U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 21 april 2008 - 21-04-2008

De Manu Ruys van ons dorpsgazetje durft in zijn kolommen schrijven dat hij de indruk heeft dat de gemeentelijke politiek wat ingedommeld is. Om deze euvele beschuldiging krachtig tegen te spreken, zaten alle raadsleden weer enthousiast rond de vergadertafel voor een volgende gemeenteraad. Op de agenda 25 punten in de openbare zitting, waarvan één binnengebracht door CD&V. In de besloten vergadering waren er nog vier andere puntjes.

Ze staken van wal met de opening, de loting van de voorstemmer en de vraag of er commentaar was bij de notulen van de vorige vergadering. Voorstemmer van dienst werd deze keer Jan Jacobs van Leefbaar.

Daarna keurde de gemeenteraad de indirecte belasting goed op het afleveren van administratieve stukken. De aanpassing is nodig omdat er tegenwoordig elektronische en niet elektronische identiteitsdocumenten zijn. De belasting geldt vanaf vandaag tot 2013.Daarna volgden twee begrotingswijzigingen. Vooral de wijzigingen in het investeringsbudget (vroeger hadden we het over de buitengewone dienst) zijn meestal interessant. Er gaat meer geld naar informatica en gebouwen en er worden glasbakken gekocht voor de dito ophaling. Verder gaat er geld naar de aankoop van de voormalige rijkswachtkazerne, de aankoop van machines, de openbare verlichting en zonnepanelen.

Werner Van Baekel (CD&V) vroeg meer uitleg over de aankoop van de rijkswachtkazerne. Er blijken in het verleden verscheidene schattingsverslagen geweest te zijn. De aankoop is gebaseerd op het zeer recente nieuwe schattingsverslag.
CD&V en Groen! stemden tegen de begrotingswijzigingen.Vorige maand was het zogenaamde zoneringsplan voor de gemeente Merksplas verdaagd. Deze keer stond het opnieuw op de agenda. Het is een zeer belangrijk beleidsplan.

Het ontwerp van zoneringsplan lag in openbaar onderzoek van 21 september 2007 tot 19 november 2007.
Het is een beleidsplan dat vastlegt hoe de zuivering van het afvalwater in de gemeente zal gerealiseerd worden (volgens een Europese richtlijn moet al het afvalwater tegen 2012 gezuiverd worden).

Dit plan werd opgemaakt door Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM).
Op basis van een economisch model werd voor elke woning bepaald hoe het afvalwater gezuiverd zal worden (collectief via de aanleg van riolering, of individueel via de aanleg van zogenaamde IBA's). Voor de bepaling van het zuiveringstype werd rekening gehouden met de te verwachten vuilvracht en de kostprijs.
De gemeente kon voorstellen om wijzigingen aan dit plan aan te brengen, maar hiervoor bestaat een strikt normenkader: men moet gegronde argumenten hebben om bijvoorbeeld een IBA om te zetten naar collectief te zuiveren gebied (of omgekeerd). Meestal komt het er op neer dat de gemeente moet kunnen aantonen dat het voorgestelde alternatief toch economisch haalbaar is.

In het openbaar onderzoek werden adviezen ingewonnen en werden een aantal opmerkingen en bezwaren ingediend. Het betreft een lange lijst bezwaarschriften. De meeste mensen die in het buitengebied wonen, vragen aansluiting op de riolering.

Met VMM werd besproken welke wijzigingen aan het ontwerp haalbaar zijn. Dit diende nu vastgelegd te worden via een gemeenteraadsbesluit.

Deze gemeenteraadsbeslissing en het aangepaste ontwerp worden terug bezorgd aan VMM, die dit verwerkt tot een voorstel voor een definitief zoneringsplan, dat ze bezorgt aan de minister voor Leefmilieu. De minister kan het plan eventueel nog wijzigen of aanpassen en stelt uiteindelijk het definitieve zoneringsplan vast. Vervolgens wordt het plan bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en komt het opnieuw ter inzage te liggen bij de gemeente. Om de zes jaar wordt het plan opnieuw getoetst en kan het eventueel worden aangepast.

De gemeente Merksplas stelt als principe voorop dat collectieve zuivering (riolen) op termijn goedkoper zijn dan de IBA's. Na discussies met VMM wordt daarom voorgesteld dat er alvast ook riolen komen in Strikkeweg en Lochtenberg. Er zijn ook eigenaars die zelf een stuk willen mee betalen aan de riolen over hun gronden. Daarom kunnen ze zo ook aangesloten worden. Als woningen meer dan 250 meter van de riolen verwijderd zijn, worden ze echter niet aangesloten.

Jef Schoofs (Groen!) vroeg wanneer het plan effectief wordt. Dat zal in fasen gebeuren, vaak gekoppeld aan wegenwerken, langs de gewestwegen én langs gemeentewegen. Met de VMM is blijkbaar een planning afgesproken.

Daarna volgde de erkenning van een aantal nieuwe sportverenigingen als "Sportvereniging van Merksplas". Aan de lange lijst van reeds eerder erkende verenigingen worden de namen van "Coopers" en "FC De Spetser" toegevoegd. Dit gebeurde na advies van de sportraad.Vorige maand keurde de gemeenteraad het projectvoorstel "Kempens woonplatform" goed. Vandaag vroeg het schepencollege aan de raad één keuzeactiviteit extra aan het takenpakket toe te voegen.

De partijen mochten voorstellen doen. Namens CD&V zei Ad Sommen dat zijn fractie graag een gronden- en pandenbeleid zou willen laten ontwikkelen. Bleek dat Leefbaar en Groen! dezelfde keuze wilden maken. Groen! liet wel opnieuw stipuleren dat zij niet te veel ruimte voor woningbouw willen blijven opofferen.Er komt een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Merksplas en het Vlaams Gewest over het thema "milieu en duurzaamheid". Deze overeenkomst geldt voor de periode 2008 - 2013. De overeenkomst bevat drie luiken. Eerst is er een luik waarin een subsidie gegeven wordt voor een aantal zaken die de gemeente moet uitvoeren. In een tweede luik voert de gemeente andere taken uit en "verdient" daardoor het loon van de duurzaamheidsambtenaar. In het derde luik zitten nog andere projecten waar de gemeente de halve kostprijs van kan recupereren.

Groen! toonde zich blij met het engagement omdat er in het verleden al te veel geld (subsidies) voor milieu niet gebruikt werden. Ze hoopten dat alle voorwaarden uit de overeenkomst nagekomen zouden worden, ook de representatieve samenstelling van de milieuraad (met meer vertegenwoordigers van de sector natuur). Schepen Lenaerts zei dat voor het eerst deze overeenkomst op maat van de kleine gemeenten gemaakt is. Er kan samengewerkt worden met andere gemeenten en er zal minder planlast zijn. Hij vindt de milieuraad goed samengesteld.

Dan keurde de raad een borgstelling bij Dexia Bank goed. Het betreft een borgstelling voor EBEM bvba. Met het ontleende geld (2.000.000 euro) kan EBEM gas en elektriciteit aankopen op de markt.Merksplas streeft naar een snelheidsbeperking op de gemeentewegen. Om een teveel aan verkeersborden te vermijden wordt gewerkt met het systeem van de snelheidszonering. Zo keurde de raad vandaag een "zone 70" goed in het gebied tussen de Steenweg op Weelde en de Steenweg op Hoogstraten.

Jef Schoofs (Groen!) vroeg nogmaals 70 per uur op alle gewestwegen zonder vrijliggende fietspaden.

Een intentieverklaring om toe te treden tot het zogenaamde lokaal pact met de Vlaamse regering, werd ook goedgekeurd. De provincies, de gemeenten en de Vlaamse overheid willen de gemeenten meer financiële armslag geven en ook samen de dienstverlening aan de burgers verbeteren. Men wil ook een betere afstemming van de verschillende belastingen die door de drie bestuursniveau's geheven worden. Verder wil men de bedrijven en gezinnen aanzetten tot een zo duurzaam mogelijk werken en leven.

Dit alles wordt dan vertaald in een waslijst engagementen. Zo mogen de gemeenten in 2009 de belastingen niet verhogen. De forfaitaire huisvuilbelasting moet afgeschaft worden. Nieuwe gezinsbelastingen mogen ook niet. Belastingen op kantoren en werknemers moeten verdwijnen. Globaal moeten de gemeentelijke belastingen bedrijfsvriendelijk en duidelijk zijn. In ruil neemt de Vlaamse overheid een gedeelte van de gemeentelijke schulden over en komt er een compensatie voor de afschaffing van de zogenaamde Elia-heffing.

De kapel op Merksplas Kolonie wordt al geruime tijd gebruikt voor evenementen en festiviteiten. Nu de gemeente zelf het beheer voert over het gebouw, is het nodig een gebruikersreglement goed te keuren. Dat gebeurde dan ook. Het reglement werd positief geadviseerd door de cultuurraad (CuRaM).Ter Marcke heeft duidelijk zijn beste dagen gehad. Daarom wordt het gebouw afgebroken. Er werd een lastenboek opgemaakt met de voorwaarden om het gebouw te kunnen slopen. De vergunning voor de sloop is aangevraagd.

Jef Schoofs (Groen!) moest lachen met de zin uit de toelichting "extra parkeerplaatsen en een stukje groen". Hij meende zich te herinneren dat het centrale plein voor "ontmoeting" moest gaan zorgen. Er werd wat weg en weer gesproken en daar leerde de toehoorder uit dat er nood is aan méér parkeerplaatsen (CD&V heeft dat al lang gezegd) en dat er een extra parkeerplaats voor mindervaliden komt bij De Marc/kt.De sociale politiek in een gemeente wordt gemaakt door de gemeente zelf, het OCMW en de privé-organisaties die zorg verlenen. Om al deze inspanning op elkaar af te stemmen, wordt er een lokaal sociaal beleidsplan opgemaakt. Het plan dat geldt 2008 - 2013 werd vandaag door de raad goedgekeurd.

Wie het plan helemaal wil lezen, heeft wel wat geduld nodig. Na een ruime beschrijving van de gemeente op vlak van huisvesting, tewerkstelling, sociaal-culturele ontplooiing, gezondheid en welzijn, sociale zekerheid, juridische bijstand en veiligheid en communicatie en informatie, volgen een aantal analyses van de sterkten en de zwakten op die vlakken. Ten slotte eindigt het beleidsdocument met een meerjarenplan. Daarin staan een waslijst doelstellingen om op al die vlakken vooruitgang te boeken. De gemeente en het OCMW zullen de uitvoering van het plan opvolgen, met aandacht voor datgene wat de private sector aan diensten levert.

Het gemeentelijke personeel kent reeds jaren een systeem van vrijwillige 4-dagenweek. De raad verlengde deze regeling.

Hetzelfde gebeurde met het systeem van de halftijdse vervroegde uittreding.

Dan volgde een blokje onderwijs. Eerst was er de goedkeuring van een vacantverklaring in vast dienstverband. Vervolgens werd het arbeidsreglement voor het onderwijzend personeel aangepast. Daar verandert de arbeidsduur omdat de schooluren aangepast worden.De werken aan de ruilverkaveling Merksplas zijn al enkele maanden aan de gang. Vandaag gaf de gemeenteraad zijn principiële goedkeuring aan de subsidiëring van de werken van het zogenaamde derde lot. Dat gaat de gemeente 136.795 euro kosten. Het betreft een variabel aandeel in de aanleg van wegen en de archeologische controle.

IVEKA, IGAO, IOK en IOK Afvalbeheer houden algemene vergaderingen. De gemeenteraad keurde de agenda's van deze vergaderingen goed.CD&V had een extra punt toegevoegd aan de agenda. Het was ons opgevallen dat de omliggende gemeenten allemaal een overeenkomst hebben met De Lijn over een zogenaamde derdebetalersregeling. Dat betekent dat de gemeenten (een gedeelte van) de kostprijs van de biljetten voor de bus op zich nemen.

Ria Severeyns (CD&V) legde het systeem uit. Omdat de meeste omliggende gemeenten dat ook doen, stelde zij voor in systeem 2 te stappen. Een rit zou zodoende nooit meer kosten dan een halve euro.

Schepen Karel Lenaerts leek eerst geïnteresseerd. Hij had wel vragen bij de kostprijs. Na wat vragen en antwoorden bleek echter dat de gemeenteraadsleden van de meerderheid het voorstel moesten afkeuren omdat er gekozen is voor investeringen in de infrastructuur. Zo wil schepen Lenaerts meer fietsenstallingen en meer haltes voor de belbus.

Hans Geerts en Ad Sommen bepleitten nog meer investeringen in infrastructuur én een investering in het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. Vergeefse moeite. Ook een belofte om de rekensom eens te maken en te overleggen met Hoogstraten en Turnhout, kon er niet af.

De raadsleden van Leefbaar zegden met bibberende stem "neen" terwijl CD&V en Groen! voor stemden.

Dan volgde de rondvraag.

Jef Schoofs (Groen!) kreeg te horen dat er geen verslag komt van de rondvraag. Jef Schoofs repliceerde dat hij de strijd niet opgeeft "hogerop".

Hans Geerts (CD&V) wees op de te hoge verkeersdrempels in de Kleiryt, de te lage drempels in wijk Den Drank en de te haakse inrit van de Goordijk aan het kruispunt met de Molenzijde.

Vooral dit laatste punt stuitte op onbegrip. Jan Jacobs (Leefbaar) zei dat hij de haakse inrit zeer veilig vindt.

Op het Hofeinde komt er een definitieve beveiliging van een nieuw aangelegde doorsteek voor fietsers.

Jef Schoofs (Groen!) vroeg zich af op welke gronden het schepencollege een negatief advies van de milieudienst én de boswachter opzij schuift over een eik (in de Vondelweg). De eik is ondertussen "ad patres". Het schepencollege zei dat dit kan om redenen van veiligheid en economie.

Verder zei Jef Schoofs (Groen!) dat de verkeersregeling op het Heiseneinde (bij het tuincentrum) een schande is. De auto's parkeren er schaamteloos naast de borden "verboden te parkeren". De burgemeester schoof de zwarte piet naar de politie.

Namens CD&V zei Werner Van Baekel dat de sportverenigingen kijk moeten hebben op de prijzen in de toekomstige sporthal. Anders kunnen ze maar moeilijk plannen maken. Schepen Govers zei dat de geruchten rond de prijzen voorbarig zijn. Een werkgroep is bezig met de opmaak van een subsidiereglement.Ad Sommen (CD&V) vroeg naar de oorzaken van de massale vissterfte in Carons Hofke, enkele weken geleden. Die vraag ontlokte enkel vraagtekens bij de meerderheid. Het nieuws had het gemeentehuis kennelijk niet bereikt.

In de besloten vergadering werden de volmachtdragers aangeduid voor de algemene vergaderingen van de intercommunales die hoger in dit verslag vernoemd werden.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.