U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 20 april 2009 - 17-04-2007

De klokken van Rome zijn geweest en de lente doet zijn best om door te breken. Het ideale moment om een gemeenteraad bijeen te trommelen met een agenda die exact twee bladzijden lang was. Dat was enige tijd geleden. Na de spanningen van vorige maand rond het gevraagde ontslag van schepen Lenaerts, beloofde de sfeer deze keer op papier wel wat rustiger te zullen worden.

Diezelfde schepen Lenaerts was verontschuldigd, net als zijn partijgenote Leen Kerremans.De gemeentesecretaris had in de notulen het punt over het ontslag van schepen Lenaerts samengevat op twee pagina's. Eerst een integrale weergave van de vraag van Groen! Dan staat er in het verslag dat Ad Sommen voor CD&V de geloofwaardigheid van het bestuur in vraag stelde. De tussenkomst van schepen Lenaerts wordt samengevat in de zin dat hij de lopende procedures wilde afwachten. De tekst van Werner Van Baekel (CD&V) wordt ook in één zin samengevat als zag hij de oude politieke cultuur nog steeds intact. Wat de burgemeester stelde wordt ook in één zin samengevat: de procedures worden afgewacht en de bevoegdheden voor de ruimtelijke ordening verhuizen tijdelijk naar hem. Tenslotte volgt de beschrijving van de geheime stemming en de uitslag ervan. Conclusie: van de gemeenteraad mag schepen Lenaerts blijven zitten.

Namens CD&V stelde Ad Sommen dat zijn fractie het verslag toch wat summier vindt, met name over de gevoerde argumentatie. CD&V stelde immers dat een legalistische vluchtweg proberen te vinden, niet betekent dat er geen politieke gevolgen zijn en dat er conclusies moesten volgen.

Jef Schoofs (Groen!) vroeg ook de argumentatie van de schepen in het verslag op te nemen.

Ria Severeyns (CD&V) kwam als voorstemmer uit de urne.Dan begonnen ze met een aantal punten in de financiële sfeer.

Eerst was er het kasnazicht tot 30 september 2008.

Dan stelde het schepencollege twee budgetwijzigingen voor met respectievelijk de nummers 2009/1 (voor het exploitatiebudget) en 2009/2 (voor het investeringsbudget). De bedoeling is bekend: binnen de grenzen van de goedgekeurde begroting, kan er via budgetwijzigingen geschoven worden met de voorziene middelen.

In het exploitatiebudget is de grootste verschuiving de instap in het pensioenfonds voor de contractuele personeelsleden.

De investeringen zijn echter altijd het meest interessant om te overlopen. Zo komt er een audit om het gemeentehuis energiezuiniger te maken. Er gaat meer geld naar de brandweer voor kleding en inrichting van de materiaalwagen. Het fietspad in de Leest wordt afgemaakt (vlakbij de bocht aan de Lidl). Waar Ter Marcke stond komt er een pleintje met groen en een parking. Het pleintje in de Kleirytse Driezen wordt aangelegd en er komt kerstverlichting. Verder gaat er geld naar de waterlopen in het vierde lot van de ruilverkaveling Merksplas. In de kleuterschool van Qworzo komen er nieuwe meubels en matten. Om de programmatie in De Marc/kt te verduidelijken worden er LCD-schermen gekocht. Het sportcentrum en de fuifzaal worden ook verder ingericht.

Jef Schoofs (Groen!) had vragen over het inschrijven van wat hij een extra belasting noemde (Diftar), de grote investering in de sport en de kleine investering in de fuifzaal (wat niet helemaal bleek te kloppen) én de extra kosten om het pleintje waar Ter Marcke stond uit te rusten. De burgemeester zei dat er wél een meerwaarde is en dat er subsidies op het project zitten.

CD&V stemde principeel tegen de begrotingswijzigingen. Groen! stemde ook tegen.

De gemeente Baarle-Hertog heeft al langer plannen om in Zondereigen 't Sonneveld op te waarderen en er een nieuw ontmoetingscentrum te bouwen. Merksplas is hier zijdelings bij betrokken omdat ook mensen van Merksplas er gebruik van (zullen) maken. Dat zijn dan de Merksplasse mensen van de parochie Zondereigen. Daarom geeft de gemeente Merksplas een toelage van 20.000 euro voor dit project aan de gemeente Baarle-Hertog.In het domein van het onderwijs keurde de raad vervolgens een overeenkomst met de schoolraad en het huishoudelijk reglement van die schoolraad goed.De gemeente Merksplas heeft een overeenkomst met PIDPA over het transport van vervuild water (via de riolen). Deze overeenkomst werd geactualiseerd. Globaal kan gesteld worden dat de financiële kant beter wordt voor de gemeente.Met IOK heeft de gemeente een akkoord over een regionale aanpak van de woonproblematiek. Deze overeenkomst werd bevestigd en bijgestuurd. Minister van huisvesting Marino Keulen wil immers dat de gemeenten meer mankracht inzetten om de doelstellingen te halen. Voor Merksplas zijn dat 9 manuren per week. Er komt ook meer informatie naar de burger.

Zoals elke school heeft Qworzo een contract met een CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding). Dit contract werd nu geactualiseerd en verder gezet tot 2012.

De voormalige intercommunale muziekacademie (al sinds enkele jaren omgevormd tot GOL of Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam) vraagt al de deelnemende gemeentebesturen een engagement mee te ondersteunen om samen te werken met het Instituut voor Kreatieve Opvoeding (IKO) uit Hoogstraten (en Brecht). Door de synergieën van beide scholen samen te brengen, voldoen ze aan het decreet van 10 juli 2008. Win-win, dus.

Merksplas heeft diverse bejaardenwoningen van diverse overheden op zijn grondgebied. Blijkbaar vindt de Vlaamse regering dat er behoefte is aan een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement en een werkgroep die het gegeven van de woningen voor ouderen opvolgt. De gemeenteraad kreeg dus een ontwerp van toewijzingsreglement voorgeschoteld, alsook een zogenaamd doelgroepenplan. De betrokken instanties zijn bouwmaatschappij De Noorderkempen, Studio Beleid uit Wommelgem, het OCMW en de Vlaamse overheid. Schepen Monique Quirynen zei dat er een lijstje woningen voor bejaarden voorbehouden blijft. Later zullen andere doelgroepen ook ondersteund worden.Nog in de sfeer van het wonen werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen over de aanleg van wegen, riolering en andere omgevingswerken op de Kolonie. De werken die de beide overheden op de Kolonie willen uitvoeren, worden samengevoegd en administratief ondergebracht bij de VMSW. Elke overheid betaalt het eigen aandeel van de werken. Het gaat voor de gemeente over het pleintje en een weg naar de oude school.

De bouw van de nieuwe sporthal is al een ferm eind opgeschoten. Vandaag werd het gebruikersreglement van Sportcentrum 't Hofeind (zoals het voortaan zal heten) goedgekeurd. Jef Schoofs (Groen!) onthield zich, omdat de reglementen van de gemeente toch niet toegepast worden, of veranderd worden naar believen.

In dat sportcentrum komt er opnieuw een cafetaria. Er werd een lastenboek uitgewerkt om de concessie te verlenen voor de uitbating ervan. Nieuw is dat er een woning voorzien is voor de uitbater van de cafetaria. Werner Van Baekel (CD&V) vroeg waarom het beheer van de squashzalen mee in de concessie zit. Dat is zo gedaan om ze ruimer toegankelijk te maken.

Wie de cafetaria van de sporthal wil uitbaten, mag zich melden.

Elk jaar geeft de gemeente geld aan ontwikkelingshulp. De projecten moeten onder andere gelinkt zijn aan een persoon uit Merksplas. Het reglement dat deze zaken regelt werd gewijzigd en in de nieuwe versie goedgekeurd.

Voortaan kan een eventueel overschot op de begroting voor ontwikkelingshulp ook verschoven worden naar andere soortgelijke initiatieven. De relatie tussen Merksplas en de indieners/bezielers van projecten wordt nog versterkt. Projecten moeten ook streven naar financiële autoniomie en een duurzame vorm van ontwikkeling realiseren met de doelbevolking in hun land. De mogelijkheid wordt ook voorzien dat het gemeentebestuur kan afwijken van het reglement terzake.

Zowat alle intercommunales waar de gemeente Merksplas aan participeert, houden weer algemene vergaderingen. Zoals wettelijk verplicht is, keurde de raad de agenda's van die vergaderingen goed. Het betreft de intercommunales voor crematoriumbeheer, bouwmaatschappij De Noorderkempen, de IOK en IOK-afvalbeheer en de Kleine Landeigendom.In het domein van de mobiliteit en verkeersveiligheid keurde de raad een engagementsverklaring goed die past binnen een provinciale studie. Er moet een gebiedsgerichte mobiliteitsvisie komen binnen de Noorderkempen. Momenteel liggen de visies op de mobiliteit niet steeds in dezelfde lijn. Daar moet aan verholpen worden. Daarom zal de problematiek globaal bekeken worden, uitgaande van de modellen van de co-mobiliteit en het STOP-principe. Merksplas wil in ieder geval de uitgangspunten uit het eigen mobiliteitsplan verdedigen.

Omdat de grote boerderij op de Kolonie op instorten staat, werd er een politiereglement goedgekeurd dat onbevoegden verbiedt de zone te betreden. Hans Geerts (CD&V) kreeg te horen dat de parkeerruimte voor de ruitertornooien behouden zal blijven.

Dan volgde de rondvraag.

Namens CD&V hadden Ria Severeyns, Hans Geerts en Ad Sommen een paar vragen over verkeersveiligheid.

Ria Severeyns vroeg wanneer wijk Den Drank onder handen genomen zal worden. Dat blijkt gepland voor 2010.

Hans Geerts (CD&V) zei dat er een mail was gekomen van de bewoners van de Looiweg. Deze straat ligt er niet alleen vrij hobbelig bij, er wordt ook veel te snel gereden. Alleszins veel sneller dan de 50 km/u die er toegestaan zijn. CD&V had er ook het mobiliteitsplan bijgehaald en daar staat dat de Looiweg het statuut van zone 30 moet krijgen.

De burgemeester zei dat hij tellingen heeft laten doen, dat er plannen opgezocht worden over de riolering en de rooilijn en dat er een gesprek komt met de buurt. Het is kennelijk de bedoeling de zaken aan te pakken.Ad Sommen (CD&V) was aangesproken door mensen uit de Rozenhofstraat (Schuivenoord). De voetpaden zijn er naar verluidt op diverse plaatsen verzakt. De mensen vragen zich ook af of de gemeente de stronken van de eerder omgezaagde laanbomen gaat laten zitten. Worden die dan niet uitgefreesd? Het schepencollege antwoordde dat dat het probleem reëel is en dat dit alles nog zal aangepakt worden.

Ad Sommen wist ook dat er op de Geheulsedijk al jaren geleden een volledig bankstel op een rustplaats voor fietsers gestolen werd ! Er werd toen beloofd dit te vervangen. Wordt daar nog aan gedacht? Er werd beloofd dat dit bekeken zal worden. De gemeenteraad was onder de indruk van het lef dat dieven aan de dag leggen om het openbaar domein te beschadigen.

Werner Van Baekel (CD&V) kreeg te horen dat de speelplaats van Qworzo heraangelegd zal worden.

Jef Schoofs (Groen!) vroeg op te treden tegen de kapping van een 100-jarige eik op Koekhoven. Hij was ook niet akkoord met de (lage) prijs voor het aanbieden van mest voor de Kolonie. Dat de GALT de prijs zo laag mogelijk wil houden, noemde hij evident. Schepen Dielis zei dat de prijzen de facto gestegen zijn.

In de besloten vergadering werden de mensen aangeduid die de gemeente Merksplas zullen vertegenwoordigen op de hogervernoemde algemene vergaderingen van de intercommunales.

Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.