U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 21 juni 2010 - 23-06-2010

Ondertussen zijn ook de federale verkiezingen weer achter de rug. Er is geen écht winnende fractie in onze Merksplasse gemeenteraad ... en dat is dan nog zacht uitgedrukt. Noch Open-VLD, noch CD&V konden op de verkiezingsavond juichen. Groen! mocht met het status -quo al blij zijn.

Bij aanvang van de gemeenteraad was het echter vooral de geluidsinstallatie die de aandacht wist te trekken. Blijkbaar zijn de verzuchtingen van een iets ouder lid van de journalistenorde die maandelijks, voor een plaastelijk maandblad verslag maakt van het opgevoerde spektakel in de gemeenteraad, tot bij het gemeentebestuur doorgedrongen.

Er was duidelijk gewerkt aan de geluidsinstallatie, met de bedoeling geen enkel woord van de verkozenen te laten ontsnappen aan de oren van bovengenoemde. Maar misschien was men iets te ijverig geweest, want telkens ook maar één gemeenteraadslid een papiertje beroerde gaf dat een oorverdovend lawaai tot op de publieksbanken.

Menig Zuid- Afrikaans vuvuzela-speler zou jaloers geweest zijn op de geproduceerde achtergrond-decibels. Op de journalistenbank bleek er minder hinder van het geritsel en was er vreugde merkbaar over het verhoogde stemvolume van de sprekers.

Tussen al het gekraak door konden we nog net opvangen dat er een extra punt aan de agenda was toegevoegd in verband met het huurcontract van copiers en printers.
Van het verslag van de vorige gemeenteraad tot de rekening van het OCMW

Nadat om 20u de burgemeester de gemeenteraad opende, Jef Schoofs (Groen!) als voorstemmer uit de bus kwam en de notulen van de vorige gemeenteraad goedbevonden werden, werd in één adem ook de OCMW-rekening voor 2009 goedgekeurd. Immers ieder jaar maakt het OCMW zijn financiële cijfers op, die zoals bij een bedrijf bestaan uit een balans en een resultatenrekening.

Leningen worden kapitaal - het geslacht der engelenDe leningen die de gemeenten hebben toegekend aan IKA (Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse) worden nu omgezet in kapitaal. Hierdoor verwerven de gemeenten dus aandelen die in de toekomst eventueel dividenden kunnen opleveren.

Jef Schoofs (Groen!) vroeg enige toelichting bij dit punt. Hij omschreef de uitleg in de GRAM bij dit punt als cryptisch en ook de lezing van de toelichting maakte hem niet echt wijzer. Hij vroeg zich vooral af of dit financiële gevolgen had voor Merksplas, of het bedrag van de lening overeenkomt met de waarde van de aandelen, of het om een renteloze lening ging.

De burgemeester kon er allemaal niet zo direct op antwoorden en moest even de hulplijn van de secretaris inroepen. De leningen waren dan ook al afgesloten in 1997. Na enige verwarring bleken de renteloze leningen van 144.000 en 65.000 euro al afgelost te zijn en viel er dus voor Merksplas helemaal niets meer om te zetten in kapitaal.

De hele discussie bleek er één zonder voorwerp te zijn, met andere woorden een beetje een discussie over het geslacht der engelen.

De strijd tegen leegstand en verkrotting

De Vlaamse Regering verplicht iedere gemeente tot de opmaak van een leegstandsregister en een reglement over de leegstand van gebouwen en woningen. Via deze weg probeert men strijd te voeren tegen de verkrotting en de leegstand. Aan dit reglement wordt in Merksplas voorlopig nog geen heffing verbonden, het is de bedoeling eerst alles te inventariseren en pas als het achteraf nodig blijkt, zullen mogelijke sancties geactiveerd worden. Voor Merksplas zou (aldus de burgemeester) de toestand erg meevallen en is het leegstandsprobleem vooral een stedelijk probleem.

Een rondje QworzoDe volgende vier punten op de agenda hadden te maken met de gemeenteschool Qworzo.

Vooreerst moest het schoolwerkplan goedgekeurd worden. Iedere basisschool is vanuit de Vlaamse Gemeenschap immers verplicht om dergelijk plan op te maken dat ondermeer een omschrijving geeft van het pedagogisch project, de organisatie van de school weergeeft, de indeling in leerlingengroepen, de wijze waarop het leerproces van de leerlingen wordt beoordeeld, de voorzieningen voor leerlingen met een handicap en de wijze waarop de school haar zorgbeleid voert.

Vervolgens stond de aanwending van de mentor-uren op het programma. Mentor-uren zijn uren die een ervaren leerkracht presteert voor het begeleiden van bijvoorbeeld student-leerkrachten die stage lopen of van jonge leerkrachten tijdens hun eerste beroepsjaar.

Ook moest de convenant goedgekeurd worden die werd afgesloten tussen De Schakel (de scholengemeenschap waartoe Qworzo behoort) en OVSG (vakorganisatie) waardoor Qworzo zelf de nodige vervangingen kan doorvoeren bij korte afwezigheden van het personeel.

Tenslotte werd ook het volledig herschreven arbeidsreglement goedgekeurd. De behandeling van onder andere het convenant bleek vrij gedateerd te zijn. De gemaakte afspraken waren volgens de toelichting al gemaakt op 4 mei en 11 november 2009. Volgens schepen Quirynen was het niet 4 mei 2009 maar 2010 en hoefde strikt genomen dit punt zelfs helemaal niet in de gemeenteraad te passeren. Agenda-vulling dus?

De brandweerIn de verslagen van de vorige gemeenteraden was te lezen dat de beslissing is genomen om de hulpverleningszone Taxandria, waartoe ook Merksplas behoort, uit te breiden met Rijkevorsel en Hoogstraten. Er zou een task force worden opgericht om deze samensmelting in goede banen te leiden. Hoewel deze nieuwe zone nog niet echt actief is, wil men om onder andere de subsidies zo optimaal mogelijk benutten en het materiaal met een 'zonale meerwaarde' toch al gezamenlijk aanschaffen. Het materiaal wordt dan in bruikleen gegeven aan de gemeenten. Om dit alles te regelen werd in het verleden een raamovereenkomst en een gebruiksovereenkomst opgemaakt. Door de uitbreiding van de zone moesten deze nu opnieuw worden goedgekeurd.

Goedkope leningen

Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost werd opgericht om aan particulieren, die energiebesparende investeringen uitvoeren, goedkope leningen te verlenen. De gemaakte besparingen op de energiekosten moeten de terugbetaling van de lening mogelijk maken. Nu wordt er voor de Kempen een lokale entiteit van dit fonds opgericht in samenwerking met de IOK. Het is de samenwerkingsovereenkomst met de IOK die aan de gemeenteraad ter goedkeuring werd voorgelegd.

Jef Schoofs (Groen!) stelde zich vragen bij de concrete uitwerking van dit alles. Hoe worden bijvoorbeeld de burgers op de hoogte gebracht van het bestaan van deze vorm van lening? Hij vond het een goed intiatief maar het bleef voor hem allemaal erg abstract. Er was duidelijk enige vrees merkbaar voor de mogelijkheid dat vooral de goed geïnformeerde burger zijn weg naar dit financieringsmiddel zou vinden.

Volgens de burgemeester was het onder meer de bedoeling het bestaan ervan te verkondigen via de nieuwsbrief, het OCMW en de Bouwdienst. Volgens gegevens waarover hij beschikt zou het in andere streken al een bijzonder succesvol intiatief gebleken zijn. Schepen Lenaerts kon nog meegeven dat er duidelijk was afgesproken dat er geen extra administratieve last bij de gemeente zou komen te liggen en dat dus de IOK instaat voor de hele organisatie.

Ruilhandel en ruilverkavelingEr werd een ruil voorgesteld van een perceel bos gelegen aan de Eindepoel, eigendom van een familie, met een ander perceel bos, eigendom van de gemeente, maar aansluitend bij het bedrijf van de betreffende familie.

We kwamen hierbij nog te weten dat er nu al een onverhard stuk weg ligt dat toegang geeft tot het bedrijf. Bovendien moet 'bos' in dit geval nogal ruim worden opgevat, er zou geen boompje te bespeuren zijn op het betreffende terrein.

De gemeenteraadsleden keurden ook nog de subsidiëring goed van de heraanleg van Koekhoven in het kader van de Ruilverkaveling Merksplas.

De totale kosten van de heraanleg zijn begroot op 202.283 euro, waarvan 40 procent of 80.913 euro ten laste van de gemeente valt. Daarnaast werd er 61.452 euro toegekend voor de beplantingswerken van lot 2 van de ruilverkaveling (totale kost : 307.264 euro).

De reeds uitgevoerde beplantingswerken in het kader van de ruilverkaveling blijken niet echt een succes te zijn, ondanks het vele werk dat er is ingestoken heeft zowat 70 procent van de bomen en plantjes ondertussen al de geest geven.

Ook werd de tussenkomst van de gemeente in lot 3 verhoogd van 111.269 euro tot 162.108 euro vanwege de wijziging van een aantal inrichtingswerken en de heraanleg van de 'Tarstraat'.

Hans Geerts (CD&V) vroeg zich af of de benaming Tarstraat, zoals vermeld in de GRAM, ondertussen een officiële benaming is. De burgemeester moest hier negatief op antwoorden maar was zichtbaar gecharmeerd door de officieuze benaming.

Hans Geerts (CD&V) maakte zich echter ook zorgen over de verkeerssituatie in deze straat die 's morgens en 's avonds druk befietst wordt door studenten die zich richting Turnhout begeven.
Tussen al dit jeugdig geweld door razen dan voertuigen tegen hoge snelheid. Hans Geerts deed daarom het voorstel om voortaan enkel fietsers en landbouwvoertuigen toe te laten. Immers een beetje verder ligt de Steenweg op Turnhout die perfect voor dezelfde verplaatsing te gebruiken is. Op deze manier zou het een stuk veiliger worden.

De burgemeester kon zich wel vinden in het idee en beloofde het verder te bekijken en eventueel in de GAV te laten bespreken. Ook blijkt er te worden gewerkt aan de veiligheid van de fietsers die uit de 'Tarstraat' komen en Koekhoven oversteken naar het fietspad richting Wolfstraat. Hiervoor zou langs beide zijden van Koekhoven een hindernis worden geplaatst zodat de oversteek niet meer in één beweging kan gemaakt worden. De fietsers moeten eerst een stukje over het nieuw aan te leggen fietspad langs Koekhoven om pas dan de oversteek te kunnen maken.

De rondvraag

Voor de volledigheid nog even meegeven dat ook de agenda van de algemene vergadering van de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen werd goedgekeurd en ook het in extremis toegevoegde punt in verband met het contract over de printers en copiers passeerde vlekkeloos de revue.

Hans Geerts (CD&V) opende de rondvraag met een vraag over de kleiwinning. Hij had gemerkt dat er borden waren verschenen in de Moerstraat waarbij een openbaar onderzoek werd aangekondigd in verband met de kleiwinningszone aldaar.Hem was ter ore gekomen dat de zone groter geworden was dan oorspronkelijk voorzien. De burgemeester bleek niet op de hoogte te zijn maar beloofde het te laten nakijken.

Ondertussen is gebleken dat deze zone inderdaad uitgebreid werd. Hans Geerts moest zijn vraag zelfs een tweede keer naar voor brengen, nadat uit hevig gemor vanop de journalistenbank bleek dat hij niet goed in de micro had gesproken. Hij werd door de reeds in het begin aangehaalde journalist dan ook gesommeerd om zijn vraag nog eens duidelijk te herhalen, wat ook promt gebeurde.

Jef Schoofs (Groen!) bleek een oplettende lezer van het 'groen bladje' van de gemeente. Hij had gemerkt dat bij de uitleg over de federale verkiezingen nogal gretig was gewerkt met 'copy en paste', in die mate zelfs, dat er nog werd gesproken over een stemming voor het Europees en Vlaams parlement en met een verkeerde datum.
Hij betreurde het dat er foute informatie werd verstrekt aan de burgers, die het zo al moeilijk hebben om alles te blijven volgen. De burgemeester kon dit alleen maar bevestigen en bleek ook niet echt gelukkig met deze fout.

Jef Schoofs (Groen!) vroeg zich ook nog af wanneer de renovatie van de kapel aan de Molenzijde zou worden aangevat. Immers is in de begroting hiervoor een bedrag van 12.800 euro ingeschreven en zijn er subsidies vanuit de provincie voorzien. De kapel blijkt zich ondertussen in erbarmelijke staat te bevinden. Even was er nog een merkwaardige discussie of deze kapel in het verleden al dan niet door de gemeente werd aangekocht. Maar uiteindelijk wist schepen Dielis nog mee te geven dat de renovatie geen eenvoudige klus zou worden, de kapel kampt met een structureel probleem.

Precies 30 minuten na de opening werd het aanwezige publiek nog een goede vakantie gewenst en konden de verkozenen de besloten vergadering aanvatten.(J.G)
Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.