U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 18 januari 2010 - 20-01-2010

Ook op politiek vlak is het nieuwe jaar nu op gang getrokken. Maandagavond 18 januari 2010, stipt om acht uur, opende de burgemeester de eerste gemeenteraad van dit jaar. Hij deed dit met zijn beste wensen over te maken aan de aanwezigen en hij sprak bovendien de wens uit er een goed jaar van te kunnen maken.
Alle gemeenteraadsleden waren aanwezig, dus ook schepen Kris Govers (Leefbaar) die als voorstemmer uit de loting kwam.De notulen van de vorige gemeenteraad werden zonder opmerkingen goedgekeurd.

Vervolgens werd er kennis genomen van de goedkeuring door de gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx, van het gemeenteraadsbesluit van 16 november 2009, waarbij de financiële bijdrage van Merksplas aan de politiezone Noorderkempen werd goedgekeurd. De gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas dragen immers elk een stuk van de financiële lasten van de politiezone.Bij het volgende punt moesten de gemeenteraadsleden hun goedkeuring geven aan een borgstelling van de gemeente aan Bouwmaatschappij de Noorderkempen. Deze gaat immers over tot de renovatie van het vroegere schooltje op de Kolonie. Met de voorgestelde borg van 1.300.000 euro kan de Bouwmaatschappij haar lening tegen gunstigere voorwaarden afsluiten. Het is trouwens de bedoeling dat op termijn de hoofdzetel van de maatschappij in het schooltje zal gehuisvest worden.

Jef Schoofs (Groen!) vroeg zich af wat er in dit vrij grote bedrag vervat zit. De burgemeester antwoordde dat de borg staat voor het niet gesubsidieerde gedeelte van de renovatiekosten en de inrichting. De totale kosten zullen dus nog een pak hoger liggen. Volgens schepen Monique Quirynen zijn de hoge kosten voor een deel te verklaren vanuit het beschermde statuut van het gebouwtje. Ze kon zich echter wel vinden in de bedenking van Jef Schoofs dat de kosten wel erg hoog oplopen. Het punt werd toch unaniem aangenomen.Tussendoor werd er nog geïnformeerd naar de stand van zaken in het 'dossier Kolonie'. Ondertussen is het kabinet van minister Bourgeois op plaatsbezoek geweest. De burgemeester kon melden dat het kabinet werkt aan een convenant voor de subsidiering van grootschalige dossiers. Hierdoor zou een meerjaren- financiering voor dergelijke dossiers mogelijk worden. Het is de bedoeling dat Merksplas hierop zou intekenen.

De voor de verkiezingen beloofde blauwe miljoenen van Dirk Van Mechelen (Open VLD) zouden hiervan deel uitmaken. Jef Schoofs (Groen!) stelde voor de commissie kolonie nog eens samen te laten komen en daar de nodige inlichtingen te geven. De burgemeester stond hier niet afkerig tegenover. Er zijn trouwens ondertussen reeds een aantal subsidies toegekend voor o.a. onderhoudswerken aan de boerderij en aan het kerkhof (via het leader-project).

Werner Van Baekel (CD&V) vroeg zich luidop af of het niet tijd werd dat de gemeenteraad een globaal overzicht kreeg van de plannen met de Kolonie. Volgens de burgemeester heeft dit gebrek aan overzicht er vooral mee te maken dat de subsidies enkel gaan over de restauratie van de gebouwen en dat alle andere zaken op een andere manier zullen gefinancierd moeten worden, bv via het leader-project of via samenwerking met de private sector.Het nieuwe decreet op het grond- en pandenbeleid legt een aantal objectieven vast waaraan elke gemeente tegen 2020 moet voldoen. De Vlaamse overheid heeft zo bepaald dat er in Merksplas 50 sociale huurwoningen moeten komen. Wat betreft de koopwoningen en de sociale kavels heeft de provincie een advies geformuleerd. Het was nu dit advies waarbij er tegen 2020 23 sociale koopwoningen en 1 sociale kavel zouden moeten worden gerealiseerd, dat ter goedkeuring werd voorgelegd. Zonder bedenkingen werd het advies aangenomen.Ook het Autonoom Gemeentebedrijf 'Sportcentrum 't Hofeind' stond weer op de agenda. Het Agentschap voor Binnenlands bestuur heeft ondertussen de oprichting en de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf goedgekeurd. De goedkeuring van de statuten was echter onder voorwaarde van de schrapping van een bepaalde paragraaf en dus moest de gemeenteraad nu deze wijziging goedkeuren.

Zoals bij de vorige gemeenteraden vroeg Werner Van Baekel (CD&V) de stemming over dit punt. Daarbij bracht hij nog eens de bedenkingen van CD&V over de oprichting naar voor. Hij stelde dat het Gemeentebedrijf nu wel was opgericht maar dat er nog veel praktische zaken moeten worden uitgewerkt. Er moet gezorgd worden voor het maatschappelijk kapitaal van 6.000.000 euro, de beheersovereenkomst moet worden opgesteld en dan nog de grote vraag: wat draagt dit alles ( buiten het fiscale ) nu écht bij tot de sportwerking in de gemeente.

De burgemeester antwoordde dat ondertussen de Raad Van Bestuur is samengesteld en dat nu de gemeenteraad en de Raad Van Bestuur de beheersovereenkomst ter goedkeuring zullen voorgelegd krijgen. In deze beheersovereenkomst zal ook worden ingegaan op het statuut van het personeel. Er zal een keuze gemaakt moeten worden tussen een echte overdracht van het personeel naar het nieuwe bedrijf of een 'doorfacturatie' vanuit de gemeente. De gevraagde stemming resulteerde in 14 voor (Leefbaar), 4 onthoudingen (CD&V) en 1 tegenstem (Groen!).

In het nieuwe gemeentedecreet wordt bepaald dat de gemeentesecretaris instaat voor het dagelijks personeelsbeheer. Er werd een lijst opgemaakt van alle zaken die als 'dagelijks personeelsbeheer' worden gezien en die dus onder de bevoegdheid van de secretaris vallen. Niemand van de raadsleden had een probleem met de goedkeuring deze lijst.

En dan was er nog de rondvraag.

Niemand ontsnapt dezer dagen aan de gruwelijke beelden van de aardbeving in het zo al arme Haïti. Ook Jef Schoof (Groen!) was, net als zovelen, getroffen door de berichten over de vele doden, gewonden en daklozen. Hij stelde daarom aan zijn collega's voor hun zitpenning van die avond over te maken op de rekening van hulpactie. Daarnaast vroeg hij dat ook de gemeente vanuit de post noodhulp een financiële bijdrage zou leveren.

De burgemeester stelde dat ieder gemeenteraadslid het recht heeft vrij te beslissen over zijn eventuele bijdrage. Een financiële bijdrage van de gemeente was echter niet onmiddellijk mogelijk, wegens nog niet besproken in het college. De gemeente is echter steeds bereid de nodige logistieke steun te geven aan activiteiten die door jeugd- of andere verenigingen zouden worden opgezet om geld in te zamelen. Bovendien stelde de burgemeester dat de dotatie voor ontwikkelingshulp al ieder jaar wordt opgetrokken.

Jef Schoofs (Groen!) was duidelijk teleurgesteld over deze beperkte toezeggingen.

Mogen we er nog even ten persoonlijke titel ertussen smijten dat natuurlijk niet enkel de gemeenteraadsleden de vrijheid hebben om hun bijdrage te storten. Ook onze lezers worden warm opgeroepen hun goed hart te laten zien.

CD&V vindt dat het inderdaad beter is dat ieder voor zichzelf in alle rust, naar eer en geweten, uitmaakt welke bijdrage hij of zij kan leveren. Zonder dat daar op het publieke forum ronkende verklaringen moeten worden over afgelegd, in solidariteit met de vele duizenden anonieme schenkers die belangenloos hun goed hart tonen.

Jef Schoofs (Groen!) was echter nog niet uitgepraat. Hij gooide het over een heel andere boeg met zijn vraag over de door de IOK georganiseerde 'tankslag'. Even werden er een aantal wenkbrauwen gefronst. Sommigen dachten even dat hij het over het Ardennenoffensief had. Het bleek echter te gaan over een door de IOK opgezet initiatief ter ondersteuning van mensen die besluiten hun afgedankte stookolieketels te laten verwijderen. Deze oude ketels zijn immers 'milieu-tijdbommen', die bovendien problemen kunnen opleveren bij de verkoop van een huis. De burgemeester kon bevestigen dat de gemeente Merksplas hierop ingetekend heeft, en dat de IOK kortelings het initiatief zal nemen tot bekendmaking van deze actie.

Op het einde van de raad kwamen we nog te weten dat een aantal sportverenigingen hun herkenning waren kwijtgeraakt omdat ze twee maal niet aanwezig waren op de algemene vergadering van de sportraad. Schepen Kris Govers was er van overtuigd dat door de gemeente hierbij geen enkele fout werd gemaakt. De verantwoordelijken van de sportverenigingen worden immers per mail en zo nodig per post op de hoogte gebracht van de vergadering. Ook de gebruikte adressenlijst zou up to date zijn.

Het publiek mocht hierna vertrekken. De raadsleden bleven nog even zitten voor de besloten vergadering. (JG)Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.