U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 19 januari 2009 - 20-01-2009

Het feestgedruis rond de jaarwisseling behoort nog niet overal tot het verleden, want links en rechts staan er nog nieuwjaarsrecepties op de agenda. Toch waren alle Merksplasse gemeenteraadsleden goedgemutst op de afspraak voor de eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar. Op het menu een zéér lichtverteerbaar stuk: zeven agendapunten in de openbare vergadering en nog eens twee in de besloten vergadering. Gezien de 'ernst' van de te nemen beslissingen, beloofde het weer een kort nummer te worden.

We begonnen met de verwelkoming door de voorzitter van de gemeenteraad (in Merksplas is hij tevens burgemeester) en de vraag of er commentaren waren bij de verslaggeving van de vorige raad. Als eventuele voorstemmer van dienst kwam Monique Quirynen uit de urne.De raad mocht opmerkingen formuleren bij de rekening van het jaar 2004 (!) van het OCMW van Merksplas. Die rekening maakt deel uit van het jaarverslag voor 2004. Of iemand er in 2009 nog van wakker ligt, valt te betwijfelen. De relevantie op vandaag is immers zeer klein. In ieder geval toont de balans voor dat jaar een totaal van 3.781.518 euro.

Ad Sommen (CD&V) vroeg hoe het komt dat het document nu pas aan de raad voorgelegd werd. De burgemeester sprak van een samenloop van omstandigheden: Enerzijds waren er vroeger problemen met de toenmalige gewestelijke ontvanger, later moest onze eigen nieuwe ontvanger zich inwerken en was er ook nog de factor van de nieuwe boekhouding. De komende maanden zullen de rekeningen van 2005, 2006, 2007 en 2008 aan hoog tempo aan de raad voorgelegd worden.Dan volgde een lastenboek over de aankoop van een zogenaamde sanitaire container voor De Spetter (de kinderopvang). Er is 10.000 euro voor begroot.

Jef Schoofs (Groen!) verwonderde er zich over dat er slechts met één ondernemer gepraat wordt. Is dat wel wettelijk? De burgemeester zei dat dit niet anders kan omdat de nieuwe modules perfect moeten passen aan de reeds bestaande. Volgens de gemeenteontvanger zou deze juridische constructie wettelijk zijn. Nog Jef Schoofs (Groen!) vroeg te onderzoeken of er geen andere verwarming dan de energievreter elektriciteit geïnstalleerd kan worden. Dat zal bekeken worden.

In dezelfde sfeer keurde de raad de aanpassing goed voor de vergoeding van de jobstudenten- monitoren die meewerken aan De Spetter. Jongeren die een brevet 'monitor jeugdwerk' hebben, krijgen voortaan 15 euro per halve dag, de niet gebrevetteerden krijgen 10 euro. Voor een hele dag is alles uiteraard maal twee. De vergoedingen gelden tot 2013.Bij de brandweer werden er twee vacatures open verklaard voor sergeant. De korporaals die minstens drie jaar die rang hebben en een goede staat van dienst kunnen voorleggen, al een brevet voor sergeant gehaald hebben en een gunstig advies van de commandant krijgen, maken kans. Houders van een PIBA-brevet krijgen voorrang. Als dat laatste brevet er niet is, volgt er een examen. Op die manier zal het Merksplasse korps een kader krijgen van twee officieren, vier onderofficieren en 24 brandweerlieden en aspiranten.

Nog voor de brandweer werd het retributiereglement voor de tussenkomsten van de pompiers goedgekeurd. Het geldt in principe tot 2013 en is hetzelfde voor heel de brandweerzone Taxandria. Deze brandweerzone is ook vragende partij voor de goedkeuring. Het besluit voorziet een lijst van tussenkomsten die gratis zijn voor de 'klant' en een lijst waarvoor wel betaald moet worden. Merksplas zal wel gratis preventierapporten blijven opmaken voor ondernemers en particulieren. Helemaal uniform wordt het reglement dus ook weer niet

Ad Sommen (CD&V) zei dat er een voorstel was gekomen van een medeburger die de publicatie vraagt van de lijst van tussenkomsten van de brandweer. De burgemeester vond dat een goed idee, zodat publicatie in 'Meer over Merksplas' zal volgen.

Jef Schoofs (Groen!) kreeg te horen dat de brandweer nooit de betaling mag vragen van een tussenkomst voor brand (van welke aard ook). Voor (opzettelijke) vervuiling wordt wel een bijdrage gevraagd. Jef Schoofs (Groen!) vroeg zich dan filosofisch af hoe het dan moet met luchtvervuiling (door een opzettelijk aangestoken huisvuilbrand). Daar kon niemand op antwoorden.

Dan volgde de rondvraag.

De burgemeester wist te vertellen dat het selectief doven van de straatverlichting (na 23u en tijdens de week) een besparing oplevert van circa 20%. Technisch is deze ingreep tegenwoordig geen probleem meer.

Ad Sommen (CD&V) vroeg of Merksplas nadenkt over de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS). Deze sanctie is bedoeld om kleine criminaliteit en overlast te beboeten. De burgemeester zei dat het politiecollege met de zaak bezig is. In Merksplas schrijft de gemeentesecretaris mee aan een ontwerptekst, die in de nabije toekomst aan de raad voorgelegd zal worden. Voor de opvolging van de GAS zal samengewerkt worden met de stad Turnhout, die een overlastambtenaar in dienst heeft.

Jef Schoofs (Groen!) verwoordde de mening van alle raadsleden, toen hij de mensen van de technische dienst een dikke pluim gaf voor hun voorbeeldige werk tijdens de recente koudegolf. Merksplas was één der weinige gemeenten waar de voetpaden en fietspaden begaanbaar gemaakt waren. Proficiat, jongens !

Jef Schoofs (Groen!) had in het centrum bewakingscamera's zien hangen, maar kon zich niet herinneren dat de gemeenteraad zijn zeg gedaan had over deze materie. De burgemeester zei dat de bewuste camera's een privédomein in beeld brengen. Hij had begrip voor het privé-initiatief ter zake.Jef Schoofs (Groen!) kaartte opnieuw het gebruik van de kapel van de Kolonie aan voor fuiven. In 2008 werd de kapel minstens drie keer zo verhuurd en voor 2009 zijn er al diverse aanvragen en toezeggingen ... hoewel het reglement duidelijk zegt dat fuiven niet mogen. Het schepencollege kan wel afwijkingen toestaan op het reglement ... maar waarvoor dan? Jef Schoofs (Groen!) twijfelde of het gebouw wel geschikt is voor fuiven zoals die door de duidelijk commerciële inrichter op zijn website gepropageerd worden. Volgens hem is het college bewust dubbel spel aan het spelen om de kapel toch maar te kunnen verhuren (brengt geld in de lade) en om de inrichter (die ze blijkbaar goed kennen) ter wille te zijn. De burgemeester wilde duidelijk het achterste van zijn tong niet laten zien en kwam niet verder dan dat voortaan het college de agenda van de kapel beheert en niet langer de cultuurdienst.

In de besloten vergadering was er de vaste benoeming van een onderwijzer voor Qworzo voor drie lestijden en nog één voor vijf lestijden.

We hebben ooit beloofd dit niet meer te verklappen, maar de gemeenteraadsleden deden de boeken dicht om 20u30.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.