U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 21 sept. 2009 - 23-09-2009

Over de zomer van 2009 gaan we hier zeker geen zaag spannen, hij wil maar niet stoppen. Bijgevolg zagen de gemeenteraadsleden van Merksplas mekaar maandagavond uitgerust en met volledige goesting om de gemeente te bestieren, weer terug. Op de agenda van deze gemeenteraad achttien punten in de openbare zitting en nog eens vijf in de gesloten zitting.

De voorzitter opende de vergadering en vroeg of er opmerkingen waren bij de notulen van vorige vergadering. Die waren er niet. De naam van Kris Luyckx (Leefbaar) kwam als voorstemmer van dienst uit de urne.

Ze begonnen met een aktename van het budget voor 2010 van de kerkraad van Sint-Willibrordus Merkplas. Er hoort ook een geactualiseerd meerjarenplan bij het bundel. Bisschop van Antwerpen Johan Bonny gaf al eerder zijn herderlijk fiat over deze begroting. Het altaar wordt duurder gerestaureerd dan voorzien, maar dat extra geld haalt de kerkraad uit eigen middelen.Daarna werden een aantal sportverenigingen opnieuw erkend als 'sportvereniging van Merksplas'. Op advies van de sportraad wordt de Landelijke RijVereniging (LRV) niet meer erkend omdat ze geen dossier indiende. FC Amethisten, FC De Bosduif, FC De Glenn, De Mart/Koverbit en Jong KLJ Merksplas verliezen hun erkenning omdat ze twee keer hun kat stuurden naar de jaarlijkse sportvergadering.

Jef Schoofs (Groen!) en Werner Van Baekel (CD&V) vonden het niet kunnen dat de LRV niet erkend is en tegelijk ook concessionaris is van de manège, een zeer grote gemeentelijke infrastructuur. De burgemeester gaf hen gelijk en beloofde contact met LRV.

Nog in de sfeer van de sport keurde de raad het werkingsverslag voor 2008 goed van de sportregio Noorderkempen. Deze regiowerking verenigt twaalf gemeenten in de buurt.

Voor de jaren 2010 tot 2013 lag het retributiereglement en het gebruiksreglement op het gebruik van de gemeentelijke voetbalvelden aan de Hoevestraat en op de Kolonie voor. De raad keurde ook dit reglement goed. Eerder gaf de sportraad gunstig advies bij de prijzen die gaan gelden.Een belangrijke vernieuwing was de oprichting van het 'Autonoom Gemeentebedrijf Sportcentrum 't Hofeind'. De bedoeling is dat dit bedrijf het vernieuwde sportcentrum gaat beheren. Belangrijk is dat zulk bedrijf rechtspersoonlijkheid heeft. De raad werd gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan de statuten, de samenstelling van de raad van bestuur en het College van Commissarissen. Er komen negen leden in de Raad van Bestuur, zes van Leefbaar, twee van CD&V en één van Groen! In het College van Commissarissen komen er drie leden, van elke partij één. Er zal ook een bedrijfsrevisor aangesteld worden.

Maar voor CD&V had Werner Van Baekel de toelichting bij dit agendapunt grondig over de hekel gehaald. De reden waarom hij dat zo uitgebreid gedaan had is de volgende: CD&V wil niet dat bepaalde mistoestanden in het beheer, die door haar vertegenwoordigers ontdekt werden bij het andere autonome gemeentelijke bedrijf AGEM, zich hier zouden herhalen. Daar bleek de bestuursstructuur immers niet sterk genoeg. CD&V wil daarom een zo transparent en democratisch mogelijke bestuursstructuur, met vertegenwoordigers van alle partijen op alle niveau's.

Bij elk van de voorliggende documenten had Werner Van Baekel (CD&V) een lange lijst vragen en bedenkingen geformuleerd. Meer dan een half uur lang discuteerde hij over deze belangrijke materie met de burgemeester. Zijn voornaamste bedenkingen en opmerkingen waren de volgende (voor de leesbaarheid samengevat):

Er wordt beweerd dat er in het autonome gemeentelijke bedrijf meer kennis, flexibiliteit, professionalisme en uitstraling zal zijn dan er nu is in het sportbeleid. Waar zal het verschil zitten?

Waarom moet er en autonoom gemeentelijk bedrijf komen? Geef de gemeenteraad voldoende tijd om zich te verdiepen in de wetgeving terzake. Waarom is een autonoom gemeentelijk bedrijf beter dan een zogenaamd intern verzelfstandigd agentschap?

Er is sprake van een beheersovereenkomst. CD&V wil inzage voor de overeenkomst gemaakt wordt. De échte leiding van het autonome bedrijf ligt bij het directiecomité. Daar zal uiteraard niemand van de oppositie inzitten. De gemeenteraad staat dus zijn bevoegdheden af en we weten wat daar van kon komen (cfr. AGEM). Is de besluitvorming rond sportzaken nu niet snel genoeg?

Gaat het autonome bedrijf zelf personeel aanwerven? Wat met het bestaande personeelsbestand? Is er nu niet voldoende knowhow om het budget voor sport op te volgen? Welke subsidies zijn er nu al misgelopen?

Zijn conclusie was dan ook dat CD&V onvoldoende elementen ter hand zijn gesteld om deze belangrijke beslissing te kunnen nemen. Er is te weinig zicht op de visie, de oppositie zit niet in het directiecomité en er is geen beheersovereenkomst.

De burgemeester zei dat de keuze voor een autonoom gemeentelijk bedrijf was gemaakt na advies door een studiebureau. Het grote voordeel van de constructie is financieel: een gemeentelijk bedrijf kan BTW recupereren. Er volgt nog overleg met de vakbonden. Alvast in eerste instantie gaat alleen de sportfunctionaris werknemer worden van het bedrijf.

CD&V en Groen! stemden tegen de voorstellen.In het sportcentrum komt opnieuw een cafetaria. Deze cafetaria wordt uitgebaat door een gerant. De concessie-overeenkomst terzake werd goedgekeurd. Bovendien zat in de concessie ook het beheer van de squashbanen en een woongelegenheid voor de gerant. Die woning werd er echter later uitgehaald. De concessionaris heeft immers al een huis. De oppositie had wat vragen bij de rol van de betrokkene. Er komen echter ook zaalwachters en de klassieke security bij fuiven.AGEM (het Autonoom Gemeentelijk Electriciteitsnet Merksplas) maakte een nieuwe overeenkomst met een bedrijfsrevisor. Het gaat opnieuw om de firma LMD en Partners uit Berchem.Als inrichtende macht van het gemeentelijke basisonderwijs moet de gemeenteraad zijn goedkeuring hechten aan het schoolreglement van Qworzo. Dat gebeurde ook.De brandweer gaat gereorganiseerd worden. Nu is de brandweer een gemeentelijke aangelegenheid. Er komen echter brandweerzones, te vergelijken met de politiezones. Vandaag keurde de gemeenteraad een intentieverklaring goed waarin gezegd wordt dat vanuit hulpverleningszone 5 (Taxandria, waar Merksplas toe behoort) de wil tot samenwerken bestaat met de korpsen van Hoogstraten en Rijkevorsel (zone 6). Later wordt dat samen de nieuwe hulpverleningszone 4.De werken aan de ruilverkaveling Merksplas zijn al flink opgeschoten. De beplantingen moeten echter nog gebeuren. Vandaag gaf de raad zijn principiële goedkeuring aan een gemeentelijke subsidie voor het eerste deel van deze werken. De totale kostprijs is 173.366 euro. Merksplas subsidiëert de aanplantingen volledig voor 21.204 euro.

Nog in de kader van de ruilverkaveling werd goedkeuring gegeven aan een wijziging van de inrichtingswerken van het tweede lot. Die wijziging kwam er door een bouwvergunning met betrekking tot een waterbufferingszone ter hoogte van de Mark aan de Steenweg op Weelde. Hier betaalt de gemeente een deel van 98.568 euro op een totaal van 1.663.653 euro.

In de marge zei Jef Schoofs (Groen!) dat de steenslag op de nieuwe weg tussen Berkelaar en het Zwart Goor geenszins voldoet om mindervaliden sneller naar het centrum te kunnen brengen. Het college was het met hem eens. Jef hoopte wel dat er geen asfalt van 6 meter breed zou komen.

Er mag gejaagd worden op de meer dan 100 hectaren gemeentelijke gronden op de Heikant, de Strikkense Bossen, de Geheulse Dijk en Bosstraat - Marckstraat. De gemeenteraad gaf zijn goedkeuring aan de lastvoorwaarden terzake. Jef Schoofs (Groen!) wilde weten hoeveel deze 'sport voor enkelingen' opbracht. De burgemeester verdedigde de jagers van de WildBeheersEenheid en zei dat zij wel degelijk aan natuurbeheer doen. Groen! onthield zich in de stemming.

Om de inspanningen voor de huisvesting in Merksplas te coördineren en te stroomlijnen werd een nieuwe adviesraad opgericht. Deze raad zal Lokaal Woonoverleg heten. De betrokken partners zijn de gemeente, het OCMW, de IOK, de cv De Noorderkempen, De Kleine Landeigendom en Wonen Vlaanderen.

Dan keurde de raad twee agenda's goed van vergaderingen van intercommunales waarin de gemeente Merksplas participeert. Het gaat over de vergaderingen van Pidpa (watervoorziening) en de gemeentelijke holding NV. Voor deze laatste is er een intekening op een kapitaalsverhoging voorzien.

Groen! vond deze kapitaalsverhoging een steun aan een grootbank (Dexia). De burgemeester verdedigde de kapitaalsverhoging van (minstens) 72.000 euro omdat de gemeente baat heeft bij een sterk Dexia en het beloofde rendement. Het is ook aan alle overheden de overheidsfinanciën mee te saneren. Werner Van Baekel (CD&V) zei dat Dexia voor de staatswaarborg zwaar betaalt aan de Staat.

Dan volgde de rondvraag.

Ad Sommen (CD&V) had twee vragen in de sfeer van de veiligheid. Het pad naar de sporthal ligt zeer hobbelig en zal aangepakt worden. In de Kleiryt komen er gemachtigde opzichters om de overstekende kinderen te beschermen, nu er veel verkeer de omleidingen probeert te omzeilen. Over de omleidingen werd nog gezegd dat de chauffeurs sluipwegen zoeken. De signalisatie is soms blijkbaar onduidelijk en niet overal even consequent. Dit zal met de verantwoordelijken bekeken worden.

Jef Schoofs (Groen!) vroeg opnieuw aandacht voor de grote signalisatieborden aan de rotonde aan Lidl, wenste de organisatoren van de viering '65 jaar bevrijding' proficiat en informeerde naar de Merksplasse maatregelen tegen de Mexicaanse griep.

Nog Jef Schoofs (Groen!) vroeg het Spetsersbeeldje terug te doen spetsen en kreeg van schepen van sport Kris Govers de toezegging dat hij contact zal nemen met de badmintonclub over de catering op een tornooi.

Tenslotte in de besloten vergadering werden de volmachtdragers voor de gemeente Merksplas, die naar de twee hogervernoemde vergaderingen van de intercommunales trekken, aangeduid. Bovendien werd een gemeenteraadsbesluit van 16 maart 2009 over de bevordering van twee sergeanten bij de brandweer ingetrokken. Nadien werden evenwel twee sergeanten benoemd.

Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.