U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 15 maart 2010 - 17-03-2010

Wie draagt de kruiwagen van de jeugd ?

Maandagavond 15 maart 2010 om even voor acht uur. Het is een donkere druilerige avond. Normaal gezien zouden de gemeenteraadsleden zich over een verlaten Markt naar de gemeenteraad begeven. Dat was deze keer echter buiten de Merksplasse jeugd gerekend.

Een vrij talrijke groep ( in de pers is sprake van 100 mensen) had voor de trappen van het gemeentehuis verzamelen geblazen. Een tentje gaf enige bescherming tegen de regen, een vlag van de Chiro zwaaide hevig door de lucht, een fel en hel protesterend gefluit vulde de omgeving.

De jeugd is ongerust en liet dat ook op ludieke wijze weten. Hun grote vraag was: 'wie draagt de kruiwagen van de jeugd ?'. De ambtenaar die tot op vandaag (onder andere) de jeugd moest ondersteunen, heeft zijn ontslag gegeven. Bovendien kan men uit de publicatie van de vacature om hem te vervangen niet écht het belang afleiden dat het jeugdbeleid toch wel verdient. Integendeel, in de functieomschrijving vinden we dit ergens weggemoffeld als negende puntje in een lijst van elf.Jeugdraad Merksplas, Chiro, Cantabile, KLJ, Plus 13 en Jeugdhuis Zigzag wilden dan ook op de politieke tafel kloppen. De gemeente merksplas heeft volgens de jeugd de laatste jaren veel geïnvesteerd in stenen (waar hebben we dat nog gehoord ?): in de nieuwe sporthal, het repetitiekot, sportterreinen, Spelewei en Zigzag. En daar zijn ze dankbaar voor.

Maar ze vragen zich ook af wie er nu gaat zorgen voor een degelijk jeugdbeleid en de opmaak van het jeugdbeleidsplan. Op korte termijn wilden ze weten wie de jeugdconsulent is en of hij/zij voldoende ruimte krijgt om effectief met de jeugd bezig te zijn. Op lange termijn vragen ze een ambtenaar die zich voltijds kan bezig houden met de jeugdproblematiek.

Om hun eis nog extra kracht bij te zetten werd er een kruiwagen gevuld met enkele grote stenen en bij aanvang van de gemeenteraad door enkele afgevaardigden voor de neus van de burgemeester geparkeerd. Dit alles onder het geflits van enkele journalistieke fototoestellen. Terwijl nog enkele pamfletten werden uitgedeeld aan de gemeenteraadsleden werd er een korte toelichting gegeven waarbij de bovenstaande eisen nog eens werden herhaald.

Terwijl buiten het fluitconcert rustig voorging, antwoordde de burgemeester op enkele van hun grieven. Vooreerst vond hij het goed dat de jeugd in grote getale zijn bezorgdheid kwam uiten. Hij stelde dat het voor een kleine gemeente niet evident is om een voltijdse jeugdconsulent te financieren. Er is ondanks de halftime verantwoordelijke veel gebeurd.

Bovendien houd ook de sportfunctionaris zich bezig met de organisatie van bijvoorbeeld de speelpleinwerking. En dan volgde de bijna traditionele vergelijking met de andere gemeenten die wel een fulltime jeugdconsulent hebben, maar waar een minder zou gebeurd zijn.

Tenslotte werd er nog een afspraak gemaakt om samen rond de tafel te gaan zitten. Waarna de afvaardiging de raadszaal rustig verliet, de gevulde kruiwagen werd echter achtergelaten, misschien omdat het een roze geverfd exemplaar was en niemand ermee in het daglicht wilde gezien worden. Aan het geluid te horen werden ze buiten als ware helden ontvangen.

Ook CD&V deelt de bezorgdheid die de jeugdverenigingen naar buiten brachten en is bovendien blij dat de jeugd zich voor dergelijke dingen in zo'n grote getale laat mobiliseren. Aan stenen ontbreekt het inderdaad niet. Toch vergt een goed jeugdbeleid veel meer dan dat, meer dan wat uit een strikt liberale visie tot stand wordt gebracht.

Vervolgens kon de voorziene agenda toch aangevat worden. Wie er uiteindelijk voorstemmer is geworden is een beetje in het tumult verloren gegaan. Het gewaardeerde gemeenteraadslid zou echter toch werkloos blijven. Er werd immers over geen enkel punt gestemd.
Na de goedkeuring van het verslag van de vorige gemeenteraad werd er dan ook overgegaan tot de orde van de dag.Een fout in het budget

De gemeenteraad werd in kennis gesteld van het feit dat het Agentschap voor Binnenlands Bestuur , dat in opdracht van de gouverneur alle budgetten nakijkt, had vastgesteld dat de bijdrage van Merksplas aan de politiezone voor een verkeerd bedrag was ingeschreven.

Een podiumwagen voor Merksplas Feest !

Ieder jaar organiseert Merksplas Feest een aantal optredens waarvoor in het verleden telkens een podiumwagen moest worden gehuurd. De kosten van de huur blijken nu zo hoog uit te vallen dat men tot de conclusie is gekomen dat het op termijn goedkoper is om zelf een reeds aangekochte aanhangwagen om te bouwen tot een heuse mobiele podiumwagen. De lastvoorwaarden, wijze van gunnen en de kostenraming werden door de gemeenteraad goedgekeurd.

Op vraag van Hans Geerts (CD&V) kwamen we nog te weten dat de wagen voor 2.500 euro was aangekocht met de winsten van Merksplas Feest. Vanwaar de wagen precies kwam kon echter niet onmiddellijk worden meegedeeld. Het ombouwen van de wagen zou 15.000 euro kosten terwijl er vroeger 1.000 euro per keer moest worden betaald. Waarschijnlijk wordt er in de toekomst nog een retributiereglement goedgekeurd, zodat ook verenigingen of zelfs andere gemeentes van de wagen gebruik zouden kunnen maken. Vanuit Turnhout zou zelfs al enige interesse getoond zijn.

Een nieuwe site voor de gemeente Merksplas

De website www.merksplas.be is aan de nodige modernisering toe. Zo zal er in de toekomst ook gewerkt kunnen worden met de elektronische identiteitskaart, is er sprake van een verenigingen- en bedrijvengids,... . Vooral de gebruiksvriendelijkheid om de noodzakelijke aanpassingen te doen zou bij de huidige site een probleem zijn. Hans Geerts (CD&V), wou nog weten of er in huis niet voldoende kennis aanwezig was om de nodige vernieuwing door te voeren. Maar vanwege de complexiteit door onder andere de nodige beveiligingen en de linken met de elektronische formulieren bleek dit niet mogelijk.Een veiligheidscoördinator en een EPB-verslaggever voor de uitbreiding van de brandweerkazerne

Voor de werken aan de brandweerkazerne moet er niet enkel een veiligheidscoördinator worden aangeduid, maar ook een EPB-verslaggever. Deze laatste ziet er op toe dat bij gebouwen een bepaald niveau van thermische isolatie wordt gehaald (Energie Prestatie en Binnenklimaat).

Een ladderwagen voor de brandweer

De stad Turnhout heeft een gloednieuwe ladderwagen aangekocht voor de brandweer. Hun oude wagen (een Renault uit 1994) kan daarom voortaan door het korps van Merksplas worden gebruikt. Voor deze gebruiksovereenkomst betaalt de gemeente 60.000 euro voor een periode van 4 jaar. Na deze periode wordt de wagen definitief overgedragen voor een symbolische vergoeding.

Hans Geerts (CD&V) wou nog weten of een wagen van 15 jaar oud nog in voldoende goede staat is en dus die 60.000 euro waard. Jef Van Accom (naast gemeenteraadslid ook bevelhebber van de brandweer) wist te melden dat een nieuwe wagen zo'n 640.000 euro kost, dat deze wagen uiteindelijk toch 20 jaar jonger is dan de huidige die in gebruik is en dat men bovendien de historiek kent van deze wagen.

Dat is een heel ander verhaal dan bij de vorige die in Nederland werd aangekocht en waarbij er bij aanvang veel problemen waren. Hans Geerts (CD&V) maakte zich echter ook nog ongerust over het feit dat de symbolische vergoeding voor de overname helemaal niet vast bepaald is en niet op papier staat. Hij vroeg zich openlijk af hoe lang iedereen kan onthouden. Jef Van Accom stelde daarop voor om in de overeenkomst te laten opnemen dat de overname zou gebeuren voor 1 euro. Een voorstel waarin iedereen zich kon vinden. Bij het tot stand komen van de zone Taxandria voor de brandweer zal Merksplas aldus deze wagen kunnen inbrengen. Jef Schoofs (Groen!) wilde nog weten wat er met het huidige ladderwagen ( 36 jaar oud) gaat gebeuren. De toekomst van het museumstuk bleek echter nog niet vast te liggen.

Een nieuwe prijs voor de aflevering van administratieve stukken

Omdat de Federale Overheidsdienst Financiën (de belastingen) de tarieven voor de elektronische identiteitskaarten heeft aangepast, worden ook in Merksplas de prijzen voor dringende en zeer dringende aanvragen aangepast. Ook werd er een prijs voor de EID voor niet-Belgen vastgelegd.

Een nieuwe fietsvergoeding voor de ambtenaren

De sportieve ambtenaren die meer dan een halve kilometer naar hun werk moeten rijden en dat met de fiets doen krijgen daardoor niet enkel sterkere beenspieren. Ook hun portefeuille vaart er wel bij. Tot nu toe kregen ze een fietsvergoeding van 0,15 euro per gereden kilometer, wat meteen het maximum is dat fiscaal wordt vrijgesteld. In de toekomst wordt dit bedrag waarschijnlijk opgetrokken tot 0.20 euro.Een nieuwe samenstelling van de milieuraad

De GAMN (Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur) geeft advies over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Vanuit het Vlaamse Gewest worden er een aantal regels opgelegd over de samenstelling van de raad. Zo moet een derde van de leden bestaan uit vertegenwoordigers van milieu- en natuurverenigingen en moet er minimaal één vertegenwoordiger opgenomen worden van een erkende wildbeheereenheid alsook één van een onderwijsinstelling. Daarnaast moet er gestreefd worden naar een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. Er volgt weldra dan ook een oproep voor kandidaat-leden.

Jef Schoofs (Groen!) wees er op dat hij al meermaals had aangehaald dat de vorige samenstelling niet overeenkomstig de samenwerkingsovereenkomst was. Daarna viste hij ernaar of er nog andere opmerkingen waren gemaakt door het Vlaams Gewest. Dit bleek zo te zijn. Maar tegen deze opmerkingen ging de gemeente in beroep. Het betreft onder andere de sensibilisering en de verwerking van afval. Het volledige lijstje kon de burgemeester echter niet onmiddellijk voor de geest halen.

De rondvraagChaos in de kloosterstraat

Het vragenrondje werd geopend door Ria Severeyns (CD&V). Zij toonde zich erg bezorgd over de chaos die 's morgens en 's avonds de Kloosterstraat tijstert. In het verleden werd dit probleem al meerdere malen door de Vrije Basisschool aangekaart. Met weinig resultaat echter. Daarom heeft de school nu opnieuw een brief heeft geschreven naar het gemeentebestuur.

Ondanks alle sensibilisering naar ouders en grootouders toe, blijven sommigen nog steeds hun wagens parkeren op de meest ongelukkige plaatsen. In het verleden werden er wel al eens controles gedaan maar achteraf was de discipline opnieuw snel verdwenen. Nu is de tijd gekomen (aldus Ria) voor een fundamentele oplossing.

Zij dacht aan het afsluiten van de straat in de ochtend- en avondspits. De burgemeester bevestigde dat er met de school was afgesproken om rond de tafel te gaan zitten. Het afsluiten van de straat leek hij niet zo'n goed idee te vinden, omdat dit het probleem enkel zou verplaatsen. Hij legde de nadruk op een mentaliteitswijziging waarbij niet iedereen meer met zijn wagen tot aan de poort zou willen rijden om de kinderen te droppen.

Ria Severeyns (CD&V) hield echter vol en wees er op dat er in het verleden reeds verschillende voortellen werden gedaan waaronder het instellen van eenrichtingsverkeer in de Kloosterstraat. De situatie was volgens haar een stuk veiliger toen bij de wegenwerken de straat met kabels werd afgesloten. Ook geloofde ze niet echt in het verplaatsen van het probleem. Het probleem ligt immers vooral ter hoogte van de fietsenloods waarbij de kinderen op het zelfde moment massaal de straat op fietsen. Ze toonde zich erg teleurgesteld dat er in het verleden zo weinig resultaat was gekomen uit verschillende overlegmomenten en hoopte dat het deze keer anders zou zijn. Jef Schoofs (Groen!) opperde nog even het idee van een 'kiss and ride zone', maar zag even snel in dat dit moeilijk op die plaats te realiseren is.

Een fit-o-meter voor de kolonie

Hans Geerts (CD&V) had vastgesteld dat er werken bezig waren op de Kolonie en vroeg zich af wat hiervan de bedoeling was. Het bleek te gaan over de installatie van een fit-o-meter die tegen 18 april 2010 in gebruik zou worden genomen. Jef Schoofs (Groen!) profiteerde hiervan om nog eens naar het bijeenroepen van de commissie kolonie te informeren, zodat de gemeenteraadsleden op de hoogte zouden blijven van de aldaar uitgevoerde werken. En met resultaat, in de besloten vergadering achteraf zou een datum worden vastgelegd.

De actie van de jeugd

Ook Jef Schoofs (Groen!) wilde zijn zegje nog eens doen over de actie van de jeugd.

Volgens hem was de jeugd terecht tevreden over de logistieke ondersteuning vanuit de gemeente. Op andere vlakken loopt het echter minder goed, zoals bij de informatieverstrekking en de opvolging. Dit uiteraard van twee kanten, ook de jeugd doet niet altijd 100 procent wat van hen verwacht wordt. Het is immers ook eigen aan de jeugd dat er een sneller verloop is van personen en dus de zaken telkens opnieuw moeten worden aangeleerd. Daarom is het des te belangrijker dat er vanuit de gemeente iemand is die hen opvolgt en begeleidt.
Bij het zien van de vacature blijkt echter duidelijk dat de jeugd in het hoekje blijft staan. Hij wilde dan ook een duidelijk antwoord wat op personeelsvlak de plannen zijn en hoe gegarandeerd kan worden dat de deskundige voor toerisme voldoende tijd krijgt om zich met de jeugd bezig te houden.

Schepen Quirynen wist te melden dat vanuit de jeugddienst er zodanig achter de jeugdverenigingen wordt gezeten bij het invullen van de subsidiedossiers dat deze uiteindelijk allemaal in orde zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij de sport. Ook wordt er volgens haar een heel pak gedaan op het vlak van promotie. Ze was dan ook verontwaardigd over het feit dat het nieuwe repetitielokaal herleid werd tot 'vier muren' terwijl er heel wat flyers en affiches de deur uit waren gegaan.

Wat de problemen met de functieomschrijving betreft, stelde ze dat ze ook niet verwacht had dat de huidige jeugdconsulent andere oorden zou gaan opzoeken, maar dat men zoiets niet in de hand heeft. In een kleine gemeente is het bovendien belangrijk dat de ambtenaren iets van mekaars job kennen en zaken van mekaar kunnen overnemen. Volgens haar is er de afgelopen jaren dan ook veel gebeurd en zo vroeg ze zich openlijk af wat een full-time jeugdconsulent nog meer zou kunnen realiseren.

Vanuit de oppositie kwam de opmerking dat vooral duidelijkheid belangrijk is,' wie is wie?'. Bovendien zou de nieuwe jeugdconsulent iemand moeten zijn met het nodige gewicht, die aanspreekbaar is en die daarnaast op het veld actief aanwezig is. Volgens Ria Severeyns (CD&V) bewees de actie dat de nodige ongerustheid leeft bij de jeugd, anders waren ze niet met zoveel in de regen komen postvatten. Om te eindigen wierp schepen Quirynen nog op dat de vacature een zalige job voorstelt waarbij toerisme en jeugd kunnen worden gecombineerd. Even viel er een stilte.


De collegeverslagen

Jef Schoofs (Groen!) had de verslagen van het schepencollege gelezen en hieruit geleerd dat de Stichting Kempisch Landschap , op vraag van de gemeente, een bos aankoopt in de Wolfstraat. (10% wordt betaald door de gemeente en 90% door de Stichting). De gemeente zal instaan voor het onderhoud. Ook had hij opgemerkt dat er een bodemonderzoek wordt gevraagd voor de melkerij. Concrete plannen met het terrein zijn er echter nog niet. Op vraag van Hans Geerts (CD&V) werd bevestigd dat een verkoop niet uitgesloten wordt.

Lang geleden dat de gemeenteraad zo laat werd afgesloten, maar met de nodige ambiance is de tijd voorbij gevlogen.

En dan nog de grote vraag : wat is er met de kruiwagen gebeurd ? (J.G)Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.