U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 15 juni 2009 - 16-06-2009

Vooraleer onze gemeentelijke politici twee maanden op verlof mochten vertrekken, hadden ze op 15 juni 2009 nog een gemeenteraad af te werken. Vijftien punten stonden er op de agenda. De rol van voorstemmer werd deze keer aan Jef Van Accom toegewezen.Na de goedkeuring van de notulen van de vorige gemeenteraad werd er positief advies gegeven over de rekening van 2008 van de kerkfabrieken Sint Willibrordus Merksplas en Sint Rumoldus Zondereigen.Ook de twee volgende punten waren van financiële aard.
Eerst werd er een budgetwijziging voor het exploitatiebudget voorgelegd. Daarna één voor het investeringsbudget. Dit laatste had te maken met de heraanleg van Koekhoven. Om een aantak WKK's en een mestverwerkingseenheid aan te sluiten op de hoofdpost in Beerse, dient Elia een heleboel graafwerken uit te voeren (Koekhoven, Steenweg op Turnhout, Moerstraat). De gemeente wil hiervan gebruik maken om Koekhoven een opfrisbeurt te geven. In een van de volgende punten werd de firma Arcadis trouwens aangesteld tot ontwerper en opvolger van de werken.

Na een vraag van Jef Schoofs (Groen!) kwamen we nog te weten dat Elia voor zowat de helft van de financiering van de wegenwerken op Koekhoven zal instaan en volledig voor de heraanleg van de Moerstraat. In een tweede fase zal er ook nog een fietspad aangelegd worden en komen er rioleringswerken op Koekhoven. De centen die ooit in de ruilverkaveling hiervoor werden voorzien kunnen zo aangewend worden voor het aanpakken van het stuk Berkelaar tot de steenweg op Weelde. De beide budgetwijzigingen werden meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.In onze scholen zijn de informatica ondertussen niet meer weg te denken. Om een inzicht te krijgen in de huidige toestand en in de geplande investeringen werd er een ICT-beleidsplan voor 2009-2011 opgemaakt voor de gemeentelijke basisschool. In dit kader werden er een aantal aankopen voorgelegd. Het gaat o.a over twee digitale schoolborden, twaalf draagbare computers, twee vaste computers en een netwerkprinter.

Hans Geerts (CD&V) kon zich volledig akkoord verklaren met de verdere uitbouw van het informaticamateriaal van de gemeentelijke basisschool. Hij maakte zich enkel de bedenking dat het spijtig was dat het grote bedrag dat hiervoor wordt uitgetrokken niet ten voordele van alle Merksplasse leerlingen is. Niet elke school kan een dergelijk budget zomaar ophoesten. Hij stelde dan ook de open vraag of het niet mogelijk was het project open te trekken, zodat op één of andere manier de beide scholen in Merksplas er voordeel zouden kunnen uit halen, en alle kinderen de zelfde kansen krijgen.

Volgens de burgemeester en schepen Quirynen kon het niet de bedoeling zijn te investeren in een ander net. Elke school heeft zijn eigen bestuur en accenten. Bovendien zou er al meer door de gemeente geïnvesteerd worden in de Vrije Basisschool dan wat moet. Ook wordt er aldus de schepen niet zomaar geld gegeven, maar wordt er duidelijk aan de leerkrachten een engagement gevraagd.

Jef Schoofs (Groen!) maakte zich de bedenking dat door het grote bedrag dat wordt uitgetrokken, andere zaken wellicht niet meer mogelijk zijn. Hij vroeg zich af of er voldoende draagvlak binnen de school bestaat. Schepen Quirynen merkte op dat het een proces geweest is van een drietal jaar en dat het draagvlak binnen deze periode zeker is gegroeid. Ze gaf wel toe dat het systeem van de digitale borden nog vrij nieuw en niet wijdverspreid is. De volledige gemeenteraad keurde het plan en de aankopen goed.Daar er volop wordt gewerkt aan sportcentrum 't Hofeind, is het ook tijd om te gaan bepalen wat dat allemaal gaat kosten aan de gebruiker. Er werd aan de gemeenteraadsleden dan ook een retributiereglement voorgelegd ter goedkeuring. Hierin wordt er onderscheid gemaakt tussen erkende of niet erkende verenigingen, van Merksplas of niet , privé of commercieel.

Werner Van Baekel (CD&V) stelde dat de bedragen die de sportverenigingen in de toekomst moeten gaan ophoesten wel heel veel hoger liggen dan wat er in het verleden werd aangerekend. Het is dan wel zo dat de prijzen altijd heel laag hebben gelegen en dat er ondertussen een nieuwe subsidieregeling is gekomen, maar toch kan dit een zware financiële impact hebben op een aantal verenigingen. Volgens de berekening van het gemeenteraadslid gaat dit sommige verenigingen enkele duizenden euro kosten. Hij sprak dan ook zijn bezorgdheid hierover uit.

Schepen Govers vond de tarieven nog steeds erg democratisch en bovendien was de sportraad ermee akkoord gegaan.

Op vraag van Jef Schoofs (Groen!) zal er ook advies gevraagd worden aan de jeugdraad (b.v. Over de prijzen voor de fuifzaal) en de cultuurraad. Schepen Quirynen beaamde dat dit een vergetelheid was geweest maar kon ook haar teleurstelling niet wegsteken over het feit dat er op een aantal uitnodigingen naar de jeugd toe geen enkele respons is gekomen.

Het retributiereglement werd goedgekeurd door Leefbaar, tegenstemmen kwamen er van CD&V. Groen! hield het bij een onthouding.

De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en vzw Kiko werd voor een periode van drie jaar verlengd. Deze vzw staat onder andere in voor de begeleiding van het personeel van kinderclub de Spetter.

Voor het gemeentepersoneel werd de rechtspositieregeling aangepast voor wat betreft de haard- en standplaatstoelage en het ouderschapsverlof.

Ook de fusie van Logo Noorderkempen en Logo Zuiderkempen passeerde de revue. Logo's zijn lokale eenheden voor gezondheidsoverleg die instaan voor de coördinatie op regionaal vlak van de gezondheidspromotie en de ziektepreventie.

Restte toen enkel nog de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van de VVSG (Vlaamse vereniging van steden en gemeenten).

Dan volgde de rondvraag.Hans Geerts (CD&V)vroeg het gemeentebestuur streng op te treden tegen wat hij noemde 'de gemeentelijke kampeerplaats Caron's Hofke'. De laatste weken worden er blijkbaar tentjes opgeslagen in het park, worden er BBQ's gehouden, worden nieuw geplante boompjes afgebroken en opgestookt, wordt het toilet met uitwerpselen ingesmeerd en lijkt het soms meer op een stort. Hans Geerts vond dan ook dat het reglement dat van toepassing is en dat stelt dat het park niet betreden mag worden tussen zonsondergang en zonsopgang moet toegepast worden.

Schepen Dielis bevestigde dat hij op de hoogte was van de feiten en dat het inderdaad de laatste tijd uit de hand liep. Er is dan ook aan de politie de opdracht gegeven hiertegen op te treden.Werner Van Baekel (CD&V) vroeg aandacht voor het gevaar dat de nieuw geplaatste borden op de Leest en de Molenzijde (rond punt Lidl) met zich meebrengen. Deze vallen bijzonder groot uit en hangen voor een stuk over het voet- en of fietspad, wat leidt tot levensgevaarlijke situaties. De burgemeester kon dit alleen maar beamen en wist te melden dat de bevoegde instanties reeds op de hoogte werden gebracht.

Hans Geerts(CD&V) had te horen gekregen dat blijkbaar regelmatig het huisvuil niet wordt opgehaald op de voorziene data voor ronde 2. De burgemeester laat dit nakijken.

Jef Schoofs (Groen!) vroeg zich af of de oude melkerij definitief is omgevormd tot een parking voor trucks. Het gaat echter om een tijdelijke mogelijkheid die aan de truckers wordt geboden om daar te parkeren zolang het terrein er voor de rest ongebruikt bijligt.

Vorige gemeenteraad werd door CD&V gevraagd naar de opvulling van de randen van de Steenweg op Rijkevorsel. Jef Schoofs (Groen!) kan alleen maar vaststellen dat er weinig veranderd is aan die gevaarlijke situatie. Hij vroeg of er politiecontroles komen op de naleving van de nieuwe zone's 70. Ook had hij te horen gekregen dat de politie van zone Noorderkempen wel een erg hoge tolerantiegrens hanteert en pas flitst vanaf 87km/u.
Wat in feite maar 3 km/u minder is dan de vroeger toegestane 90km/u.

De burgemeester bevestigde dat er inderdaad een tolerantiegrens wordt gehanteerd, hij kon echter niet vertellen hoe groot die dan wel is. Blijkbaar is deze grens wel gestegen op vraag van het parket in Turnhout dat anders de processen niet verwerkt kreeg.

Hiermee werd het openbare gedeelte afgesloten.
Het volgende optreden is voorzien in september. (JG)

CD&V-Merksplas wenst u allen een prettige zomervakantie !Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.