U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Boycot mislukt - 12-05-2007

CD&V las persberichten

Op zaterdag 5 mei 2007 lazen we in Gazet van Antwerpen dat de burgemeester van Merksplas boos is op bouwmaatschappij De Noorderkempen. Het zat hem kennelijk dwars dat de beheerders van de bouwmaatschappij er opnieuw voor gekozen hadden Eddy Gers voor te stellen als hun voorzitter. In artikels die later in Het Nieuwsblad en De Standaard verschenen, was de reactie van Eddy Gers niet verwoord en werd eenzijdig de visie van de burgemeester van Merksplas weergegeven. Die stelde het voor alsof het een zaak betrof van extreem eigenbelang.

Volgens de burgemeester kan het immers niet, dat iemand die persoonlijk slechts 0,27% van de aandelen bezit in De Noorderkempen en niet zetelt als vertegenwoordiger van een gemeente of OCMW, voorzitter is. Hij maakte ook het verwijt aan de Kempische CD&V-afdelingen, samengespannen te hebben en toch voor Eddy Gers gekozen te hebben, louter omdat hij een CD&V-er is.

Eén en ander rammelt echter als een oude ketel en dus is een woordje uitleg over de ware toedracht hier meer dan op zijn plaats.

Wat is een bouwmaatschappij?Bouwmaatschappij De Noorderkempen heeft als opdracht sociale woningen te bouwen. Het is een bouwmaatschappij die gerund wordt door vertegenwoordigers van de gemeentebesturen en de OCMW's van Hoogstraten, Ravels, Arendonk, Beerse, Rijkevorsel en Merksplas, plus het provinciebestuur, het Vlaams Gewest en enkele privé-aandeelhouders. Iedereen heeft een aantal aandelen in handen. Zoals elke bouwmaatschappij wordt bouwmaatschappij De Noorderkempen geleid door een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering. Eddy Gers is reeds 9 jaar voorzitter. De dagelijkse uitvoering is in handen van een directeur en er zijn ook een aantal bedienden actief. De zetel van bouwmaatschappij De Noorderkempen is in Merksplas gevestigd. De maatschappij beheert ongeveer 1.100 woningen in de zes gemeenten.

Eddy Gers als voorzitter sinds 1998

Eddy Gers komt uit het ACW waar hij al jaren bezig was met huisvesting. Onder zijn impuls publiceerde ACW-Merksplas rapporten over een rustoord voor senioren en over de sociale huisvesting. Het was dan ook een logische beslissing van het gemeentebestuur van Merksplas toen hij in 1995 werd voorgedragen om de bouwmaatschappij weer op het goede spoor te zetten, eerst als bestuurder, vanaf 1998 als voorzitter. De dynamiek was daar immers enigszins zoek. Eddy Gers liet een nieuwe wind door de werking waaien en werd een gedreven voorzitter.

In de jaren 1999 en 2000 werd er gewerkt aan nieuwe statuten voor de bouwmaatschappij. Daarin werden de bevoegdheden van het bestuur geregeld. Er werd ook afgesproken dat vanaf 2007 het aantal bestuurders zou verkleinen tot maximum 15. Twee van die mandaten waren vanaf 2007 in principe bestemd voor privé-aandeelhouders. Voortaan zou de voorzitter ook maximaal 3 ambtstermijnen van 6 jaar mogen bekleden.

De huidige politieke meerderheid van Merksplas kwam aan de macht in 2001. Begin 2001 werden ook de nieuwe statuten (waarvan boven sprake) goedgekeurd. Meteen was echter duidelijk dat het nieuwe schepencollege van Merksplas niet gelukkig was met het voorzitterschap van Eddy Gers. Er kwam echter een compromis om de werking van de bouwmaatschappij tot 2007 te garanderen. Er werd afgesproken dat Eddy Gers voorzitter kon blijven, ondanks het feit dat hij niet tot de winnende groep behoorde. Hij werd officieel naar de Raad van Bestuur van de bouwmaatschappij gezonden als afgevaardigde van OCMW-Merksplas. De invulling van de privé-aandeelhouders werd opgeschort tot 2007.

De absolute voorwaarde die Leefbaar toen stelde, was wel dat Eddy Gers zich als voorzitter boven de partijpolitiek zou zetten. Hij moest zich dus terugtrekken uit de werking van CD&V. Deze afspraak is door CD&V-Merksplas en Eddy Gers steeds loyaal nageleefd in het kader van het algemeen belang. In de periode 2001 - 2007 kwamen er in Merksplas 101 sociale wooneenheden bij. Men kan dus bezwaarlijk zeggen dat de bouwmaatschappij voor Merksplas niet haar werk gedaan heeft.En toch was er eensklaps een conflict

In 2004 werd Eddy Gers herkozen tot voorzitter. Hij had de bedoeling de afgesproken statutenwijziging uit 2001 uit te voeren zoals van hem als voorzitter verwacht wordt. Als hij bestuurder bleef, betekende dat ook dat hij automatisch voorzitter bleef voor nog 3 jaar.

Het was duidelijk geworden dat de bouwmaatschappij het beste geleid wordt door een voorzitter die boven de gemeentepolitiek in de deelnemende gemeenten staat. De afgesproken regeling rond de privé-aandeelhouders bood deze kans. Andere argumenten waren het feit dat slechts 4 van de 19 beheerders op post blijven, alsook de nakende pensionering van de directeur. Zoals in 2001 was afgesproken kon de voorzitter dus voor enige continuïteit in de leiding van de bouwmaatschappij zorgen en het politiek getouwtrek buiten houden.

Het schepencollege van Merksplas laat zich kennen

Maar dat werd niet geapprecieerd door het schepencollege van Merksplas. Er werd immers contact gezocht met de schepencolleges en OCMW's van de andere gemeenten. Het argument was dat het voorzitterschap in handen moest komen van een vertegenwoordiger van een bestuur. Ondanks de afspraken uit 2001 wilde het schepencollege van Merksplas de andere besturen er dus van overtuigen geen privé-aandeelhouders op te nemen! Een zéér vreemde redenering van de liberalen van open-VLD!

CD&V-Merksplas kon niet begrijpen waarom een uitstekend voorzitter als Eddy Gers uit zijn ambt ontzet zou moeten worden. Wij doorzagen direct de échte bedoelingen van het schepencollege: er moest een mannetje van eigen huis naar de bouwmaatschappij om er voorzitter te worden! De job was naar verluidt weggelegd voor schepen Monique Quirynen.

Raad van Bestuur van april 2007

De zaken werden het eerst besproken op de vergadering van de Raad van Bestuur van 11 april 2007. De vertegenwoordiger van Merksplas (gemeenteraadslid Karel Brosens) was niet komen opdagen.

De conclusie was dat de Raad van Bestuur eensgezind adviseerde aan de Algemene Vergadering Eddy Gers op te nemen als privé-aandeelhouder in de Raad van Bestuur, met het oog op de continuïteit in de werking van de maatschappij.Het schepencollege van Merksplas laat zich opnieuw kennen

Wie gedacht had dat het schepencollege van Merksplas zich bij de zaak zou neerleggen, heeft het mis voor. De diverse besturen werden integendeel nog eens schriftelijk onder druk gezet het advies van de Raad van Bestuur niet te volgen. Er kwam ook een perstekst om het eigen gelijk naar de bevolking te verkopen. Daarin werd gezegd dat de financiële participatie van Eddy Gers wel zeer klein is. Bovendien werd gesteld dat de gemeente Merksplas buitenspel is gezet (door CD&V) en dat er sprake is van een vertrouwensbreuk.

Afloop

Op 8 mei 2007 ging dan de beslissende Algemene Vergadering door. De burgemeester van Merksplas vond daar zeer weinig steun voor zijn partijpolitieke benadering van het gegeven. Een grote meerderheid van de vertegenwoordigers volgde de logica van Eddy Gers: het is een goede zaak dat de voorzitter niet afhankelijk is van de partijpolitiek, er is integendeel nood aan continuïteit in de bouwmaatschappij omdat bijna alle beheerders vervangen worden, omdat de voogdijregeling verandert, omdat er een nieuwe huurwetgeving komt, omdat de financiering wijzigt en omdat de directeur eerdaags op pensioen gaat. Het ultieme argument was echter dat Eddy Gers zich niet met partijpolitiek heeft ingelaten. Hij heeft even hard gewerkt voor elke gemeente... en last but not least: hij is gewoon een goeie voorzitter.

Uiteindelijk kon naar verluidt iedereen zich vinden in een besluit: tegen 2008 wordt het toekomstig statuut voor de privé-aandeelhouders van naderbij bekeken.Conclusie

De conclusie is duidelijk. Het schepencollege van Merksplas schrikt er niet voor terug op een autoritaire manier bekwame mensen die niet tot de eigen stal behoren, te verwijderen. Verdiensten aan de gemeenschap en sociale inzet voor minderbedeelden zijn geen zaken waar ons schepencollege voor gaat. Het gaat wel voor een nog grotere uitbouw van de eigen macht.

Een ander voorbeeld hiervan is trouwens het verkiezen door Leefbaar van een afgevaardigde in het OCMW. Die had zelfs niet eens als kandidaat op de lijst gestaan. Hij was blijkbaar wel beter dan de eigen verkozenen.

Wij hebben dat al eens eerder vergeleken met het verlichte despotisme. Bovendien is in de zaak van De Noorderkempen de man gespeeld, niet de bal.

Door de partijpolitieke aanpak van het schepencollege is er een grote aversie opgewekt bij de meeste vertegenwoordigers van de andere gemeenten. Dat is de reden waarom men het lobbywerk uit Merksplas niet gevolgd heeft. De nederlaag van het schepencollege is dan ook totaal. De paradox van de zaak is ook dat het schepencollege van Merksplas er door deze aanpak verantwoordelijk voor is dat een andere open-VLD-kandidaat als bestuurder voor de privé-aandeelhouders uit de boot is gevallen.

CD&V-Merksplas wijst de manier van werken door het schepencollege resoluut af. Wij zijn dan ook tevreden dat de pogingen Eddy Gers te boycotten, mislukt zijn. Of het schepencollege nu nog iets gaat verzinnen om de samenwerking met de bouwmaatschappij in de toekomst te verzuren, valt af te wachten. Er is in hun persbericht immers gedreigd dat de samenwerking zeer moeilijk zal worden als ze hun zinnetje niet krijgen. CD&V hoopt dat ze niet vergeten dat sociale huisvesting een zéér belangrijke zaak is voor de mensen.

Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.