U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Oppositie haalt gelijk bij Gouverneur - 11-11-2005


De lezer herinnert zich dat er enkele weken geleden heibel was ontstaan naar aanleiding van een vraag van de oppositie (CD&V en Groen!). Wij hadden toen aan het schepencollege gevraagd, voortaan ook ons inzagerecht als gemeenteraadsleden te kunnen uitoefenen via elektronische weg. Wie daarover meer wil weten kijkt best eens in de rubriek "CD&V" en vindt daar het artikel 'Schepencollege met paard en kar".

Momenteel zijn we zo ver dat de diensten van de Gouverneur in Antwerpen op onze vraag de zaak bekeken hebben en officieel een antwoord op onze klacht hebben laten weten. Overlopen we hier even de argumenten van de Gouverneur.De Gouverneur zegt dat gemeenteraadsleden inzage moeten kunnen hebben in alle akten en stukken die het bestuur van de gemeente betreffen. Dat recht wordt hen gegeven in artikel 84 van de Nieuwe Gemeentewet.

Dit recht op inzage is van hogere orde dan andere wetgeving die de openbaarheid van bestuur regelt. In deze wordt door de Gouverneur het Decreet van 26 maart 2004 expliciet vernoemd. Met andere woorden: een gemeentebestuur mag het inzagerecht van gemeenteraadsleden niet verhinderen, omdat er in het Decreet uitzonderingen staan op de openbaarheid van bestuur.

De Gouverneur verwijst dan naar de Omzendbrief BA/01 van 17 maart 1998. Die omzendbrief behandelt het statuut van onder andere de gemeenteraadsleden. In die omzendbrief wordt gezegd dat een gemeentebestuur aangeraden wordt de werking van de politieke fracties te ondersteunen. Dat kan een gemeentebestuur bijvoorbeeld doen door infrastructuur ter beschikking te stellen van de gemeenteraadsleden. Concreet wordt het voorbeeld gegeven van het ter beschikking stellen van een lokaal, telefoon, fax, kopieertoestellen... De gemeenteraadsleden moeten het personeel van de gemeente ook vragen kunnen stellen als ze hun inzagerecht uitoefenen.

De Gouverneur zegt dan dat hij het schepencollege van Merksplas aan deze regelgeving zal herinneren en dat hij wil dat de verslagen van het schepencollege zo snel mogelijk ter beschikking zijn van de gemeenteraadsleden.Dan komt de Gouverneur aan een ten gronde bespreking van de klacht van de oppositie.

Hij zegt dat het schepencollege de vraag naar elektronische bezorging van bepaalde stukken aan de gemeenteraadsleden, afgewezen heeft. Het schepencollege deed dit op basis van de Omzendbrief BA 2002/10 van 28 juni 2002.

De Gouverneur is het daar echter niet mee eens. In deze omzendbrief wordt immers bepaald hoe het inzagerecht van de gemeenteraadsleden kan worden verenigd met de Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In de genoemde omzendbrief wordt gezegd dat het rechtstreeks toegang verlenen (aan de gemeenteraadsleden) tot het volledige gemeentelijke informatiesysteem, te ver gaat. Dezelfde redenering geldt voor het afleveren van grote bestanden met persoonsgegevens van een groot aantal inwoners.

De omzendbrief verzet er zich echter totaal niet tegen dat de gemeenteraadsleden bepaalde stukken elektronisch aangeleverd zouden krijgen, waar het nu steeds zo is dat ze dezelfde stukken ook al krijgen op papier. Er is wettelijk ook niets dat de gemeenteraadsleden de inzage op elektronische wijze belet van het register van binnenkomende en uitgaande post.

De Gouverneur gaat verder. Het schepencollege argumenteerde dat het geen controle meer zal hebben over de wijze waarop (door de gemeenteraadsleden) met gevoelige informatie wordt omgegaan, als de informatie elektronisch zou doorgespeeld worden. Dat is volgens de Gouverneur geen argument. Er is ten opzichte van de gemeenteraadsleden geen enkel onderscheid tussen informatie die "gevoelig" is of informatie die "niet gevoelig" is. Als gemeenteraadsleden verkeerd zouden omgaan met bepaalde persoonlijke of vertrouwelijke informatie, kunnen ze immers strafrechterlijk of burgerrechterlijk vervolgd worden.

De Gouverneur besluit dan ook dat het perfect mogelijk is dat het gemeentebestuur van Merksplas informatie langs elektronische weg aan de gemeenteraadsleden bezorgt. Maar... hij zegt ook dat hij dit niet kan opleggen aan de gemeente. Het is immers aan de gemeenteraad vast te stellen hoe dit alles concreet verloopt.De conclusie van CD&V is dan ook snel gemaakt: We krijgen van de Gouverneur over de hele lijn gelijk en onze klacht was volledig terecht. Anderzijds hangt het van de "goedheid" van de politieke meerderheid af of er ook iets van in huis komt.

Net daarover zijn we zeer pessimistisch gestemd. Nu duidelijk is dat er geen enkel wettelijk of juridisch argument is om niet aan onze vraag tegemoet te komen, stelt zich natuurlijk de vraag wat de échte reden is waarom het schepencollege (en de gemeenteraadsleden van de meerderheid en VBM) weigeren er op in te gaan. De echte reden kan alleen van politieke aard zijn.

Wij vrezen dat dit schepencollege gewoon zo weinig mogelijk geïnformeerde pottenkijkers wil. Een gemakkelijke toegang van de oppositie tot de informatie over het bestuur, hindert hen kennelijk in de manier waarop zij de gemeente "in klein comité" willen besturen.Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.