U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 21 februari 2011 - 24-02-2011

Maandagavond 21 februari 2011 vond alweer de tweede gemeenteraad van het jaar plaats. Slechts 10 punten op de agenda, maar toch waren de stoelen voor het publiek goed bezet, misschien had het wel te maken met de elektriciteit die er in de lucht hing. Maar daarover verder meer. Nog even meegeven dat Kris Luyckx (Leefbaar) als voorstemmer uit de bus werd geloot.

Een opmerking bij de notulen

Jef Schoofs (Groen!) kon zich niet helemaal vinden in de manier waarop in de notulen van de vorige gemeenteraad de verantwoording van zijn stemgedrag (over de manège) was weergegeven. Dit stemgedrag was niet alleen ingegeven door de onduidelijke tarieven, maar ook door het gebruik van de manège door niet bij een vereniging aangesloten ruiters. Na de belofte dat dit aan het verslag zou worden toegevoegd, werden de notulen unaniem aanvaard.

De politieOp de gemeenteraad van 20 december 2010 werd de financiële bijdrage van Merksplas in de politiezone Noorderkempen (Hoogstraten-Rijkevorsel-Merksplas) goedgekeurd. Deze keer werden de raadsleden er van in kennis gesteld dat hun eigenste besluit ondertussen ook de zegen van de gouverneur heeft gekregen.

Buy buy - bye bye AGEMEn dan over naar de hoofbrok van deze gemeenteraad. Het punt werd omschreven als 'lastvoorwaarden voor overname van het distributienetbeheer van het elektriciteitsnetwerk van het Autonoom Gemeentebedrijf Elektriciteitsnet Merksplas of met andere woorden de verkoop van AGEM.

AGEM werd in 2002 opgericht. Dit autonoom gemeentebedrijf moest instaan voor het beheer van het electriciteitsnet in Merksplas en zorgen voor de aansluitingen. In de rest van Vlaanderen is het beheer van het net ondertussen volledig in handen gekomen van twee grote spelers, Eandis en Infrax.

Volgens de burgemeester is het nu vooral de kleinschaligheid en het streven van de hogere overheid om alles bij de twee grote spelers onder te brengen die AGEM de das om doen. Immers de toenemende administratieve lasten en kosten zijn niet langer houdbaar voor een kleine netbeheerder. Indien men niet zou overgaan tot een verkoop zouden de tarieven die aan de bevolking van Merksplas aangerekend moeten worden,vanaf 2011 sterk de hoogte in gaan. Daarom zal er aan Eandis en Infrax gevraagd worden een bod uit te brengen op AGEM.De criteria die gebruikt zullen worden bij de beoordeling en toewijzing zijn uiteraard de prijs die wordt geboden, maar ook de toekomstige elektriciteitstarieven, de toekomstige dienstverlening in Merksplas en de voorwaarden die aan het personeel van AGEM zullen worden aangeboden. Dit alles werd aldus de burgemeester ook toegelicht op de Raad Van Bestuur van AGEM op 9 februari.

Hans Geerts (CD&V) vroeg zich af wat er juist wordt verkocht, AGEM zelf of het elektriciteitsnet.

De burgemeester antwoordde dat een autonoom gemeentebedrijf niet kan verkocht worden, dus het zijn de activa (vooral het net op zich) die zullen worden verkocht.

Hans Geerts wist ook dat er recent een schatting was gemaakt van het net bij de recente inbreng van het net vanuit de gemeente in AGEM (7.127.000 euo. Dit gaf volgens hem meteen ook weer in welke richting de prijs zou moeten gaan, hij vroeg zich hierbij ook nog af wat de fiscale weerslag zou kunnen zijn op een eventuele meerwaarde bij de verkoop.

De burgemeester schatte de kans op een eventuele meerwaarde en de fiscale gevolgen ervan niet zo hoog in (weet hij al meer?).

Hans Geerts (CD&V) wou ook nog weten wat de plannen waren met het personeel.Het personeel krijgt de keuze om terug te keren naar de gemeente onder dezelfde voorwaarden als bij AGEM of over te gaan naar de overnemer. Er zal een voorstel per personeelslid worden opgemaakt. Hans Geerts maakte vervolgens de bedenking: wat indien iedereen terugkeert naar de gemeente, dan betekent dit een extra kost van 465.000 euro per jaar, waar ook helemaal geen inkomsten meer tegenover staan, terwijl er in AGEM nog altijd een economisch rendement was.

Volgens de burgemeester zullen de inkomsten in de toekomst ongeveer gelijk blijven via dividenden die men in de toekomst via de overnemer zou verwerven, daarnaast werd er in het verleden ook al een deel van de personeelskost doorgerekend aan de gemeente voor werken die het personeel van AGEM uitvoerde voor de gemeente. Voor de rest zullen we zien, zei de burgemeester, hij verwachtte dat er zeker een paar personeelsleden naar de overnemer zullen overstappen, de anderen zullen ingepast worden in de huidige vacatures of ter vervanging van mensen die op pensioen gaan.

Hans Geerts (CD&V) vroeg zich verder nog af of de personeelsleden die voor de overstap naar de nieuwe eigenaar kiezen, de mogelijkheid krijgen om achteraf nog terug te keren naar de gemeente.
Deze mogelijkheid werd niet voorzien, enkel de normale procedures zoals het nemen van verlof om persoonlijke reden voor een langere periode (bv om ergens anders te gaan werken en na het verlof eventueel terug te keren) behoren tot de mogelijkheden.Hans Geerts toonde zich verwonderd dat er ,terwijl er maar twee mogelijke kandidaten zijn, met één ervan al duidelijke engagementen werden aangegaan in de zin dat er door één kandidaat reeds 27 mandagen (gratis ?)werk werden verricht ter ondersteuning bij de opmaak van de tarieven. Is hiermee al geen voorkeur uitgesproken?

Volgens de burgemeester was er hiervan geen sprake, al sinds de Elektriciteitsregie (voorloper van AGEM) is er samenwerking met andere maatschappijen, wat normaal is in zulke kleine sector.
Hans Geerts bleef er echter openlijk aan twijfelen of een bedrijf zomaar gratis 27 man-dagen gaat presteren. De factuur kan nog altijd volgen want de prestaties zijn nog vrij recent, stelde de burgemeester en bij de toewijzing zullen alleen de cijfers worden vergeleken en zal er geen rekening worden gehouden met andere zaken zoals geleverde prestaties.

Hoe verloopt de procedure nu verder? wilde Hans Geerts nog weten.
Dinsdag (22 februari 2011) werd de beslissing van de gemeenteraad naar de mogelijke kandidaten opgestuurd. Deze hebben dan nog tot 31 maart 2011 de tijd om de nodige documenten in te dienen en bijkomende info te vragen (balans, activa,...).

Hans Geerts bleek het er erg moeilijk mee te hebben dat er in de teksten ter voorbereiding van de gemeenteraad sprake was van een goedkeuring door de Raad Van Bestuur, terwijl de Raad Van Bestuur van AGEM daar helemaal geen beslissing over heeft genomen, op de agenda van de bewuste raad van bestuur van 9 februari 2011 was er enkel het punt "bespreking toekomst AGEM", geen punt "beslissing over verkoop AGEM".De burgemeester vond dit niet meteen een probleem, dit in tegenstelling tot Werner Van Baekel (CD&V) die een groot probleem zag indien er geen document kon worden voorgelegd waaruit bleek dat de Raad van Bestuur instemde met de verkoop, en dat er toch met de procedure zou worden verdergegaan.

De burgemeester kwam dan met de eigenaardige stelling dat er misschien nog procedurefouten zouden worden gemaakt maar dat men zich daar niet moest op vastpinnen, het is immers de eerste keer dat er een autonoom gemeentebedrijf wordt verkocht.

Hans Geerts drukte nog eens op het belang van het volgen van de juiste procedure en maakte ook de opmerking dat onder andere de productie van de vele groene stroom in Merksplas uiteindelijk er toe leidde dat de bevolking een extra bijdrage zou moeten gaan betalen. De burgemeester stelde dat de productie van groene stroom in Merksplas tot hiertoe een voordeel voor de gemeente was geweest, op deze wijze is de heraanleg van Koekhoven en de vernieuwing van de Moerstraat voor een stuk gefinancierd door bv Elia.

Door een recente beslissing van de Vlaamse regering waarbij de injectietarieven worden afgeschaft en deze moeten worden doorgerekend in de tarieven (maw niet langer degene die de electriciteit op het net brengt maar de gewone gebruiker betaalt de rekening). In Merksplas is de weerslag hiervan extra groot omdat we hier met een groot aantal injecties zitten (WKK's en zonnepanelen). Dus de groene stroom nekt AGEM? vroeg Hans Geerts.

Ja, antwoordde de burgemeester, spijtig dat men in de Vlaamse regering zo'n besluit neemt zonder rekening te houden met de grote gevolgen ervan voor Merksplas. Ook het havenbedrijf Antwerpen (voorheen naast Merksplas de enige kleine speler op de markt) heeft er nadat er toestemming was gegeven om zonnepanelen in de haven te plaatsen de brui aan gegeven.

(de eigenaars van zonnepanelen krijgen voor de geproduceerde elektriciteit certificaten, deze moeten worden vergoed door de netbeheerders, die hiervoor op hun beurt maar slechts voor een gedeelte door de overheid worden vergoed, het verschil wordt doorgerekend in de tarieven, dus hoe meer certificaten hoe meer er in de tarieven moet worden verwerkt).Hans Geerts (CD&V) bleek niet alleen verbolgen over het niet volgen van de juiste procedure, ook het feit dat de burgemeester al uitgebreid de verkoop had toegelicht in de pers terwijl de beslissing eigenlijk nog moest worden genomen stuitte hem tegen de borst. De bevolking en de pers worden via de GRAM op de hoogte gebracht van de agenda van de gemeenteraad en konden daar dus al lezen dat de verkoop van AGEM op de agenda stond, aldus de burgemeester. Hij vond het dan ook normaal dat hij wanneer hij vragen kreeg de nodige inlichtingen meegaf. Hans Geerts vond dat er een groot verschil was tussen het geven van inlichtingen en de verkoop van AGEM als een gegeven weergeven.

Werner Van Baekel (CD&V) kon zich wel vinden in de economische argumentatie maar drong er toch op aan dat er een nieuwe Raad van Bestuur zou worden samengeroepen waarop een beslissing zou worden gevraagd over de verkoop. Hij vond het verder niet kunnen dat de Raad van Bestuur pas laat op de hoogte werd gebracht.

De burgemeester vond daarentegen dat er snel was gewerkt. Pas rond 18-24 januari 2011 had hij de tarieven onder ogen gekregen, eind januari 2011 waren de uitnodigingen voor een Raad van Bestuur al vertrokken. Werner Van Baekel kon echter moeilijk geloven dat alle elementen nu plots op tafel terechtgekomen waren. Ook Jef Schoofs (Groen!) maakte de bedenking of men de bui niet eerder had moeten zien hangen. Het personeel en de leden van de Raad van Bestuur hadden immers in het verleden al vaak te horen gekregen dat de administratieve rompslomp niet langer houdbaar was. Het feit dat men nu moet handelen met de rug tegen de muur leek hem niet meteen een goede onderhandelingspositie.

Het met de rug tegen de muur staan vond de burgemeester blijkbaar niet zo erg, men heeft hier immers te maken met een erg gereguleerde markt waarbij de CREG alles sterk in het oog houdt.

Jef Schoofs polste verder naar de consequenties van de verkoop van AGEM voor EBEM, hij leefde immers met het idee dat AGEM een gunsttarief toepaste ten overstaan van EBEM waardoor de elekriciteit voor de bevolking van Merksplas goedkoper was.

Dit bleek echter niet zo te zijn, AGEM rekent als netbeheerder aan alle leveranciers hetzelfde tarief, er zijn dan ook geen consequenties voor EBEM. De burgemeester wou nog eens extra benadrukken dat er voor de klanten van EBEM zowel in Merksplas als erbuiten niets verandert. EBEM blijft volledig in handen van de gemeente.Jef Schoofs was verder nog geïnteresseerd in de bestemming die de burgemeester had voorzien voor de grote som geld die men zou gaan binnenrijven met de verkoop. De burgemeester vond echter een verkoop tegen contanten niet direct logisch voor de gemeente, hij voelde meer voor het verwerven van aandelen in de overnemer, zodat via de ontvangst van dividenden ook de toekomstige generaties ervan zouden kunnen profiteren.

Vervolgens ontstond er enige verwarring over wie nu de uiteindelijke beslissing over de verkoop en toewijzing zou moeten nemen, de gemeenteraad of dan toch de Raad van Bestuur van AGEM.

Uiteindelijk was iedereen dan toch uitgevraagd en ging men over tot de stemming. Leefbaar stemde ja, CD&V en Groen! hielden het bij een onthouding. Hans Geerts (CD&V) gaf nog mee dat de onthouding van de CD&V-fractie te maken had met hun twijfels of de juiste procedure wel was gevolgd.

Eindelijk afgewerktIn de Leest ligt aan beide kanten van de weg een stukje fietspad, vlak voor het rond punt aan de Lidl, er al jaren onafgewerkt bij.De onteigeningen zijn nu toch rond geraakt en er wordt dus uitgekeken naar een aannemer om dit stukje verder af te werken. Vandaar dat de gemeenteraadleden de lastvoorwaarden dienden goed te keuren voor de sloop van een schuurtje en de aanleg van het fietspad. Via een vraag van Ria Severeyns (CD&V) kwamen we nog te weten dat het inderdaad gaat om de fietspaden aan beide zijden van de weg die nu afgewerkt worden.

Ereloonovereenkomst architect KolonieHet architectenbureau TV Erfgoed & Visie en Kurt Loomans zijn door het schepencollege aangesteld voor het opstellen van het ontwerp en het opvolgen van de restauratie van de kapel en de grote boerderij op de kolonie(in eerste fase wind- en waterdicht maken). De gemeenteraad moest nu de ereloonovereenkomst goedkeuren.
Hans Geerts (CD&V) bleek geen problemen te hebben met de ereloonovereenkomst op zich. Hij was daarentegen wel verwonderd om op de Commissie Kolonie plots te vernemen dat er een architectenbureau was aangesteld. Jarenlang had de CD&V-fractie immers gevraagd om de Commissie samen te roepen, telkens kreeg men te horen dat er geen nieuws was.
Volgens de burgemeester was de normale procedure gevolgd, en was er inderdaad lang geen nieuws geweest, nu was de Commissie Kolonie echter nog recent samengekomen en dat zou in de nabije toekomst weer gebeuren.
Volgens Jef Schoofs (Groen!) is er al jaren in de begroting een budget voorzien voor de instandhoudingswerken, die voor een deel via subsidies gefinancierd moeten worden. Heeft men niet te lang gewacht vroeg Jef Schoofs zich af, nu de regels inzake de subsidies zijn veranderd. De burgemeester stelde dat met de huidige regeling van meerjarige financiering men beroep kan doen op hogere subsidies, daarnaast is het volgens hem niet de gemeente die de snelheid bepaalt, maar is men volledig afhankelijk van de budgetten die door de hogere overheid worden voorzien. Jef Schoofs stelde zich ook vragen bij de haalbaarheid van het hele project op de Kolonie voor de gemeente als je nu al ziet over welke bedragen er sprake is. Daarom wordt er volgens de burgemeester uitgekeken naar Europese subsidies en Europese co-financiering. Bovendien gaat er bij de Stichting Kempisch Landschap iemand zich specifiek bezig houden met de problematiek van de kolonies van Wortel en Merksplas.

Big brotherEr komt camerabewaking aan gemeenschapscentrum De Marc/kt . Deze camera's zullen niet alleen het gemeenschapscentrum zelf beveiligen maar ook de ingangen van het gemeentehuis en Qworzo. Jef Schoofs wilde weten of het hier ging om een preventieve maatregel of dat er in het verleden aanleiding was geweest om hiertoe over te gaan. Volgens schepen Quirynen zijn er enkele pogingen geweest om in te breken in de school. Moet daarom heel de Markt in beeld worden gebracht werd er gevraagd, er gebeurt daar nooit iets. Waarom niet? kwam het van de ene kant, waarom wel? van de andere... als er niets gebeurt zullen de beelden niet bekeken worden, werd er nog gerepliceerd...

Extra shoppen

Vanaf 1 januari 2012 worden de maaltijdcheques voor het gemeentepersoneel verhoogd tot het wettelijk maximum van 7 euro.
Iets in verband met Sportcentrum 't Hofeind
Het volgende punt op de agenda stond omschreven als 'Autonoom Gemeentebedrijf Sportcentrum 't Hofeind, ontslag van ambtshalve inschrijving bij akte inbreng van onroerend goed' (sic).

Sportregio Noorderkempen

De financiële inbreng van de gemeente Merksplas in de Sportregio Noorderkempen wordt verhoogd van 0.075 naar 0.225 euro per inwoner. Deze duidelijke verhoging was volgens een moeilijk verstaanbare schepen Govers (ik zag enkele hardhorige journalisten bij de uitleg al even in hun haar krabben) mee te verklaren door de indienstneming van een deeltijdse G-sportcoördinator voor mindervaliden.

Rondvraag

Iedereen had blijkbaar alle energie gestoken in het elektriciteitsonderwerp waardoor er geen pijlen meer overbleven om afgeschoten te worden in de rondvraag. (J.G.)
We werden als publiek dan ook meteen uitgewuifd en (al dan niet rechtstreeks) huiswaarts gezonden.

Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.