U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 17 maart 2008 - 18-03-2008

De liefhebbers van een pittig debat over politiek blijven de laatste maanden enigszins op hun honger tijdens de gemeenteraad van Merksplas. De punten die op de agenda komen zijn ofwel administratief of "niet erg belangrijk" voor de buitenwacht.

Deze keer had het schepencollege er op die manier weer 22 bijeengesprokkeld voor de openbare vergadering en 2 voor de besloten vergadering.

Na de loting van de voorstemmer ( Leen Kerremans van Leefbaar Merksplas ), de verwelkoming en de vraag of er commentaren waren bij de notulen van de vorige vergadering, waren ze vertrokken.

Namens CD&V zei Ria Severeyns over de notulen, dat haar kritiek op de prijszetting van het oefenlokaal voor musici, niet weergegeven was. Bovendien heeft CD&V uit de mond van jongeren vernomen dat zij het niet allemaal eens waren met de prijzen die het schepencollege oplegt. De uitleg die schepen Quirynen daarover opdiste, klopt dus niet helemaal. Hans Geerts (CD&V) zei dat er helemaal geen advies van de Jeugdraad is geweest, laat staan dat het unaniem was. Hij eiste correcte antwoorden op vragen die de oppositie stelt.

Naar aanleiding van het nazicht van het budget (de begroting) voor 2008, nam de gemeenteraad akte van de commentaren die daarover door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (bij de provincie gelegerd) gemaakt waren.

Het komt er op neer dat ABB wil dat er een raming gevraagd wordt bij de hogere overheid, over hoeveel de verlaagde personenbelasting minder in de gemeentekas zal brengen. Ook de berekening van de verkoop van de Telenet-aandelen is volgens ABB fout. Tenslotte werd een aangegane lening foutief geraamd naar de toekomst toe.

Dan werd het kasnazicht goedgekeurd. We zijn al "bij" tot 30 september 2007.Vervolgens kreeg de raad een lijst belastingen en retributies voorgeschoteld. Ze gelden in principe allemaal tot in 2013. Deze reglementen waren al eens goedgekeurd, maar er moesten van ABB verbeteringen in aangebracht worden zoals nieuwe termen en vernieuwde wetgeving. Het betreft:

- de indirecte belasting op het openen of veranderen van hinderlijke inrichtingen van klasse 1 en 2.
- de retributie voor de administratieve prestaties.
- de retributie op het verstrekken van "ingewikkelde" stedenbouwkundige inlichtingen.
- de retributie voor het gebruik van de gemeentelijke voetbalvelden.
- idem voor de gemeentelijke tennisvelden.
- de retributie voor DIFTAR.
- de plaatsrechten op openbare pleinen en straten.
- de retributies voor de tussenkomsten van de brandweer.

CD&V stemde tegen de prijzen voor DIFTAR.Na al die belastingen en kosten bekrachtigde de raad een besluit van het schepencollege over het zogenaamde flankerende onderwijsbeleid. Het gaat hier om een initiatief van IOK. Het is de bedoeling de ouders meer bij de scholen te betrekken. Sociaal zwakkere en kansarme kinderen krijgen speciale aandacht en er zal gewerkt worden om meer kansen te geven aan zwakkere en taalarme kinderen.

Jef Schoofs (Groen!) verwoordde ieders aanvoelen dat de zaak nogal abstract is. Schepen Quirynen gaf dat toe. IOK wil nu een principiële goedkeuring van de gemeenteraden om pas later te zeggen wat er écht gaat gebeuren. Jef Schoofs hoopte dat de school er iets tastbaars van zal zien.De gemeente gaat ook deelnemen aan het project "Kempens Woonplatform". Dit is ook een initiatief van IOK. In de Vlaamse Wooncode zijn de gemeenten de trekkers van het woonbeleid. Gemeenten apart hebben vaak echter niet de middelen om dit waar te maken. IOK garandeert de deelnemende gemeenten ondersteuning bij het ontwikkelen van een gemeentelijke visie op wonen, ondersteuning bij de uitbouw van het lokaal woonoverleg, hulp bij de communicatie naar de bevolking, aanlevering van gegevens en statistieken en hulp bij het zoeken naar subsidies. In ruil leveren de gemeenten gegevens aan IOK en gaan schepenen en ambtenaren mee deelnemen aan overlegmomenten.

Namens CD&V zei Ad Sommen dat zijn fractie verheugd is dat Merksplas in het aanbod van IOK stapt. Huisvesting is belangrijk voor CD&V. Het is ook niets te laat iets te gaan ondernemen, want de huizen en appartementen in Merksplas zitten in de "top 5" qua kostprijzen. Hij pleitte ook voor overleg in de gemeenteraad over welke exacte projecten de gemeente wil aanpakken. Dat werd toegezegd.

De burgemeester gaf hem gelijk en zei dat het bestuur wil proberen toch meer uitbreidingsgebied aan te snijden. Jef Schoofs (Groen!) zag meer heil in een andere manier van wonen.Het agendapunt over de waterzuivering (zonering) werd verdaagd naar de zitting van april 2008. Er zijn immers nog in extremis wijzigingen binnengekomen vanuit de Vlaamse Milieumaatschappij. Jef Schoofs (Groen!) pleitte alvast voor een gemeentelijk beheer van de IBA's (de individuele waterzuiveringsinstallaties op den buiten). De burgemeester zei dat het bestuur zoveel mogelijk rioleringen wil aanleggen, desnoods via persleidingen.

In de verkavelingen "Opstal", "Koloniedijk"en "Bredestraat" worden de gasleidingen door de gemeente overgenomen van de respectieve verkavelaars.

In diezelfde verkavelingen verkoopt de gemeente die gasleidingen direct weer door aan de IGAO.Vervolgens keurde de raad de agenda goed van de algemene vergadering van cv Bouwmaatschappij De Noorderkempen. Dat is steeds een formaliteit, maar deze keer kwam er hommeles over.

Namens CD&V hekelde Werner Van Baekel de houding van het Merksplasse schepencollege in de Raad van Bestuur van cv De Noorderkempen. Volgens CD&V moeten alle partners alles op alles zetten om zoveel mogelijk sociale huisvesting te realiseren. Als enige van de zes deelnemende gemeenten, blijft Merksplas echter het ontslag eisen van de ambitieuze en zeer professioneel werkende voorzitter, officieel omdat hij slechts privé-aandeelhouder is. Merksplas staat daarin alleen, de andere gemeenten hebben met de voorzitter geen probleem en steunen zijn positie en politiek. Werner Van Baekel eiste dat het schepencollege zou stoppen met deze obstructiepolitiek.

Dat lokte gelach uit bij de meerderheid. Zij zien in de zaak eerder een persoonlijke poging van de voorzitter om aan de macht te kunnen blijven. Merksplas zal dan ook eisen dat de private aandelen ingekocht zullen worden. CD&V weet zeker dat dit niet zal lukken. De meeste gemeenten willen hier niets van weten en dat is al lang duidelijk.
(Wie geïnteresseerd is in deze problematiek, vindt op deze site het artikel "Boycot mislukt".)

Dan volgde de rondvraag.

Ria Severeyns (CD&V) kaartte de werken aan de nieuwe sporthal aan. Er zijn voetgangers en fietsers die het kerkhof als doorsteek gebruiken om zo makkelijker in het dorp te geraken! Schepen Govers kent het probleem. Sommige mensen houden zich niet aan de regels. Er zijn ook geen alternatieven omdat het bestuur niet mag tornen aan de perimeter die door de veiligheidsadviseur ingesteld is.

Hans Geerts (CD&V) zei dat er een serieus parkeerprobleem is in de Wijntuinstraat bij sportwedstrijden. Hij vreesde dat het doorgaand verkeer niet gegarandeerd zal zijn met het komende paastornooi van Merksplas SK. Schepen Govers beloofde de zaken te zullen bekijken. Misschien biedt tijdelijk éénrichtingsverkeer een oplossing.

Jef Schoofs (Groen!) vroeg de besprekingen van de rondvraag voortaan ook op te nemen in het verslag van de gemeenteraad. In Vlaams-Brabant doen ze dat al. Dat zal bekeken worden.

Nog Jef Schoofs (Groen!) vroeg zich af waarom de Geheulsedijk 100 meter asfalt moet krijgen. Schepen Dielis zei dat de aanpalende boerderij continu in het stof zit. Verharding lost dit probleem op.

In de besloten vergadering was er de aanpassing van de pachtprijzen van de door de gemeente verhuurde landbouwgronden en werd de volmachtdrager aangeduid voor de vergadering van cv Bouwmaatschappij De Noorderkempen.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.