U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 21 januari 2008 - 22-01-2008

De feesten, familiebijeenkomsten en recepties zijn weer achter de rug, dus de politiek herneemt zijn normale gangetje. Vandaag zette het schepencollege slechts tien punten op de agenda van deze gemeenteraad voor de openbare zitting en nog eens zeven voor de besloten zitting.Alle raadsleden waren op post en na de verwelkoming werd Werner Van Baekel (CD&V) geloot als voorstemmer van dienst. Er waren bemerkingen bij het verslag van de vorige gemeenteraad. Jef Schoofs (Groen!) vond dat zijn gezegden over de gestegen onroerende voorheffing onvoldoende in het verslag verwoord waren.Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Merksplas werd door de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen goedgekeurd. Dat gebeurde op 6 december 2007. Of dat voor Merksplas ook een "schoon Sinterklaas-geschenk" is, valt volgens CD&V nog te bezien. De gemeenteraad nam in ieder geval officieel akte van dit feit.

De bestendige deputatie kan zich echter zowat over de hele lijn in het werkstuk van het schepencollege vinden: de keuzes in verband met de Kolonie, de glasteelt en de sport zitten volgens hen goed. Er wordt wel een verbetering aangebracht voor het wonen (geen aansnijden van een uitbreidingszone) en voor de tweede ambachtelijke zone op de Boensberg (geen vastlegging van een herbestemming van 2,6 ha naar landbouw).

Dan volgde de goedkeuring van het meerjarenplan voor 2008 tot 2013 van de Kerkraad van Sint-Willibrordus Rijkevorsel. De raad nam ook akte van het budget (de begroting) van deze Kerkraad. De gemeenteraad van Merksplas heeft zeggingsrecht over deze Rijkevorselse instantie, omdat er parochianen in Merksplas wonen. Het goede nieuws is dat er in 2008 geen gemeentelijke bijdrage gevraagd wordt.Dan een gelijkaardige materie: een positief advies over een begrotingswijziging uit 2007 van de Kerkraad Sint-Rumoldus van Zondereigen.Onze vrijwillige brandweer is min of meer continu op zoek naar jonge krachten om de al wat oudere collega's te vervangen als ze de dienst verlaten. Daarom werden zes vacatures open verklaard voor de functie van aspirant brandweerman m/v. De aanwervingsvoorwaarden werden ook bepaald. De burgemeester vroeg reclame te maken voor deze vacatures. Het Merksplasse korps kan 34 mensen bevatten en er zijn er slechts 27.

Er is ook een wervingscampagne geweest voor jobstudenten in het Initiatief Buitenschoolse Opvang "De Spetter". In de schoolvakanties kunnen die jobstudenten aan de slag.

Jef Schoofs (Groen!) maakte zich een beetje boos omdat deze beslissing pro forma is. De kandidaturen moesten immers al binnen zijn! Schepen Quirynen zei dat dit klopt maar dat dit komt door de zeer vroege vakanties dit jaar. In overleg met de vakbonden wordt een procedure afgesproken die langer geldig zal zijn.

Het gemeentepersoneel valt ook weer in de prijzen. Na onderhandelingen met de vakorganisaties, werd beslist dat het gemeentepersoneel (verder) kan genieten van een collectieve hospitalisatieverzekering "uitgebreide formule". Erelonen van artsen en supplementen voor éénspersoonskamers in een ziekenhuis vallen mee in de dekking. De werknemers en hun kinderen tot 21 jaar zijn de doelgroep.Er beweegt continu van alles in de wereld van de energiebedrijven. Zo werd beslist te proberen de Intercommunale voor de Gasbedeling in Antwerpen en Omgeving (IGAO) te integreren in de andere intercommunales IMEA, Intergem en Iveka. De gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten moeten hiermee echter akkoord gaan. Alle rechten en plichten blijven bij deze operatie behouden.

Vorige maand behandelde de gemeenteraad de agenda's van alle intercommunales waar Merksplas in participeert, behalve van het crematorium (IVCA). Nu werd de agenda van hun algemene vergadering ook goedgekeurd. Het wordt een belangrijke vergadering omdat er beslist moet worden over het al dan niet verder zetten van de intercommunale voor een nieuwe termijn van 18 jaar.

Dan volgde de rondvraag.

Jef Schoofs (Groen!) had een aantal vragen.

Hij insinueerde dat er gelobbyt was bij de Vlaamse overheid om subsidies los te peuteren en "anders" te kunnen besteden. Eerst wilde die overheid immers geen geld geven aan de afbraak van Ter Marcke wegens "geen meerwaarde voor Merksplas". Later bleek dat geld er wél te zullen komen, ten nadele van de restauratie van het kerkhof van de Kolonie.Hij stelde ook vragen bij de bewonersbrieven die de bewoners van Schuivenoord en de Consciencestraat gekregen hebben. Daar worden de huidige bomen gerooid en door andere vervangen. Dat zal gebeuren omdat de voetpaden omhoog geduwd worden en omdat de bewoners klagen van hinder onder de linden. Schepen Quirynen zei dat er veel klachten over dit openbaar groen zijn geweest en dat de technische dienst en de milieudienst daarom dit voorstel uitwerkten. Ze verzekerde de raad dat er zeker nieuwe bomen komen die geen hinder zullen veroorzaken.

Nog Jef Schoofs (Groen!) forceerde een afspraak over het bijeenroepen van de Commissie Kolonie.

In de besloten vergadering was er de overdracht van een pacht, de weddevaststelling van de gemeentesecretaris en de ontvanger, de aanduiding van de voorzitter en secretaris van de GeCoRo, de samenstelling van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum De Marc/kt en de aanvaarding van het ontslag van twee vrijwillige brandweerlieden. Tenslotte werd bepaald wie er naar de algemene vergadering gaat van het crematoriumbeheer.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.