U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 13 september 2010 - 15-09-2010

Terwijl de kopstukken van onze nationale politiek zich door moeizame besprekingen worstelen, konden onze plaatselijke De Wevers en Di Rupo's genieten van een lange politieke vakantie. Toch werden ze één weekje sneller dan oorspronkelijk voorzien uitgenodigd om zich naar de raadszaal in het gemeentehuis te begeven. Het gemeentebestuur wou het voor de eerste gemeenteraad duidelijk nog rustig aanpakken en beperkte de agenda tot een 9-tal, niet echt in het oog springende, punten. De locale Wouter Van Besien vond dat blijkbaar toch wat mager en voegde dan maar een extra punt toe in verband met de mogelijke berging van hoogradioactief kernafval.

Zoals steed opende de burgemeester vrij stipt de gemeenteraad om 20.01u. Jef Van Accom kwam als voorstemmer uit de bus, of beter gezegd uit het oude houten kistje. De notulen van de vorige gemeenteraad werden zonder morren en of opmerkingen goedgekeurd.

Van kerkfabriek naar kerkfabriek :Bij het eerste echte punt op agenda mochten onze raadsleden advies uitbrengen over de rekening 2009 van de kerkfabriek Sint Rumoldus Zondereigen. Hierbij viel vooral op dat een bedrag van 28.000 euro die voorzien waren voor het droogmaken van muren, nog niet is aangesproken en dit vanwege de langere tijdsspanne van de bestekken. Voor de kerkfabriek Sint Willibrordus Merksplas diende men akte te nemen van het budget 2011 en de wijzigingen van het meerjarenplan 2008-2013 goed te keuren, nadat de bisschop van Antwerpen en de kerkraad er reeds hun zegen over hadden gegeven.

Een nieuwe weg :

Bouwcompagnie bvba gaat over tot de verkaveling van een stuk woongebied gelegen aan de Kloosterstraat. Hierbij zullen 15 woningen en 18 appartementen opgetrokken worden rond een nieuw aan te leggen weg. De gemeenteraad moest overgaan tot de goedkeuring van het wegtracé. Hierbij werden er een aantal voorwaarden opgelegd zoals een gescheiden rioleringsstelsel en een gratis overdracht van de weg en de groenzones na oplevering aan de gemeente. Voor de appartementen zijn er ook ondergrondse parkeerplaatsen voorzien.Jef Schoofs (Groen!) wilde weten of er ook ruimte is voorzien voor de aanleg van een speelterrein. Immers dergelijke kleine woningen met een tuintje zullen vooral jonge gezinnen aantrekken en die moeten toch ergens terecht kunnen. Schepen Quirynen reageerde hierop met de stelling dat ook jong gepensioneerden wel eens intresse zouden kunnen hebben voor dit soort van huisvesting. Bovendien wordt er steeds naar gestreefd om tot een goede mix van jongeren en ouderen te komen. Qua speelpleintjes is er in de buurt bijvoorbeeld al het pleintje in de Driezenwijk. De burgemeester vulde daarbij nog aan dat indien er een speelpleintje zou komen dat (zoals steeds) in overleg met de buren zou gebeuren.

Ook is het de gewoonte dat de verkavelaar een stukje grond ter beschikking stelt en de gemeente instaat voor de financiering van de speeltuigen. In dit geval zou men kunnen gebruik maken van een stuk grond bij Kern Lindendijk dat reeds eigendom is van de gemeente. Immers indien in dit specifieke geval de verkavelaar een stuk grond zou moeten afstaan dan zou dit ten koste moeten gaan van het aantal woningen.

Jef Schoofs (Groen!) kon echter niet aanvaarden dat de privéverkavelaar geen enkele bijdrage zou moeten leveren. Hans Geerts (CD&V) was een andere mening toegedaan en vroeg zich af waarom er woongelegenheden zouden opgeofferd moeten worden, terwijl er met een eenvoudige doorsteek verbinding kan worden gemaakt met het stukje grond in de Kern Lindendijk. De burgemeester voegde er nog aan toe dat hij het een prachtig project vond en zag er helemaal geen graten in dat het stuk grond optimaal benut werd voor de bouw van woningen. De heren werden het niet eens en er kwam dus een stemming waarbij CD&V en Leefbaar een ja uitbrachten en Groen! als enige fractie een neen.

Sportregio Noorderkempen :

Het werkingsverslag 2009 van sportregio Noorderkempen diende te worden goedgekeurd. Sportregio Noorderkempen is een samenwerkingsverband tussen twaalf omliggende gemeenten waarbij op een gezamelijke manier sportactiviteiten en vorming worden gepromoot.

Overdracht door Bouwmaatschappij De Noorderkempen :

De nieuwe kantoren van Bouwmaatschappij De Noorderkempen worden ondergebracht in het vroegere schooltje van Merksplas-kolonie. Terwijl de restauratie van het schoolgebouwtje nog in volle gang is, worden de weg en de groenzones reeds gratis overgedragen van de Bouwmaatschappij aan de gemeente.

Het verdiepen van het mobiliteitsplan :Net zoals voor de opmaak van een mobiliteitsplan kent het Vlaams Gewest subsidies toe voor de bijsturing en uitwerking van dergelijk plan. In Merksplas zal samen met een studiebureau een bijsturing van het mobiliteitsplan uitgewerkt worden, het oorspronkelijke plan dateert immers al van 2003. Hierbij zal de gemeente kunnen rekenen op een subsidie van twee derde van de kostprijs. De update van het plan zal uiteraard ook passeren via de nodige adviesraden.

Benzine en diesel :

Ook het gemeentelijke wagenpark rijdt niet op water en daarom moesten de gemeenteraadsleden hun goedkeuring geven aan 'de wijze van gunnen, raming en lastvoorwaarden voor de levering van benzine en dieselolie voor gemeentevoertuigen'. De toewijzing gebeurt voor een periode van 3 jaar. Door het toewijzen aan één merk of benzinestation verkrijgt men via tankkaarten een goed overzicht van het verbruik en kan men ook een betere prijs bekomen. Blijkbaar wordt er echter niet zoveel gedaan met het in kaart gebrachte verbruik. buiten een cursus ecodriving zijn er geen maatregelen genomen om het verbruik terug te dringen.

Motie betreffende de mogelijke berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval :

Jef Schoofs (Groen!) die dit extra punt op de agenda had geplaatst gaf een uitgebreide toelichting bij het waarom van de motie.
NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen) stelt in opdracht van de regering een Afvalplan op voor de berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval. Dit plan werd aan de gemeentebesturen enkel per mail en in volle vakantieperiode bezorgd, waarbij werd gevraagd dit ontwerp goed te keuren.

Dit, aldus NIRAS, zou enkel een principebeslissing inhouden over het langetermijnbeheer van kernafval en nog geen beslissing vastleggen over de plaats van de berging. Het is echter de strategie van NIRAS om tot definitieve geologische berging over te gaan in de Boomse kleiformaties. In België komt daarvoor echter maar één regio in aanmerking en dat zijn een twintigtal gemeenten uit de Noorderkempen, waaronder Merksplas. Bovendien wordt deze geologische berging nergens ter wereld toegepast en is het nog helemaal niet bewezen dat dit afval daar gedurende honderdduizenden jaren, dus langer dan de moderne mens hier op aarde rondloopt, veilig opgeborgen zit.

Zo is bijvoorbeeld ook het onderzoek hierover door het Studiecentrum in Mol verre van afgerond. De keuze voor een definitieve en dus onomkeerbare berging houdt meteen ook in dat eventueel betere beheersconcepten in de toekomst hierop niet meer toe te passen zullen zijn. Wat Merksplas betreft is deze kleilaag amper 120 meter dik, onttrekt drinkwatermaatschappij PIDPA hier drinkwater uit de ondergrond, zijn er ook heel wat grondwaterwinningen, is het niet te voorspellen hoe toekomstige generaties gebruik zullen maken van de bodem en de ondergrond en is het onvoorspelbaar of de ondergrond in de komende eeuwen voldoende stabiliteit kan behouden.

Door dit alles wordt in de motie gevraagd dat de gemeenteraad haar ongenoegen uit over de procedure van sluipende besluitvorming, dat er alsnog bezwaar wordt aangetekend tegen de door NIRAS voorgestelde referentiestrategie (berging afval in kleiformaties). Dat men zich verzet tegen de mogelijke vestiging van zulke bergingssite in Merksplas en dat er bovendien een solidair front tot stand wordt gebracht met de andere gemeenten uit de Noorderkempen.

Inderdaad een hele boterham, maar de vraag is of die hele uitleg wel nodig is geweest want de andere fracties (CD&V en Leefbaar) namen de motie zonder enige vraag of opmerking mee aan. Dit blijkbaar enigszins tot verwondering van Jef Schoofs (Groen!), die enkel een verward klinkend 'dank u' kon uitbrengen.

Rondvraag :Via een vraag van Hans Geerts (CD&V) kwamen we nog te weten dat de uitbestedingen voor het inzaaien van gras op de landbouwgronden op de Kolonie ondertussen waren gebeurd, dit is immers zoals vorig jaar via het schepencollege verlopen.

Jef Schoofs (Groen!) bracht nog even de noodhulp in herinnering die in januari 2010 werd goedgekeurd ten voordele van Haïti en voegde er meteen de vraag aan toe 'wat met Pakistan?', nu het budget voor de noodhulp is opgesoepeerd. Moet er in de toekomst geen budget in de begroting voorzien worden dan niet bij de eerste vraag is opgebruikt? Schepen Quirynen stelde dat er inderdaad over moest worden nagedacht hoe men hier in de toekomst mee gaat omgaan, wie er beslist, wat noodhulp is, enz. Het is trouwens ook niet mogelijk om telkens wanneer iets in het nieuws komt, mee op de kar te springen.Ook binnen de Wereldraad leeft deze discussie en daar is bovendien beslist om 500 euro vanuit de eigen kas aan Pakistan te schenken.

De burgemeester sloot af met een uitnodiging voor de kransneerlegging bij het graf van korporaal Harper op zondag 19 september ter gelegenheid van 66 jaar bevrijding.(J.G.)


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.