U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Tijdpad ruilverkaveling behouden ! - 23-02-2006

Het heeft er een tijdje héél slecht uitgezien, maar door de tussenkomst van CD&V-Merksplas en van Vlaams parlementslid Tinne Rombouts, heeft Vlaams minister Kris Peeters het tijdpad voor de uitvoering van de Ruilverkaveling Merksplas behouden.

VoorgeschiedenisDe Ruilverkaveling Merksplas is een zeer belangrijk project van ruimtelijke ordening. Het project heeft een lange en moeizame voorgeschiedenis. De ruilverkaveling werd immers al nuttig verklaard op 5 januari 1998. De natuurverenigingen protesteerden hiertegen echter bij de Raad van State omdat ze vonden dat het decreet op het natuurbehoud overtreden werd. Daarop volgde een intensief overleg dat resulteerde in een zogenaamde "eindnota". In deze "eindnota" werd afgesproken dat een aantal bezwaren vanuit de sector "natuur" onderzocht zouden worden. Op 15 februari 1999 gaf de minister de opdracht aan het ruilverkavelingscomité om het ruilverkavelingsplan aan te passen tot een structuurplan waarin de principes van de "eindnota" verwerkt moesten worden. Dat gebeurde en op 10 januari 2005 werd dit structuurplan dan eindelijk door minister Peeters (CD&V) goedgekeurd.
Dit is een notendop de voorgeschiedenis van het dossier.

Structurele problemenOndertussen zijn door de Vlaamse Land Maatschappij (VLM) al een aantal uitvoeringsdossiers voor Merksplas voorbereid. Bedoeling was in 2006 te starten met deze werken. De latere uitvoeringsdossiers zouden dan afgewerkt worden in zoverre er geld voor was.

Het totale krediet in de Vlaamse begroting voor ruilverkavelingen bedraagt 2.819.000 euro. Hiermee moeten de uitvoeringsdossiers van alle ruilverkavelingen in Vlaanderen gesubsidieerd worden. Omdat er echter niet méér geld ter beschikking is, dreigen de verschillende ruilverkavelingsprojecten onderling met elkaar te moeten wedijveren.

Het fundamentele probleem is dat de kredieten voor ruilverkavelingen al enkele jaren stap voor stap verminderd werden. Door een sterke vermindering in 2002 moest een aantal dossiers noodgedwongen doorgeschoven worden naar 2003. Ook in 2003 moesten uitvoeringsdossiers doorgeschoven worden naar 2004 , naar 2005 en nog later.

De beperkte geldpot vereist van de VLM een moeilijke afweging van al de dossiers. Om in meerdere projecten tegelijkertijd werken te kunnen uitvoeren, moest naar verluidt gewerkt worden met meerdere kleinere uitvoeringsdossiers die elkaar konden opvolgen. Hierdoor daalt echter de efficiëntie van de uitvoering en hebben de belanghebbenden (vooral de landbouwers) langer hinder van de werken. Door de uitvoeringsdossiers op te splitsen in meerdere kleinere dossiers wordt de uitvoering van de werken meestal ook duurder.

Ruilverkaveling MerksplasDe Ruilverkaveling Merksplas dreigde ook slachtoffer te zullen worden van deze algemene evolutie. Er was immers gezegd dat de Ruilverkaveling Merksplas opgedeeld zou worden in loten. In die loten zouden alle maatregelen (landbouw, natuur, landschap, recreatie...) tegelijkertijd uitgevoerd worden. Er moest enkel rekening gehouden worden met de uitvoering van een aantal maatregelen voor de weidevogels. Hierover zou men met de Afdeling Natuur concrete afspraken maken.

Maar kon dit alles wel doorgaan? De twijfel en onzekerheid groeiden.

Beleidsvisie van de ministerBovenop de bovenvermelde structurele problemen, kwam er nog een alarmerend bericht uit Brussel. Op 8 december 2005 stelde Vlaams parlementslid Veerle Heeren (CD&V) aan minister Peeters (CD&V) een vraag over "de hinder bij uitvoering van herverkavelingen en de directe impact voor de landbouwers".

De vraag van Veerle Heeren was in het algemeen gesteld. Minister Peeters legde echter in zijn antwoord het concrete verband met de Ruilverkaveling Grootloon, die in uitvoering is. Voor dit project -zo zei de minister- moeten nog een aantal dossiers uitgevoerd worden. Qua tijdpad moeten deze afgewogen worden ten opzichte van de andere projecten.

In zijn antwoord zei minister Peeters nog dat de beschikbare kredieten grotendeels aangewend moeten worden voor de uitvoering van de verst gevorderde ruilverkavelingsprojecten. Hierbij wilde hij de hoogste prioriteit geven aan werken die noodzakelijk zijn als gevolg van de herverkaveling. Zo wilde hij de projecten van herverkaveling die in de eindfase zitten, zo weinig mogelijk vertragen. Voor de projecten waar de eerste fase van de werken pas gestart is of nog moet starten, wilde hij dat de betrokken ruilverkavelingscomité's de voorbereiding van de herverkaveling zouden afstemmen op het tijdpad en de budgetten voor de overblijvende ruilverkavelingswerken.

Deze beleidsvisie is logisch, maar had ook belangrijke gevolgen. Indien deze redenering immers doorgetrokken wordt, wil dit zeggen dat de uitvoering van de Ruilverkaveling Merksplas pas van start zou kunnen gaan na de afwerking van reeds verder uitgevoerde ruilverkavelingsprojecten (Grootloon, Vliermaalroot, Woesten en nog andere)!

De Ruilverkaveling Merksplas zou dan doorschuiven naar 2007 of misschien naar nog later!

CD&V-Merksplas reageertHet is logisch dat we binnen CD&V-Merksplas niet akkoord konden gaan met deze evolutie. Wij dachten dan ook dat er belangrijke argumenten waren om bij de minister te pleiten dit doemscenario om te buigen.

Ons voornaamste argument was een argument van rechtvaardigheid. De landbouwers en de politiek in Merksplas kijken immers al zeer lang uit naar de uitvoering van de ruilverkaveling. Merksplas heeft zeven jaar moeten wachten tot het structuurplan pas op 10 januari 2005 werd goedgekeurd. Nu nog langer moeten wachten op het begin van de uitvoering, leek zéér moeilijk te verdedigen!

Verder was er het argument van de "plaatselijke vrede". Het herverkavelingsplan is na veel overleg en wederzijdse compromissen tot stand gekomen. Het doormaken van dat proces moet beloond worden met een resultaat op redelijke termijn.

Er was ook een belangrijk praktisch argument: Met veel moeite werden er door de VLM grondreserves aangelegd om het structuurplan uit te kunnen voeren. Bovendien is de VLM volledig klaar met twee uitvoeringsdossiers. Het zou te gek zijn deze plannen in de koelkast te steken.

Omdat de bevoegde minister tot onze partij behoort en hij er in slaagde het dossier in 2005 te deblokkeren, dacht CD&V-Merksplas dat het de hoogste tijd was om de minister opnieuw aan te spreken over de Ruilverkaveling Merksplas. Daarom namen wij contact met ons Vlaams parlementslid Tinne Rombouts. Tinne Rombouts engageerde zich de minister snel aan te zullen spreken om bij hem te pleiten voor de snelle uitvoering van onze ruilverkaveling. Momenteel zijn de resultaten van haar contacten met minister Peeters bekend.

Tussenkomsten van Tinne RomboutsZeer recent vernemen we dat de tussenkomsten van Tinne Rombouts bij minister Peeters tot het resultaat geleid hebben dat de werken zullen starten in het begin van november 2006.

Afdeling Natuur stelt een aantal randvoorwaarden waarbinnen gewerkt moet worden.
- De natuurbouwkundige werken in de depressie van de Druytsloop moeten uitgevoerd worden vooraleer de inrichting van het landbouwareaal kan starten,
- In het weidevogelgebied (depressie van de Druytsloop) mag niet gewerkt worden tijdens het broedseizoen (begin februari tot half juni).

Daarover zal misschien nog gediscuteerd worden met het ruilverkavelingscomité. Het comité is immers van mening dat de natuurbouwkundige werken in de depressie van de Druytsloop gelijktijdig kunnen/moeten verlopen met een aantal inrichtingswerken voor het landbouwareaal.

Door de gestelde randvoorwaarden van afdeling Natuur en rekening houdend met de praktische organisatie van de natuurwerken zal één en ander dus kunnen aanvangen in het najaar van 2006! Er werd een strikt tijdpad afgesproken om alles op schema te houden.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.