U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

NIEUWskrant 2004 - 05-01-2004
Beste mensen van Merksplas,

We houden eraan jullie langs deze weg op de hoogte te houden van de politieke toestand in onze gemeente. Ook de voorbije twee jaren schreven we jullie rond deze tijd een Nieuwjaarsbrief.
Deze keer is er ook nog het feit dat op 1 januari 2004 de "termijn" van dit Gemeentebestuur halfweg is. We zijn ook blij dat we een belangrijke aankondiging kunnen doen naar de toekomst toe.We hebben het in de vorige nieuwjaarsbrieven beloofd en we houden ons woord. De oppositie die we gevoerd hebben, is "opbouwend" geweest. Politiek bedrijven is voor NIEUW Merksplas vooral het algemene belang dienen. Wij zitten niet in de Gemeenteraad of het OCMW voor onszelf, maar voor de mensen van Merksplas.

Daarom hebben wij steeds gepoogd samen te werken met de andere politieke partijen. Daardoor is de sfeer in de politiek in Merksplas goed en konden er belangrijke dossiers samen aangepakt worden.

Dat wil uiteraard niet zeggen dat we er zwijgend bij gezeten hebben. Elke keer hebben we in de Gemeenteraad en het OCMW ons gedacht gezegd. Wij kijken daarbij steeds naar ons eigen programma om te toetsen of we de voorstellen van de andere partijen steunen. Meestal was dat het geval omdat ons programma en dat van de politieke meerderheid grotendeels op het zelfde neerkomt. Wanneer we het nodig vonden hebben we uiteraard ook zelf voorstellen gedaan.

Er zijn verschillende dossiers die ons nauw aan het hart liggen.

Zo blijven wij grote voorstanders van goede informatie aan de burgers. Wij willen ook dat de burger inspraak krijgt in de dossiers die de Gemeente afwerkt. Op dat vlak willen wij verbeteringen. In sommige belangrijke dossiers gaat de politieke meerderheid te snel en worden zeer belangrijke beslissingen genomen door een te kleine groep. Wij willen dat het Bestuur een doorzichtig systeem ontwerpt waarin de Gemeenteraad en de adviesraden de tijd krijgen om discussies ten gronde te kunnen voeren. Dit zal de kwaliteit van de beslissingen zeker ten goede komen. Het is niet omdat de meerderheid een absolute meerderheid heeft, dat de anderen geen stem in het kapittel mogen hebben.Er is al heel wat te doen geweest over de Ruimtelijke Ordening in Merksplas. Het Ruimtelijk Structuurplan Merksplas is in opmaak en het zal nog enige tijd duren eer dit werk rond is. Daarom zien wij niet graag dat de Gemeente al zeer belangrijke beslissingen neemt, zonder globaal plan. Denken we bijvoorbeeld aan de plotse beslissing het nieuwe Gemeenschapscentrum in te planten op de Markt. Het Bestuur heeft de naam en faam van Merksplas bij andere overheden ook niet altijd goed gedaan. Zo werd er gekozen voor een tactiek van confrontatie met de Vlaamse Overheid in de dossiers van de Ruilverkaveling Merksplas en van de aankoop van een deel van de Kolonie. Wij vinden dat deze projecten door moeten gaan, maar een meerwaarde moeten realiseren voor iedereen.
De Gemeente kocht ook het Parochiehuis. Sindsdien weten de verantwoordelijken van de sociaal-culturele verenigingen wat het betekent een conciërge te moeten missen. NIEUW Merksplas wil dat de Gemeente daarin voorziet. Mensen van vlees en bloed zijn belangrijker dan een peperduur elektronisch toegangssysteem.

Voor de verkeersveiligheid is NIEUW Merksplas ook voluit gegaan. Al de grote herinrichtingen die op de agenda staan werden door ons mee goedgekeurd en verdedigd. Omdat verkeer in de toekomst nog belangrijker zal worden, willen wij dat het Bestuur een mobiliteitsambtenaar in dienst neemt. Wij willen ook dat het Bestuur veel meer advies vraagt aan de Gemeentelijke Adviesraad Verkeer. Verder willen wij dat de Kloosterstraat en de as Jaak Mertensstraat - Wijntuinstraat - Hofeinde verkeersveilig worden gemaakt.NIEUW Merksplas heeft in het verleden grote inspanningen geleverd voor de huisvesting. Dat zat niet altijd mee, maar er werden ook mooie successen geboekt. Gelukkig kan binnenkort begonnen worden met de verkaveling Kleireytse Driesen.
NIEUW Merksplas wil dat het Bestuur zich laat inspireren aan de voorstellen van het ACW om te komen tot een actiever huisvestingsbeleid. Dat kan gebeuren door beter samen te werken.

Voor het beleidsdomein "cultuur" hebben wij onze medewerking verleend aan de aanstelling van een beleidscoördinator en de bouw van een nieuw Gemeenschapscentrum. Daar hebben we als dusdanig geen spijt van. Wij willen dat het Bestuur de Gemeenteraad en de bevolking beter betrekt bij de belangrijke beslissingen in dit project. Wij willen ook dat het aanbod van culturele activiteiten vanuit de Gemeente de activiteiten van onze Merksplasse verenigingen niet gaat overvleugelen, niet financieel en ook niet organisatorisch.

Ook in het OCMW en het PWA (Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap) werkt NIEUW Merksplas nauw samen met de andere partijen. Wij zijn blij dat daar een sfeer is van wederzijds respect. Alleen op die manier kan er echt iets voor de minderbedeelden gebeuren. We zijn zeer tevreden dat het rustoord voor bejaarden door deze samenwerking toch op de agenda staat. Dit rustoord is één van onze belangrijkste programmapunten.Het is dus duidelijk dat de samenwerking in de Merksplasse politiek over het algemeen vrij goed is. Vanuit NIEUW Merksplas houden wij ook goed in het oog wat al die projecten en plannen ons allemaal gaan kosten (Er wordt ook nog gedacht aan een tweede sporthal). Wij zijn tegenstanders van de belastingsverhoging die door de meerderheid is ingevoerd.

Voor het tweede deel van deze legislatuur neemt NIEUW Merksplas zich voor verder te gaan op de ingeslagen weg. Wij blijven opbouwend meewerken, maar willen onze eigen ideeën ook krachtiger duidelijk maken aan de mensen van Merksplas.

Onze mensen hebben steeds het beste van zichzelf gegeven in de Gemeenteraad en het OCMW. Bij deze willen wij daarom speciaal oprecht "dank je wel" zeggen aan Antoon Horsten. Antoon heeft besloten plaats te ruimen voor een jonge kracht. We laten hem zelf even aan het woord:Beste Merksplassenaren,

15 jaar geleden ben ik in de politiek gegaan om ook langs die weg werkzaam te kunnen zijn in het belang van de gemeenschap. Ik werd toen verkozen op de lijst NIEUW waar ik nog steeds deel van uitmaak.
Ik heb nu besloten per 1 januari 2004 -in de helft van de legislatuur dus- ontslag te nemen als gemeenteraadslid. Ik mag er wel van uitgaan dat niemand deze beslissing ongunstig zal opnemen.
Ik dank al degenen die hun vertrouwen in mij stelden. Ik wens tevens mijn opvolger-Bart Pelkmans- veel succes toe met wat hij, samen met zijn partijgenoten, ten bate van de Merksplasse bevolking onderneemt.


Inderdaad. NIEUW Merksplas brengt per 1 januari 2004 Bart Pelkmans in de Gemeenteraad. Stellen we daarom ons nieuwe raadslid even aan jullie voor.Bart is 25 jaar en één van de jongere sterkhouders van de partij. Sinds de voorbije drie jaren is hij voorzitter van NIEUW Merksplas. Hij werkt als schaderedacteur bij KBC-verzekeringen. Zijn ouders runnen een pluimveebedrijf aan de Steenweg op Hoogstraten.
In zijn vrije tijd was Bart bezig met sport en met het jeugdwerk. Nu komt daar het échte politieke werk bij. Zijn grootste politieke interesses zijn de landbouw en de lokale economie. Vanuit NIEUW Merksplas zetelt Bart ook in het Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap (PWA) en in het beheer van het Autonoom Gemeentelijk Elektriciteitsnet Merksplas (AGEM).Wij wensen onze nieuwe mandataris alle succes.


Beste mensen van Merksplas,

NIEUW Merksplas wenst jullie en al de huisgenoten een gezond en voorspoedig 2004 !


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.