U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 20 oktober 2008 - 21-10-2008

De kermis en de nakermis zijn in Merksplas weeral achter de rug. De kermis werd "gezegend" met rotweer, de nakermis daarentegen met stralend weer. Terug nu naar de ernst van vandaag: het bestieren van onze mooie gemeente door onze vroede vaderen en moederen. Bij de vroede vaderen waren Hans Geerts (CD&V), Frank Quirynen en schepen Karel Lenaerts (beiden Leefbaar) overigens afwezig.

Na de opening en de vraag of er opmerkingen waren bij de notulen van de vorige raad, werd Jef Schoofs (Groen!) verkozen tot voorstemmer van dienst.

Ze gingen van start met een besluit van de gouverneur van 8 september 2008 waarin zij kenbaar maakt dat de jaarrekening van 2006 goedgekeurd is door de provincie. Bijgevoegd waren ook de opmerkingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Die komen er op neer dat nagekeken moet worden of er links en rechts bepaalde saldi terecht nog openstaan. Weinig mensen die daar van wakker liggen.Daarna keurde de raad de akte goed over de minnelijke onteigening van de voormalige Rijkswachtkazerne. Iedereen weet dat dit gebouw al geruime tijd gebruikt wordt door het OCMW, nadat het een aantal jaren wijkpost is geweest van de politie. De aankoop gaat 495.000 euro kosten.

Jef Schoofs (Groen!) had opgevangen dat de toegankelijkheid van het gebouw niet goed zou zijn voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. De burgemeester beloofde dit voor te leggen aan het OCMW.Er wordt verder gewerkt aan de ruilverkaveling Merksplas. Momenteel lag de principiële goedkeuring van de subsidiëring door de gemeente voor het vierde lot op tafel. De raad keurde deze subsidiëring goed. Het totale vierde lot gaat 1.743.962 euro kosten. De gemeente Merksplas komt tussen voor 415.782 euro.

Schepen Suske Dielis wist de raad te vertellen dat het vierde lot ook inhoudt dat er een aantal wegen heraangelegd worden. Het betreft de Marckstraat, de verbinding tussen de Marckstraat en de Bosstraat en de aangekondigde voetverbinding tussen het Zwart Goor en het dorpscentrum.

Jef Schoofs (Groen!) vroeg waarom er nog niet begonnen is met de heraanplantingen en aanplantingen van het groen in de vorige loten. Schepen Kris Govers zei dat dit zal gebeuren als alle infrastructuurwerken klaar zullen zijn. Jef Schoofs vond dit spijtig en de andere raadsleden met hem.

Verder vroeg Jef Schoofs (Groen!) uitleg over een aantal taluds die aangelegd zijn tussen de Pampaweg en Hooghoekeinde. Ad Sommen (CD&V) zei dat dit verdacht veel weg heeft van een golfterrein-in-aanleg. De schepenen lieten duidelijk niet het achterste van hun tong zien, maar er zouden in dit dossier ruimtelijke ordening al stappen gezet zijn door zowel de gemeente als de ruilverkaveling. Op te volgen, jongens.Dan was het subsidiereglement voor sportverenigingen aan de beurt. De bedoeling is die sportverenigingen te ondersteunen, die een kwaliteitsvolle jeugdwerking uitbouwen. De doelstellingen van het reglement zijn dat de sportwerkingen een efficiënt financieel beleid voeren, beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch kader, zowel competitief als recreatief sporten, een goede structuur geven aan hun werking, een goed bestuur op poten zetten, open communicatie voeren en zoveel mogelijk de jeugd aan het sporten zetten. Tenslotte zegt het reglement dat de punten die de verenigingen op deze manier kunnen verzamelen, door twee gedeeld worden als ze over een eigen cafetaria beschikken. Dit reglement vervangt dus de subsidieregeling zoals die bestond "op naam".

Jef Schoofs (Groen!) dacht dat de regeling nog op de sportraad moest komen. Schepen Govers legde hem uit dat er een misverstand is. De sportraad adviseerde na lange besprekingen positief over het voorliggende reglement. Als de gemeente het uitvoert is er een subsidie vanuit Vlaanderen van 8.000 euro. De gemeente legt er dan nog eens 4.000 euro naast. Daarnaast is er nog de "impuls-subsidie" die nog besproken moet worden, maar die ook nog eens 6.000 euro opbrengt. Het schepencollege zei verder dat er niet gekozen werd voor een systeem met basissubsidie en dat de clubs die geen inkomsten hebben uit clubhuis of cafetaria het meeste geld krijgen.

Vervolgens volgden een hele reeks lastenboeken.Er worden speel- en sporttoestellen aangekocht voor het speelpleintje in de wijk Kleirytse Driesen. In de begroting is daar 10.000 euro voor voorzien.

Het pompstation voor de riolering op de hoek van de Vaartstraat en de Veldenbergstraat moet aangepast worden. Daarvoor is 15.000 euro voorzien.

Ook aan het gemeentemagazijn wordt verder verbouwd. Daarom keurde de raad een lastenboek goed voor een gedeeltelijke vernieuwing van het dak. Het betrokken stuk dak ligt boven een gedeelte van de refter en de administratieve ruimte. Het werk mag in principe 39.600 euro kosten.

Een volgend lastenboek ging over de aanstelling van een veiligheidscoördinator en toezicht op de wetgeving betreffende de energieprestatie. Deze zal toezien op de werken voor de uitbreiding van de brandweerkazerne. Kostprijs 2.500 euro.

Omdat het grof vuil voortaan ook gewogen zal worden voordat het door de vuilnisdienst meegenomen wordt, werd een lastenboek goedgekeurd voor de aankoop van een weegarm. De kostprijs weegt 9.000 euro.

CD&V stemde tegen omdat ze de betaling van het grof vuil een pestbelasting vindt.De Spetter, het Initiatief Buitenschoolse Opvang, heeft plaats tekort. Daarom werd beslist tot de goedkeuring van een lastenboek voor de aankoop van drie verblijfscontainers. Dat kost de gemeente 17.000 euro.

Ria Severeyns (CD&V) vroeg meer uitleg. Schepen Quirynen zei dat het bestuur moeilijk kan inschatten wat de toekomstige noden zullen zijn. Een eventueel bouwproject wordt in functie daarvan in beraad gehouden. Momenteel is er een erkenning voor 68 plaatsen en dat is geregeld te weinig.

Naar hetzelfde Initiatief Buitenschoolse Opvang zal een glasvezelkabel gelegd worden. Het lastenboek voor de aankoop van die kabel en de plaatsing ervan werd goedgekeurd. Aan de kassa liggen 10.000 euro klaar.

Ad Sommen (CD&V) vroeg waarom een glasvezelkabel nodig is. Dezelfde verrichtingen kunnen toch ook via het internet verlopen? De burgemeester zei dat een kabel het meest betrouwbaar is voor alle huidige en toekomstige data en bewerkingen. Er komt trouwens ook een kabel naar de brandweerkazerne.Het Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité (RESOC) Kempen sluit een Streekpact af voor de periode 2007-2012 met de gemeenten. In dit pact werd de toekomstvisie op de sociaaleconomische ontwikkeling in De Kempen beschreven. Het is het product van een samenwerking tussen de gemeenten, de provincie en de sociale partners (werkgevers en vakbonden). Dit resulteerde in een lange lijst cijfers en statistieken en in een visieboek. Het visieboek beslaat vijf hoofdstukken. Als de deelnemende gemeenteraden het pact goedgekeurd hebben, kan het uitgevoerd worden. Dit zal gebeuren via jaarplans. Het eerste volgt in 2009.

Inhoudelijk gaat het pact over de volgende economische gegevens en factoren: de demografie, economische prestaties, de arbeidsmarkt, kennis en leren, investeringen en innovatie, ondernemerschap, de economische infrastructuur, de transportinfrastructuur en de zorgsector.
Ook Merksplas stapt in en keurde het pact goed.

Groen! stemde als enige tegen. Zij vinden dat er te weinig aandacht is voor andere energiebronnen, ze zijn tegen de geplande tracé van de noord-zuid-verbinding en ze vinden dat de troeven van landschap en open ruimte te weinig aangeboord zullen worden.Dan keurde de raad de aanpassing goed van het meerjarenplan 2008-2013 voor de kerkfabriek Sint-Willibrordus Merksplas. De raad nam ook akte van het budget 2009 van de kerkfabriek.

Dan was er de goedkeuring van oprichten van de interlokale vereniging MARKaANTE KEMPEN. Deze vereniging zal het LEADER-project uitwerken en is blijkbaar de enige juridische mogelijkheid om samen te werken.

Groen! kreeg te horen dat Merksplas als concrete projecten de sloop van Ter Marcke met het verbindend plein, het kerkhof van de Kolonie (reserveproject 1) en de aanleg van de omgeving van de sporthal ingediend heeft. Voor dit laatste project is het Zwart Goor partner.

De intercommunale CIPAL houdt op 19 december 2008 haar algemene vergadering. De gemeenteraad keurde de agenda van deze bijeenkomst goed. Hetzelfde gold voor de agenda's van de algemene vergaderingen van IKA en de muziekacademie.

Dan volgde de rondvraag.

Jef Schoofs (Groen!) had ontdekt dat er in de kapel van de Kolonie een commerciële activiteit en een fuif waren gehouden, ondanks het feit dat dit niet mag. Hij vreesde ook reacties vanuit de gevangenis en het centrum voor illegalen. De schepenen deden alsof ze van niets wisten en gaan de zaak onderzoeken. Ook op te volgen.

In de besloten vergadering werd de volmachtdragers voor de bovenvermelde algemene vergadering van CIPAL, IKA en de muziekacademie aangeduid.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.