U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 22 dec. 2008 - 23-12-2008

Ondanks een eerdere andere planning en aankondiging sedert maanden, had het schepencollege de gemeenteraad toch weer bijeen geroepen midden in de kerstvakantieperiode. Bijgevolg waren bij CD&V Hans Geerts en Ria Severeyns afwezig.

De burgemeester excuseerde zich voor deze gang van zaken. Het OCMW moest immers eerst zijn budget 2009 goedkeuren. Namens CD&V gaf Ad Sommen aan, niet gelukkig te zijn met deze manier van werken. Hij beklemtoonde dat zijn fractie steeds bereid is te overleggen over dit soort zaken. Om zulks in de toekomst te vermijden werd nu al vastgelegd dat in 2009 de gemeenteraden zullen doorgaan op elke derde maandag van de maand, niet in juli en augustus, wel in november.

Klassiek werd er begonnen met de verwelkoming, de vraag of er opmerkingen waren bij het verslag van de vorige vergadering en de loting van een voorstemmer. Deze keer werd dat Jef Van Accom van Leefbaar.

Dan nam de gemeenteraad kennis van de opmerkingen die door de hogere overheid (ABB) gemaakt waren bij de vroeger goedgekeurde budgetwijzigingen nummers 3 en 4 (2008). Blijkbaar was de compensatie voor de afgeschafte Elia-taks op de verkeerde plaats geboekt.Daarna keurde de raad de meerjarenplanning van 2009 tot 2011, de beleidsnota voor 2009 en het budget voor 2009 van het OCMW Merksplas, goed.

Voor het jaar 2009 staat er in het plan dat er verder gezocht zal worden naar een concrete invulling van het concept 'sociaal huis'. Dat komt in de huidige locatie op de Markt, maar dat gebouw moet nog gekocht en verbouwd worden. In de Kern Lindendijk worden de huisjes voor de senioren stap voor stap vernieuwd. Landbouwgronden die pachtvrij worden, zullen verkocht worden. Verder wordt het seniorenbeleid verder uitgewerkt met accenten als meer thuiszorg, bezoeken aan 80-plussers, een dagcentrum voor ouderen, een betere samenwerking met het rusthuis Binnenhof en de inschakeling van vrijwilligers. De realisering van een kinderopvang voor kinderen onder de 3 jaar, lukt voorlopig niet. De werking van De Spetter wordt wel verder geoptimaliseerd. De inzet van vrijwilligers in de sociale dienstverlening van het OCMW zal uitgebreid worden. Binnen het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) voor vluchtelingen, blijven vijf alleenstaande mannen en zes alleenstaande vrouwen (met kinderen) de doelgroep. Uiteraard wordt de werking van de sociale dienst verder geoptimaliseerd.

Werner Van Baekel (CD&V) had zijn huiswerk weer voorbeeldig gemaakt en alle documenten met een fijn kammetje uitgevlooid. Hij vroeg waar verspreid in de documenten bepaalde aspecten van de gemeentelijke dotaties aan het OCMW terug te vinden waren.

Jef Schoofs (Groen!) vroeg inzage in de huurprijzen voor de locaties waar asielzoekers gehuisvest worden. Het was niet helemaal conform de wet, maar de voorzitster van het OCMW kon bepaalde verduidelijkingen geven vanuit de publieke tribune.Dan keurde de raad het aandeel van Merksplas in de werking van de lokale politie Noorderkempen goed. De gemeente Merksplas zal in 2009 391.800 euro in de gewone dienst en nog eens 45.108 euro voor de investeringen veil hebben.

Jef Schoofs (Groen!) heeft geen vertegenwoordiger in de politieraad en beklaagde er zich over dat er geen verslaggeving is van de politiecolleges en politieraden via het intranet. Hij vroeg naar de plannen en investeringen voor 2009. De burgemeester, Karel Brosens (Leefbaar) en Werner Van Baekel (CD&V) wisten dat er in Hoogstraten twee gebouwen verbonden zullen worden en dat er politiewagens en ander materiaal gekocht zullen worden.Dan werden het kasnazicht op datum 31 december 2007, de rekening voor 2007 en het jaarverslag voor 2007 goedgekeurd. Vooral dit laatste boekwerk is een kluif voor mensen die van geschiedenis én van cijfers houden.

Jef Schoofs (Groen!) vroeg of er al resultaten zijn van de diverse studies die over de (financiële) toekomst van de Kolonie gemaakt worden. De burgemeester zei dat dit nog lopende is op hoger bestuursniveau. Een toelichting (hopelijk ook naar de gemeenteraad toe) zou volgen. Er werd ook gezocht naar de plaats waar de concessiegelden voor de stortgasmotor ingeschreven worden in de rekening.Het belangrijkste luik van deze gemeenteraad was de vaststelling van het budget voor 2009, met daaraan verbonden de nodige beleidsplans en becijferingen, ook voor de lange termijn.

In de beleidsnota voor 2009 lezen we dat de doelstellingen die bepaald worden in het algemeen beleidsplan voor 2007 - 2012 verfijnd worden, uiteraard gekoppeld aan de financiële planning en vooruitzichten voor 2009. Zo zijn er verschillende domeinen waarin geïnvesteerd zal worden.

Eerst de informatica. Er wordt geld gepompt in netwerkbeveiliging, een mailserver, een patchkast, een pakket zaalbeheer, een switch en een update voor de tijdsregistratie. Het geheel aan informatica moet daardoor veiliger en meer performant worden.

Op de Kolonie gaat er aandacht naar de redding van de stilaan totaal verkommerde maar toch geklasseerde gebouwen. Verder verval zal tegengehouden worden en er zal met de andere overheden gezocht worden naar een nieuwe bestemming.

Voor de kinderopvang wordt De Spetter uitgerust met een sanitaire container en wordt een gebouwtje op de Kolonie opgeknapt.

Ter Marcke wordt niet vervangen door een nieuw gebouw met handelsfunctie en woongelegenheden zoals de oppositie vraagt, er komt een 'verbindend plein' op die plaats.

Verder zullen een aantal gemeentewegen een beurt krijgen. De technische dienst krijgt een aantal nieuwe vrachtwagens en een kraan. In de brandweer wordt vrij zwaar geïnvesteerd met de aankoop van een nieuwe materiaalwagen, een halfzware autopomp en de uitbreiding van de kazerne met een vierde poort.

Om de 'buitendorpers' te plezieren en de weg te wijzen komen er stratenplans die de bedrijven aanwijzen en ook toeristische info zullen verstrekken. In dezelfde sfeer komt er een bewegwijzerde route voor huifkarren.

Op zes plaatsen zal het wachten op de bus van De Lijn niet meer in regen en wind moeten gebeuren en Carons Hofke en het Hofeinde krijgen nieuwe bomen.

Het vochtprobleem van de jeugd wordt aangepakt door in Zigzag een nieuwe toog te plaatsen (sic). Ook Spelewei valt in de prijzen met een nieuwe centrale verwarming. De website voor de jeugddienst zou er in 2009 eindelijk ook moeten komen.

De sporthal wordt opnieuw voorzien van alle benodigdheden en de omgeving wordt heraangelegd. Idem voor het skatepark (wat ze op het Hofeinde misschien niet graag zullen horen).

Veel geld gaat er naar personeel, OCMW, politie, brandweer ...

De belastingdruk blijft even hoog: 1.100 opcentiemen en 6,5% personenbelasting. Het geraamde begrotingsresultaat voor 2009 bedraagt in het exploitatiebudget (gewone begroting) 158.330 euro en in het investeringsbudget (buitengewone begroting) 15.153 euro.Werner Van Baekel (CD&V) had nog vragen bij het plaatsrecht voor markten, de vrijwilligersvergoeding voor de monitoren van de kinderwerking en de gelden voor ontwikkelingshulp.

Jef Schoofs (Groen!) vond dat er te weinig voorzien wordt voor de Kolonie en te veel voor de website van de jeugd. Ook de aanleg van het skatepark is volgens hem onderschat. De kosten voor een eventueel milieu- effectenrapport (MER) kaderen in de uitvoeringsplannen voor de landbouw en er zal opgelijst worden hoeveel het doven van een deel van de openbare verlichting opbrengt.

CD&V en Groen! stemden tegen deze begroting.Dan volgde de belasting op de kampeerterreinen en kampeerverblijven. Die zal in 2009 109,51 euro bedragen. CD&V stemde zoals de traditie is de laatste jaren, tegen omdat deze belasting discriminerend is voor bepaalde bewoners van chalets in het verblijfpark Breebos. Groen! onthield zich. Leefbaar stemde voor de belasting.De ruilverkaveling wordt verder afgewerkt. Vandaag keurde de raad definitief het gemeentelijk aandeel voor het derde lot goed (ten oosten van Koekhoven). Merksplas betaalt in dat gedeelte 111.269 euro mee voor wegen en archeologie.

Het zelfde gebeurde voor het vierde lot (tussen de dorpskern, Koekhoven en de Steenweg op Weelde). Daar gaat het over een gemeentelijke bijdrage van 324.708 euro voor wegen, infrastructuur voor recreatie en opnieuw archeologie. De burgemeester gaf nog mee dat de bouwvergunningen goedgekeurd zijn.Dan werd door de raad goedkeuring gehecht aan een subsidiereglement (lopende van 2009 tot 2013) dat de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding moet verbeteren door kaders te vormen.

Dat alles zal lopen onder de noemer "Impulssubsidie". De Vlaamse overheid geeft 1 euro per inwoner, de gemeente deelt dat geld uit via het reglement terzake. De sportraad staat helemaal achter het idee en gaf dan ook een positief advies over dit reglement. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden, worden in het reglement opgesomd. Blikvanger zijn de bijscholingen voor trainers en begeleiders en de diploma's die vereist zijn om als bevoegd coördinator te mogen optreden.Dan was er een brok personeelsbeleid. De raad keurde de zogenaamde rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en het vormingsreglement voor het gemeentelijke personeel goed.

Dit alles is uiteraard onderhandeld met de vakbonden en zij denken (zo werd verteld aan CD&V) dat er een goed akkoord uit de bus is gekomen.

Het Besluit van de Vlaamse Regering voorzag een aantal rechten die afgeschaft worden ten opzichte van het bestaande statuut, maar mits onderhandelingen kon dit ter plaatse gecorrigeerd worden.
Zo hebben de werknemers in Merksplas de verschillende verlofstelsels kunnen behouden, ook het zogenaamde omstandigheidsverlof is bijna hetzelfde gebleven.
Op vlak van evaluatie is het volgende bekomen : twee maal een negatieve beoordeling kan leiden tot ontslag. Maar er werd ook afgesproken dat er een degelijk begeleidingstraject moet gevolgd worden. Ook de vier dagen van sociaal verlof (thuis kunnen blijven met doktersattest om te zorgen voor een ziek inwonend familielid) zijn de personeelsleden kwijt, maar daar tegenover staat dat iedereen er een dag verlof extra bij krijgt. De leeftijdsdagen van 60, 61, 62, 63 en 64 jaar zijn ze ook kwijt, maar slechts weinigen blijven nog zolang werken.
Na verloop van een jaar zal er een evaluatie van deze rechtspositieregeling komen en kunnen er bijsturingen of aanpassingen gebeuren.


Dan besliste de raad dat er in de toekomst ook contractuele medewerkers aangeworven kunnen worden in de niveau's A en B.
En nog goed nieuws voor het personeel. De eindejaarspremie voor 2008 zal verhoogd worden.Dan iets heel anders. Elk jaar heeft de gemeente Merksplas heel wat centen veil voor een aantal projecten ontwikkelingshulp. Zo ook in 2008. Na advies van de Wereldraad én binnen de geldende reglementen, beslist de gemeenteraad welke projecten subsidies krijgen. Het typische is dat alle projecten bindingen hebben met Merksplasse ontwikkelingshelpers. Er is 15.000 euro te verdelen: dat geeft 1.875 euro per project.

Wie vallen er in 2008 in de prijzen (als we ons deze ongepaste uitdrukking mogen veroorloven)?

- Opvang rioolkinderen in Ethiopië (Gust Lauwerysen)
- Fruitverwerking en gemeenschapsvorming in Brazilië (Pieter Vranckx)
- Opvang schoolkinderen in Brazilië (Leo Verheyen)
- Vrijwilligerswerk rond HIV en AIDS in Zuid-Afrika (Pieter Peeraer)
- Uitbouw van de bib in een technische school in Peru (Jef Van Den Ouweland)
- Preventie rond HIV en AIDS in Zimbabwe (Mieke Berghmans)
- Toerisme als impuls van de economie in Ghana (Tom Verstraeten)
- Naai-ateliers in Senegal (Chris Leys)Wéér iets heel anders dan. De verlenging en actualisering van het Merksplasse Milieubeleidsplan. De gemeenteraad keurde de bijgespijkerde versie goed. De acties worden opnieuw aangescherpt en zullen lopen tot 2013. Gefundenes Fressen voor Groen! uiteraard. Na vragen bij diverse aspecten concludeerde Jef Schoofs dat het ambitieniveau voor het milieu in Merksplas zeer laag blijft. De burgemeester sprak dat tegen en verwees naar de 100% groene stroom bij EBEM.

Een voorstel van Groen! om samen zonneboilers en -cellen aan te kopen werd van tafel geveegd.

Dan volgde de bekrachtiging van drie besluiten van het schepencollege van 6 november 2008. Het gaat over de goedkeuring van de respectieve agenda's van de algemene vergaderingen van de intercommunales IOK, IOK-afvalbeheer en PIDPA. De vertegenwoordigers op die vergaderingen vanuit de gemeente Merksplas werden ook gemandateerd.

Bij de brandweer komen er twee vacatures voor korporaals. De korporaals zullen hun graad krijgen via bevordering.

Dan volgde de rondvraag.

Werner Van Baekel (CD&V) kaartte het probleem van de douches in de tijdelijke sporthal aan. Schepen Govers kon trots en met pretlichtjes in de ogen, melden dat het probleem eindelijk opgelost is. Er is een tweede boiler bijgeplaatst.

Ad Sommen (CD&V) vroeg waar geschreven staat dat politieke partijen het elektronische infobord niet mogen gebruiken. Er is inderdaad geen reglement ter zake en het college zal er nog eens over nadenken.

Nog Ad Sommen (CD&V) vroeg waarom niet begonnen is aan de sloop van Ter Marcke. Klopt het dat er een asbestprobleem is? Dat is niet het geval. De vertraging zit bij de aannemer die zal starten met de sloop op (hopelijk) 7 januari 2009.

Jef Schoofs (Groen!) vroeg op de Kolonie een verlichtingspaal te verwijderen wegens 'geen gezicht' en een voetpad aan te leggen tussen de gevangenis en de bushaltes. De Regie der Gebouwen is echter bevoegd. De wegen op de Kolonie zijn nog steeds niet overgedragen naar de gemeente en Merksplas wil ze ook niet in de huidige slechte staat. Bovendien komt er een nieuwe parking voor de strafinrichting.

In de besloten vergadering was er de goedkeuring van een ontwerpakte over een kosteloze grondafstand aan de gemeente, de benoeming van zes aspiranten-pompiers bij de brandweer en de borgstellingen door de gemeente aan EBEM voor de aankoop van elektriciteit en gas. Tenslotte aanvaardde de gemeenteraad de nakende pensionering van een onderwijzer van Qworzo.

CD&V-Merksplas dankt alle lezers van deze website voor de belangstelling en wenst iedereen een gelukkig, vredevol en gezond 2009 !
Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.