006. Spijtig dat dit interessant "historisch overzicht" zo weinig aandacht krijgt in de lawine van cijfers en geld op een gemeenteraad als deze. Het betreft gegevens over de werking van de diverse gemeentediensten en de gemeentelijke adviesraden. Jef Schoofs (Groen!) merkte terecht op dat de Wereldraad in het verslag vergeten is.

Dan volgden het algemeen beleidsplan voor deze legislatuur én het zogenoemde financieel meerjarenplan over de periode 2007 tot 2012.

Daaruit leren we onder andere dat er gewerkt gaat worden aan een zuinig gebruik van energie, de restauraties op de Kolonie (ook van het kerkhof), de verdere uitbouw van De Marc/kt en het nieuwe gemeentelijke arsenaal, groen rond het nieuwe rusthuis, de afbraak van Ter Marcke (wordt een verbindend plein), fietspaden, een toeristisch fietspad op de Geheulse Dijk, investeringen in Zigzag en Spelewei en de bouw van de tweede sporthal met fuifzaal.

Kern van deze gemeenteraad was uiteraard de voorlegging van het budget (de gemeentebegroting) voor 2008. Bij dit budget horen (verplicht) een beleidsnota en een financiële nota voor 2008. Het geraamde begrotingsresultaat voor 2008 komt op 868.212 euro in de gewone dienst en 6.950 euro in de buitengewone dienst.

Namens CD&V zei Werner Van Baekel dat hij de berichtgeving in GRaM tendentieus vindt. Er is wel sprake van een belastingsverlaging die in de verf wordt gezet, over de verhoging van de opcentiemen wordt in die termen gezwegen. De burgemeester gaf hem gelijk.

Verder had Werner Van Baekel (CD&V) de begroting en de belastingen traditiegetrouw aandachtig bekeken. Er ontspon zich over de belastingen al een discussie voor de raad aan het punt zelf toekwam. Werner Van Baekel had simulaties gemaakt en was tot de constatering gekomen dat de verlaging van heden de oude verhoging niet compenseert. Jef Schoofs (Groen!) was het met hem eens. De meerderheid sprak van een interne verschuiving en een sociale maatregel omdat eigenaars die niet in Merksplas wonen, mensen met meer dan één onroerend goed en bedrijven het gelag zullen betalen. Werner Van Baekel (CD&V) en Jef Schoofs (Groen!) maakten zich sterk dat een modaal Merksplas' gezin wél meer zal betalen. Leggen we de cijfers naast mekaar?Vijfde blok: de eigen gemeentelijke belastingen en retributies of "hoe krijgen we geld binnen?":

In dit blok volgde een ellenlange lijst van belastingen en retributies. We geven ze hier weer met tussen haakjes de periode waarvoor ze gelden:

- de aanvullende belasting op de personenbelasting (2008 tot 2013). Die wordt verlaagd tot 6,5% !
- de opcentiemen op de onroerende voorheffing (2008 tot 2013). Die worden verhoogd tot 1100 punten ! Dit is dus verbloemd weergegeven in de GRaM.
- de belasting op de kampeerterreinen en kampeerverblijven (2008). Die zal 106,18 euro per kampeerceel bedragen.
- de directe belasting op de tweede verblijven (2008 tot 2013). Die zal 190 euro bedragen.
- de indirecte belasting op het openen of veranderen van hinderlijke inrichtingen klasse 1 en 2 (2008 tot 2013)
- de retributie voor administratieve prestaties (2008 tot 2013)
- de retributie voor "groot werk" aan stedenbouwkundige dossiers (2008 tot 2013)
- de indirecte belasting op administratieve stukken (2008 tot 2013)
- de retributie op de ontlening van boeken en het maken van fotokopieën in de bib (2008 tot 2013)
- de retributie op het gebruik van de lokalen in De Marc/kt (2008 tot 2013)
- de retributie voor het gebruik van de kapel op de Kolonie (2008 tot 2013)
- de retributie op het gebruik van het computerlokaal (2008 tot 2013)
- de retributie op het gebruik van de polyvalente zaal in Qworzo (2008 tot 2013)
- idem voor de turnzaal aldaar
- de retributie voor het gebruik van de sporthal (2008 tot 2013)
- de retributie voor het gebruik van de voetbalvelden (2008 tot 2013)
- idem voor de tennisvelden
- de directe belasting op het ophalen van huisvuil (2008 tot 2013)
- het retributiereglement op DIFTAR (2008 tot 2013)
- het reglement op de verstrekking van de diverse soorten huisvuilzakken (2008 tot 2013)
- de tarieven voor grafconcessies
- de indirecte belasting op begraving, uitstrooiing en bijzetting (2008 tot 2013)
- het belastingreglement op ontgraving (2008 tot 2013)
- het reglement voor gewone plaatsrechten op het openbaar domein (2008 tot 2013)
- de belasting op de aansluiting op de riolering (2008 tot 2013)
- het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen (2008 tot 2013)
- de retributie om elektriciteit te gebruiken op evenementen in open lucht (2008 tot 2013)
- de retributie voor interventies van de brandweer (2008 tot 2013)Jef Schoofs (Groen!) en Hans Geerts (CD&V) kantten zich tegen het plan Ter Marcke af te breken en te vervangen door een verbindend plein. Hans Geerts (CD&V) stelde voor het terrein te verkopen, alsook het terrein in de Leopoldstraat waar nu een ongebruikt ander pleintje is. Dat zijn toplocaties om te bouwen midden in het centrum! Met de opbrengst uit die verkopen kan de verhoging van de opcentiemen betaald worden! Schepen Karel Lenaerts zag een verbindend plein als een goed planologisch idee. Verder leerde de raad dat er gestudeerd wordt op de energie-audit, dat er wegenwerken komen in Wijntuinstraat en Jaak Mertensstraat als er een rioleringsdossier aan gekoppeld kan worden en dat er nog geen idee is van wat er met de oude melkerij zal gebeuren.

Werner Van Baekel (CD&V) stelde vragen over de jobstudenten, Merksplas Feest!, de concessie voor Telenet en de boeking van de leningen aan EBEM.

CD&V en Groen! stemden tegen de begroting, voor de verlaging van de personenbelasting en tégen de verhoging van de opcentiemen. De verlaging maakt de verhoging uit het verleden immers niet goed! CD&V stemde ook tegen de kampeerbelasting (onthouding van Groen!) en tegen de prijzen in De Marc/kt en de kapel van de Kolonie omdat we die te hoog vinden.
Jef Schoofs (Groen!) kreeg te horen dat de brandweer facturen verstuurd bij aangestoken branden. Deze zaak zal trouwens meegenomen worden in het in opmaak zijnde reglement op de gemeentelijke administratieve sancties (gas). Jef Schoofs (Groen!) wilde ook dat de jeugdverenigingen ook grof vuil mogen blijven aanbieden.
Ook de prijzen voor elektriciteit in open lucht vonden in de ogen van Ria Severeyns (CD&V) geen genade.
Ad Sommen (CD&V) vroeg uitleg bij de procedure van de ontgravingen. Er was gemeld dat die procedure niet altijd foutloos verloopt.
Nog Ad Sommen (CD&V) vroeg uitleg bij de filosofie achter de belasting op de openbare werken.
Hans Geerts (CD&V) herhaalde het eerder geuite bezwaar tegen de belasting op het huisvuil voor zelfstandigen die een contract in deze hebben met een privé-firma. Blijkbaar denkt het schepencollege er aan de 100 euro per kop die de gemeente cadeau krijgt van de Vlaamse regering, te gebruiken om de huisvuilverwerking te betalen. De forfaitaire belasting zou dan afgeschaft worden.Zesde blok: de gemeentelijk toelagen of "wie krijgt geld van ons?":

- het reglement op de mantelzorg (2008 tot 2013)
- de gemeentelijke medisch-pedagogische toelage (2008 tot 2013)
- de toelage voor het derde kind (en volgende) (2008 tot 2013)
- de premies voor voorhuwelijkssparen (2008 tot 2013)
- het toelagereglement (voor DIFTAR) (2008 tot 2013)
- het subsidiereglement op de compostbakken (2008 tot 2013)
- het subsidiereglement op het putwateronderzoek (2008 tot 2013)
- het subsidiereglement op waterputten en infiltratie (2008 tot 2013)
- de subsidie aan KSK Merksplas (2008 tot 2013)

Hans Geerts (CD&V) stelde voor een geboortepremie te geven voor élk kind. Dat voorstel zal berekend worden op zijn financiële gevolgen.
Ad Sommen (CD&V) had vastgesteld dat de compostbakken fors duurder geworden zijn.
Werner Van Baekel (CD&V) pleitte voor een gelijke behandeling van alle sportverenigingen en een fair subsidiereglement.Zevende blok: het schepencollege zal gedacht hebben "we zijn nu toch bezig, laat ons er ook nog een reeks beleidsplans aan toevoegen" (telkens voor de periode 2008 tot 2013). De plans werden toegelicht door de schepenen Quirynen en Govers.
- het jeugdbeleidsplan: de jeugd wil gehoord worden. Er zal gewerkt worden aan de verbetering van de infrastructuur en aan een verbetering van de informatieverstrekking.
- het sportbeleidsplan: er komt een systeem van subsidiëring, er komt een tweede sporthal, er moeten meer opgeleide trainers komen, méér mensen moeten sporten, ook kansengroepen en mindervaliden. Er komt meer sport op de Kolonie.
- het cultuurbeleidsplan: meer ondersteuning vanuit de gemeente met veel meer aandacht voor wat vrijwilligers en verenigingen al doen (een subsidiereglement!), toch ook meer cultuuraanbod vanuit de gemeente, een betere samenwerking tussen de actoren en zorg voor het erfgoed.
- het globaal preventieplan voor het werken bij de gemeente en het welzijn aldaar

Hans Geerts (CD&V) zei dat beleidplans best eerst op de gemeenteraad komen en dan pas in de pers.
Ad Sommen (CD&V) gaf het cultuurbeleidsplan een onvoldoende omdat de cultuurdienst te weinig voor de verenigingen werkt en te veel bezig is met een eigen parallel aanbod. Schepen Quirynen was het met hem eens dat dit niet kan.Achtste blok: er moesten er ook nog een aantal "gewone agendapunten" besproken worden.

De raad aanvaardde een kostenloze grondafstand in de Pastoor Ceulemansstraat. Het gaat over een kleine groenzone in deze verkaveling die al in 1979 goedgekeurd werd.

De 10-de betaalde feestdag voor het personeel werd vastgelegd op vrijdag 2 mei 2008.
Het huishoudelijk reglement voor het onderhandelingscomité (gemeente - vakbonden) en van het gebruik van het computerlokaal werden goedgekeurd.

Het convenant voor de korte vervangingen (van afwezige leerkrachten) in Qworzo werd goedgekeurd.

De raad keurde ook de agenda's goed van de diverse intercommunales waarin de gemeente Merksplas participeert. Het betreft de IOK, de Muziekacademie, de Gasmaatschappij en het Crematorium.
Tenslotte werd een voorstel van het schepencollege voorgelegd om de emissierechten die de gemeente bezit op de boerderij van de Kolonie te verkopen.

Dan volgde de rondvraag. Hans Geerts (CD&V) zei dat er veel waterinsijpeling is in de kelders van De Marc/kt. Daar wordt aan gewerkt. Jef Schoofs vroeg naar de stand van zaken in verband met de Kolonie. Blijkt dat de provincie bezig is met een ruimtelijk uitvoeringsplan.

In de besloten vergadering werd een brandweerman bevorderd tot onderluitenant. De leden van de GeCoRo (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) werden ook aangeduid. Tenslotte werden de afgevaardigden naar de hoger vernoemde intercommunales aangeduid.

Boeken dicht rond de klok van 22u. Voor een vergadering met een begroting en zulke agenda is er ooit al trager gereden.

Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.