U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 18 augustus 2008 - 20-08-2008

Ondertussen zijn alle ogen gericht op het verre Bejing waar de Belgen weinig of geen medailles halen en één zwemmer het ene na het andere wereldrecord breekt. Maar ook hier in ons eigen Merksplas sneuvelt het ene snelheidsrecord na het andere.

Slechts twaalf punten stonden er op de agenda van de gemeenteraad en na 17 minuten zouden ze allemaal afgehandeld zijn! De olympische gedachte in ere houdend waren alle gemeenteraadsleden, op Frans Dielis na, aanwezig.

Traditioneel werd er begonnen met de loting van de voorstemmer en deze keer kwam Annie Verheyen (Leefbaar) als gelukkige uit de bus. Vervolgens bleken er geen opmerkingen bij de notulen van de vorige gemeenteraad.Na een katholiek rondje met de aktename van het budget 2009 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Merksplas en een advies over de rekening 2007 van de kerkfabriek Sint_Rumoldus Zondereigen, volgde de goedkeuring van de lastenvoorwaarden voor de vernieuwing van de ICT-uitrusting in de bibliotheek. Het huidige systeem is immers verouderd en dus aan vervanging toe. In een eerste fase zullen de computers en de besturingssystemen vervangen worden, in een tweede fase zal de bibliotheek aangesloten worden op het Provincilaal BibliotheekSysteem Antwerpen (PBSA). Op dit centrale systeem zal een netwerk van bibliotheken aangesloten worden. Het beheert de catalogusverzorging, de bestellingen, tijdschriften, uitleningen en biedt daarnaast ook rapporterings- en statistiekmogelijkheden.

Ook de kindjes van de Kleirytse Driesen werden niet vergeten. Zij kunnen in de nabije toekomst op het speelpleintje aldaar ravotten op een spiksplinternieuw multifunctioneel speeltoestel.

Met de opening van het rustoord is ook het verkeer in en rond de Albertstraat sterk toegenomen. Daarom kwamen er al een zone 30 en éénrichtingsverkeer. Om de zichtbaarheid op het kruispunt met de Leopoldstraat te verbeteren zal de woning met nummer 28 afgebroken worden. Het is de bedoeling dat deze werken nog dit jaar worden aangevat, op hetzelfde moment zullen ook de heraanleg van de weg en de riolering aangepakt worden.

Waar is de tijd dat eenmaal om de paar maanden iedereen het grof huisvuil op de stoep kon plaatsen en dit dan de volgende morgen netjes verdwenen was?Ondertussen kwamen er al een aantal extra sorteerregels en wordt het grof huisvuil enkel nog op afroep opgehaald. Nu gaat men nog een stapje verder en wordt het heilige principe "de vervuiler betaalt" ook hier bovengehaald. Voortaan zullen de verwerkingskosten worden doorgerekend, wat betekent dat we 0,15 euro per afgeleverde kg zullen moeten neertellen.

Op vraag van Ad Sommen (fractieleider CD&V) bevestigde de burgemeester dat ten gevolgde van het werken "op afroep" de hoeveelheid opgehaald grof huisvuil reeds flink geslonken is. Ad Sommen vroeg zich vervolgens openlijk af, of de mensen die van hun oude matras moeten afgeraken daar nog eens voor beboet moeten worden. In vele gevallen kan je immers weinig doen om dit afval te voorkomen. Hij verklaarde zich dan ook tot koele minnaar van dit voorstel.

Het kwam dan ook tot een stemming waarbij Leefbaar (13) voor stemde, CD&V (4) tegen, terwijl GROEN! (1) zich onthield. Voorstel wél aangenomen dus.Nog waren onze gemeenteraadsleden niet over de afvalzaken uitgepraat. Vervolgens werd de vaste afvalbelasting van 30 euro, die de inwoners van Merksplas jaarlijks betaalden gewoon afgeschaft. Hip hip hoera denkt u dan, maar in het volgende agendapunt werd de vaste maandelijkse bijdrage in het DIFTAR-systeem van 0,50 euro gebracht op 3 euro. Een verhoging dus van 2,50 euro (maal twaalf maanden) of dus van 30 euro. Tja.

Jef Schoofs (GROEN!) bevestigde nog steeds achter het principe "de vervuiler betaalt" te staan. Vandaar hun steun in het verleden aan het DIFTAR-systeem.

De frank van GROEN! begint nu echter ook te vallen dat het bestuur eigenlijk misbruik maakt van het ecologische principe. Enerzijds wordt de forfaitaire belasting afgeschaft, anderzijds neemt men het gewoon terug via het DIFTAR-syteem én via een forfaitair bedrag! Dit staat volledig los van hoeveel afval die iemand voor zijn deur zet.

Volgens de burgemeester wordt echter slechts een klein deel van de werkelijke kost aan de bevolking doorgerekend en worden er in de buurgemeenten vaste bedragen van 5 à 6 euro aangerekend.

Dat de meerderheid op deze manier het lokaal pact met de Vlaamse overheid omzeilt, waarin een verplichting stond tot afschaffing van de forfaitaire belastingen, werd door Jef Schoofs (GROEN!) een echte "Tjevenstreek" genoemd. Wij van CD&V kunnen enkel protesteren tegen het misbruik van deze eretitel.

De afschaffing van de belasting van 30 euro viel bij alle fracties in goede aarde, de verhoging binnen het DIFTAR-syteem werd meerderheid tegen oppositie (CD&V & GROEN!) goedgekeurd.En nog meer vuilnis. Er werd immers ook nog gestemd over een nieuw toelagereglement dat een opsomming inhoud van de bevolkingsgroepen die kunnen genieten van een tussenkomst van 20 euro in hun DIFTAR-factuur. Iedereen was akkoord.

Als de meerderheid zelf onvoldoende inspiratie heeft om de agenda van de gemeenteraad te vullen, moeten wij dat maar doen, moet de oppositie gedacht hebben.

Vroeger gebeurde dit al door CD&V met de derdebetalers-regeling met De Lijn. Deze keer was het de beurt aan GROEN!.

Zo werd vanuit GROEN! aan de gemeenteraad gevraagd om bij ontlening van materialen van de gemeente, voortaan geen waarborg meer te laten betalen door de erkende Merksplasse verenigingen. Deze manier van werken is immers erg omslachtig en geeft geen enkele garantie op niet-beschadiging of tijdig terugbrengen van het geleende materiaal. Alle fracties konden zich hier in vinden en het voorstel werd dan ook voltallig aangenomen.Tijdens de rondvraag kwamen we nog te weten dat de pot verf voor het aanbrengen van de belijning op de Steenweg op Beerse nog steeds niet terecht is. Het bestuur blijft bij de hogere instanties aandringen op een snelle afhandeling (sic).

Ook voor de Jaak Mertensstraat is er hoop. Begin september zouden de betonplaten uitgebroken worden en nieuwe gegoten, zodat tegen de kermis de omleiding via daar kan verlopen. Of er al dan niet een overdekte bushalte komt aan de Meyenbos hangt af van besprekingen die met De Lijn gevoerd zullen worden.

Restte er alleen nog afscheid te nemen van de aanwezigen. Er was geen besloten vergadering en zo konden dus de gemeenteraadsleden samen met het publiek de zaal verlaten. (JG)


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.