U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 18 oktober 2010 - 20-10-2010

Maandagavond 18 oktober 2010, terwijl de rest van de bevolking voor het tv-scherm zat en kon zien hoe in Thuis de strijd losbarst om de aandelen van Kris in Sanitechniek en hoe Tom ondekt dat Bianca nog in Marokko zit, waren onze gemeenteraadsleden weer present om zich door de 15 punten van de gemeentraadsagenda te worstelen.

Om 20.00 u was Ria Severeyns (CD&V) reeds als voorstemmer aangeduid en waren de notulen van de vorige gemeenteraad goedgekeurd.

De centen van de gemeenteRegelmatig gebeuren er via budgetwijzigingen de nodige bijsturingen aan de begroting, zodat alles weer met de realtiteit overeen komt. Er waren deze keer zowel aanpassingen aan het exploitatiebudget (de vroegere gewone dienst) als aan het investeringsbudget.

Betreffende de wijzigingen in het exploitatiebudget wilde Werner Van Baekel (CD&V) wat meer uitleg over de daling van de werkingskosten van de cultuurdienst van 10.000 euro naar 3.500 euro. Er bleek geen echte reden te zijn. Het budget is nog niet opgebruikt en dat is ook niet meer de bedoeling .

De stijging van de procedure- en vervolgingskosten van 22.500 euro naar 35.000 euro was volgens de burgemeester voor een stuk te verklaren door de geschillen die ontstaan zijn met de aannemer van de sporthal.

Na Werner Van Baekel was het de beurt aan Jef Schoofs (Groen!). Hij kreeg echter op zijn vragen naar de redenen van de daling van de vergoeding voor het onderhoud aan de gewestwegen met 36.700 euro en het wegvallen van de compensatievergoeding voor de afvalverwerking niet echt een antwoord. De burgemeester zou het laten nagaan maar gokte dat het wel eens te maken kon hebben met het doorschuiven naar een ander begrotingsjaar.

Vervolgens werd er een overzicht gegeven van de stand van zaken in een aantal dossiers met betrekking tot het onderhoud van de wegen.

Voor de Kolonie is er 500.000 euro voorzien voor de dakconstructie. De architect die is aangeduid zal de opdracht krijgen zich in de eerste plaats te richten op de kapel en de instandhoudingswerken aan de grote boerderij, alsook op de aanleg van een dossier voor de subsidieaanvraag. Het gebouw op de kolonie dat in de zomer door de kinderopvang wordt gebruikt, de voetbal en Spelewei kunnen uitkijken naar een nieuwe verwarmingsinstallatie voor 9100, 20.000 en 7.000 euro. De daling van het budget voor "Merksplas feest" met 15.000 euro heeft te maken met het op 'hold' zetten van de uitbouw van een eigen podiumwagen. Er wordt bekeken wat er eventueel met het eigen personeel kan gebeuren.

De wijzigingen in het investeringsbudget hadden verder onder andere te maken met: computers voor kinderopvang De Spetter, podium voor de fuifzaal, afscheidingsschermen voor het sportcentrum, aankoop klepelmaaier, herstellen garagepoort van de gemeentemagazijnen,...
De oppositiepartijen CD&V en Groen! stemden tegen, Leefbaar was voor.

De kerkfabriekEr werd akte genomen van het budget 2011 en de wijziging aan het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint Rumoldus Zondereigen. Zo werden de uitgaven voor het droog maken en schilderen van de muren doorgeschoven van 2010 naar 2011.

De brandweerZoals u hier vroeger al kon lezen is er een samengaan voorzien van de hulpverleningszone 5 waartoe onder andere Merksplas behoort met de zone Rijkevorsel-Hoogstraten. Deze nieuwe zone Taxandria waartoe 12 gemeenten met 10 brandweerkorpsen zullen behoren, wacht nu op officiële goedkeuring. In het kader van de brandweerhervorming zal Taxandria dienen als proefzone, daartoe wordt aan de verschillende gemeenten toestemming gevraagd voor de toetreding tot een soort pre-zone. In het gemeentelijke brandweerkorps worden er trouwens twee functies van korporaal opengesteld.

Het gemeentepersoneel

De nieuwe rechtspositieregeling van het personeel is al een tijdje goedgekeurd op de gemeenteraad. Een wakkere ambtenaar had blijkbaar opgemerkt dat er een verwijzing naar het koninklijk besluit ontbrak in de tekst. Vandaar een tweede poging tot goedkeuring.

Op maandagavond kan de burger op het gemeentehuis terecht van 18u tot 20u. Uiteraard moeten ook de mensen geholpen worden die er om 20u nog staan, het is voor het gemeentepersoneel dan ook niet mogelijk om steeds om 20u de deur achter zich dicht te trekken. Daarom wordt er voortaan in het arbeidsreglement voorzien dat de glijtijden lopen tot 20.30u. De openingsuren van het gemeentehuis blijven wel ongewijzigd.

Geld voor werken

Een nieuw 'retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein' voor de periode 2011-2013 lag ter goedkeuring. Dit houdt in dat alle nutsbedrijven (water, gas, electriciteit...) die werken uitvoeren aan hun voorzieningen op openbaar domein, hiervoor een vergoeding dienen te betalen aan de gemeente. Deze bedrijven betalen per aansluiting ook een forfetair bedrag. Het is de bedoeling het systeem te vereenvoudigen en niet per werk te gaan doorrekenen maar over te gaan tot jaarlijkse facturatie.

Hulp bij grondverwervingWanneer de gemeente voor (bijvoorbeeld) de aanleg van een fietspad moet overgaan tot onteigening, moet men hiervoor beroep doen op het aankoopcomité. Deze federale dienst is echter onderbemand. Om te voorkomen dat hierdoor alle werken veel te lang zouden aanslepen doet de gemeente nu al een heel pak voorbereidend werk en wordt er enkel op het comité beroep gedaan voor wat echt noodzakelijk is.

De IOK gaat nu over tot de oprichting van een intergemeentelijke dienst die de gemeenten kan bijstaan bij grondverwervingen. Deze dienst kan dan in de toekomst bemiddelen om te komen tot een minnelijke schikking of kan overgaan tot de opmaak van een onteigeningsdossier. De IOK zal een aantal aanwervingen doen om deze dienst te bevolken maar vraagt dan ook in ruil dat de gemeenten in de toekomst exclusief via deze dienst zullen werken.

Jef Schoofs (Groen!) had vooral bedenkingen bij het feit dat de gemeente moet opdraaien voor de achterstand van een federale dienst.

Op vraag van Werner Van Baekel (CD&V) kwamen we nog te weten dat verschillende gemeenten zullen toetreden tot de dienst.

Stem(h)erkenning

Gospelkoor Voices mag voortaan als erkende (snelgroeiende, aldus de burgemeester) cultuurvereniging door het leven gaan.

Handtekeningdelegatie

In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de mogelijkheid voorzien dat de handtekeningbevoegdheid van de gemeentesecretaris wordt gedelegeerd naar de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. In Merksplas wordt hiervan gebruik gemaakt. De Leo (Kimpe) mag dus voortaan zijn handtekening zetten waar dat vroeger den Dries (Couckhuyt) zelf moest doen.

Inbreng elektriciteitsnetDe gemeente Merksplas was tot 2003 eigenaar van alle investeringen in het electriciteitsnet. AGEM, de beheerder van het electriciteitsnet, betaalde voor het gebruik ervan een concessievergoeding. De CREG ,de regulerende federale instantie, heeft echter het systeem van de concessievergoeding verboden. Daarom wordt het net nu ingebracht in AGEM, een gedeelte als kapitaal (30%) en een gedeelte als schuldvordering (70%).

De waarde van het net is bepaald via een studie van KPMG en de bedrijfsrevisor van AGEM (LMD & Partners). De gemeente krijgt in de toekomst dus geen concessievergoeding meer maar kan wel rekenen op inkomsten via eventuele dividenden en de aflossing van de lening en intresten door AGEM. Werner Van Baekel (CD&V) wilde nog weten of er een weerslag is voor de begroting van dit jaar. De burgemeester stelde dat op basis van de nieuwe contructie er door AGEM een nieuw tariefvoorstel bij de CREG zal worden ingediend. Als dit wordt goedgekeurd dan zullen ook de nodige aanpassingen aan de begroting gebeuren.

Rondvraag

Nadat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van IVEKA de revue passeerde mocht de rondvraag geopend worden.Ria Severeyns (CD&V) bleek problemen te hebben met de betonblokken die zijn neergepoot op Koekhoven om het verkeer te remmen. Ze vond dit zeker niet de ideale oplossing. Deze grijze blokken zijn in de grijze straat slecht zichtbaar. Ze zijn ook erg laag en liggen dus niet direct in het gezichtveld van de bestuurders. Niet alle landbouwvoertuigen kunnen er zonder problemen passeren (sommigen geven ze blijkbaar gewoon een duwtje) en bestuurders die geen tegenligger zien aankomen razen er evengoed tegen hoge snelheid langs.

Ria Severeyns houdt dan ook haar hart vast voor wat er gaat gebeuren bij mist en sneeuw wanneer de blokken nog minder zichtbaar zullen zijn. De burgemeester antwoordde dat het over een tijdelijke oplossing gaat in afwachting van de komst van een vrijliggend fietspad waarvoor een aanvraag is ingediend bij het fietsfonds van de provincie. Hoe lang het hierop wachten is, is niet duidelijk.

Bovendien verwees hij naar de heraanleg van de Vaartstraat waarbij in het begin ook veel kritiek werd gegeven maar waar het uiteindelijk ook allemaal goed is verlopen. Ria Severeyns zag echter meer heil in bijvoorbeeld asverschuivingen waardoor de bestuurders gedwongen worden om af te remmen. Schepen Dielis kon zich wel vinden in de kritiek op de zichtbaarheid en denkt er dan ook aan deze te verbeteren via de aanbreng van fluoriserende palen zoals die bij het binnenrijden van de gemeente langs de gewestwegen staan.

Jef Schoofs (Groen!) had gemerkt dat er naast de nieuwe borden met het gemeenteplan, waarvan er ondertussen al één is vernietigd, ook nog een heel oud exemplaar staat op het kerkplein met info die niet echt up to date meer is en met vermelding van bedrijven die al lang niet meer bestaan.

Ria Severeyns(CD&V) wou tenslotte nog weten hoe ver het staat met het herstel van de brug aan het Hoekeinde. De herstelling zou immers worden opgenomen in de ruilverkaveling. Ondertussen is echter gebleken dat de herstelling niet meer nodig is binnen de ruilverkaveling. De gemeente zal dan ook zelf voor het herstel zorgen.

Het publiek werd vervolgens bedankt voor zijn aanwezigheid en kon aldus nog gaan genieten van een avondje "boer zoekt vrouw". (J.G.)

Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.