U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 21 december 2009 - 28-12-2009

Maandagavond 21 december 2009 om 20.00u. De koude valt over Merksplas. Sneeuw bedekt in dikke lagen de straten en de pleinen. Auto's proberen zich een weg te banen door de witte massa of de grijze smurrie, de ene al wat succesvoller dan de andere. Anderen maken er een stevige winterwandeling van en reppen zich te voet naar het gemeentehuis waar de burgemeester om iets na achten de gemeenteraad opent.

Zoals wel meermaals gebeurt, werd eerst een afwezige als voorstemmer uit de urne gehaald. Deze keer was dat schepen Karel Lenaerts. Na de tweede poging werd Jef Van Accom (Leefbaar) de voorstemmer van dienst.

Na de goedkeuring van de notulen van de vorige gemeenteraad nam de gemeenteraad kennis van het ontslag van Ad Sommen (CD&V). De burgemeester bedankte Ad voor zijn inzet gedurende 15 jaar en voor de bijdrage die hij had geleverd ten gunste van de gemeente.

Vervolgens werd Annelies Verheyen (CD&V) uitgenodigd om de eed af te leggen. Na de woorden "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te leven" te hebben uitgesproken, werd ze als nieuw gemeenteraadlid geïnstalleerd en mocht ze onder applaus het zitje van Ad Sommen innemen. Proficiat Annelies !Terug over naar de orde van de dag, met de goedkeuring van het kasnazicht op datum van 31 december 2008, de rekening voor het dienstjaar 2008 en de kennisname van de rapportering van de financieel beheerder met betrekking tot de rekening 2008.

Bij zijn vraag of er hierover nog vragen waren dwaalden de ogen van de burgemeester automatisch af in de richting van Werner Van Baekel (CD&V). De eerste opmerking kwam echter deze keer van de overkant van de tafel. Jef Schoofs van Groen! kwam immers tot de vaststelling dat er in de rekeningen weinig te merken was van de aangekondigde belastingsverlaging in de personenbelasting van 0,5% (slechts 10.400 euro minder ontvangsten). De verhoging van de opcentiemen leverde daarentegen een mooi centje op voor de gemeentekas (bijna 300.000 euro meer ontvangsten). Volgens de burgemeester zal het effect van de verlaging van de personenbelasting pas met een jaar vertraging te merken zijn en dus moeten we nog een jaartje wachten om het echte effect te kunnen vaststellen.Werner Van Baekel (CD&V) kwam terug op een opmerking van de financieel beheerder met betrekking tot 'bepaalde problemen' die deze laatste had om tot een juiste liquiditeitsprognose te komen.
In mensentaal gezegd, waren er blijkbaar een aantal zaken waardoor de gemeenteontvanger het moeilijk had om te voorspellen hoeveel euro er in de toekomst in de gemeentekas zullen zitten. Werner Van Baekel (CD&V) vroeg zich dan ook af wat die problemen dan wel mochten zijn. Volgens de burgemeester had dit vooral te maken met een aantal onzekerheden in verband met de looptijd en de financiering van de investeringsprogramma's.

Al deze punten werden net als het jaarverslag voor het dienstjaar 2008 door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd. In dit jaarverslag vinden we een beschrijving van de geleverde prestaties van de verschillende gemeentediensten.Dan was de tijd gekomen voor de bespreking van het budget voor 2010 van de gemeente. De beleidsnota met het uit te voeren beleid en de financiële nota met de financiële weerslag hiervan werden ter goedkeuring voorgelegd.

Wie hierbij de beelden van de nachtelijke marathons in het parlement bij de bespreking van de begroting voor ogen heeft of denkt dat er hierbij enige uiteenzetting werd gegeven over de toekomstvisie door het gemeentebestuur was er echter aan voor de moeite. Geen enkele poging werd ondernomen om de oppositie, het aanwezige publiek of de pers ter zitting een inkijk te geven in de grote lijnen van het toekomstige beleid en hen te overtuigen van de gemaakte of te maken keuzes.

We geven u hierbij dan maar een overzicht dat we terugvonden in de GRAM :
- studie renovatie kapel en de verschillende gebouwen op de kolonie.
- een opsmuk van het AOC-gebouw op de Kolonie voor verder gebruik door kinderclub de Spetter.
- dubbele beglazing en aanpassing verwarming in het oude gedeelte van het gemeentehuis.
- betere isolatie van de verhuurde gebouwen aan de industrieweg.
- vierde poort en zonnepanelen voor de brandweerkazerne.
- investeringen in ICT met update van de website van de gemeente, de mailserver, firewall en de computers voor het educatief lokaal.
- een duurzame verharding op de Blakheide.
- de heraanleg Koekhoven en structureel onderhoud van de Oude Baan.
- heraanleg Bevrijdingsstraat, Rodenbachstraat en Gezellestraat.
- voetpaden in de Wanmolenstraat.
- een aantal extra bushokjes.
- aanleg omgeving sporthal en nieuw skatepark.
- bouw nieuwe fietsenstalling in Qworzo.
- nieuwe verwarming in Spelewei.
- de opcentiemen blijven op 1100 en de gemeentebelasting op 6.5%.Gelukkig mochten er wel nog vragen worden gesteld.

Werner Van Baekel (CD&V) had zijn oog laten vallen op een bedrag van 100.000 euro dat voorzien werd voor een studie in verband met de restauratie van de kapel en de gebouwen op de Kolonie.
Hij kwam dan ook terug op het gesprek dat de vorige gemeenteraad was aangekondigd met het kabinet van minister Bourgeois. Hij vroeg zich af of dit gesprek nu duidelijk had gemaakt of het dossier van de restauratie nu vanonder, vanboven of ergens tussenin de stapel van aanvragen lag.De burgemeester bevestigde dat het gesprek met de kabinetchef van de minister inderdaad op 18 november 2009 en in een goede sfeer had plaatsgevonden. Er was ook een nieuwe afspraak gemaakt waarbij op 6 januari 2010 een plaatsbezoek aan de Kolonie op het programma stond. Dan zou duidelijk moeten worden welke richting het kabinet opwil met dit dossier (als dit dossier ondertussen écht bestaat natuurlijk). Wel zou het de bedoeling zijn het komende jaar een aantal werken aan te vatten zowel aan de kapel als aan de grote boerderij. Hiervoor kan men wel rekenen op 80% subsidies die men voor beschermde monumenten toegewezen krijgt.

Na een vraag van Jef Schoofs (Groen!) werd wel duidelijk dat deze werken niet een echte restauratie beoogden maar eerder moesten gezien worden als middel om erger te voorkomen.Wat de fuifzaal betreft vroeg Werner Van Baekel (CD&V) zich of waarvoor het voorziene budget voor inrichting precies zou worden aangewend en wanneer de fuifzaal in gebruik zou worden genomen. Uit de antwoorden van de burgemeester en de schepenen konden we opmaken dat het geld voor de inrichting onder andere zou gaan naar de vestiaire en de verlichting. Verder waren de biedingen van de brouwers binnen zodat op het volgende college de keuze gemaakt zou kunnen worden. Vervolgens kan de uitverkoren brouwer de nodige installaties installeren en zo zou de eerste ondergrondse fuif in het voorjaar kunnen plaatsvinden. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een fuifreglement waarbij de medewerking zal worden gevraagd van de jeugd, de politie en de brandweer.

Maar blijkbaar waren de antwoorden van de schepenen niet voor iedereen even duidelijk. Van op de perstribune kwam er enig gemor omtrent de verstaanbaarheid van sommige verkozenen. De verslaggever van een plaatselijk maandelijks tijdschrift kon zijn ergernis niet langer stilhouden en verzocht om een verhoging van de stemvolumes of het gebruik van de geluidsinstallatie. Even ontstond er wat hilariteit en zelfs enige slapstick wanneer enkele gemeenteraadsleden nogal onhandig aan de voorziene microfoons begonnen te trekken. Maar al vlug gingen tot ergernis van de hardhorige verslaggever de hoofdrolspelers gewoon op hetzelfde, voor hem onverstaanbare volume, verder.

Gelukkig ben ik nog enkele jaren jonger en kon dus wel verstaan dat op vraag van Jef Schoofs (Groen!) de burgemeester bevestigde dat de elektriciteit, opgewekt door de zonnepanelen die boven op de brandweerkazerne worden geplaatst, enkel voor het eigen gebruik van de brandweerkazerne bestemd is. De brandweer blijkt immers nogal wat elektriciteit te verbruiken. Ook zou er door de wijziging van de wetgeving in verband met de groene stroomcertificaten nu eventueel gedacht kunnen worden aan de plaatsing van zonnepanelen op andere gemeentelijke gebouwen.

Jef Schoofs vroeg zich verder af waarom de gemeente niet meedoet met het initiatief van IOK voor de gezamenlijke aankoop van zonnepanelen, Terwijl 26 andere gemeenten dat wel deden. Is de promotie van duurzame energie dan niet belangrijk genoeg ? Even leek het er op dat we een echt ideologisch debatje kregen. De liberale burgemeester vroeg zich luidop (voor sommigen althans) af of de gezamelijke aankoop wel een taak van de gemeente is. Jef Schoofs vond van wel en zag het zelfs als middel om de burgers bij mekaar te brengen. De burgemeester zag meer in een ondersteuning van intiatieven zoals de tentoonstelling i.v.m. Isolatie, zoals die door het ACW werd georganiseerd.

Inzake de heraanleg van de Jaak Mertensstraat konden we vernemen dat deze zou worden aangevangen zodra de nodige subsidies waren toegekend.Spelewei krijgt een nieuwe verwarmingsinstallatie. De huidige dakbedekking blijkt voldoende geïsoleerd te zijn. Eventueel zal er nog worden gekeken of er boven de plafonds ook nog isolatie nodig is. Ook de brandveiligheid zal de nodige aandacht krijgen. Trouwens, brandveiligheid zal naast cultuur de prioriteit worden van het komende jaar aldus schepen Quirynen.

De inkomsten van de verpachting van de jacht zijn verdubbeld. Deze verpanding werd immers dit jaar uitgeschreven en dit bracht dus uiteindelijk dubbel zoveel geld op als de vorige jaren.

Tevens werd er opgemerkt dat de inkomsten van Merksplas Feest ingeschat werden op 40.000 euro, terwijl dit voordien maar 20.000 euro was. Volgens schepen Govers, die de vraag blijkbaar niet helemaal goed had begrepen en het vooral over de kostenzijde van het plaatje had, had dit te maken met het 10 jarig bestaan van Merksplas Feest, waarbij oorspronkelijk een aantal extra activiteiten voorzien waren. Ondertussen was men van dit idee teruggekomen en was het nodige geld voor de festiviteiten in feite overgebudgetteerd. Wel is men eventueel van plan om een eigen podiumwagen te bouwen, daar de kosten van de huur voor dergelijke installatie wel erg hoog blijken op lopen.

Daarnaast kwamen we nog te weten dat er i.v.m. de toekomst van het Parochiehuis verschillende pistes worden gevolgd, maar dat er nog geen concrete beslissingen zijn genomen. Hetzelfde geldt voor de Melkerij.

De begroting werd meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.Ook het OCMW kreeg de nodige aandacht op de gemeenteraad. De meerjarenplannen 2010-2012, het budget 2010 en de beleidsnota 2010 moesten worden goedgekeurd.

De meeste aandacht hierbij ging naar de uitbouw van een echt 'Sociaal Huis'. Er zullen aan het gebouw van het OCMW een aantal verbouwingswerken worden uitgevoerd, in samenwerking met de Vlaamse Bouwheer. Om de drempel zo laag mogelijk te maken zou de inkom zoveel mogelijk worden opengetrokken en komt er een duidelijke afscheiding tussen het publieke gedeelte en het administratieve gedeelte.

Werner Van Baekel (CD&V) had in de wandelgangen vernomen dat de conciërgewoning aan de sporthal uiteindelijk toch niet zou worden ingericht als OCMW-woning voor asielzoekers. Terwijl de vorige gemeenteraad dit nog zo nodig bleek te zijn. Hij vroeg zich dan ook luidop af of dit te maken had met de druk en opmerkingen vanuit de bevolking.

De burgemeester wist te melden dat deze geruchten inderdaad klopten. De conciërgewoning zal in de toekomst dienst doen als het nieuwe lokaal van het Rode Kruis. De huidige lokalen van het Rode Kruis (aan de Industrieweg, bij het gemeentemagazijn) gaan dan weer naar het OCMW. Deze lokalen zullen echter niet gebruikt worden voor de opvang van vluchtelingen. Voor welke functie dan wel, daar bleef de burgemeester wel erg vaag en geheimzinnig over. Daar waar de oppositie nog eens wees op het belang van een conciërge, stelde de burgemeester dat deze taak opgenomen zal worden door de drie zaalwachters en dat de prijs voor de bouw van de extra lokalen die oorspronkelijk als woning waren voorzien wel heel beperkt is.Zoals ieder jaar in december stond ook weer de goedkeuring van de belasting op kampeerterreinen en kampeerverblijven op de agenda. Er wordt een taks geheven van 109,38 euro per kampeerperceel. Even traditioneel verzette CD&V zich tegen deze taks. De belasting werd niettemin goedgekeurd door de meerderheid. Groen! onthield zich.De volgende twee punten hadden betrekking op wegwerkzaamheden op Koekhoven. Eerst werd er een uitbreiding goedgekeurd van de overeenkomst met Arcadis Belgium NV, waarbij de heraanleg van Koekhoven werd uitgebreid met het stuk van Berkelaar tot aan de kapel van het Geheul. Daarnaast kwam er ook nog een uitbreiding met het oog op de aanleg van fietspaden tussen de Steenweg op Weelde en de Steenweg op Turnhout en de aanleg van riolering.

De brandweer van Merksplas werkt samen met een aantal andere korpsen in de zogenaamde Taxandria- zone. In de toekomst zullen ook Rijkevorsel en Hoogstraten tot deze zone toetreden. Om de werking van deze nieuwe zone voor te bereiden wordt er een "Task Force" opgericht.

In de Kleiryt worden de parkeerplaatsen die nodig zijn voor de schoolbussen van "De Mast" regelmatig ingenomen door andere voertuigen. Daarom zullen er borden worden geplaatst die parkeren verbieden ter hoogte van de schoolgebouwen en dit tijdens de schooluren (met uitzondering voor schoolbussen).

Hans Geerts (CD&V) vroeg zich af of dit was voorgelegd aan de verkeersraad (GAV). De burgemeester kon niet bevestigen dat dit punt inderdaad werd geagendeerd op de verkeersraad, de vraag was binnengekomen via de wijkagent.

Wanneer de Kleiryt ter sprake komt, zijn meestal de opmerkingen over de wel erg hoge verkeersdrempels niet ver uit de buurt. Werner Van Baekel (CD&V) formuleerde nogmaals zijn bedenkingen over deze verkeersdrempels. Hij was aan de nodige voorschriften gekomen waaraan zulke drempels moeten voldoen en wou deze best ter beschikking stellen van het college. Schepen Dielis zei dat de drempels aan de voorschiften voldoen maar dat voorzichtigheid inderdaad geboden is.

Voortaan zal de bibliotheek ook op woensdagvoormiddag geopend zijn tussen 8.30u en 12 u. Men kan er ook de krant lezen en er zelfs een koffietje bij krijgen. Vraag is of alle leden van de meerderheid even blij zijn met dit gratis leesvoer.

Omdat er steeds meer aanvragen zijn om notariële inlichtingen en uittreksels uit de registers van ruimtelijke ordening, wordt voortaan aan de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar of zijn medewerker de bevoegdheid gegeven om deze zelf te ondertekenen.

Als laatste punt voor de rondvraag werden de functiebeschrijvingen goedgekeurd die werden uitgewerkt voor De Schakel, dit is de samenwerking tussen de gemeentelijke basisscholen van Turnhout, Vosselaar, Rijkevorsel en Merksplas.

En zo kwamen we bij de rondvraag:

Hans Geerts (CD&V) wist te melden dat er bij de doorsteek aan het Hofeinde een goot ligt en vroeg of het niet mogelijk was deze eventueel met een metalen plaat af te dekken. Dit zou worden bekeken.

Werner Van Baekel (CD&V) vroeg of er nog iets was gedaan aan de slechte staat van de brug aan het Hoekeinde. De herstelling hiervan was opgenomen in het dossier van de ruilverkaveling.

Jef Schoofs (Groen!) wist als mooie uitsmijter nog te melden dat hij klacht had ingediend bij de gouverneur wegens het laattijdig ter beschikking stellen van de collegeverslagen.
Een ietwat gepikeerde burgemeester antwoordde hierop dat dit te maken had met het feit dat sommige diensten maar uit één persoon bestaan en dat het dan moeilijk is om heel kort op de bal te blijven spelen. Bovendien zou al een flink stuk van de achterstand ingehaald zijn. Jef Schoofs stelde vast dat op 8 december 2009 het verslag van 15 oktober 2009 beschikbaar was, nu (21december) was dat inderdaad dit van 19 november 2009. Nog een achterstand van 1 maand, dus. De burgemeester beloofde pogingen te ondernemen om dit verder in te korten.

Tevreden en voldaan (???) werd het aanwezige publiek bedankt voor zijn aanwezigheid en verzocht de zaal te verlaten. Niemand bleef zitten, dus iedereen had het verstaan.

Maar nog was onze taak niet volbracht, samen met de volledige CD&V-fractie moesten de krachten worden gebundeld om de nieuwe fractieleider en zijn wagen op het juiste besneeuwde pad geduwd te krijgen. Christen-democratische solidariteit het kan zo mooi zijn in deze kerstperiode.(JG)

CD&V-Merksplas wenst u allen prettige feesten !
Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.