U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 16 maart 2009 - 17-03-2009

Weer een zeer korte agenda voor deze gemeenteraad in Merksplas, maar toch een bijeenkomst waar door Groen! een heikel extra punt geagendeerd was.

Leen Kerremans (Leefbaar) is moeder geworden en was dus afwezig. Uw CD&V-reporter kon Leen's prachtige dochter al in vivo aanschouwen en kon met plezier zeggen 'goedgekeurd, Leen ... en doe zo voort'. Schepen Kris Govers was er overigens ook niet.

Na de opening door de voorzitter, was er de klassieke vraag of er opmerkingen waren bij de verslaggeving van de vorige keer en werd de voorstemmer gekozen. Voorstemmer-van-dienst werd deze keer Frank Quirynen (Leefbaar).

De raad kreeg eerst het kasnazicht voorgelegd op datum van 31 maart 2008 en daarna dat op datum van 30 juni 2008.Nog in de financiële sfeer keurde de raad een bankwaarborg goed aan EBEM, het Elektriciteitsbedrijf Merksplas. EBEM zit (zo zegt de toelichting) in 'kortstondige liquiditeitsproblemen' en wil daarvoor bij DEXIA een kredietlijn aangaan voor 1.000.000 euro. De gemeente Merksplas stelt zich dus (als eigenaar van EBEM) borg voor deze centen.

Het is een daad van goed beheer regelmatig de straatkolken (ofte 'puttekes' voor de riolen) te laten uitkuisen. Dat werk wordt uitbesteed aan een gespecialiseerde firma. De raad keurde het lastenboek daarover goed. Het betreft twee kuisbeurten per jaar en de gemeente heeft er 17.000 euro voor gereserveerd.

Onder impuls van het provinciebestuur krijgen de gemeenten de kans in te stappen in een multiwerkgeverspensioenfonds.

Merksplas wil ook instappen. Er is immers een kloof gegroeid tussen de pensioenen van het statutaire personeel en hun contractuele collega's. Men wil de contractuelen nu een aanvullend pensioen bieden via een open pensioenfonds. De constructie wordt OFP PROVANT gedoopt. Doelstelling is de pensioenkloof tussen vaste en losse medewerkers voor 50% te dichten. De werknemers doen geen aanbetalingen en het pensioen zal als een rente uitbetaald worden. De kostprijs voor de gemeente zal ongeveer 50.000 euro per jaar bedragen. Stap voor stap zal men er voor zorgen dat de kloof helemaal gedicht wordt. De provincie Antwerpen neemt het voortouw en investeert 20.000.000 euro in de werkingskkosten.In het kader van de Vlaamse politiek over het gelijke kansen in het onderwijs, keurde de raad een aantal principes goed en een zorgbeleidsplan. Deze principes zullen voortaan gelden in Qworzo. Een team heeft lang nagedacht over de visie en heeft ook een aantal parameters bevraagd. Een belangrijke conclusie is dat de zorg voor de minder presterende kinderen geïntegreerd wordt in de dagelijkse werking van de school. Schepen Monique Quirynen had lovende woorden voor het team dat het plan geschreven heeft.In de Noorderkempen werkende diverse gemeentelijke sportdiensten samen. De raad keurde het werkingsverslag goed voor het jaar 2007. Het betreft de sportdiensten van Hoogstraten, Rijkevorsel, Malle, Merksplas, Beerse, Vosselaar, Lille, Turnhout, Ravels, Oud-Turnhout en Arendonk.

Het lijvige verslag beschrijft hoe vaak er vergaderd werd, waar die vergaderingen over gingen, wie er aanwezig was ... Nog interessanter is de indrukwekkende lijst van sportieve evenementen. Er werd ook driftig cursus en bijscholing gegeven. Tenslotte is er de rekening voor 2007 en de begroting voor 2008.Door Groen! was een bijkomend agendapunt ingediend: vraag tot ontslag van schepen Karel Lenaerts.

De burgemeester onderstreepte dat zulke punten in de besloten zitting behandeld moeten worden, maar op vraag van Karel Lenaerts zélf en om te vermijden dat men zou denken dat er een doofpot georganiseerd wordt, was er gekozen voor de openbare behandeling. De burgemeester vroeg discreet te spreken.

Jef Schoofs (Groen!) stak dan van wal en lichtte zijn punt toe met een tekst die inhoudelijk overeenkomt met de perstekst die Groen! al eerder verspreid had. Hij onderlijnde dat het Groen! niet te doen is om 'de mens' te pakken in deze.In de toelichting schrijft Groen! dat er recent een bouwovertreding werd vastgesteld aan een woning waarvan de schepen mede-eigenaar is.

In 2003 wilde de vorige eigenaar werken aan dezelfde woning uitvoeren, maar die werken werden stilgelegd. Nog in 2003 werd een vraag tot vergunning van de vorige eigenaars (de vervanging van het dak) door het schepencollege geweigerd.

In 2008 kocht de schepen dezelfde woning (in het kader van een grotere aankoop van een domein). In de akte werd melding gemaakt van de voorgeschiedenis van het dossier. Desalniettemin voerde de schepen dezelfde werken uit aan de woning, die hij eerder zelf had laten verbieden. Op 23 februari 2009 werd dit feit aan de burgemeester gemeld.

Steeds volgens de toelichting van Groen! legde de schepen in de pers tegenstrijdige verklaringen af. Hij zegde namelijk tegen de kranten dat hij nooit een vergunning zou kunnen krijgen ... maar zegde ook niet te weten hoe de wetgeving ter zake is.

Groen! concludeert dat een schepen die moet toezien op de uitvoering van een goede ruimtelijke ordening, niet meer kan functioneren (en dus moet aftreden) omdat de geloofwaardigheid van zijn ambt en zijn beslissingen ter discussie staan.
Namens CD&V zei Ad Sommen dat zijn fractie eerst niet kon geloven wat hen ter ore was gekomen. Hij onderstreepte dat er ook vanuit de oppositie respect bestaat voor een aantal beleidsdaden van schepen Lenaerts. CD&V ziet echter niet in hoe men de burgers kan verplichten de wet toe te passen, als de bestuurders de indruk gewekt hebben het zelf niet te doen. De kern van de discussie gaat dus over de legitimiteit van het bestuur en de genomen beslissingen. Hij wilde dan ook dat de nodige conclusies getrokken zouden worden.Dan kwam schepen Karel Lenaerts aan het woord. Met duidelijke emotionaliteit las hij een korte tekst voor.

De essentie van zijn tekst is de volgende (het gaat om een parafrase naar best vermogen, een integrale tekst heeft CD&V niet ter beschikking):

Het gaat niet over mijn eigen huis, maar over een klein huisje dat ik kocht met een bestaande bouwovertreding. De weigering (qua vergunning) die de vorige eigenaars in 2003 kregen, was terecht: alle instanties, ook de gemeente, adviseerden toen negatief over die vraag van de vorige eigenaars. Een vergunning verkrijgen voor het huisje is onmogelijk: het is verkrot en er zijn geen nutsvoorzieningen in de buurt.

Het is niet duidelijk wat mag en wat niet. Het risico bestaat dat 'iets doen' aan het huisje, een overtreding inhoudt. Ik heb geoordeeld ter bescherming van het gebouw een aantal werken te laten uitvoeren. Dat was allicht te snel. Misschien heb ik ook fouten gemaakt in de materiaalkeuze. In ieder geval maakte ik een fout door dit te doen. Ik heb een brief geschreven aan de instanties om te vragen hoe ik dit kan aanpakken.

Mijn recht is niet groter dan dit van eender wie. Ik heb mijn bevoegdheden over ruimtelijke ordening tijdelijk overgedragen aan de burgemeester.
Dan vroeg Werner Van Baekel (CD&V) het woord voor een verklaring namens de ganse CD&V-fractie. Het gebeurde in het voorliggende dossier werd door hem in een ruimere context geplaatst. De essentie van wat Werner Van Baekel vertelde, komt hier op neer:

Namens onze voltallige CD&V fractie, Ria Severeyns, Ad Sommen, Hans Geerts en mezelf willen we op deze gemeenteraad een verklaring afleggen naar aanleiding van een aantal recente feiten die voor ons, maar ook voor onze bevolking en de publieke opinie, een zeer duidelijke politieke weerslag hebben.

De vele mails, telefoons en mondelinge contacten die we de laatste weken hebben gehad met de mensen over deze gebeurtenissen hebben een dergelijke verklaring vanuit onze fractie alleen maar bespoedigd ... het is de spreekwoordelijke druppel !

Geachte burgemeester,

We kunnen U zeggen dat onze fractie, bij de eerste berichten hieromtrent, toch met enig ongeloof en voorbehoud heeft gereageerd. Na onderzoek en de bevestiging van de feiten, kregen we de koude rillingen over onze rug. We waren geschokt en een dag later zelfs zwaar ontsteld !

Inderdaad, nogmaals de bevestiging van wat wij als CD&V -fractie reeds zéér véle jaren écht voelen : de manier waarop er hier in ons dorp aan politiek wordt gedaan zit grondig fout !

De manier waarop er hier in Merksplas aan politiek wordt gedaan is de
'oude politieke cultuur van decennia geleden'. Wij dachten dat er
met een aantal nieuwe, jonge lijsttrekkers eindelijk een einde aan zou komen.

Met U, Mijnheer de Burgemeester, met Hans, met Jef Schoofs en mezelf, dacht ik destijds werkelijk een nieuw politiek tijdperk in te stappen.

Samenwerking over de partijgrenzen heen, een correcte politiek, een nieuwe politieke deontologie, het opnemen van verantwoordelijkheid, respect hebben voor elkaars mening... ook al verschillen we uiteraard soms van mening... het waren ook Uw woorden in een dubbel-interview dat we na de verkiezingen aan een krant gaven.

Wat dachten we te vinden in de politiek ? Wat bedoelden we met 'een nieuw politiek tijdperk' ? Hoe zouden wij het als relatief jonge gasten aanpakken ?

Wij dachten toen :

Samen met een aantal jonge en nieuwe mensen eindelijk afscheid te nemen van : 'deze oude politiek cultuur', die ondertussen veel had kapot gemaakt, veel quasi onherstelbare bressen had geslagen tussen personen, families, clans en belangengroepen.
De oude politiek cultuur waarin scheldtirades, belangenvermenging, machtsmisbruik, hét grote gelijk en de messen-in-de-rug-cultuur... eindelijk verleden tijd zouden zijn.

En wat moeten we, zoveel jaren later vaststellen ? ... dat deze cultuur helemaal niet verdwenen is. Hij is zelfs niet eventjes weggeweest... hij is gewoon verder gecultiveerd geworden !

CD&V kan enkel vaststellen, dat 'die oude politieke cultuur' verbleekt als we vergelijken met wat nu gebeurd is !

We nemen U dit als burgemeester absoluut niet persoonlijk kwalijk, want we zijn er als CD&V nog steeds van overtuigd dat U zo niet bent ... dat kunnen wij ons niet voorstellen... dat willen we zelfs niet geloven !

Daarom doet het ons als CD&V fractie nog meer pijn, bij de recente gebeurtenissen voor de zoveelste keer te moeten vaststellen dat er in ons dorp op politiek vlak niets is gewijzigd.

De arrogantie, het machtsmisbruik, het grote gelijk en het voordeel van een absolute meerderheid vieren méér dan ooit hoogtij !

Wij hopen dan ook dat U de volgende weken Uw verantwoordelijkheid opneemt.
Burgemeester Frank Wilrycx voelde zich duidelijk wat overspoeld door deze harde analyse.
Hij stelde dat deze zaak (de bouwovertreding) behandeld moet worden zoals dat altijd gebeurt: de politie acteert een klacht en de bevoegde instanties doen hun werk. Hij stelde dus voor af te wachten wat de diensten gaan beslissen. Een ontslag van schepen Lenaerts noemde hij op vandaag voorbarig.

Over de speech van Werner Van Baekel (CD&V) zei hij niet te begrijpen dat zijn beleid vergeleken wordt met dat van vroeger. Hij stelde dat er nooit politiek benoemd wordt en dat iedereen in de gemeenteraad zijn zeg kan doen.Ad Sommen (CD&V) zei dat er twee kanten aan de zaak zijn: de legalistische en de politieke. Hij herhaalde dat het probleem de legitimiteit van het bestuur blijft. Als schepen Lenaerts een stap opzij zet, blijft hij even nauw betrokken bij alle beslissingen als voorheen. De stap opzij is dus niet voldoende.

De burgemeester was niet akkoord en zei dat het verschil is dat hij (en niet de schepen) bepaalde vergaderingen over ruimtelijke ordening gaat volgen.

Werner Van Baekel (CD&V) zag hierin een bevestiging van zijn thesis. Hij noemde het oude dossier van het voorzitterschap van de GALT en het dossier van het GROB als voorbeelden waarin de oppositie niet mocht spreken. Ook Jef Schoofs (Groen!) was niet tevreden met de redenering van de burgemeester. Hij concludeerde dat het bestuur maar iets aan het dossier gedaan had na zijn klacht en bemoeiingen.Ad Sommen (CD&V) zei dat het schepencollege kiest voor de legalistische vluchtweg. Zolang de bevoegde diensten geen uitspraak gedaan hebben is er kennelijk niets aan de hand en hoeft ontslag van de schepen niet. Dat is een te verdedigen stelling, maar de schade voor het bestuur is al een feit op politiek vlak. In de perceptie van de burgers is de schepen immers zwaar in de fout gegaan uit eigenbelang (terecht of niet terecht wordt dat beweerd) en kan hij bijgevolg de burgers niet meer opleggen niet in de fout te gaan.Er volgde een opvallende geheime stemming over dit punt: vijf gemeenteraadsleden wilden dat de schepen gevraagd zou worden een stap opzij te zetten, tien raadsleden wilden dat niet en er was één onthouding. Zeer waarschijnlijk betekent dit dat één lid van Leefbaar het eens was met de redenering van de oppositie. Wie het was weten we niet, maar deze heer of dame mag zichzelf 'dapper' noemen.

Dan volgde de rondvraag.

In de besloten vergadering werden twee korporaals bevorderd tot sergeant. Ze mogen dus een haak meer op hun uniformmouw laten naaien.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.