U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 17 mei 2010 - 25-05-2010

Ondanks de naderende federale verkiezingen stonden er geen grootse politieke punten op de korte agenda van de gemeenteraad van 17 mei 2010.

Van de opening naar de kerkfabriek

Nadat de burgemeester de gemeenteraad opende, moesten de notulen van de vorige gemeenteraad worden goedgekeurd. Hans Geerts (CD&V) had echter een opmerking bij het punt over de goedkeuring van het gebruikersreglement van de fuifzaal waarbij CD&V zich onthouden had.
Er werd immers niet vermeld dat dit gebeurde omdat er geen advies aan de jeugdraad was gevraagd, wat ook de reden was geweest voor Groen! om tegen te stemmen.
Er werd toegezegd dat dit in het verslag zou worden opgenomen.Daarna werd in één adem ook possitief advies gegeven over de rekening 2009 van de Kerkfabriek Sint-Willibrordus.Den elektriek

De twee volgende punten hadden betrekking op AGEM. Eerst werd er kennis genomen van de jaarrekening 2009, het activiteitenverslag en het verslag van het college van commissarissen. Vervolgens kregen de raadsleden inzicht in het ondernemingsplan 2010 met daarin onder andere de aansluiting van de productie-eenheden in de regio Koekhoven, de vernieuwingen aan de hoogspannings- en laagspanningscabines Melkerij en Bloksgoor.

Het laagspanningsnet Koekhoven wordt uitgebreid voor het Fluxys-onderstation, het luchtnet Heiseneinde-Goordijk wordt ondergronds gebracht en het net in de Veldenbergstraat wordt uitgebreid. Ook zal er getracht worden zoveel mogelijk te automatiseren en er zal bij 25 gezinnen een energiescan worden uitgevoerd.


Het autonoom Gemeentebedrijf Sportcentrum 't Hofeind

Zoals bekend heeft het gemeentebestuur van Merksplas om fiscaaltechnische reden het sportcentrum ondergebracht in een autonoom gemeentebedrijf(AGB).

De gemeenteraad werd nu gevraagd de beheersovereenkomst waarin de afspraken tussen het gemeentebestuur en het autonoom bedrijf worden vastgelegd goed te keuren. Het personeel dat binnen het autonoom gemeentebedrijf tewerk wordt gesteld blijft gemeentepersoneel. Het AGB zal daarom voor de geleverde prestaties een bedrag moeten betalen aan de gemeente.

Dit alles wordt geregeld via een dienstverleningsovereenkomst die ter goedkeuring aan de raadleden werd voorgelegd. Werner Van Baekel (CD&V) vroeg wat men nu van plan was met de samenstelling van het directiecomité, zal ook de oppositie hier een stem in hebben ?

Zoals bij AGEM zal dit directiecomité bevolkt worden met schepenen en personeelsleden.

Ook naar het financiële plaatje werden vragen gesteld, daar het autonoom gemeentebedrijf ook de lening overneemt van de gemeente en hier zeker niet genoeg ontvangsten tegenover staan. Jaarlijks zal het tekort door de gemeente moeten worden bijgepast.

Bij de stemming kwam er een onthouding van de CD&V-fractie en van Groen!

Weeral vergaderen, vergaderen

Dan was er weer een resem agenda's van algemene vergaderingen die moesten worden goedgekeurd zoals van CIPAL(Centrum voor Informatica Provincie Antwerpen en Limburg), PIDPA, IVEKA (Intercommunale Vereniging voor de Enerigiedistributie in de Kempen en het Antwerpse) en IVCA (Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de provinicie Antwerpen).

De rondvraag

De rondvraag werd geopend door Hans Geerts (CD&V) met een vraag over de heraanleg van Heiseneinde. Door een nieuwe asfaltlaag die bovenop de oude werd gelegd, steekt de weg nu boven de opritten van de bewoners uit. De burgemeester kon echter nog niet vertellen wanneer de nodige aanpassingswerken uitgevoerd kunnen worden.

Vervolgens was het de beurt aan Ria Severeyns (CD&V) met een vraag over de oplapping van het Hofeinde ter hoogte van Caron's hofke.

Een deel van de putten werd ondertussen opgevuld, andere ontsieren nog steeds het wegdek. Dit alles is blijkbaar het gevolg van het feit dat de werken aan Caron's hofke uitgevoerd werden als meerwerk op deze aan het Heiseneinde. Een meerwerk mag echter niet meer bedragen dan 50% van het oorspronkelijk bedrag. Dus de putten werden gevuld tot de centen op waren. De burgemeester beloofde wel dat alles ooit nog goed komt.

Het vragenrondje werd afgesloten door Jef Schoofs (Groen!) die kritiek had op de manier waarop door het college kapvergunningen worden toegekend.

Uit de verslagen van het schepencollege heeft Jef Schoofs geleerd dat wie in eerste instantie geen toestemming krijgt om zijn bomen te rooien, deze vaak toch krijgt door het gewoon opnieuw te blijven vragen.
Jef Schoofs noemde de manier van toekennen dan ook niet consequent en zonder visie. Hij wist daarnaast ook nog te melden dat er tot zijn grote bezorgdheid glasscherven werden gevonden op Spelewei, verstopt onder het zand bij het einde van de glijbaan. Volgens schepen Quirynen kan alleen een politioneel optreden hierbij iets oplossen. Daarnaast worden om de twee weken de speelpleintjes gecontroleerd door speciaal opgeleid personeel. (J.G en alle gemeenteraadsleden CD&V)


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.