U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 15 sept. 2008 - 17-09-2008

Een zomer hebben de thuisblijvers amper gehad en een nazomer lijkt er ook niet écht in te zitten. Gelukkig hebben de meeste gemeenteraadsleden er een paar zalige weken in het buitenland op zitten en zijn ze weer gewapend tegen de stress (sic) van het politieke mandaat.

Iedereen op post dus voor deze septemberzitting. De vergadering werd geopend, commentaren op het verslag van vorige keer waren er niet en de voorstemmer van dienst werd Jef Van Accom van Leefbaar.

Als opwarmerke nam de gemeenteraad kennis van het budget voor 2009 van de kerkraad van Sint-Rumoldus Zondereigen.Dan volgden er twee budgetwijzigingen betreffende het gemeentebudget voor 2008. Dat betekent dat binnen het budget met geld geschoven wordt.

In het exploitatiebudget zijn er weinig wereldschokkende zaken te melden.

In het investeringsbudget vallen vooral volgende zaken op: de aankoop van een weegarm voor grof vuil, meerkosten aan de begraafplaats, de bijdrage voor de ruilverkaveling wordt verhoogd, meer uitgaven voor gebouwen en machines (onder andere de sporthal), een container voor De Spetter, een studie over de riolen in de Wijntuinstraat en een verhoging van het gemeentelijk aandeel in het OCMW.

Jef Schoofs (Groen!) verwonderde zich over de verlaging van het budget met 112.000 euro voor de onderhoudskosten aan de beschermde gebouwen op de Kolonie. Zoals bekend staan die er zeer verkommerd bij. Het "dringende" aan de instandhoudingswerken wordt ondertussen een wel zéér rekbaar begrip. De burgemeester was het daar mee eens maar hij hoopt op een gunstige beslissing in het restauratiedossier voor 2009.

CD&V en Groen! stemden consequent met eerder ingenomen standpunten tegen de begrotingswijzigingen.De gemeente Merksplas en de vzw Toerisme Merksplas hebben al langer een geschreven overeenkomst over de onderlinge samenwerking en verhoudingen. De gemeenteraad was geacht deze keer een nieuw convenant goed te keuren.

Het convenant loopt tot 2013. De bedoeling is dat de gemeente en Toerisme Merksplas de krachten bundelen om Merksplas toeristisch beter te promoten. Daartoe zal er een nauw overleg komen en een beleidsplan over de sterkten en zwakten tot nu toe.

De gemeente zal Merksplas vertegenwoordigen in de nodige overlegfora zoals bij de provincie en in het samenwerkingsverband Grensland. De deskundige voor toerisme wordt de spil van de samenwerking. Hij stroomlijnt de interne communicatie en inzet van de diverse gemeentelijke diensten voor het toerisme.

Het toeristisch onthaal gebeurt in het infokantoor in het gemeentehuis door het personeel en door de vrijwilligers van Toerisme Merksplas. Er zal nog meer aandacht besteed worden aan promotiemateriaal en Toerisme Merksplas krijgt de beschikking over een bergruimte en vergaderruimte in De Marc/kt. Uiteraard stelt de gemeente ook de nodige gelden ter beschikking. Tot daar de inhoud.Werner Van Baekel (CD&V) had het dossier grondig nagekeken en contacten gelegd met de mensen van Toerisme Merksplas. Hij verwonderde er zich over dat de gemeenteraad deze teksten nu al voorgelegd kreeg, terwijl hem verteld was dat de onderhandelingen tussen het schepencollege en Toerisme Merksplas nog lopende waren.

Werner Van Baekel (CD&V) argumenteerde dat toerisme zeer belangrijk is en het werk erin zeer nauw aansluit bij het belang van de gemeente en de hele bevolking. Hij erkende dat Toerisme Merksplas qua accommodatie en ook logistiek ondersteund wordt. De financiële ondersteuning van 1.200 euro per jaar noemde hij te laag, omdat alleen al de verzekering voor de vrijwilligers 900 euro kost.

Hij brak een lans voor het gratis gebruik van de gemeentelijke accommodatie door Toerisme Merksplas. Hij vroeg met aandrang de huidige regeling ter zake te willen herbekijken. Kern van de zaak is dat Toerisme Merksplas een vzw is en moet zijn om van de hogere overheid subsidies te kunnen krijgen. Binnen de gemeente werkt hun statuut echter in hun nadeel.

Schepen Govers zei dat de voorliggende tekst wel doorgesproken was met Toerisme Merksplas. De burgemeester argumenteerde dat Toerisme Merksplas vooral zeer veel "verborgen" ondersteuning krijgt. Hij wilde niet weten van een ander statuut in verband met de infrastructuur. Hij was wel bereid de activiteiten pragmatisch te ondersteunen.

Een voorstel van Werner Van Baekel (CD&V) om de zaak een maand uit te stellen en nog eens rustig te bekijken met Toerisme Merksplas werd hautain van tafel geveegd. Leefbaar en Groen! stemden voor het convenant, CD&V tegen.Al jaren wordt met het idee gespeeld de kazerne van onze brandweer te vergroten. Momenteel is iedereen het er over eens dat er een vierde poort moet komen, van waaruit de interventies van de pompiers kunnen starten. Om dit te realiseren zal er bijgebouwd moeten worden. Eerst moet er uiteraard een ontwerp opgemaakt worden. De gemeenteraad keurde de ereloonovereenkomst voor het opmaken van zulk ontwerp goed. De architect is dezelfde als diegene die de huidige kazerne ontwierp.Het Initiatief Buitenschoolse Opvang De Spetter heeft een gewaardeerde werking, daar is iedereen het over eens. De ouders betalen een stuk mee voor de opvang van de kinderen. Vandaag keurde de gemeenteraad een aanpassing van de tarieven goed. Dat moet (zo staat er in de GRaM) omdat er wettelijk minima ter zake gesteld zijn. Voortaan kost een begonnen halfuur 0,71 euro (voorheen 0,68 euro). Daardoor kost de opvang van minder dan 3 uur 4 euro, opvang tussen de 3 en 6 uur kost 6 euro en voor meer dan 6 uur opvang zal 10 euro betaald moeten worden.

Ria Severeyns (CD&V) vroeg meer uitleg. Waarom wil de gemeente nu méér vragen dan de wettelijke minima? Een verhoging naar het minimaal verplichte bedrag was toch voldoende geweest?

Schepen Quirynen zei dat versnaperingen en drankjes en uitstappen nooit aangerekend werden. De minima werden inderdaad verhoogd en "het werkt nu eenmaal het makkelijkst met een ronde som". De kostprijs van De Spetter zou onder het gemiddelde in de sector liggen en een verhoging na jaren ongewijzigde prijs was onvermijdelijk. Daarop zei Ria Severeyns (CD&V) dat ze haar buik vol heeft van de vergelijkingen die door het schepencollege steeds selectief gemaakt "in het voordeel" van het eigen gelijk.

CD&V en Groen! stemden tegen de verhogingen.Het structuurplan Merksplas werd enkele maanden geleden meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. Om het ook te kunnen uitvoeren moeten er zogenaamde ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) komen. Vandaag keurde de raad een lastenboek goed om een uitvoeringsplan te laten maken voor de agrarische gebieden binnen Merksplas. Dat gaat 50.000 euro kosten. Op vraag van Ad Sommen (CD&V) zei de burgemeester dat er het snelste een RUP zal zijn als de gemeente het zelf laat opmaken.

Jef Schoofs (Groen!) kreeg te horen dat de zone voor glasteeltconcentratie op Berkelaar al vol zit. Er is nog een vraag voor een megaserre (net buiten de zone die de gemeente er voor wil voorzien). Dat dossier is door de GeCoRo en het schepencollege negatief geadviseerd. Het is echter lang niet zeker of de serre er toch (niet) zal komen.

Dan volgde nog een lastenboekje. Deze keer betreffende de nieuwe verharding van de Eindepoel en de Geheulsedijk. Kostprijs 99.644 euro. Jef Schoofs (Groen!) stemde tegen omdat hij voor onderhoud is maar tegen nieuwe verhardingen.Het schepencollege nam op 12 juni 2008 een beslissing over de technische uitrusting van de zaal in De Marc/kt. De gemeenteraad moest dit besluit bekrachtigen (gezien de kostprijs) en een lastenboek goedkeuren over de raming, wijze van aanbesteding en de aanduiding van leveranciers. Het gaat over een luik audio (28.000 euro) en een luik licht, video en projectie van 26.200 euro.De bouw van de fuifzaal en nieuwe sporthal vorderen goed. Om dit grote project te bekostigen wil het schepencollege een lening afsluiten van 3.000.000 euro. CD&V stemde tegen omdat ze de inplanting van de fuifzaal aan het Hofeinde een verkeerde keuze vinden. Groen! onthield zich.

Dan volgde de rondvraag.

Hans Geerts (CD&V) had in een recent verslag van de jeugdraad gelezen dat de jeugd niet tevreden is met de tarieven voor het repetitielokaal in De Marc/kt. Het lokaal wordt in dat verslag ook vergeleken met een lege doos. De jeugd vraagt opnieuw overleg over dit punt. Dat alles staat haaks op wat Schepen Quirynen eerder aan de gemeenteraad kwam vertellen. Aan Ria Severeyns (CD&V) was immers steeds verteld dat de jeugd wel akkoord was met de prijzen.

Schepen Quirynen was behoorlijk in haar wiek geschoten. Zij beweerde dat ze de gemeenteraad eerder de waarheid had verteld, maar dat de jeugdraad snel van bezetting (en dus van mening) verandert. De vergelijkingen over de prijs met andere plaatsen vond ze ook fout.

Ad Sommen (CD&V) vroeg aandacht voor de brug over de Mark aan het Hoekeinde. Deze brug dateert uit 1948 en ziet er verwaarloosd uit. Hij vroeg de brug eens te laten inspecteren vanuit technisch en esthetisch oogpunt. Schepen Dielis zei dat de bedding van de Mark op die plaats door de ruilverkaveling bekeken zal worden. Over de door Ad Sommen (CD&V) te inspecteren bovenbouw werden geen toezeggingen gedaan, maar de burgemeester schreef het punt wel op.

Jef Schoofs (Groen!) was bang dat een oude kleiput ter hoogte van Meyenbos opgevuld zou worden met vervuild slib uit het nabijgelegen kanaal. Werner Van Baekel (CD&V) steunde hem door te zeggen dat vergunningen niet altijd een waterdichte afhandeling garanderen.Ad Sommen (CD&V) meldde dat er gemeenten (bijvoorbeeld Zottegem) zijn die het samen aankopen van huisbrand organiseren en coördineren. Momenteel is dat in Zottegem een groot succes met 1.000 responderende gezinnen en 1,8 miljoen liter huisbrand in het lot !
Kan ook Merksplas daar iets aan doen? Het zou een mooie dienstverlening zijn aan de consumenten.

De burgemeester verwierp het idee direct. Hij vond dat een gemeente er zich niet mee moet bezig houden op de energiemarkt te gaan (voor de consument). Dat leverde hem een sneer op van Jef Schoofs (Groen!) die constateerde dat het wél gebeurt voor de eigen kas (via AGEM en EBEM). De burgemeester toonde zich ook (naar eigen zeggen) de verdediger van de kleine brandstofhandelaars die zulke contracten nooit zouden kunnen inpikken. Ad Sommen (CD&V) besloot de discussie met het gezegde dat steun aan de consument (of niet) een doctrinaire keuze is. Blijkbaar is deze steun niet aan de liberalen besteed.

Tenslotte kreeg Groen! nog te horen dat de belijning op de Steenweg op Beerse (zie ons artikel op deze site "Kamerbreed vlammen op de N132"), er misschien eerdaags zal komen. Ondertussen is de belijning eindelijk aangebracht.

In de besloten vergadering werd een kandidaat bestuurder voorgedragen voor IVEKA. Het huidige mandaat vervalt immers op 31 december 2008.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.