U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 18 februari 2008 - 19-02-2008

Iedereen verlangt naar de lente en de zon. De voorbije dagen waren we op dit punt zelfs verwend, al moesten we de luchtvervuiling er voor lief bijnemen. Iedereen van de negentien gemeenteraadsleden was trouwens weer op post voor de tweede gemeenteraad van dit jaar met op het menu negentien punten in de openbare vergadering en nog eens vijf in de besloten vergadering.

Na de vraag van de voorzitter of er bemerkingen waren bij het verslag van de vorige keer, werd de naam van Jan Jacobs (Leefbaar) als voorstemmer uit de trommel gehaald.

Direct kon de raad zich verblijden met een bericht van de gouverneur. De provincie gaat akkoord met de som geld die Merksplas in 2008 zal besteden aan de politie Noorderkempen. Waarvan dus akte.Daarna keurde de raad het meerjarenplan voor 2008 tot 2013 goed van de kerkraad Sint-Rumoldus in Zondereigen. De kerk aldaar krijgt droge muren en pilaren en de glasramen zullen hersteld worden. Van het budget van die kerkraad voor 2008 werd ook akte genomen.

Ook probleemloos waren de goedkeuringen van de gemeentelijke kasnazichten. De overzichten zijn al bijgewerkt tot 30 juni 2007. Dat is ooit wel anders geweest.In Kleireyt, Opstal en Bredestraat liggen de riolen onder de grond en zijn de straten volledig geherprofileerd. Dat maakt een einde aan penibele situaties gedurende een aantal maanden (zie foto). De bewoners zullen dus nu hopelijk blij zijn met het resultaat.
Vandaag werd het project officieel afgerond door de goedkeuring van de financiële eindafrekening. De werken hebben 1.200.227 euro gekost.
Hans Geerts (CD&V) kreeg te horen dat er 2,4% prijsaanpassingen zijn doorgevoerd (voor bouwmaterialen) en 3,3% indexaties.De Marc/kt is al enige tijd in gebruik. In de kelders van het gebouw is een repetitieruimte voor (jonge) muzikanten. Om de zaken aldaar op te volgen komt er een adviesraad ad hoc. Het is niet de bedoeling dat de ruimte ingepalmd wordt door één groep of gebruiker. De gebruikers zullen een meerderjarige contactpersoon moeten opgeven. De raad keurde het gebruikersreglement goed.

Daarna werd in een ander besluit vastgelegd hoeveel het gebruik zal moeten kosten. De verhuring gebeurt in blokken van vier uren en kost tien euro. Er wordt ook een waarborg gevraagd van 25 euro per jaar. Deze regeling geldt in principe tot 2013.

Dat lokte meer protest uit. Ria Severeyns (CD&V) heeft immers goede contacten met de (jonge) kunstenaars en muzikanten in Merksplas. Die hadden haar laten weten dat 10 euro voor jongeren best wat geld is.

Schepen Quirynen was er als de kiekens bij om dit te ontkennen. Volgens haar was de stuurgroep Jeugdbeleid akkoord gegaan met de prijsvorming, is er een prijsdaling vanaf 30 beurten gebruik en kosten andere hobby's nog meer. Bovendien zou "onze" prijs onder die van andere gemeenten blijven.

Daarop repliceerde Ria Severeyns (CD&V) dat er nooit vergeleken wordt met gemeenten die wél goedkoper zijn. CD&V en Groen! stemden tegen de prijszetting.

Jef Schoofs (Groen!) zei in de marge dat de verslagen van de adviesraden niet of zeer laattijdig op het intranet geraken en dus door de raadsleden niet of veel te laat in te kijken zijn. De gemeentesecretaris zal de verslaggevers tot meer spoed aanzetten.Vervolgens werden de statuten van CuRaM (de cultuurraad) gewijzigd. Het schepencollege krijgt in de toekomst 40 dagen tijd om de aanvragen tot erkenning op hun deugdelijkheid te onderzoeken. De banden tussen de vertegenwoordigers van de verenigingen in CuRaM en Merksplas én de openheid van die verenigingen ten opzichte van de Merksplasse gemeenschap worden versterkt.

Ook het reglement dat de erkenning van sociaal-culturele verenigingen regelt, werd gewijzigd. Ook hier is de mogelijkheid om vrij aan te sluiten en de band tussen de verenigingen en het maatschappelijke leven in Merksplas een voorwaarde tot erkenning geworden.

Ad Sommen (CD&V) vroeg waar deze aanvulling vandaan komt. Bleek dat het een verfijning is van het reglement op hypothetische basis. Misbruiken zouden er nog niet geweest zijn.

En nog een reglement, deze keer over het stellen van een waarborg bij het uitvoeren van bouwwerken. Dat reglement dateert al uit 1991, maar wordt bij deze opgefrist. Soms kan een privé uitgevoerd werk het openbaar domein immers beschadigen. Daarom is een waarborg van 250 euro nuttig.Zoals hier al vaak gezegd werd, is de gemeente Merksplas al jaren boer op de Kolonie.

Daarom passeerden weer de klassieke lastenboekjes voor het aanbieden van dierlijk mest, de voorwaarden voor het ledigen van de sleufsilo en het inwerken van de inhoud op de maïsakkers (ongeveer 17,5 ha), dan het ploegen, klaarleggen, zaaien en onkruidvrij houden van de maïs, de voorwaarden voor het injecteren van mest (ongeveer 1.250 kubieke meters) op het grasland en de voorwaarden voor de verkoop van het geteelde gras (zoals men zegt) "op stam". (Wie heeft er ooit al gras op een stam gezien?)

Spek voor de bek van Groen!. Jef Schoofs verklaarde nog eens dat zijn partij tegenstander is van intensieve landbouw op de Kolonie. Hij vroeg zich af waarom bij de prijszetting (voor het aanbieden van mest) de markt niet mag spelen. Nu wordt er gewerkt met een vaste prijs van 2 euro per kubieke meter. Frank Quirynen (Leefbaar) zei dat de landbouwraad (GALT) dat eerder voorgesteld had en dat het systeem van de beurtrol goed werkt. De burgemeester zei dat de prijzen inderdaad nog eens bekeken worden in functie van de geldende marktprijzen.

Nog steeds Jef Schoofs (Groen!) apprecieerde de pogingen om het compost uit de sleufsilo's te verbeteren. Toch meende hij dat dit compost serieus vervuild is met plastic en andere rommel. Het schepencollege ontkende dit.

Iedereen stemde voor al deze punten. Groen! stemde telkens tégen, behalve voor het punt over de verkoop van het gras.En daar was de brandweer weer.
Omdat de korpsen van Turnhout, Vosselaar, Ravels, Oud-Turnhout, Merksplas, Lille, Kasterlee, Beerse, Baarle-Hertog en Arendonk steeds meer samenwerken in het verband van hulpverleningszone 5 (die luistert naar de mooie naam Taxandria), werd er een raamovereenkomst goedgekeurd voor de aanschaf van brandweermateriaal dat in de zone beter tot zijn recht komt en werden er ook afspraken goedgekeurd over het gezamenlijk gebruik. Het komt er op neer dat Turnhout de aankopen (en de subsidies) zal beheren en het materieel in bruikleen zal geven aan de diverse gemeenten, die dan voor de verdere kosten zullen instaan.De N132 naar Weelde krijgt fietspaden in het kader van een module 13. Tegelijkertijd wordt het dossier gekoppeld aan de aanleg van riolen. Daarom keurde de raad een lastenboek goed voor de studieopdracht en de ontwerpopdracht. De veiligheidscoördinatie zit niet in het lastenboek, dat is al in een contract door de stad Turnhout geregeld.

Jef Schoofs (Groen!) had een extra punt laten toevoegen aan de agenda. Hij wilde dat de gemeente Merksplas deel zou nemen aan de sensibiliserende actie ""Nacht van de duisternis".
Deze actie focust op de lichtvervuiling, besparing van energie en het nuttig gebruik van licht.

Ad Sommen (CD&V) vond het een nuttige actie. Zijn fractie is voorstander van deelname door de gemeente Merksplas, de accentverlichting kan gedoofd worden en er kan gesensibiliseerd worden. CD&V vindt echter dat de openbare verlichting niet gedoofd mag worden omwille van de veiligheid.

Leefbaar was het met deze stelling eens.
Groen! was tevreden met de deelname aan de actie maar vond de uitwerking niet ver genoeg gaan.
De discussie werd gesloten met de mededeling van de burgmeester dat AGEM een gedeeltelijk doven van de openbare verlichting onderzoekt.

Dan volgde de rondvraag. Er waren echter geen vragen.

In de besloten vergadering was er de aanvaarding van het ontslag van een OCMW-raadslid, de aanstelling van zijn opvolger en de verlenging van een stage bij de brandweer, alsook de aanstelling van twee nieuwe pompiers.
Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.