U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Jean Goiris verkozen tot voorzitter CD&V - 08-03-2007

InleidingZoals de statuten van CD&V het voorschrijven worden er na de gemeenteraadsverkiezingen in àlle plaatselijke afdelingen bestuursverkiezingen georganiseerd.
Voor de afdeling Merksplas was dit uiteraard niet anders.

De CD&V-afdeling Merksplas werd opgericht in 2004, midden een legislatuur. Van bij aanvang werd er, zoals voorzien, gekozen voor een opsplitsing tussen enerzijds de functie van voorzitter en anderzijds deze van 'politiek' fractieleider van de partij.
Bart Pelkmans werd in 2004 door een ruime meerderheid van de leden verkozen als voorzitter. Hans Geerts bleef politiek fractieleider.

Samen met de verkozen raadsleden in de gemeenteraad en het OCMW heeft Bart in 2004 de aanzet gegeven tot de verdere uitbouw van CD&V-Merksplas.
In 2005 moest Bart echter de knoop van de spreekwoordelijke 'Belgische baksteen in de maag' doorhakken. Hij en zijn vrouw verhuisden naar Turnhout.

Ad Sommen werd gelukkig snel bereid gevonden de taak van voorzitter over te nemen, weliswaar, 'ad interim', tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.
Het opnemen van deze taak was, zeker op dat moment met de verkiezingen in het verschiet, geen evidentie. Ad heeft dit schitterend gedaan, met zeer veel enthousiasme en inzet.
Vanaf nu zal de aandacht van Ad, als fractieleider, zich vooral op het zuiver politieke richten.

Op 15 februari 2007 kregen de leden van CD&V-Merksplas in een geheime stemming de kans zich uit te spreken over een voorzitter en een nieuw dagelijks bestuur, zoals die door de Algemene Vergadering van CD&V-Merksplas werden voorgedragen.
Met 92% van de stemmen werd Jean Goiris tot nieuwe voorzitter verkozen.
Samen met Hans Geerts, Michel Martens, Herman Pelkmans, Ad Sommen, Ilse Vannuffelen, Annelies Verheyen en Jürgen Vermeiren maakt de nieuwe voorzitter deel uit van het sterk vernieuwde dagelijks bestuur.

Wie is Jean Goiris, de nieuwe CD&V voorzitter?Jean Goiris zag bijna 40 jaar geleden het levenslicht in het Klein-Brabantse Bornem. In deze mooie uithoek van onze provincie groeide hij op, als zoon van ouders actief in de horeca. Studeren deed hij in Gent, waar hij licentiaat in de bedrijfseconomie werd. Het was hier aan de universiteit dat de politieke microbe hem te pakken kreeg en hij actief werd binnen CDS (Christen Democratische Studentenvereniging), het laatste jaar als preases.
Dit opende voor hem ook de weg naar de lokale en nationale werking van de toenmalige CVP-jongeren.

Na een tussenstap in Wilrijk en Beerse vond hij in 2001 samen met zijn vrouw Hilde en hun 6-jarig dochtertje Maya, zijn vaste stek in de Ploegstraat in Merksplas.
Jean werkt bij Brepols, de Turnhoutse producent van agenda's, als financieel controller en cost accountant. Zijn vrije tijd besteedt Jean graag aan gezinsactiviteiten maar ook af en toe aan de fitness-sport. Daarnaast weten veel tv-programma's hem uitermate te boeien, zeker de actualiteit volgt hij hier op de voet, maar ook via het uitpluizen van de krant blijft hij van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte.

De omvorming van de plaatselijke partij NIEUW naar CD&V was voor hem, na een aantal jaren politieke inactiviteit, voldoende om zijn politiek virus terug te activeren. Zo werd hij na een tijdje secretaris en lid van het dagelijks bestuur. Hij maakte er immers kennis met een enthousiaste ploeg, die vanuit de oppositie over het belang van de mensen van Merksplas waakte. Een ploeg die echter ook moest opboksen tegen een populistische meerderheid van wie inspraak nu niet meteen de sterkste kant was, een meerderheid die de « kleine-kamertjes-politiek » bleek te verkiezen boven een open discussie in de gemeenteraad.

Als voorzitter wil hij zich vooral richten op de verdere uitbouw van de partijwerking. Eén van zijn doelstellingen is het huidig enthousiasme binnen de CD&V-ploeg nog verder aan te zwengelen, maar uiteraard ook de basis zoveel mogelijk verbreden naar mensen en geledingen toe.

Daarnaast wordt ook de externe communicatie nog meer een speerpunt van de werking, zodat de mensen ook ten volle op de hoogte blijven van de standpunten, acties en activiteiten van CD&V. Op deze manier zal CD&V haar oppositierol vervullen en steeds de vinger leggen op de mindere kanten en werkelijke achtergrond van het huidige meerderheidsbeleid.

Het werk gaat doorHet spreekt voor zich dat CD&V-Merksplas vooruit wil kijken. Direct na de verkiezingen werd reeds aangekondigd dat de partij lering zou pogen te trekken uit de verkiezingsuitslag.
CD&V behaalde immers slechts vier zetels.

Over onze eerste conclusies terzake werd reeds uitvoerig gecommuniceerd. CD&V moest opboksen tegen een politieke groep die vooral sterk stond qua perceptie en populariteit.

In de voorbije maanden is er daarom binnen CD&V-Merksplas diverse keren openhartig gesproken over de analyse van dit resultaat. Pijnpunten werden aangewezen, sterkten en zwakten afgewogen. Het resultaat is een leidraad waarbinnen CD&V haar rol vanuit de oppositie zal uitvoeren.

Dé sterke kant van het verhaal is de nieuwe en enthousiaste ploeg die naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen werd gevormd. Het is met deze ploeg dynamische mensen dat CD&V haar leidraad en actieplan wil uitvoeren.

Waar staat CD&V voor?Het moet duidelijk zijn dat CD&V het op belangrijke punten, nog steeds, anders wil aanpakken dan de liberale meerderheid. Wij willen kwaliteit, geen populariteit.

Zo staan wij voor:

- Een sober financieel beleid met belastingen op basis van de financiële noden van de gemeente. Wij verzetten ons ook tegen verdoken belastingsverhogingen, bijvoorbeeld DIFTAR.
- De versterking van het sociale weefsel door grote steun te verlenen aan verenigingen, wijken en gezinnen.
- Het ondersteunen en uitbouwen van cultuur. Wie hier initiatieven neemt kan rekenen op steun. De gemeente zelf programmeert slechts aanvullend.
- Inspraak op alle niveaus.
- Aandacht voor de minstbedeelden.
- De uitbouw van de sociale huisvesting en een menselijke benadering van probleempunten in het ruimtelijk structuurplan.
- De uitbouw van de sociale tewerkstelling, een KMO-zone op de Kolonie en steun aan de landbouw.
- Het project van de Kolonie, door partnerschap met andere overheden en de privé. Wij willen hier een duidelijk en globaal strategisch project dat nog meer sportieve en recreatieve mogelijkheden voorziet, met aandacht voor het financiële aspect.
- Een duidelijk plan voor het gemeentelijk patrimonium en een echte inspraakronde over de ruimtelijke ordening.
- Meer verkeersveiligheid, via kleine projecten, na inspraak door de bevolking.
Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.