U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

CD&V wil “echte” zones 30 - 12-12-2005

Door recente wijzigingen in de reglementering zijn overal te lande zones 30 verschenen aan de schoolpoorten. Het is de bedoeling de veiligheid in deze schoolomgevingen te verhogen door het verkeer te verplichten er niet sneller te rijden dan 30 km per uur. Verkeersveiligheid is een principe waar CD&V uiteraard achter kan staan.In het Federale Parlement houdt Kamerlid Jef Van Den Bergh uit Kalmthout zich vanuit CD&V met deze materie bezig. Het had immers nogal wat voeten in de aarde vooraleer de toestand op het terrein klopte met wat de regelgeving voorschrijft. Bovendien was er ook veel kritiek op één en ander en niet steeds onterecht. Daarom werd door Kamerlid Van Den Bergh een voorstel van resolutie ingediend om de regelgeving te verbeteren zoals CD&V dat wil.

CD&V vindt het geen goede zaak hoe in Brussel "centraal" werd beslist dat alle schoolomgevingen zone 30 moesten worden. De gemeenten zijn immers veel beter geplaatst om de regelgeving te toetsen aan de situatie op het terrein. Zij kunnen dan ook best bepalen welke maatregelen het beste werken om de doelstellingen te halen.

CD&V ziet bewijzen voor het eigen gelijk in het feit dat er op zeer veel plaatsen nog steeds te hard gereden wordt in schoolomgevingen, dat bestuurders de borden niet opmerken en dat het doen naleven van de regelgeving onredelijk veel politiecontroles vereist.De resolutie van Jef Van Den Bergh over de zone 30 bevat volgende elementen:

- Elke zone 30 moet in principe terug afgedwongen worden door de inrichting van de weg. Dit is een voorwaarde die dus opnieuw moet opgenomen worden in de reglementering op de zone 30, zoals het oorspronkelijk was.
- Waar dit niet mogelijk of gewenst is (bijvoorbeeld op belangrijke doorgangswegen), moet de zone 30 variabel zijn en aangeduid worden door elektronische borden. Zodoende wordt de zone 30 enkel van toepassing als het nodig is.
- Deze "slimme" signalisatie moet betaald worden uit het Boetefonds.
- De reglementering op de zone 30 moet de wegbeheerder ook alternatieven geven. Als na analyse blijkt dat een zone 30 niet de beste oplossing is, kan er gedacht worden aan het verleggen van schooluitgangen, verkeerslichten die op rood springen bij te hoge snelheid, autovrije schoolomgevingen enzovoort.Ook in Merksplas zijn de zones 30 aan de schoolpoorten uitgezet. Op de meeste plaatsen beantwoorden deze schoolomgevingen aan de criteria die CD&V stelt. In de centrumstraten zijn de schoolomgevingen beschermd door de herinrichting van de module 10. Hetzelfde geldt voor de ingang van Freinetschool Merlijn in de Kleiryt. Aan de achteringang van Qworzo in de Gezellestraat lagen er al langer asverschuivingen en komt er naar verluidt eerdaags ook een officiële zone 30.
Dat ziet er dus allemaal vrij goed uit, hoewel de effecten van de herinrichtingen in het centrum nog bewezen zullen moeten worden als het verkeer weer helemaal normaal verloopt.

CD&V heeft echter nog twee bemerkingen die voor ons fundamenteel zijn. De logica van ons standpunt heeft immers nog andere consequenties:

Zo vinden wij dat ook de grote zones 30 duidelijk afgebakend moeten worden door een aanpassing van de infrastructuur in de weg zelf. Die aanpassingen kunnen bijvoorbeeld een asverschuiving of een drempel zijn. De automobilist moet in ieder geval méér zien dan een bord dat hij voorbij rijdt bij het betreden van de zone 30. Een voorbeeld van zulke grote zone is de wijk Kleirytse Velden of de wijk Leest met de Gezellestraat, Rodenbachstraat, Albertstraat en Bevrijdingsstraat. In deze zone bevindt zich immers niet alleen Qworzo met twee ingangen, maar straks ook het gemeenschapscentrum en het bejaardentehuis. Een zeer duidelijke afbakening van begin en einde van deze grote zone 30 is dan ook onze vraag.Hetzelfde geldt voor de zone 30 in de Kloosterstraat en de Kern Lindendijk, die reeds door de gemeenteraad beslist werd. Ook daar willen wij zulke ingrepen. Als dit geldt voor de grote zone 30 als dusdanig, geldt het natuurlijk nog méér voor de schoolomgeving in de Kloosterstraat. Het is voor CD&V dan ook totaal onbegrijpelijk dat het schepencollege geweigerd heeft de schoolomgeving van de Kloosterstraat zo in te richten, dat de zone 30 er fysiek kan afgedwongen worden. Er werd immers uiteindelijk weinig méér gedaan dan het aanbrengen van een wegdek in een andere kleur, in zéér lichte opstand. Dat is symbolisch en volledig nutteloos!

De schoolgemeenschap van de Vrije Basisschool had bij ons weten een voorstel over een herinrichting die de zone 30/schoolomgeving in de Kloosterstraat meer af kon dwingen.
Het plan dat de school had uitgewerkt en aan het schepencollege voorstelde, vond daar echter geen genade.Toen CD&V in de gemeenteraad uitleg vroeg over het verschil in benadering tussen de andere zones 30/schoolomgevingen en de zone 30/schoolomgeving in de Kloosterstraat, kregen wij als antwoord dat het niet nodig is méér ingrepen te voorzien in de Kloosterstraat. Volgens het schepencollege is het immers niet mogelijk er te hard te rijden. Wij zijn zo vrij dat te betwijfelen.

Omdat iedereen wel aanvoelt dat dit argument niet klopt, stellen wij ons in CD&V uiteraard de vraag wat de échte reden is waarom de zone 30/schoolomgeving in de Kloosterstraat een andere behandeling kreeg dan alle andere zones 30/schoolomgevingen in het dorp.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.