U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 15 februari 2010 - 16-02-2010

Maandag 15 februari 2010, de derde maandag van de maand en dus werden onze gemeenteraadsleden opgeroepen af te zakken naar de raadszaal in het gemeentehuis om zich over de tien punten op de agenda van de gemeenteraad te buigen. Trouwens, niet alleen de gemeenteraadsleden waren op de afspraak, ook de stoelen voor pers en publiek waren deze keer (relatief) goed bezet. Er moest er zelfs één extra worden aangesleurd.

Voorstemmer werd deze keer Jef Van Accom (Leefbaar). Verontschuldigd was Frank Quirynen(Leefbaar).Nadat bleek dat er geen opmerkingen waren bij de notulen van de vorige gemeenteraad, werd er overgegaan tot de bespreking van het eerste 'echte' punt op de agenda, zijnde 'de goedkeuring lastvoorwaarden, wijze van gunnen en kostenraming voor de aanstelling van een ontwerper voor het gefaseerd opstellen van het ontwerp en het opvolgen van de werken voor de algemene revalorisatie van de als monument beschermde kapel en gebouwen van de grote boerderij op Merksplas-Kolonie'.

Of in gewone mensentaal: er wordt uitgekeken naar een architect die zal moeten zorgen voor het ontwerp van de werken die noodzakelijk zijn voor het herstel van de grote boerderij en de kapel op de Kolonie, alsook voor de opvolging van de werken.

Dergelijk ontwerp is trouwens een voorwaarde om een beroep te kunnen doen op subsidies vanuit de hogere overheid. De burgemeester noemde dit dan ook een eerst belangrijke stap naar de renovatie van de Kolonie. Op vraag van Jef Schoofs (Groen!) kwamen we nog te weten dat het 'gefaseerd' opstellen van het ontwerp letterlijk moet worden genomen. Niet alleen de werken worden in stukjes uitgevoerd, ook het opstellen van het ontwerp zal in functie van de beschikbare kredieten gebeuren.En dan van de Kolonie naar De Lijn. De gemeente Merksplas heeft een overeenkomst afgesloten met De Lijn over het plaatsen van bushokjes. Er komen dus een aantal nieuwe bushokjes waarvan de gemeente 25% van de kosten voor zijn rekening zal nemen (ondergrond, vergunningen, onderhoud) en De Lijn 75% (bushokjes, vuilbakken,zitbanken,...).

Op de vraag welk budget hiervoor was voorzien kon de bevoegde schepen (Lenaerts) , noch de burgemeester een antwoord geven. Dat wordt dus nog bezorgd. Waar de nieuwe bushokjes zullen verschijnen wist de schepen wel te melden (dat denken we toch). Deze keer had immers niet alleen een iets oudere journalist van een plaatselijk tijdschrift last om de antwoorden te verstaan. Maar na een gezamenlijk overleg van het aanwezig publiek op de trappen van het gemeentehuis achteraf, kwamen we tot volgend lijstje : Steenweg op Turnhout ter hoogte van de Wolfstraat en ter hoogte van Koekhoven, de Steenweg op Hoogstraten (binnen de bebouwde kom) en de Steenweg op Rijkevorsel.

Ria Severeyns (CD&V) stelde de vraag of er nog werd gedacht aan een eventuele toetreding tot de derdebetalersregeling met De Lijn, waarbij een deel van het ticket wordt betaald door de gemeente. (cfr. voorstel CD&V gemeenteraad van 21 april 2008).

Ze stelde dat deze toetreding slechts een beperkt budget vraagt, zeker wanneer we kijken naar de enorme bedragen die nodig zijn voor bijvoorbeeld de sport- en fuifzaal.

Bovendien (zo wist Hans Geerts (CD&V) te melden) blijft Merksplas een blinde vlek in het geheel. De omliggende gemeenten hebben immers wél allemaal één of andere vorm van derdebetalersregeling. Zeker in deze tijden van slecht weer, kan men met een kleine inspanning op dit vlak tot een mooi resultaat komen. Het aantal extra hokjes zal het gebruik van het openbaar vervoer niet doen toenemen.

Volgens de burgemeester is de bijdrage in de omliggende gemeenten echter vaak symbolisch. Bovendien is het gemeentebestuur, zoals voorzien in het mobiliteitsplan, van plan zich vooral te richten op de wegen, de fietspaden en de infrastructuur. De opmerking vanuit CD&V-hoek dat het ene het andere niet hoefde uit te sluiten vond echter (zoals steeds) geen gehoor.

De overeenkomst met De Lijn werd door alle fracties aangenomen.Vervolgens werd de toetreding van Merksplas tot de projectvereniging 'Erfgoed Noorderkempen' goedgekeurd. Oorspronkelijk waren Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar lid van deze projectvereniging. Nu treden naast Merksplas ook Baarle-Hertog, Rijkevorsel en Hoogstraten toe.

Deze toetreding is een voorwaarde om te kunnen genieten van subsidies zoals voorzien in het Cultureel-erfgoeddecreet. Merksplas treedt enkel toe tot het luik cultureel erfgoed, niet tot dat van archeologie. Een groot deel van het grondgebied van Merksplas is op archeologisch vlak reeds onderzocht in het kader van de ruilverkaveling. Toetreding tot dat luik zou dan ook een grote financiële last met zich meebrengen en er zou onvoldoene return tegenoverstaan (dixit schepen Quirynen).

Door een wijziging van de indirecte belasting op het afleveren van administratieve stukken wordt de prijs voor het afleveren van een elektronische identiteitskaart in de toekomst 13.50 euro of zelfs 14.50 euro indien je jouw oude kaart niet terug kan inleveren. De kostprijs voor de kids-ID (elektronische identiteitskaart voor kinderen) komt voortaan op 3 euro, de kartonnen versie blijft op 1 euro.

Door de verhuis van de tafeltennisclub van het achterste stuk van de kapel op de Kolonie naar het sportcentrum 't Hofeind, wordt het mogelijk ook dit stuk van de kapel te gaan verhuren. De gemeenteraad keurde dan ook het retributiereglement met de prijzen voor verhuur en poetsen van de zaal meerderheid tegen oppositie goed.Op de gemeenteraad van 15 juni 2009 werden de prijzen voor het gebruik van de fuifzaal vastgelegd. De prijzen die werden overgenomen voor de parochiezaal bleken nu toch wat aan de hoge kant te liggen. Vandaar dat er nu reeds een verlaging werd voorgesteld (maximum bedrag 200 euro).

Werner Van Baekel (CD&V) stelde blij te zijn met de verlaging op zich, maar vroeg naar analogie met de gemeenteraad van juni 2009 de stemming over dit punt. De nieuwe bedragen werden aangenomen na de stemming waarbij Leefbaar voor stemde (13), CD&V (4) tegen en Groen!(1) zich onthield.

De eigenaars van de percelen in de Mierenweg doen een kosteloze grondafstand waarbij de Mierenweg wordt overgedragen aan de gemeente. De gemeente zal voortaan instaan voor het onderhoud van deze weg. In het verleden zijn er (zei schepen Dielis) blijkbaar een aantal grachten dicht gegooid, waarbij er een riolering met een erg kleine diameter is gestoken. Dit leidde tot grote problemen met de afwatering. Tot op heden kon de gemeente daar weinig aan doen. Door deze grondafstand kan het probleem nu definitief worden aangepakt.

De gemeente Merksplas heeft gevraagd om de betonverharding op Berkelaar mee op te nemen in lot 4 van de ruilverkaveling. Daardoor wordt het bedrag dat de gemeente bijdraagt verhoogd van 324.708 euro naar 408.3823 euro.

En dan was het al tijd voor de varia-punten.Ria Severeyns (CD&V) vroeg zich af of er in sportcentrum 't Hofeind geen kasten kunnen worden geplaatst waarin de uitgedroogde sportbeoefenaars ,die na het sporten hun vochtigheidspijl weer op normale hoogte willen brengen in de cafeteria, hun tassen kwijt kunnen. Dit om te voorkomen dat alles in de gang op de grond rondslingert. Schepen Govers kon haar geruststellen en melden dat de sportdienst reeds aan een oplossing werkt.

Jef Schoofs (Groen!) tenslotte was in een heel gulle bui en strooide dan ook met bedankjes naar het bestuur. Vooreerst was hij heel blij met het feit dat de verslagen van o.a. het schepencollege op tijd ter beschikking waren gesteld. Blijkbaar was het dan toch haalbaar om dit op tijd aan te leveren en zo de gemeenteraadsleden in staat te stellen het collegewerk op de voet te volgen. (herinner u zijn klacht bij de gouverneur en zie het verslag van de gemeenteraad van januari 2010).

Jef was daarnaast ook dankbaar voor het feit dat er alsnog een bedrag werd opzijgezet ten gunste van Haïti. Schepen Quirynen wist hierover nog te melden dat de Wereldraad een advies zal geven aan het college over welk project er zal worden gesteund. Bij de toekenning aan het project zal op dezelfde manier worden gewerkt als bij alle andere projecten. Alleen de voorwaarde van de link met Merksplas komt in deze te vervallen. Een link met de regio wordt echter wel vooropgezet. Zo wordt het mogelijk duidelijk te bepalen naar wie het geld gaat en wat ermee wordt gedaan. Op 7 maart 2010 wordt er trouwens in de Marc/kt een info-dag ingericht rond alle hulpprojecten die vanuit de gemeente Merksplas worden ondersteund.

Vervolgens werden we na een bedankje voor onze aanwezigheid opnieuw de koude ingestuurd. (J.G.)

Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.