U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

CD&V tegen de elektronische DIFTAR - 28-06-2005

Inleiding

Enkele maanden geleden besliste de Gemeenteraad van Merksplas in te stappen in het DIFTAR-systeem dat door de IOK-Afvalbeheer wordt georganiseerd in de Kempen. DIFTAR betekent "Gedifferentieerd Tarief". Concreet houdt het in dat vanaf 1 januari 2006 het restafval en het GFT-afval elektronisch gewogen zullen worden en dat de burger op basis daarvan zal moeten betalen.

De CD&V weigerde toen echter als enige partij "ja" te zeggen. Wij stemden niet mee omdat we van de politieke meerderheid vooraf véél te weinig informatie gekregen hadden om te kunnen oordelen. Waarom we die informatie in tweede instantie (nadat de principiële beslissing genomen was) wél vlot kregen, blijft een raadsel.

Omdat al de andere partijen wél voor waren, gaat DIFTAR in ieder geval door. Op de Gemeenteraad van juni 2005 lag het dossier opnieuw op tafel. Deze keer moest er een reglement goedgekeurd worden over de concrete uitwerking van de elektronische DIFTAR.

Nu alle informatie voorhanden is, is het hoog tijd voor de CD&V om ons inhoudelijk standpunt over de grond van de zaak te bepalen:Onze analyse

Er zitten voor de CD&V verscheidene elementen in de afweging:

- Belangrijk is uiteraard dat één of andere vorm van DIFTAR verplicht moet worden voor 2008,
- Het organiseren van de huisvuilophaling moet het milieu in Merksplas ten goede komen en de beslissingen moeten dus geënt zijn op een analyse van de huidige toestand,
- Het ganse systeem moet betaalbaar blijven voor de Gemeente én de burgers.

CD&V twijfelt er niet aan dat de elektronische DIFTAR een systeem is dat technisch goed in mekaar zit. CD&V-Merksplas kan zich echter niet van de indruk ontdoen dat de elektronische DIFTAR in de Kempen wordt ontplooid omdat de IOK-Afvalbeheer het project bedrijfseconomisch nodig heeft.

Anderzijds hebben wij onze twijfels of er daardoor niet voorbij gegaan wordt aan Merksplasse noden, die wij belangrijker vinden. Of de implementering dus een grote invloed zal hebben op de verbetering van de huisvuilophaling in Merksplas, is nog maar de vraag.

Wij zijn akkoord dat er ingegrepen moet worden op de evolutie van de afvalstromen. Een rationeel beheer ervan is goed voor het milieu en dus voor de mensen. Wij staan dan ook achter het principe "de vervuiler betaalt" en scharen ons achter het Vlaams Regeerakkoord dat zegt dat er tegen 2008 overal in Vlaanderen (een vorm van) DIFTAR moet zijn. Er staat echter nergens bij dat dit een systeem van elektronische DIFTAR moet zijn.

Een belangrijke doelstelling zoals een milieudoelstelling halen, kan alleen als het maatschappelijk draagvlak er voor bestaat. Met andere woorden: de burgers moeten de noodzaak van de doelstelling inzien en zullen er dan ook aan meewerken. Cruciaal voor Merksplas is dat dit draagvlak al lang bestaat. De Merksplasse burgers werken al jaren gemotiveerd mee aan het systeem van huisvuilophaling. De resultaten zijn goed.

Dat wil echter niet zeggen dat er geen knelpunten zijn. We denken dan vooral aan de grote hoeveelheden grof vuil en GFT die aangeboden worden, alsook aan het afvaltoerisme. CD&V wil dat daar bij voorrang energie in gestoken wordt!

Als dus de vraag aan de orde is of we de elektronische DIFTAR écht nodig hebben om in Merksplas de milieudoelstellingen te verbeteren, dan is het antwoord klaar en duidelijk "neen"!

Men zegt dat de aangeboden hoeveelheid GFT zal afnemen. De vraag rijst waar de mensen dan met dat afval gaan blijven.
Voor de problematiek van het grof vuil geeft de elektronische DIFTAR helemaal géén oplossing.
Als het waar is dat de elektronische DIFTAR misschien voor minder restafval zal zorgen, rijst ook hier de vraag of de mensen écht minder zullen gaan vervuilen. Zullen er andere wegen gezocht worden om van het vuil af te raken? In de pers verschijnen ondertussen de eerste berichten over gemeenten die zware boetes op sluikstorten aankondigen, sinds ze met de elektronische DIFTAR begonnen zijn.

Wij hebben niet de indruk dat de mensen van Merksplas enthousiast op de elektronische DIFTAR zitten te wachten. Dat heeft uiteraard ook te maken met de geldbeugel van de burger.

Door verscheidene evoluties is het historisch zo gegroeid, dat de Merksplasse burger rechtstreeks zeer weinig heeft moeten betalen voor de huisvuilophaling. Dertig euro huisvuilbelasting per jaar is inderdaad zeer laag. De steeds hoger oplopende kosten van het afvalbeheer werden door de Gemeente betaalt uit de "algemene middelen" (de gemeentekas).

Laat ons echter niet vergeten dat de gemeentekas uiteraard ook door die zelfde burgers gevuld wordt. Met andere woorden: de burger betaalt altijd, rechtstreeks of onrechtstreeks.

Tijdens deze legislatuur zijn er zeer grote investeringen gedaan in andere vormen van openbare dienst. Er werd zeer veel geld uitgetrokken voor personeel, verkeersveiligheid, cultuur, sport en erfgoed. Al deze beleidsdomeinen worden uit de gemeentekas betaald. Is de huisvuilophaling dan een "andere soort" openbare dienst?Onze conclusie

Door de invoering van de elektronische DIFTAR wordt volgens CD&V een systeem binnengehaald dat heel mooi oogt maar ook zeer duur is. Die kost komt dus in ieder geval bovenop wat er nu aan afvalbeheer betaald wordt. Of het systeem onze problemen echter wezenlijk aanpakt, is verre van zeker.

De facto gaat het in ieder geval om een stevige belastingsverhoging en dat wil de CD&V niet!

Daarom wil de CD&V dat het rechtstreeks aandeel van de Merksplasse burger in de kosten van het afvalbeheer, relatief klein blijft. We moeten de burger die nu al méér dan zijn best doet, niet extra bestraffen met een elektronisch systeem dat bovendien onze échte afvalproblemen niet oplost. Uiteraard moeten de knelpunten wél aangepakt worden.Alternatief

Hoe pakken we die echte problemen dan aan?

De CD&V had dat liever gedaan zonder de elektronische DIFTAR, maar wel met een niet-elektronische DIFTAR:

Het had toch mogelijk moeten zijn, krachtige positieve maatregelen te nemen om het thuiscomposteren écht te bevorderen, de ophalingen van het grof huisvuil beter te beheersen en meer differentiatie te zoeken voor de andere fracties. Betere flankerende maatregelen (controles) tegen afvaltoerisme lijken ons ook erg nodig..

Er zou dan geen extra geld moeten gaan naar een nieuw peperduur systeem en de meerkost zou dan ook veel kleiner zijn dan in het systeem van de elektronische DIFTAR.Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.