U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 22 november 2010 - 24-11-2010

Maandagavond 22 november 2010 was weer gemeenteraadstijd, met deze keer 15 weinig spectaculaire punten op de agenda. Vanaf puntje acht waren het trouwens enkel nog goed te keuren agenda's van algemene vergaderingen.

Wie had gedacht dat dergelijke agenda voor weinig volk op de publieksbanken of beter publieksstoelen zou zorgen , die had het bij het verkeerde eind. Alle stoelen werden één na één door een politiek geïnteresseerde burger ingenomen. Uiteindelijk moest er zelfs bij de persmensen aangeschoven worden. Maar daar kunnen we als politieke partij uiteraard alleen maar blij mee zijn.

Ook de zetels van de raadsleden waren zo goed als volzet, enkel schepen Lenaerts en raadslid Linda Vanherck, beiden van Leefbaar waren verontschuldigd. Jef Schoofs (Groen!) werd voorstemmer van dienst. De burgemeester opende met de toevoeging van een extra punt aan de agenda. Het betrof een extra goed te keuren agenda van een algemene vergadering met name van OFP Provant.

Extra aandelenDe gemeente maakt gebruik van haar mogelijkheid om in te tekenen op 226 aandelen van Publi-T, bovenop de 666 die ze al in haar bezit heeft. Per aandeel wordt er 413.29 euro betaald. Publi-T is de holding die instaat voor het beheer van de aandelen in handen van de gemeenten in Elia (de beheerder van het hoogspanningsnet).

De ruilverkaveling :De twee volgende punten hielden verband met de ruilverkaveling Merksplas. Eerst was er de heraanleg van Koekhoven, meer bepaald het deel Geheul.

In het verleden was vastgelegd dat de gemeente 40% zou dragen van deze kosten. Ondertussen is de definitieve prijs van de heraanleg bekent zijnde 243.187 euro, waarvan 97.275 euro ten laste van de gemeente komt. (Dus niet 80.913 euro zoals verkeerdelijk in de GRAM werd vermeld).

Ria Severeyns (CD&V) vroeg zich af waarom dit bedrag hoger lag dan wat oorspronkelijk was voorzien. Volgens de burgemeester ging het oorspronkelijk maar om een raming en ligt het bedrag nu pas vast, de ene keer is het meer, een andere keer minder, zoals dat het geval is bij het volgende punt in verband met de beplantingswerken.

De gemeente had immers ook afgesproken twintig procent van de beplantingswerken van lot 2,3 en 4 te subsidiëren, Oorspronkelijk was hiervoor 61.452 euro voorzien, het wordt uiteindelijk dus minder zijnde 43.544 euro.

De aanplantingen met onder andere een aantal eiken zullen maar gebeuren in het najaar van volgend jaar. De vorige keer gebeurde dat immers in het voorjaar en dat is niet echt goed afgelopen, een groot deel van beplanting is toen verloren gegaan. Door te wachten tot het najaar hoopt men aldus schepen Dielis op meer overlevingskansen voor de plantjes.

De hospitalisatieverzekering

Net zoals vele werknemers krijgt het gemeentepersoneel een hospitalisatieverzekering door zijn werkgever aangeboden. Dit wordt trouwens door de Vlaamse overheid opgelegd. Deze verzekeringsovereenkomst vervalt echter op 31 december 2010, vandaar dat er na een openbare aanbesteding een nieuwe overeenkomst met nieuwe premies werd afgesloten met verzekeraar Ethias.

Na een tussenkomst van Werner Van Baekel (CD&V) engageerde de burgemeester zich er toe de tarieven aan de gemeenteraadsleden te bezorgen.

OntwikkelingssamenwerkingZoals ieder jaar worden er door de gemeente een aantal ontwikkelingsprojecten gesteund, dit jaar zijn dat er na advies van de Wereldraad acht. Elk project krijgt 2.500 euro, het gaat dus in totaal om 20.000 euro.

De volgende projecten waarbij de indiener een band kon aantonen met Merksplas vielen in de prijzen : Andinet in Ethiopië (Gust Lauwerysen), Boekenproject Pedro Pernambuco in Brazilië ( Lieve Courant), Pastoral da Criança in Brazilië (Pieter Vranckx), Centro Communitaro in Brazilië (Leo Verheyen), Hospice Project in Zuid-Afrika (Pieter Peeraer), Pamuhacha in Zimbabwe (Mieke Berghmans), Tangatours Association in Ghana ( Tom Verstraeten) en tenslotte Les femmes Toubabs in Senegal (Chris Leys).

Hans Geerts (CD&V) had in het advies van de Wereldraad kunnen lezen dat er bij één project toch nog vragen waren op boekhoudkundig en organisatorisch vlak. Hij vroeg zich dan ook af of er voldoende garanties waren dat het geld goed zou worden besteed en of het niet beter was het dossier nog even in beraad te houden.

Schepen Quirynen bevestigde dat er voor een bepaald dossier inderdaad bijkomende informatie is gevraagd en dat men die ook verkregen heeft. Naar het volgend jaar toe zal het dossier echter nog meer onderbouwd moeten worden om nog in aanmerking te komen. Het was allemaal een beetje op z'n "Afrikaans".

De toekenningen werden uiteindelijk unaniem goedgekeurd.

Verkaveling kloosterstraat

Het technisch dossier wegenis in verband met de nieuwe verkaveling in de kloosterstaat was het volgende punt op de agenda.

In september werd reeds het wegtracé goedgekeurd, deze keer was het de beurt aan het ontwerp voor de weg- en rioleringswerken van Studiebureel Raeymaekers. Deze werken gebeuren op kosten van de verkavelaar.

Op de gemeenteraad van september 2010 was er discussie ontstaan tussen Jef Schoofs (Groen!) en de rest van de raadsleden. Jef had toen vooral problemen met de groenvoorzieningen en de eventuele speelpleintjes die de verkavelaar volgens hem best op het terrein voorzag.

Ondertussen was hij de plannen op de bouwdienst nog eens gaan inkijken en had hij daar vastgesteld dat er niets aan gewijzigd was. Integendeel, de twee verplichte sociale appartementen die de verkavelaar moet voorzien waren verdwenen op de plannen.

De burgemeester stelde dat het niet gaat om twee maar zelfs vier sociale woongelegenheden die de verkavelaar moet invullen. Het gaat immers volgens het Vlaams grond- & pandendecreet om 10% van het aantal woongelegenheden wat in dit geval 4 is (3,3 naar boven afgerond). De verkavelaar zal dat in dit geval echter invullen door een huis in de kloosterstraat dat hij ook in eigendom heeft om te vormen tot 4 sociale koopwoningen in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij de Ark. De verkavelaar zal ook een borg moeten stellen die pas wordt vrijgegeven als hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan. In het grond- & pandenbeleid is er bovendien een boete voorzien van 50.000 euro per sociale kavel die niet wordt ingevuld.

Jef Schoofs betreurde dat er op deze manier geen goede sociale mix in de verkaveling wordt gerealiseerd en vroeg dan ook de stemming. Hij mocht zich als voorstemmer meteen onthouden. De andere fracties CD&V en Leefbaar stemden voor.

Vergaderen, vergaderen

De volgende punten waren de goedkeuringen van de agenda's van een aantal algemene ledenvergaderingen zo onder andere van PIDPA, IKA, CIPAL, Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen, IVCA, IOK, IOK Afvalbeheer en dus de extra toegevoegde OFP Provant.

De rondvraag

fietspad Blakheide

Het vragenrondje werd geopend door Annelies Verheyen (CD&V) die aandacht vroeg voor de slechte staat van het fietspad op de blakheide, grenzend aan Camping Breebos op het grondgebied van Merksplas. Het wegdek zit daar vol diepe putten. Wie dit trouwens eens met eigen ogen wil bekijken kan dit op de site van CD&V Rijkevorsel (rijkevorsel.cdenv.be)waar een filmpje duidelijk maakt wat het probleem is.

Volgens de burgemeester is het de bedoeling in de toekomst over te gaan tot verharding van de weg. Jef Schoofs (Groen!) sloot hierbij aan met de melding dat ook het vervolg van de Kapelweg er heel slecht bij ligt en niet echt meer geschikt is als fietspad. Daar dit op het grondgebied van Rijkevorsel ligt zullen de nodige afspraken gemaakt worden met deze gemeente om het probleem aan te kaarten.

Zowel Ria Severeyns (CD&V) als Jef Schoofs stonden ondertussen in de startblokken om de volgende vraag af te vuren. Maar lady's first, dus Ria bracht eerst haar opmerking naar voor in verband met het kerkhof.

kerkhof

Achteraan op het kerkhof liggen de zerkjes van de urnen. Ondertussen zijn dit verschillende rijen met padjes ertussen. Deze paadjes zijn echter veel te smal wat vooral voor rolstoelgebruikers een probleem is. De paadjes zijn immers smaller dan de breedte van een rolstoel wat een bezoek op deze manier onmogelijk maakt.

Blijkbaar was de burgemeester ook al tot deze conclusie gekomen. Voor de bestaande toestand is het moeilijk om er nog iets aan te veranderen, de toekomstige paden zullen met andere woorden breder worden.

biezenloop

Vervolgens was het dan weer de beurt aan Jef Schoof die zich blijkbaar een hoedje was geschrokken bij het bekijken van de meetresultaten van het oppervlaktewater ter hoogte van de Biezenloop (zie www.vmm.be).

De meetingen gaan tot méér dan vier maal de norm van 50 mg nitraat/liter. In februari was het 128 maar dan gaat het tot driemaal toe boven de 200, hoeveel precies is niet duidelijk want bij 200 stopt de grafiek.

Jef vraagt zich dan ook af wat hiervan de oorzaak kan zijn, vroeger waren de landbouwers hier immers bij de pioniers om metingen te doen en te detecteren wat de oorzaken waren van een hoog nitraatgehalte.

Bij het vorige meetpunt op Koekhoven lijkt alles nog normaal te zijn. Hij vroeg dan ook zeker werk te maken van de riolering op Koekhoven. De burgemeester beloofde dit alles te laten nakijken door de milieudienst. Voor wat de riolering op Koekhoven betreft is het nog wachten op de toekenning van subsidies. Maar hij voegde er meteen aan toe dat dat (refererend naar de duur van het dossier van de steenweg op Beerse) , wel nog een tijdje kon aanslepen. Hij vond wel dat er bij dergelijke meetresultaten een melding zou mogen worden gegeven. Iedereen kon dat alleen maar bevestigen.

In deze sfeer van eensgezindheid werd het publiek bedankt voor zijn aanwezigheid.(J.G)


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.