U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Op de borrel bij de CD&V (2) - 21-02-2006

Sinds CD&V-Merksplas in juni 2004 werd opgericht, zijn we bezig de afdeling beter op de kaart te zetten. Politiek lukt dat vrij goed. Onze zeven gemeenteraadsleden, drie raadsleden in het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en vertegenwoordigers in de adviesraden doen er in ieder geval hun uiterste best voor.Het is ook een goede zaak dat een politieke partij wat breder "beweging" wordt. Om onszelf en een aantal standpunten van CD&V aan de bevolking van Merksplas voor te stellen, organiseerden we daarom op 16 februari 2006 een praatcafé over politiek. Eén en ander ging door onder de noemer "Op de borrel bij de CD&V". De hele bevolking was via MARKant uitgenodigd en de voorzitters van de verenigingen waren ook aangesproken.

Een ploeg medewerkers van CD&V-Merksplas was dan ook al weken in de weer met de voorbereidingen. Een paar uren voor het begin van het praatcafé streken we neer in het Parochiehuis en toverden we de zaal om tot een gezellige ruimte. Er was gezorgd voor een stukje huisstijl aan de muren en op de tafels.

Rond de klok van 20u werden de geïnteresseerden persoonlijk verwelkomd met een drankje en konden ze zich installeren aan een tafel, een receptietafel of aan de toog. We hebben de neuzen natuurlijk geteld en waren verheugd bijna 100 aanwezigen te mogen verwelkomen. Dat is een succes!

Na de verwelkoming door voorzitter Ad Sommen, startte het inhoudelijke gedeelte. Om kennis te maken met een aantal ideeën en standpunten van CD&V hadden we immers beroep gedaan op de medewerking van onze drie Kempense parlementsleden. Zij werden naar de gesprekstafel gevraagd om daar een aantal vragen te beantwoorden over hun vakgebied. Het interview werd ook op een scherm geprojecteerd.

Ondertussen zat onze secretaris Jean Goiris niet stil. Bij hem konden geïnteresseerden lid worden van CD&V. Ze konden bij hem ook de ingevulde vragenlijsten binnenbrengen die op elke tafel ter beschikking lagen. De bedoeling van die vragenlijsten is het verkiezingsprogramma van CD&V te verbreden. Heel wat aanwezigen namen de moeite de vragenlijst in te vullen. Uiteraard zullen we de bekomen antwoorden goed gebruiken.Onze eerste gast voor een interview was Vlaams parlementslid Kathleen Helsen. Kathleen heeft ruime ervaring met de gemeentepolitiek in Herselt. Ze zat in de provincieraad en is sinds 2004 lid van het Vlaams parlement.

De parlementsleden kregen een aantal vragen voorgelegd over hun werk in het betreffende parlement, hun vakgebied en de link naar onze gemeente én CD&V in Merksplas. Integraal weergeven wat er gezegd werd, zou de leesbaarheid van deze tekst echter onmogelijk maken. We halen er dus een aantal interessante zinsneden uit.

Kathleen Helsen zag de combinatie van een parlementair en gemeentelijk mandaat als positief, als een meerwaarde. In de gemeente heeft het parlementslid immers contact met de man in de straat.

In het Vlaamse parlement zet zij zich in voor dossiers rond instellingen voor gehandicapten (zij kon een succes melden), de zorgregio's, de regionaal technologische centra RTC , de geestelijke gezondheidszorg, de Special Formule Turnhout ('t Twijgje), de spijbelproblematiek...

Ze benadrukte ook dat CD&V voorstander is de woonuitbreidingsgebieden aan te snijden, niet alleen stedelijk maar ook voor buitengebieden zoals Merksplas. Er moeten dus nieuwe kavels en woningen op de markt komen. Alleen meer aanbod kan de prijzen drukken.

Volgens Kathleen Helsen is CD&V-Merksplas goed bezig. Er is een goede opvolging van dossiers. We proberen de juiste instanties in te schakelen. Maar alles vraagt zijn tijd. CD&V moet op dezelfde manier verder doen en alles nauwgezet opvolgen. Het beste wat Merksplas kan overkomen is dat CD&V aan het bestuur komt.Onze tweede gast was Vlaams parlementslid Tinne Rombouts. Tinne is het jongste Vlaamse parlementslid. Zij komt uit het landbouwmidden, studeerde landbouw en biotechniek en werkte als organisatie-consulente voor de Groene Kring. Sinds 2004 zetelt ze in het Vlaamse parlement.

Instappen uit het niets in het Vlaamse parlement was voor Tinne wennen, een stap in het onbekende. De politiek is een andere wereld. Anderzijds doet het deugd dossiers te kunnen oplossen.

Inhoudelijk probeert ze op Vlaams niveau de dossiers vanuit een Kempense filosofie te bekijken. Op Vlaams niveau wordt alles te vaak vanuit een stedelijk oogpunt bekeken, terwijl het platteland zijn eigen specifieke problemen kent en deze ook belangrijk zijn. Zo zijn woonbeleid en mobiliteit totaal anders vanuit stedelijk- of plattelands oogpunt. Ze volgt ook met argusogen de afbakening van de landbouwgebieden en natuurgebieden op. Ze schetste kort een stand van zaken van de Ruilverkaveling Merksplas. Merksplas heeft een lange procedure doorlopen om tot een compromis te komen. Tinne heeft aan de minister de vraag gesteld al het mogelijke te doen om de Ruilverkaveling Merksplas tot uitvoering te brengen zoals beloofd was.

Inzake de mestproblematiek is het standpunt van CD&V dat bij het begin van deze legislatuur werd gezegd, dat de huidige plannen niet werkbaar zijn. Vlaanderen moet zoeken naar elementen om mensen kansen te geven oplossingen te zoeken. Het probleem is dat Europa erg stug reageert en Vlaanderen als 100% kwetsbaar gebied beschouwt. Er moet dus minder mest op onze landbouwgronden terechtkomen. CD&V zal alles doen wat mogelijk is in de onderhandelingen met Europa, maar het zal niet gemakkelijk zijn.Ook volgens Tinne Rombouts is CD&V-Merksplas sterk bezig. Er is een goede opvolging van dossiers. Iedereen in deze nieuwe groep kan zijn steentje bijdragen. Politiek wordt niet gemaakt door één man of vrouw. We moeten er samen voor werken, aan één touw trekken. CD&V is het beste voor de burgers van Merksplas

Uit het publiek werden er twee vragen gesteld ter verduidelijking van de problemen met de ruilverkaveling en de mestverwerking. Als daar meer nieuws over is zal CD&V-Merksplas het direct weten. Voor de mestverwerking is er na een recente "Rondetafel" een nieuwe ministeriële omzendbrief op komst over mogelijke locaties.De derde gast was Kamerlid Servais Verherstraeten. Servais is advokaat in Mol. Hij zetelt in de Kamer sinds 1995. In de gemeenteraad van Mol is hij fractieleider voor CD&V. Servais komt regelmatig aan het woord in de media.

Voorlopig zit CD&V in de oppositie in Kamer en Senaat. De eerste jaren had de partij het er erg lastig mee, we moesten leren oppositie te voeren en dat is niet zo simpel. Hoe meer fouten de meerderheid maakt, hoe gemakkelijker. "Paars twee" heeft het eerste jaar niet geregeerd wegens de Vlaamse verkiezingen, het tweede jaar niet omdat ze het onderling niet eens waren en nu niet omwille van de gemeenteraadsverkiezingen. Volgend jaar regeren ze ook niet omwille van de federale verkiezingen. Er zijn dus vier jaren verloren gegaan. Servais Verherstraeten houdt zich concreet voornamelijk bezig met justitie, familierecht, strafrecht, grondwet...

Er zijn diverse dossiers die hij voor de Kempen kan opvolgen: de NMBS (spoorwegen), de nucleaire bedrijven en natuurlijk de gevangenissen, vooral die van Merksplas. Hij ging even door op de plannen met de geïnterneerden (geesteszieke misdadigers).De plannen voor een nieuwe instelling voor geïnterneerden zullen zeker ook gevolgen hebben voor de strafinrichting van Merksplas. Geïnterneerden zijn zieken die een misdrijf hebben begaan. In 40% van de gevallen heeft de therapeutische opvolging in een aangepaste instelling succes. We mogen deze mensen dus niet aan hun lot overlaten en laten verloederen.
Het personeel van de strafinrichting steekt er veel energie in, maar heeft zelden de middelen om er goede resultaten mee te behalen. Uiteraard moet er ook iets gebeuren voor de slachtoffers van geïnterneerden. Deze mensen zouden betrokken moeten worden bij de procedure voor vervroegde vrijlating. De minister van justitie laat zowel de geïnterneerden als het personeel en de slachtoffers in de kou staan. Het is de taak van de oppositie hierop te wijzen. Servais Verherstraeten zei ook dat hij alles op alles zal zetten voor de vrijwaring van de werkgelegenheid in de strafinrichting.

Hij raadde CD&V-Merksplas aan nooit te wanhopen. In Mol zat CD&V ooit op zijn gat, maar is nu de grootste partij. Dit gebeurt meestal niet in één verkiezing. Als het nu niet lukt aan de macht te komen, dan zal het over 6,5 jaar wél gebeuren. Het is de rol van de oppositie om een meerderheid uit mekaar te spelen.

Hij antwoordde ook nog uitgebreid op twee vragen over de wet op de geïnterneerden en hoe justitie omgaat met geweld door (vaak allochtone) jeugdbendes.Christen-democraten willen mensen, wat ze ook misdaan hebben, een tweede kans geven, voorzover ze geen gevaar meer betekenen voor zichzelf of de samenleving. Als er in Antwerpen 100 en in Gent 250 nieuwe plaatsen komen is de situatie voor Merksplas onzeker. Het is belangrijk dat de knowhow en infrastructuur die in onze strafinrichting aanwezig zijn, niet verloren gaan. De infrastructuur moet wel aangepast worden om de tewerkstelling te kunnen handhaven. Daarom is het belangrijk dat CD&V terug aan het bewind komt in 2007.

Het is een fundamentele taak van de overheid te zorgen voor de veiligheid van de mensen.
In de meerderheid heeft CD&V gezorgd voor een sterke verhoging van het budget van justitie, de huidige meerderheid heeft deze lijn doorgetrokken. Het valt niet te ontkennen dat de jongerencriminaliteit voornamelijk mannelijk en allochtoon is , we moeten echter nagaan waaraan dit ligt, en dan komen we uit bij gelijke kansen en onderwijs.

We kunnen de veiligheid niet enkel garanderen via de bouw van gevangenissen maar we moeten ook zorgen voor sociale rechtvaardigheid. We moeten dan ook werken aan een samenleving waarin iedereen zijn kansen krijgt.

Het is dan ook van groot belang dat Yves Leterme gewezen heeft op het belang van taalonderwijs. Het niet kennen van de plaatselijke taal zorgt voor groter achterstand. Iedereen heeft recht op gelijke kansen maar iedereen heeft naast rechten ook plichten.

In de jaren '60 had België een uitstekend jeugdsanctierecht, maar toen was de situatie ook veel simpeler. Nu leven we in een multiculturele samenleving, zijn er meer drugs,... .
Jongeren moeten uiteraard beschermd worden maar ook op hun plichten gewezen worden. De paarse regering is hier steeds verdeeld over geweest. De wet op het jeugdsanctierecht zal waarschijnlijk nog deze legislatuur goedgekeurd worden. Belangrijk is natuurlijk dat ze ook toepasbaar is. Er zullen hierbij immers een hoop facturen bovenkomen, en dan zal ook blijken dat er onvoldoende middelen, manschappen en capaciteit qua opvang zal zijn.Na de drie vraaggesprekken en de pauzes waarin het publiek kon zoemen en wat drinken, werd Bart Pelkmans naar voren geroepen. Bart zetelde voor ons een tijd in de gemeenteraad en was ook onze voorzitter. Spijtig genoeg raakten we hem kwijt na een verhuis naar Turnhout. Onder verdiend applaus overhandigde CD&V-Merksplas haar vorige voorzitter een mooie attentie. Bart zei in een kort dankwoord dat hij de groep het allerbeste wenst en dat hij -wie weet- ooit nog terug naar Merksplas komt wonen.Uiteraard werden ook onze drie sprekers in de spreekwoordelijke bloemetjes gezet voor hun medewerking. Dank zij hen beleefden we immers een zeer interessante babbelavond over politiek. Het applaus uit de zaal was dan ook gemeend.Tot slot van het inhoudelijke gedeelte kwam Louis Govers kort vertellen wat de laatste evolutie is in het dossier van het rustoord voor ouderen. Louis zit voor CD&V in het OCMW en weet van wanten. Bleek dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 15 februari 2006 beslist heeft in zee te gaan met de privé-partner Groep Van Den Brande. Dit is een zeer belangrijke beslissing die de bouw en exploitatie van een rustoord in Merksplas eindelijk garandeert. Daarmee wordt een project waar CD&V al jaren voor geijverd heeft, realiteit !

Na het inhoudelijke gedeelte was het tijd voor de informele contacten. Aan menige tafel of aan de toog werd er verder gepraat over de thema's die in de interviews aan bod gekomen waren. We zagen ook dat onze parlementairen door verscheidene mensen aangesproken werden.

Heel de avond lang al werd de toog "con brio" uitgebaat door een aantal ijverige medewerkers. Samen met de ploeg van CD&V-Merksplas hebben zij mee gezorgd voor een zeer gelukt praatcafé. Zoals de voorzitter in het slotwoordje gezegd heeft, zijn ze allemaal zéér hard bedankt.

Wie naar aanleiding van dit praatcafé contact wil nemen met CD&V-Merksplas of lid wil worden, neemt contact met één van onze medewerkers. Zij zullen u met plezier verder helpen.

Dank aan Jean Goiris voor de foto's en de verslaggeving.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.