U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 19 oktober 2009 - 21-10-2009

De voorbije maandagavond werd er niet alleen in de Antwerpse gemeenteraad lustig gedebatteerd. Ook onze eigen Merksplasse raadsleden mochten aan het werk om de zeventien punten op de agenda af te werken. Gelukkig was er hier nog geen sprake van een viaduct (de lange Spetser ?) die ons dorp zou overvleugelen.

Nadat de verontschuldigde Ad Sommen (CD&V) als voorstemmer uit de bus kwam, werd in een tweede beurt de eer toegekend aan Frank Quirynen (Leefbaar).

Meestal is de goedkeuring van de notulen van de vorige gemeenteraad een formaliteit.
Dat was deze keer echter zonder Werner Van Baekel (CD&V)gerekend. Op de gemeenteraad van september was hij uitvoerig van leer getrokken tegen de manier waarop de oprichting van een gemeentelijk bedrijf voor de sport door de meerderheid, zonder enig overleg, door de strot van de raadsleden werd geduwd. Van dit alles was er echter niets terug te vinden in het verslag.Werner Van Baekel (CD&V) vroeg dan ook dat tenminste de besluiten die de CD&V-fractie over dit punt had geformuleerd zouden opgenomen worden in het verslag. Deze conclusies kwamen er vooral op neer dat de CD&V-fractie de oprichting van het gemeentelijk bedrijf niet kon goedkeuren, gewoon omdat ze onvoldoende inzicht hadden gekregen in de beweegredenen van de oprichting en er onvoldoende vertegenwoordiging is van de oppositie in het dagelijks beleid. Het is ook niet duidelijk waar de meerderheid in de toekomst naartoe wil.

Ook over de discussie in verband met de toewijzing van de concessie van de cafetaria, de squashbanen en de woning was het verslag blijkbaar erg karig. Werner Van Baekel (CD&V) bracht zijn bedenkingen daarom nog eens naar voor.

De drie loten (cafetaria, squashbanen, woning) werden onlosmakelijk aangeboden. Toch werd de woning er uiteindelijk uitgelicht. Deze zal nu immers gebruikt worden voor de opvang van asielzoekers door het OCMW. Volgens de burgemeester is het bijzonder moeilijk om op de reguliere markt huurwoningen te vinden voor de opvang van deze mensen. Het was volgens hem een mooie kans om de woning aan de sporthal daarvoor te gebruiken. De persoon met het hoogste bod voor de loten had niet echt interesse voor de woning en ook de zaalwachters zagen een verhuis niet zitten.

Werner Van Baekel (CD&V) kon dit allemaal wel begrijpen maar bleef grote vraagtekens zetten bij de gevolgde procedure. Waarom was het niet op voorhand aangegeven dat de woning eruit kon worden gelicht? Waren bepaalde mensen op deze manier niet benadeeld geweest bij de toewijzing? Via een aantal voorbeelden trachtte hij aan te tonen dat dit wel degelijk invloed kon hebben gehad op de geboden bedragen.

De burgemeester kon ermee akkoord gaan dat al deze opmerkingen aan het verslag zouden worden toegevoegd. Werner Van Baekel (CD&V) mag alles zelf mooi op papier zetten en aan de secretaris bezorgen.
Hierna konden alle fractie met het verslag akkoord gaan.Het eerste echte punt op de agenda betrof een budgetwijziging van het exploitatiebudget. Jef Schoofs (Groen!) had een opmerkelijke stijging van de procedure en vervolgingskosten vastgesteld. Blijkbaar zijn de advocatenkosten in allerlei dossiers een stuk hoger dan oorspronkelijk voorzien. Naar goede gewoonte werd dit begrotingspunt meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

Ook in het investeringsbudget werden er een aantal wijzigingen goedgekeurd. Vooral het doorschuiven van de restauratie van de kapel op de Kolonie wist de aandacht van de raadsleden te trekken.

Werner Van Baekel (CD&V) vroeg zich af hoelang dit doorschuiven nog vol te houden is. Met de winter voor de deur en insijpelend water dringen de instandhoudingswerken zich meer en meer op. Hij vroeg dan ook wat de plannen waren indien de verwachte subsidies niet snel konden worden binnengehaald.

De burgemeester kon enkel melden dat er reeds contact was opgenomen met de minister, maar daar men nog volop werkt aan het opstellen van de begroting, was er nog geen nieuws te verkrijgen over de eventuele toegekende subsidies. Verder kwamen we te weten dat er voor de kapel direct tot restauratie zou worden overgegaan! Voor de grote boerderij zou het gaan om instandhoudingwerken. Voor dit laatste kan men tot 40% subsidies krijgen, voor de overige 60% is er een aanvraag ingediend voor Europees geld. Ook deze budgetwijziging werd meerderheid tegen oppositie aangenomen.In de volgende drie punten mochten onze raadleden, in navolging van de Bisschop van Antwerpen hun herderlijke zegen geven over een aantal budgetwijzigingen van de kerkfabrieken Sint-Willibrordus Merksplas en Sint- Rumoldus Zondereigen.Ook de verkoop van de voormalige Rijkswachtkazerne aan het OCMW werd goedgekeurd.
De gemeente was in dit dossier enkel opgetreden als tussenpersoon. De gemeente had de gronden onteigend (wat het OCMW niet kan) en verkoopt ze tegen dezelfde prijs nu door aan het OCMW.Zoals in het verleden reeds het geval was voor de Steenweg op Hoogstaten (N124), heeft de gemeente Merksplas een zogenaamde module 6 afgesloten voor de N131 naar Rijkevorsel.
Dit houdt in dat de gemeente het onderhoud van de weg, fietspaden en groenzones van het Vlaamse Gewest overneemt tegen een bepaalde vergoeding.Vervolgens stond de goedkeuring van het subsidiereglement in het kader van het jeugdwerkbeleidsplan op de agenda. De burgemeester meldde dat de jeugdraad hierover een positief advies had geformuleerd. Hans Geerts (CD&V) had het verslag van de jeugdraad ook gelezen en hierbij opgemerkt dat de jeugd blijkbaar niet zo gelukkig was met de goedkeuring van het retributiereglement voor de fuifzaal. Blijkbaar was deze goedkeuring reeds gegeven vooraleer de jeugdraad een advies had kunnen formuleren.

Volgens schepen Quirynen had men dit over het hoofd gezien omdat men gewoon het reglement van het parochiehuis heeft overgenomen. Doordat men echter ondertussen heeft toegezegd dat de jeugd zelf mag instaan voor de opkuis van de zaal, is het toen goedgekeurde reglement ondertussen alweer achterhaald.Niet alleen de jeugd krijgt subsidies. Ook acht projecten inzake ontwikkelingshulp kregen een totaal budget van 17.500 euro toebedeeld. Ze mogen allemaal op 2187.50 eur rekenen. Het betreft Andinet in Ethiopië, Associatie Quilombola en Centro Communitaro beide in Brazilië, Hospice Project in Zuid-Afrika, Bibliotheca Instituto Superior Peadgogico in Peru, Pamuhacha in Zimbadwe, Tangatours Association in Ghana en tenslotte Les femmes Toubabs" in Senegal.

In het kader van de ruilverkaveling Merksplas werd er een weg aangelegd tussen 't Zwart Goor en Berkelaar. De gebruikte semi-verharding blijkt echter totaal niet geschikt voor rolstoelgebruikers en fietsers. Daarom stelt het gemeentebestuur voor over te gaan tot verharding van het pad met asfalt over een breedte van 2,50 meter. Jef Schoof (Groen!) bleek al meermaals een zeer koele minnaar van verhardingen met asfalt te zijn. Deze keer kon hij zich volledig vinden in verbeteren van het pad, maar vroeg hij hierbij uitdrukkelijk de mogelijkheid na te gaan, een soort honingraadstructuur te gebruiken, die blijkbaar op vele plaatsen gebruikt werd om paden op een waterdoorlatende manier te verharden.

De burgemeester beloofde dit door de technische dienst te laten onderzoeken. Groen! kon zich echter niet vinden in het agendapunt zoals het werd voorgelegd ter goedkeuring (met asfalt) en stemde daar dan ook tegen. Het punt werd aangenomen met de goedkeuring van CD&V en Leefbaar.

Ook aan de veiligheid werd er gedacht. Er zullen bewakingscamera's worden geplaatst in de omgeving van het sportcentrum. Deze zullen duidelijk zichtbaar worden geplaatst zodat ze ook een preventieve werking hebben. Loopt het toch mis dan kan de politie deze beelden gebruiken.Het wegdek van Koekhoven is dringend aan herstelling toe. Daarom werd er aan de raadsleden gevraagd het ontwerp, bestek, wijze van gunnen en de raming van de heraanleg goed te keuren.

Dan volgde de rondvraag.

Werner Van Baekel (CD&V) kwam nog eens terug op de ophaling van de 'blauwe zakken' (PMD). Een tijdje geleden werden de PMD-zakken niet overal opgehaald. Dit kon volgens hem wel eens te maken hebben met de strenge controle die er toen werd uitgevoerd op de inhoud van de zakken. Daardoor bleef er te weinig tijd om de ronde af te maken.

Hij vroeg ook steeds aan te geven (met een sticker) dat een zak omwille van de inhoud niet wordt meegenomen. Bovendien zou het wenselijk zijn dat wordt meegegeven welke foute zaken er in de zak aanwezig zijn, zodat niet moet worden overgegaan tot een volledige en nauwkeurige analyse van de inhoud.

Jef Schoofs (Groen!) informeerde naar de mogelijkheid om de stand van zaken in verband met wegeniswerken weer te geven op de website van de gemeente. Deze informatie is volgens de burgemeester perfect via het systeem van de politie te bekomen. Hij beloofde verder te laten nagaan of er een mogelijkheid was om een link te leggen tussen de website van de gemeente en de info van de politie.

Restte er de burgemeester enkel nog om het aanwezige publiek te danken voor hun aanwezigheid. Zo werden we, toch weer een beetje wijzer een koude oktoberavond ingestuurd.

In de besloten vergadering was er nog de aanduiding van een volmachtdrager voor de algemene vergadering van IVEKA en de aanvaarding van het eervol ontslag van een brandweerman. (JG)Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.