U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

De doos van Pandora (2) - 11-02-2007

Na onze eerste reeks"kleine" berichten, publiceren we vandaag een tweede reeks wetenswaardigheden uit de politiek in Merksplas. Zo willen we de lezers op de hoogte houden van wat vaak het nieuws niet haalt of niet gecommuniceerd wordt.Wat zit er vandaag in de doos van Dame Pandora?


Adviesraad heeft meer te zeggen dan gemeenteraad

De Vlaamse overheid streeft ernaar de landbouwers in te schakelen in het beheren van de natuur. Via de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kunnen ze vrijwillig een overeenkomst afsluiten en er een vergoeding voor krijgen. De gemeente moet dan wel willen meewerken.

Soortgelijke actie staat duidelijk vermeld in het gemeentelijk milieubeleidsplan. Dit beleidsplan werd door de ganse gemeenteraad goedgekeurd. Daarna werd de actie nog eens opgenomen in het jaarplan én werd er geld voor voorzien in de begroting.

Maar op 23 november 2006 bracht de Landbouwraad een negatief advies uit over de beheersovereenkomsten. Niet alleen is dit een advies over een reeds lang genomen beslissing van de gemeenteraad. Het wordt pas helemaal "straffe koffie" als nu blijkt dat het schepencollege het advies van de Landbouwraad laat primeren op de beslissing van de gemeenteraad én op de eigen planning en begroting. Wie is er eigenlijk baas in Merksplas?

Mensen willen een huisvuilophaling voor pampers

Om de extra kosten van DIFTAR te temperen, maakte het schepencollege een uitzondering voor mensen die pampers gebruiken. Het gaat dan om mensen met kleine kinderen en om volwassenen met incontinentieproblemen. Er werd een systeem met witte huisvuilzakken in het leven geroepen. Deze zakken kan men wegbrengen naar het recyclagepark in de Moerstraat.

CD&V pleitte er al eerder voor om de pampers ook te verzamelen op een aantal plaatsen in het dorp, zodat de betreffende mensen de rit naar het recyclagepark bespaard kan worden. Daar komt echter niets van in huis. Blijkbaar staan wij echter met zulke vraag niet alleen. Uit de ingekomen post op het gemeentehuis blijkt immers dat verscheidene mensen dringend een verbetering van het systeem vragen. CD&V is benieuwd wat het schepencollege met deze terechte vragen gaat doen.

Gaan de bomen op het Hofeinde voor de bijl?Het Hofeinde is één van de mooiste straten van Merksplas. De straat is immers getooid met twee rijen eiken die ongeveer een eeuw oud zijn. Al deze bomen zijn privé-bezit. De gemeente is bevoegd om kapvergunningen te verlenen of niet.

Nogal wat bewoners van het Hofeinde voelen zich niet altijd even veilig onder die reuzeneiken. Tijdens de winterstormen van de voorbije jaren kwamen er dan ook zeer grote takken omlaag. De vraag van de bewoners om bomen te rooien, werd door het bestuur maar mondjesmaat toegestaan. Er werd in het verleden al wel eens een snoeibeurt gedaan door de mensen van de groendienst.

Er was dan ook sprake van duidelijk ongenoegen bij de bewoners, toen bleek dat het schepencollege enkele maanden geleden ineens wél toestemming gaf voor het rooien van twee eiken voor de bouw van een huis. De bouwheer is een familielid van de burgemeester en dat was de buurtbewoners niet ontgaan.

Tijdens de jongste winterstorm in januari 2007 sneuvelde een reuzenbeuk in Carons Hofke. Gelukkig had de engelbewaarder van de nabije bewoner die dag dienst. Uiteraard werden de andere bewoners van het Hofeinde er niet minder ongerust door.

Omdat het bestuur opnieuw geconfronteerd werd met vragen voor kapvergunningen, werd nu besloten een totaalvisie te ontwerpen voor de groenvoorziening in de straat. Er is sprake van een verjonging en een heraanplanting op het openbare domein. CD&V is zeer benieuwd naar de plannen van deze operatie.

Helicopters nu toch een probleem

Tijdens de gemeenteraad werd er in het verleden door een oppositielid op gewezen dat er overlast zou zijn door het af- en aanvliegen van helicopters ter streke Meyenbos. Dat werd dan steevast door het schepencollege ontkend of geminimaliseerd.

Nu ligt er echter een formele aanvraag op de tafel van de hogere overheid om een landingsplaats te mogen aanleggen ter plekke. Het schepencollege mag daarover advies geven. En zie... het schepencollege is van mening veranderd. Nu is er wél sprake van overlast en niet de minste. Het advies is dan ook negatief. Waarom het schepencollege deze bocht gemaakt heeft, is niet duidelijk. Omdat het aansnijden van het probleem van de oppositie kwam?

Nieuwe sportzone moet groen respecterenEr is een tweede sporthal op komst met een ondergrondse fuifzaal. Daartoe moet de gemeente uiteraard zelf ook de nodige vergunningen bekomen. De gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar verzamelt daartoe een aantal adviezen van diverse diensten.

Met name het Agentschap voor natuur en bos heeft een voorlopig ongunstig advies uitgesproken. Het agentschap zegt dat er maar één waardevol natuurelement is op de hele sportzone: de bomenrij. Het agentschap eist dan ook meer garanties dat deze bomenrij zal kunnen blijven bestaan. De plannen zullen dus (lichtjes) bijgestuurd moeten worden.

Inspraak in gestrekte draf

CD&V heeft geweigerd te stemmen over het ontwerp van het ruimtelijk structuurplan Merksplas. Tijdens de laatste gemeenteraad van 2006 ramde het schepencollege deze goedkeuring nog snel door de strot van de gemeenteraad.

Voor de bevolking ziet het er niet veel beter uit. Het openbaar onderzoek (de inspraak) zal lopen van 1 maart 2007 tot 29 mei 2007. Er komt een bekendmaking in de pers en een brochure zal verspreid worden in elke brievenbus in Merksplas.

CD&V vindt het echter een schande dat het schepencollege één (1) informatie- en inspraakvergadering plant op 5 april 2007. Niet alleen is dit wel zéér weinig voor zulk belangrijk beleidsdocument. Bovendien is het toch wel écht van de pot gerukt dat dit midden in de paasvakantie valt als er veel mensen niet thuis zijn.

Is het misschien juist de bedoeling dat zo weinig mogelijk mensen bezwaren indienen?

Uw geld of uw leven !Op een vorige gemeenteraad heeft CD&V gevraagd de huisvuilbelasting af te schaffen voor alle zelfstandigen die een contract kunnen voorleggen met een erkende afvalophaler. Dit om dubbele belastingen te vermijden. Dit werd toen echter bot geweigerd door het schepencollege.

Vandaag stellen wij vast dat het schepencollege het nu zelfs gepresteerd heeft om iedereen die een vennootschap heeft met maatschappelijke zetel in Merksplas (maar die haar activiteiten heeft buiten Merksplas), ook een extra aanslag toe zenden voor de afvalbelasting! Sommige mensen hebben dan op hetzelfde adres ook nog eens meerdere aanslagen gekregen!

Het gaat bijvoorbeeld over dokters die in een ziekenhuis werken, vennootschappen die omwille van administratieve redenen hun zetel in Merksplas hebben maar hun activiteiten buiten het dorp, patrimoniumvennootschappen enz. Die mensen produceren dus zeker geen huisvuil in Merksplas.

Dit lijkt ons een manier van doen, een VLD-er onwaardig. Hou de knip op de geldbeugel jongens... ze zitten weer in onze zakken!


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.