U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 19 april 2010 - 21-04-2010

Noch stofwolken hoog in de lucht, noch aan de grond gehouden vliegtuigen konden onze gemeenteraadsleden weerhouden om fris en monter te verschijnen op de gemeenteraad van maandagavond 19 april 2010.

Een minuut stilte

De burgemeester moest de gemeenteraad echter openen met een trieste mededeling. Gemeentearbeider Jefke Wilmsen is op 53 jarige leeftijd overleden.

Jef was een polyvalent arbeider die werkte op de groendienst en daarnaast ook vaak de signalisatie verzorgde. Hij was iemand die altijd bereid was om buiten de diensturen in te springen. De burgemeester sprak in naam van de gemeenteraad zijn medeleven uit aan de familie. De begrafenisplechtigheid vindt plaats nu vrijdag 23 april 2010 om 10u in de kerk van Merksplas. Er werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overledene.

Over naar de orde van de dag

Vervolgens werd er overgegaan tot de orde van de dag. Als voorstemmer werd Kris Luyckx (Leefbaar) uitgeloot. Opmerkingen bij het verslag van de vorige gemeenteraad bleken er niet te zijn.Budgetwijzigingen

De eerste twee punten hadden betrekking op een aantal wijzigingen die werden voorgesteld met betrekking tot het gemeentebudget. Dit zowel voor het exploitatiebudget als het investeringsbudget.

Bij het investeringsbudget ging het onder meer om een verhoging van het krediet voor de vierde poort aan de brandweerkazerne en werd er geld voorzien voor de vernieuwing van de website www.merksplas.be, voor een minigraver, een fietsenstalling voor Qworzo en extra materiaal voor Sportcentrum 't Hofeind.

Via een vraag van Jef Schoofs (Groen!) kwamen we nog te weten dat de extra ontvangsten die worden geraamd op 123.000 euro, voortkomen uit de aanbesteding van emissierechten die men had verworven bij de aankoop van de grote boerderij op de Kolonie.

De stijging van de kosten voor het onderhoud van Koekhoven van 13.000 euro naar 86.000 euro heeft betrekking op de erelonen voor de volledige heraanleg van Koekhoven. Ook de aankoop van het bos in de Wolfstraat door Stichting Kempisch landschap (zie verslag vorige gemeenteraad) kreeg nog even de aandacht. In de persvoorstelling van de Stichting werd er blijkbaar gewag gemaakt van de mogelijkheid dat dit bos zou gebruikt worden als speelbos. Jef Schoofs (Groen!) vroeg zich af waar dit idee zo plots vandaan kwam.

Volgens de burgemeester is er echter nog geen definitieve bestemming vastgelegd voor het bos en is er ook niet over een speelbos gesproken. Het is wel de bedoeling dat het een 'open' bos wordt, dat door de gemeenschap kan gebruikt worden, waarbij het speelbos een algemeen idee is dat mee kan bekeken worden. Dat er niet zoveel jeugd in de omgeving woont werd door de burgemeester gepareerd met 'wat niet is kan nog komen'. Of hij hiervoor een persoonlijke bijdrage wenste te leveren werd er niet meteen bijgezegd.

Beide budgetwijzigingen werden meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

Bankwaarborg

Elektriciteits- en gasleverancier EBEM gaat over tot de aankoop van een nieuwe stortgaswinningsmotor, waarmee er groene stroom kan geproduceerd worden op de terreinen van het IOK. De totale kostprijs hiervan is 214.000 euro waarvan 15% gedragen wordt door het IOK en 85% door EBEM. De gemeente stelt zich nu borg voor de lening die EBEM hiervoor moet aangaan (170.000 euro). Op deze manier kan EBEM genieten van een gunstigere rentevoet.

Op vraag van Hans Geerts (CD&V) werd nog meegegeven dat deze stortgaswinningsmotor wordt aangeschaft ter vervanging van de vorige die door de gemeente werd aangekocht en ter beschikking werd gesteld van EBEM. De nieuwe installatie zou eind april operationeel moeten zijn. Er kan nog een tiental jaar op deze manier stroom gewonnen worden op het stortterrein. Er gebeuren trouwens constant testen om uit te maken waar zich het meest gas bevindt.De regels om te fuiven

Ook het gebruikersreglement van de nieuwe fuifzaal werd ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Hans Geerts (CD&V) wilde weten of de Jeugdraad hierover een advies had gegeven. De burgemeester kon enkel melden dat alles ooit in het verleden wel eens besproken was op de Jeugdraad maar dat er geen formeel advies is gevraagd over het reglement.

De burgemeester stelde dan maar voor om dit advies alsnog te vragen aan de jeugdraad maar ondertussen het reglement al goed te keuren. Eventuele wijzigingen kunnen dan achteraf nog worden aangebracht.

Hans Geerts (CD&V) zag deze omgekeerde volgorde niet echt zitten. Jef Schoofs (Groen!) kwam nog met het voorstel voor de organisatie van een soort planningsvergadering voor de fuifzaal. Schepen Quirynen stond niet afkerig tegenover het voorstel maar relativeerde ook het probleem. Meestal zijn de 'conflictdatums' waarop verschillende verenigingen een fuif willen organiseren vrij beperkt. Het gaat vooral over de periodes van oudjaar en de kermis. Het reglement werd uiteidelijk door de meerderheid goedgekeurd. CD&V hield het bij een onthouding, Groen! stemde omwille van het ontbreken van het advies van deJeugdraad tegen.

Van het Rode Kruis naar de vierde wereld

Het vroegere lokaal van het Rode Kruis aan de Industrieweg (bij de gemeentemagazijnen) wordt ter beschikking gesteld van het OCMW. De lokalen zullen voortaan gebruikt worden door de 'Welzijnschakel Merksplas'en dit voor 'De Oversteek' , een groep vrijwilligers die mensen en gezinnen in moeilijkheden ondersteunen. Zoals in een aantal buurgemeenten kunnen mensen uit de zogenaamde vierde wereld hier voortaan terecht voor een kop koffie, een cursus, enz.Een kinderbegeleidster voor de Spetter

De gemeente Merksplas heeft de goedkeuring gekregen voor de aanwerving van een voltijds kinderbegeleid(st)er voor kinderclub De Spetter via de sociale Maribel (subsidie voor social-profitsector). Om tot de effectieve aanwerving te kunnen overgaan moest echter het personeelskader aangepast worden. Deze aanpassing werd goedgekeurd.Een professional

Er wordt niet alleen een kinderbegeleid(st)er aangeworven maar ook een heuse beroepsbrandweerman. Ook hiervoor moest het personeelskader aangepast worden. Deze voltijds beroepsofficier/preventieambtenaar zal onder meer bevoegdheden krijgen op het vlak van rampenmanagement en preventie.

Deze taken werden tot hiertoe opgevangen door de vrijwilligers. Dezen doen dan wel hun best maar er wordt duidelijk iemand gemist die daar voltijds op een professionele manier mee bezig is. De laatste jaren wordt de wetgeving in verband met veiligheid steeds strenger en komen er steeds meer administratieve taken voor de brandweer bij. Ook de gemeente zelf legt meer en meer de nadruk op veiligheid bij bijvoorbeeld de oprichting van appartementsgebouwen. Hierdoor wordt ook de uitvoering van de nodige controles steeds belangrijker.

Merksplas is trouwens samen met Vosselaar en Rijkevorsel een van de laatste gemeentes in de zone die overgaat tot aanwerving van een beroepsofficier. Ook Taxandria zelf, de zone waartoe Merksplas behoort, vraagt een beroepsaanspreekpunt. De taak van rampenambtenaar blijft wel zoals nu bij de gemeentesecretaris liggen, de nieuwe beroepsofficier zal echter instaan voor de voorbereiding van de plannen.

10 PC's

De computers in het educatief lokaal in gemeenschapscentrum de Marc/kt zijn ondertussen 7 jaar oud en dus dringend aan vervanging toe. Er zullen dan ook 10 nieuwe PC's worden aangekocht. De schermen die pas twee jaar geleden werden vernieuwd worden verder gebruikt. De oude gevallen zullen ofwel openbaar worden verkocht ofwel afgevoerd worden naar de kringloopwinkel. Misschien wordt er nog één gebruikt door een andere dienst. Deze laatste beslissing valt te beurt aan de IT-verantwoordelijke die onlangs vader is geworden.Vijgen na pasen

De gemeenteraad moest zich vervolgens buigen over de bekrachtiging van de politieverordening die de burgemeester had goedgekeurd inzake de rommelmarkt van paasmaandag op Merksplas-kolonie. In deze verordening werd de marktzone afgebakend, werden er veiligheidszones ingedeeld, en werden afspraken in verband met de veiligheid en de parkeerregels vastgelegd.

Dat deze verordening pas nu aan de gemeenteraad werd voorgelegd kwam voort uit het feit dat voor het eerst de gemeentelijke veiligheidscel bestaande uit de brandweer, de civiele bescherming, de ambulancediensten en een afgevaardigde van de gouverneur, over de situatie zijn licht had laten schijnen. Het werd een lange oefening voor de veiligheidscel die resulteerde in deze politieverordening. Hierdoor mochten verkopers pas vanaf zondag op het terrein. Mensen die vroeger hun plaatsje wouden innemen werden weggestuurd. Ze konden echter wel overnachten op een camping in de buurt. Vanaf volgend jaar zullen de plaatsen op voorhand te reserveren zijn en toegewezen worden.

Meer geld voor 3G

Bij de brandweerkazerne staat er een zendmast van Mobistar. Hiervoor werd door Mobistar in het verleden een vergoeding betaald van 60.000 BEF per jaar. De gemeente heeft echter van de aanvraag voor een opwaardering van de zendmast met het UMTS protocol (3G), geprofiteerd om meteen een aanpassing te vragen van het verhuurtarief zodat deze weer marktconform wordt. Voortaan wordt deze vergoeding 3.550 euro per jaar verhoogd met 1.500 euro wanneer de 3G actief wordt. Deze bedragen worden bovendien geïndexeerd.(H)erkend ?

Erkende sportverenigingen kunnen in Merksplas genieten van een aantal voordelen zoals een korting bij het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur. Om erkend te kunnen worden moet men echter aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten bijvoorbeeld minstens de helft van de leden in Merksplas wonen. Het is de Sportraad die aan de gemeenteraad een advies uitbrengt over welke clubs er volgens hen in aanmerking komen voor deze erkenning.

Volgens de Sportraad voldeden alle clubs die de aanvraag deden aan de voorwaarden, op vier na. Het gemeentebestuur vond echter dat voor één club de sanctie van niet erkenning nogal zwaar uitviel tegenover het 'vergrijp' van tweemaal niet aanwezig te zijn geweest op de Algemene Vergadering. Daarom werd het voorstel geformuleerd om naast de 37 door de Sportraad positief beoordeelde dossiers ook F.C. Noster te erkennen. Alle fracties konden zich in dit voorstel vinden.

Vergaderen, vergaderen, vergaderen

En dan was het al tijd voor het traditionele lijstje met algemene vergaderingen van de intercommunales. Deze keer mochten de agenda's goedgekeurd worden van de Algemene Vergadering van IOK, IOK Afvalbeheer, IKA(Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse), Bouwmaatschappij de Noorderkempen en de in extremis toegevoegde agenda van ARK , een samenwerking van de Turnhoutse maatschappij voor de huisvesting en de Kleine Landeigendom.
Over rekken, putten en kabouters

De rondvraag werd geopend door Ria Severeyns (CD&V) die twee maand geleden in de gemeenteraad geïnformeerd had naar de mogelijkheid om rekken te plaatsen in sportcentrum 't Hofeind.

Dit om te voorkomen dat het er een puinhoop wordt door de rondslingerende sporttassen van sportievelingen die hun vochtpeil weer op niveau trachten te krijgen in de cafetaria. Ze had gemerkt dat er ondertussen een klein rekje was geplaatst op wieltjes, dat voor niet al te veel opbergruimte zorgt.

Volgens schepen van sport Kris Govers was het inderdaad de bedoeling om meer van dergelijke rekjes te plaatsen om zo het probleem op te lossen. Ondertussen was men echter al tot de vaststelling gekomen dat het rekje niet echt gebruikt werd. De sporters houden blijkbaar hun vuile was liever dichter bij hen in de buurt om er zo een oogje op te kunnen houden. De plaatsing van meer rekken dichter bij de uitgang zoals door Ria Severeyns voorgesteld zag de schepen dan ook niet als een oplossing.

Ria Severeyns (CD&V) had ook opgemerkt dat sommige wegen en dan meer bepaald een stuk van het Hofeinde en het Heiseneinde er wel erg slecht bijliggen. Sommige stukken worden bijna onberijdbaar. Ze vroeg zich dan ook af hoe de planning voor het herstel van deze wegen eruit zag. De burgemeester en schepen Dielis konden haar echter geruststellen. De herstellingen waren nog voorzien voor het voorjaar. Voor de heraanleg van het Heiseneinde is de aanbesteding ondertussen gebeurd en toegewezen. De automobilisten (en ook andere weggebruikers) leven dus op hoop.De burgemeester bedankte het aanwezige publiek maar plots bleek een in gedachten verzonken Jef Schoofs (Groen!) toch nog met een vraag te zitten. Hij vroeg zich af wie er in feite de fietspaden langs de gewestwegen heeft gepoetst en gereinigd. Dit gebeurde op 'rare' momenten, 's avonds en in het weekend. De burgemeester viel uit de lucht en vond dit ook eigenaardig daar de gemeente een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten met het gewest waarbij is afgesproken dat de gemeente instaat voor het onderhoud van de fietspaden. Waren het dan toch de kaboutertjes ????

Met een tweede bedanking werd het publiek dan toch nog naar huis gestuurd. (J.G)

Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.