U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 20 december 2010 - 31-12-2010

Maandagavond 20 december 2010 vond alweer de laatste gemeenteraad van het jaar plaats en zoals de traditie het wil stond deze vooral in het teken van de begroting van het komende jaar.

Ondanks de besneeuwde straten en gladde stoepen waren alle stoelen die voor het publiek voorzien waren bezet. Ondergetekende moest om u dit verslag te kunnen voorleggen zelfs blijven rechtstaan hangende met mijn notitieboekje boven de verwarming, die op volle toeren draaide. Ik kan u dus met zekerheid meegeven dat in dit verslag heel wat zweet is gekropen.

Een terugblik naar 2009

We zijn dan wel eind 2010, de eerste drie punten waren een terugblik op 2009.Zo moest eerst de rekening van het dienstjaar 2009 worden goedgekeurd. Voor het exploitatiebudget was er een overschot van 965.257 euro, voor het investeringsbudget een tekort van 74.788 euro.

Vervolgens moest er kennis worden genomen van de rapportering van de financieel beheerder, nog steeds beter gekend als de ontvanger. In deze rapportering wordt onder andere een overzicht gegeven van het geld dat de gemeente op haar rekeningen heeft staan, alsook van de aangevraagde visums. Immers vooraleer er geld mag worden uitgegeven moet in een aantal gevallen door de financieel beheerder een visum worden gegeven. Boven een bepaald bedrag moet men ook via de gemeenteraad passeren,

Werner Van Baekel (CD&V) had vastgesteld dat voor meerjarige contracten de bedragen moeten worden samengeteld en aldus de grens veel vlugger wordt overschreden. Hij vroeg zich dan ook af of dit veel voorkwam en of dan de juiste weg was gevolgd. De burgemeester dacht ondermeer aan het contract van de kopieerapparaten en de aankoop van diesel die in het verleden op de agenda van de gemeenteraad waren beland.Bovendien moet de ontvanger er over waken dat de juiste weg wordt gevolgd.

Tenslotte was er ook nog de goedkeuring van het jaarverslag voor 2009, in dit verslag geven de gemeentlijke diensten een overzicht van de realisaties van hun eigen dienst en van de adviesraden.

Jef Schoofs (Groen!) leerde uit het verslag van de communicatiedienst dat het intranet waarop de gemeenteraadsleden de verslagen van het schepencollege en de adviesraden kunnen bekijken meestal door maximaal 4 personen werd geraadpleegd. Dit terwijl er 19 gemeenteraadsleden zijn.

Hij vroeg zich dan ook af of sommige gemeenteraadsleden over andere informatiekanalen beschikken dan hij zelf. De burgemeester antwoordde dat men ook gebruik kan maken van hard copy's of dat de zaken ook in de fracties kunnen worden doorgesproken.

Hans Geerts (CD&V) stelde voor om in de toekomst een mailtje te sturen om op deze manier de gemeenteraadleden op de hoogte te brengen dat er een nieuw verslag of gegevens beschikbaar zijn. Hij dacht dat op deze manier het gebruik zou worden gestimuleerd.

Jef Schoofs was blij dat sommige informatie ondertussen sneller op het net verschijnt maar moest ook vaststellen dat van een aantal adviesraden de verslagen niet of heel laat op het intranet terecht komen, terwijl dit voor kleine fracties juist heel interessant kan zijn.

De burgemeester meende dat het late verschijnen wel eens te maken kon hebben met het feit dat het verslag pas wordt goedgekeurd op de volgende vergadering.

Van 2009 naar 2011Dan volgde het budget voor 2011 met de beleidsnota en de financiële nota.

Een aantal zaken die de het gemeentebestuur in 2011 wil aanpakken zijn : camerabewaking aan de Marc/kt, overdekte fietsenstallingen aan de kerk en sportcentrum 't Hofeind, wegonderhoud van Den Drank, Lievekenshoek, Lochtenberg, Looiweg en Ossenhout; er wordt een klinkerlegger en een tractor voor de technische dienst aangekocht, de verwarming van Spelewei en het sanitair van JH Zigzag worden vernieuwd net zoals het OAC gebouw op de Kolonie dat gebruikt wordt door kinderclub de Spetter. Daarnaast staat uiteraard ook de herbestemming van de Kolonie nog hoog op de agenda.

In de vragenronde die volgde waren het vooral Werner Van Baekel (CD&V) en Jef Schoofs (Groen!) die zich lieten gelden. Het was een waar ping pong van vragen tussen de twee en de burgemeester. Voor het publiek in de zaal was het echter iets moeilijker volgen, immers erg veel uitleg werd er vanuit het gemeentebestuur niet gegeven bij de begroting.

Uit de commentaren van publiek en pers achteraf bleek dat dit beter kon worden aangepakt.

Werner Van Baekel (CD&V) opende met een vraag over de belasting op de begraafplaats, waarvoor in 2011 slechts 2500 euro wordt voorzien terwijl dat in 2010 6090 euro was. Hij vroeg zich dan ook af of dit niet onderschat was. Deze belasting betreft de eeuwigdurende en 50 jarige concessies.

De burgemeester dacht dat er vorig jaar een aantal opgravingen en verplaatsingen waren gebeurd waardoor het bedrag hoger was opgelopen.

Verder was er enige verwarring bij de raadsleden omdat de omschrijving van de details enkel de inhoud voor 2011 weergaf terwijl dit voor 2010 iets totaal anders kon zijn, zo had bijvoorbeeld de 15.000 euro "buitengewoon onderhoud in uitvoering" in 2010 betrekking op ramen terwijl het in 2011 op het brandalarm slaat. De levering van electriciteit voor het OAC gebouw was in 2009 500 euro, nu wordt er 6000 euro voorzien. Deze ferme stijging was te verklaren doordat in 2009 de levering van electriciteit nog via de gevangenis verliep. Dit zou trouwens voor het water nu nog altijd zo zijn.

Jef Schoofs (Groen!) had gelezen dat er voor 'verhuring van gebouwen aan particulieren' 3136 euro is voorzien, in 2009 was dat 1400 euro. Dit leek hem nogal weinig met de verhuring van de kapel op de Kolonie in het achterhoofd.

Na enige verwarring bleken de huurgelden voor de kapel onder een andere post te vinden te zijn, hier was dan ook een bedrag van 34000 euro terug te vinden.

Op de vraag van Jef Schoofs of de plannen voor verhuur van de kapel dus onverminderd verder gingen (huwelijken, fuifen ?...) werd door de burgemeester volmondig ja geantwoord.

De stijging van de pensioenbijdragen naar 76000 euro (ongeveer de helft in 2009) is het gevolg van de instap in de tweede pensioenpijler (voor 50%) waarbij de bijdragen worden berekend op het loon van de contractuelen (vraag Werner Van Baekel - CD&V).

Werner Van Baekel wou ook nog weten waarom de overdekking van de fietsenstalling aan de kerk dubbel zo duur was als deze aan het sportcentrum, is deze misschien ook dubbel zo groot?

Volgens de burgemeester was het enkel een raming en hoopte hij dat de werkelijke kosten lager zouden uitvallen. De fietsenstalling komt tegen de gevel van de kerk aan de kant van de supermarkt Poels-Wens.

En dan was het tot grote hilariteit alweer de beurt aan Jef Schoofs met alweer een vraagje over alweer dezelfde bladzijde van de begroting.

Er is immers 20000 euro ingeschreven voor de scheidingsmuur van het ter ziele gegane Ter Marcke. De burgemeester wist echter te melden dat er met de eigenaar wordt bekeken wat zijn plannen zijn met het naastliggende pand. Indien dit wordt afgebroken heeft het immers geen zin meer om nog een scheidingsmuur aan de huidige parking op te trekken.

Jef Schoofs kon alleen maar vaststellen dat dit mogelijk nog eens extra kosten waren voor het pleintje. De burgemeester pareerde door te stellen dat er toch heel wat subsidies voor ontvangen werden. Subsidies die aldus Jef Schoofs uiteindelijk ook door ieder van ons betaald moeten worden.

Ook was er een budget voorzien voor de voetpaden in de Wanmolenstraat, terwijl deze in feite door de verkavelaar moesten worden betaald. Bleek dat de verkavelaar de gelden voor de aanleg in de gemeentekas heeft gestort zodat hij wel degelijk de lasten ervoor heeft gedragen.

En dan weer over naar Werner Van Baekel (CD&V) die vastgesteld had dat Merksplas Feest in 2009 deficitair was afgesloten en hij verwachtte dat ook 2010 niet zo goed zou zijn (regenweer). Alles kost geld en het mag ook geld kosten zo stelde hij, maar hij vroeg toch aandacht voor de programmatie.

Dat was dan ook de reden aldus de burgemeester dat er in de toekomst op 15 augustus wordt uitgeweken naar de sportterreinen, immers als de regen met bakken uit de lucht valt zoals dit jaar en het is in open lucht dan zal er nooit volk zijn.

En u raadt het al, over naar Jef Schoofs, die geen huurgelden meer kon vinden voor het parochiehuis en hij vroeg zich dan ook af of dit betekende dat de toekomstplannen in deze duidelijk waren geworden. De burgemeester ontkende echter, de plannen met het parochiehuis zijn nog niet concreet, het wordt enkel bij uitzondering nog eens verhuurd zoals dit jaar b.v. voor de fanfare of voor een examen.

Dan wou Werner Van Baekel weer weten wat hij moest verstaan onder huur van transportmateriaal. Het bleek onder meer te gaan om een rolmops, neen geen opgerolde zure haring met ajuin en een houten stokje, maar blijkbaar een machine om klinkers te leggen. Dergelijke machine wordt nu trouwens ook aangekocht.

Jef Schoofs had in het verleden op de gemeenteraad reeds gevraagd de plafonds in Spelewei beter te isoleren. Hij vond hiervan echter niets terug in de begroting.

Volgens schepen Quirynen was dit door de technische dienst bekenen, het grootste probleem zou hem zitten in het afkitten van de ramen, daar zat volgens haar het grootste warmteverlies. Ook maatregelen inzake brandveiligheid van Spelewei zijn nog niet in de begroting opgenomen, terwijl dit reeds in 2008 als knelpunt werd aangegeven. Er werd wel een verslag inzake de veiligheid opgemaakt, en brandblussers en dgl. zijn in de gewone begroting opgenomen, echte investeringen zoals brandwerende deuren zijn echter naar later doorgeschoven. Alles tegelijk uitvoeren is niet mogelijk aldus schepen Quirynen.

De camerabewaking aan het gemeenschapscentrum komt er ter bestrijding en voorkoming van het vandalisme, ook de kant van de school zal ermee in het oog gehouden kunnen worden.

Voor de oude melkerij is er een bedrag voorzien voor een bodemonderzoek en een sanering. We leerden dat er eerst een oriënterend bodemonderzoek is, als dit negatief is volgt er een voorstel tot sanering en vervolgens wordt er overgegaan tot sanering.

Ook de vergoeding voor het onderhoud van de gewestwegen (module 6) is sterk gestegen naar 44330 euro. Deze vergoeding krijgt de gemeente omdat ze een aantal taken aan de gewestwegen naar Turnhout, Hoogstraten en Rijkevorsel van het gewest overneemt, denken we maar aan het maaien van de bermen. De stijging komt er omdat deze module werd afgesloten voor meer wegen en ook de taken zijn uitgebreid.

Daarnaast kwamen we nog te weten dat ook het strooizout in Merksplas zo goed als uitgestrooid is, men verwachtte enkel nog een verse lading vanuit de provincie.

Na deze hele vragenmarathon werd de begroting 2011 goedgekeurd door Leefbaar; CD&V en Groen! stemden tegen.

Het OCMW

De gemeenteraadsleden mochten ook nog hun licht laten schijnen over een aantal budgetwijzigingen van het OCMW voor 2010, de meerjarenplanning 2011-2013, en het budget en de beleidsnota 2011.

Hans Geerts (CD&V)wou hierbij nog weten waarom de gemeentelijke bijdrage zo sterk was gestegen de laatste jaren.

Volgens de burgemeester was het eerder omgekeerd. Blijkbaar waren de rekeningen in het verleden lang blijven liggen, op een gegeven moment is die achterstand door de ontvanger weggewerkt, op dat moment stelde men vast dat er nog een groot overschot was. Om dit overschot weg te werken heeft men het ene jaar geen bijdrage gevraagd, het volgende jaar maar een halve bijdrage en nu zit men terug op het normale niveau.

Volgens Jef Schoofs was het misschien beter geweest dat de OCMW- voorzitter op de gemeenteraad uitleg was komen geven over de begroting en waarom ook niet de ontvanger voor de begroting van de gemeente? Immers met bijvoorbeeld een powerpoint zou de uitleg voor het publiek en de raadsleden heel wat nuttiger en interessanter geweest zijn. Dit gebeurt trouwens in een aantal gemeenten.

De burgemeester kon er zich niet echt in vinden. Er was volgens hem nu toch ook op alle vragen geantwoord, en men kan toch niet voor elk punt de bevoegde ambtenaar laten opdraven om de nodige uitleg te doen...

Betalen om te kamperen

De belasting op kampeerterreinen en kampeerverblijven wordt voor 2011 op 112.52 euro per perceel gebracht. Deze belasting werd door Leefbaar en Groen! goedgekeurd, CD&V stemde tegen.

Wandelknooppuntennetwerk :

Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met TPA (Toerisme Provincie Antwerpen) waardoor men aansluiting krijgt met het wandelknooppuntennetwerk 'Kempense Kolonies'. Dit werkt een beetje zoals het fietsknopennetwerk, waarbij men dus zelf bepaalde lussen kan maken. De huidige wandelpaden op de Kolonie zullen dus geïntegreed worden in het geheel, waarbij het TPA instaat voor de uitvoering en financiering van het project. De gemeente zal instaan voor het onderhoud van de paden.

Jeugdbeleidsplan

Om de drie jaar maakt het gemeentebestuur een Jeugdbeleidsplan op. Deze keer liggen de prioriteiten op de brandveiligheid van de infrastructuur en de betrokkenheid van de jeugd bij de cultuur in Merksplas.

Jef Schoofs vroeg zich af waarom de mogelijkheid van scholen om beroep te doen op een tolk was opgenomen in het jeugdwerkbeleid terwijl het volgens hem eerder thuishoort in het jeugdbeleid. Schepen Quirynen gaf toe dat het misschien beter onder de andere noemer was opgenomen. De burgemeester vond het het belangrijkste dat de scholen beroep kunnen doen op de tolk, onder welke titel het ook is opgenomen.

Autonoom Gemeentebedrijf 't Hofeind

De gebouwen van het sportcentrum en de lening die de bouw ervan financierde worden overgedragen van de gemeente naar het autonoom gemeentebedrijf.

Werner Van Baekel (CD&V) herhaalde zijn opmerking, die hij blijkbaar ook op de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf naar voor had gebracht, over het feit dat er in de akte nog helemaal geen bedragen waren opgenomen. Volgens de burgemeester kwam dit in orde en stonden er hierover gesprekken met de revisor en de notaris op de agenda.

Nog een keer Taxandria

Het wordt zo stilaan een vast punt op de agenda van de gemeenteraad, de uitbreiding van de brandweerzone Taxandria met Hoogstraten en Rijkevorsel. Voor de derde keer moesten de gemeenteraadsleden deze overeenkomst goedkeuren. Deze keer had het ministerie van Binnenlandse Zaken enkele opmerkingen gemaakt waardoor de tekst opnieuw werd aangepast en dus in zijn allernieuwste vorm terug ter goedkeuring werd voorgelegd. Wat ook prompt door alle fracties gebeurde.

Wijzigingen in de Bib

Voortaan kan je in de bibliotheek de zogenaamde sprintercollectie vinden, dit zijn de allernieuwste boeken en dvd's (Open Doek) en Kamishibai vertelplaten. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om deze zaken uit te lenen is de maximale uitleentermijn hiervoor terug gebracht naar 2 weken. De andere boeken en dvd's kunnen voor een periode van maximaal 4 weken worden meegenomen. (niet 5 zoals verkeerdelijk in de GraM werd vermeld)

Cultuur

Er werd een reglement opgesteld inzake de subsidies voor erkende culturele verenigingen. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds werkingssubsidies en anderzijds projectsubsidies.

De werkingssubsidies dienen om de normale werking van de verenigingen te ondersteunen. De verenigingen worden hiervoor in categorieën ingedeeld. Per categorie wordt jaarlijks een bedrag toegekend.

De zeven categorieën zijn : kunsten - fanfares en harmonieën/kunsten - andere/socio-culturele verenigingen/wijken en buurtverenigingen/levend erfgoed/verenigingen humane hulp & buitenlandse uitwisseling. Om een subsidie te kunen krijgen moeten de verenigingen aan een aantal voorwaarden voldoen. De projectsubsidies zijn bedoeld om tijdelijke en uitzonderlijke intiatieven te ondersteunen.

OnderwijsDe gemeenteschool Qworzo werkt met de gemeentelijke basisscholen van Turnhout, Vosselaar en Rijkevorsel samen onder de paraplu van de 'De Schakel'. Binnen De Schakel zijn er afspraken gemaakt rond functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluaties. Deze afspraken werden ter goedkeuring op de gemeenteraad voorgelegd.

Elke school krijgt ook een aantal punten toebedeeld vanuit het ministerie van onderwijs op basis van het aantal leerlingen. Deze punten bepalen dan weer het aantal uren dat toegewezen kan worden aan de leerkrachten. Door een aantal punten binnen De Schakel door te schuiven van de ene naar de andere school kunnen deze optimaal worden gebruikt.

Ook deze herverdeling moesten de raadsleden goedkeuren, om vervolgens kennis te nemen van het verslag van de vergadering van het overlegorgaan tussen de scholen en de vakbonden (OCSG- lokaal Onderhandelingscomité niveau Scholengemeenschap).

Fair Trade

Merksplas gaat voor de titel van Faire Trade gemeente. Er zal een werkgroep worden opgericht om het aankoopbeleid door te lichten om zo na te gaan op welke manier er kan voldaan worden aan de voorwaarden om deze titel te mogen dragen. Er zullen dan ook in de toekomst zoveel mogelijk producten worden aangekocht die gecertificeerd zijn door Max Havelaar (koffie -suiker)om op deze manier bij te dragen tot een menswaardig bestaan voor de kleine boeren in het zuiden maar ook om de eigen lokale duurzame producenten te ondersteunen.

En dan kwam het goede nieuws: het aanwezige publiek en de pers werden samen met de raadsleden uitgenodigd om na de gemeenteraad eens te proeven van de lekkere hapjes en drankjes die door de Wereldwinkel onder het fair trade logo worden aangeboden. Misschien lag hier wel de verklaring voor deze druk bijgewoonde gemeenteraad ?

RuilverkavelingDe gemeenteraad werd gevraagd een gunstig advies uit te brengen over de plannen voor de ruilverkaveling in Zondereigen.

Deze plannen werden goedgekeurd door Leefbaar, CD&V en Groen! hielden het bij een onthouding.

Jef Schoofs (Groen!) motiveerde zijn onthouding met het feit dat hij zich te weinig geïnformeerd voelde, dat er te weining actieve info was verstrekt, waardoor hij er niet echt een deskundig oordeel kon over vellen.

Eénrichtingsverkeer en parkeerverbod in de Kapelstraat

Het was u misschien al opgevallen dat er in de zomer in de Kapelstraat een proefopstelling was verschenen waardoor de straat aan de Steenweg op Rijkevorsel volledig werd afesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Na evaluatie blijkt deze opstelling niet de juiste te zijn en daarom wordt alles bijgestuurd. Voortaan wordt het stuk tussen de Steenweg op Rijkevorsel en de Rode Dreef eenrichting, u mag er dus enkel nog via de Steenweg op Rijkevorsel indraaien. Bovendien mag er op heel dit stuk niet geparkeerd worden.

Na vraag van Hans Geerts (CD&V) bleek dat het terugrijden naar de Steenweg op Rijkevorsel via de Rode Dreef dient te gebeuren. De evaluatie bleek voort te komen uit contacten met de mensen uit de straat die vragende partij waren en de gevangenis. Op de vraag of er aan de GAV over dit alles advies was gevraagd, antwoordde de burgemeester met een "ik denk het niet".

De oppositie had blijkbaar grote twijfels of de invoering van éénrichtingsverkeer werkelijk zou bijdragen om het beoogde doel, zijnde de omgeving ontlasten van nachthinder ten gevolge van activiteiten in de Kapel of in de Kapelstraat, te bereiken.

Hans Geerts (CD&V) vroeg zich verder nog af hoe alles zou evolueren indien men in de toekomst tot een echte exploitatie van de kapel en de grote boerderij zou komen, dan zou de toestand toch alleen maar erger worden.

De burgemeester bevestigde dat het ging om een voorlopige oplossing om een voorlopige toestand op te lossen.

Werner Van Baekel (CD&V) kreeg nog te horen dat de nieuwe vestiging van bouwmaatschappij De Noorderkempen te bereiken zou zijn via de Kweekstraat.

Dit nieuwe reglement werd goedgekeurd door Leefbaar; Groen! en CD&V stemden tegen omwille van het ontbreken van een advies van de GAV.

Dotatie aan de politie

De dotatie voor 2011 van de gemeente Merksplas aan de politiezone Noorderkempen bedraagt 512065 euro voor de gewone dienst en 29115 euro voor de buitengewone dienst.

De rondvraag

Ria Severeyns (CD&V) kwam nog eens terug op de 'blokken van koekhoven'. Ondertussen zijn er aldus Ria een aantal kleine en minder kleine accidenten gebeurt met wagens en fietsen. En ondanks de beloftes na haar tussenkomst op de vorige gemeenteraad blijkt er nog niets te zijn gebeurd aan de gevaarlijke toestand.

De burgemeester kon wel melden dat er extra signalisatie met fluo banden, die boven op de blokken zou komen te staan, in bestelling is. We zijn dus in blijde verwachting.

Ook Jef Schoofs greep terug naar een interventie op de vorige gemeenteraad, hij had toen kunnen vaststellen dat er een enorme nitraatvervuiling is geweest in de biezenloop, met waarden die de normen ver te boven gingen. Hij vroeg zich af of het al duidelijk was geworden waar die vervuiling vandaan kwam.

De Burgemeester vertelde dat de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) ter plaatse was geweest, maar dat niet meer te achterhalen was vanwaar die vervuiling afkomstig was. Momenteel staan de waarden trouwens weer op een zeer laag niveau. Bij Iedereen kwam de vraag naar boven, wat het nut is van al die metingen als bij dergelijke waarden er geen signaal wordt gegeven en er helemaal niets mee gebeurt.

En zo werd het politiek jaar in Merksplas toch met grote eensgezindheid afgesloten.

En dan was er dus nog de kleine receptie met de faire trade producten, het publiek en de pers konden er samen met de raadsleden genieten van lekkere kaas, tomaatjes, wijn, fruitsap en bier van de Wereldwinkel.

Zo dit was het laatste verslag van 2010, rest er mij enkel u nog een fijn 2011 toe te wensen.(J.G)

Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.