U bent hier: Opinie

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Werking adviesraden kan beter - 16-08-2006

Situering

Eén van de vele punten die door CD&V zijn toegevoegd aan de "res publica" in Merksplas, is de aandacht voor openbaarheid van bestuur, inspraak en informatie. Door onze mensen werd destijds een Gemeentelijk Reglement op de Openbaarheid van Bestuur (GROB) opgesteld. In dat reglement wordt onder andere geregeld hoe de inspraak in Merksplas tot stand komt. Belangrijk daarin zijn (onder andere) de adviesraden.

Concreet betreft het de Beheerraad Bibliotheek, de Cultuurraad Merksplas (CuRaM), de Gemeentelijke Jeugdraad Merksplas (GJRM), de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GeCoRo), de Gemeentelijke Adviesraad voor Land- en Tuinbouw (GALT), de Gemeentelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur (GAMN), de Sportraad Merksplas (GSM), de Gemeentelijke Adviesraad voor Verkeer (GAV), het Lokaal Overleg (betreffende de kinderzorg) en de Wereldraad (betreffende de derde wereldzaken).

In het "Algemeen Beleidsplan 2001 -2006" staan belangrijke zaken over "informatie, inspraak en communicatie". Er wordt daar in de intenties van het huidige bestuur terecht onderscheid gemaakt tussen "informatie" en "inspraak". Dat zijn immers twee totaal verschillende dingen.

Er staat "...de burger moet betrokken worden bij het beleid...gemeente en ambtenaren moeten hiervoor contacten durven aangaan met de burger...Streefdoel is te komen tot een interactieve beleidsvorming".CD&V deed een bevraging

Nu de legislatuur in het laatste jaar is, is het interessant na te gaan in hoeverre al deze inspraakorganen ook effect (gehad) hebben.

Een hele tijd geleden deden we een kleine bevraging bij een aantal mensen die in de adviesraden zitten. Zo konden we te weten komen in hoeverre één en ander (volgens hen) al dan niet gewerkt heeft. Uiteraard was het een kleine bevraging en betreft het een steekproef. De bedoeling was minpunten te leren kennen om ze in de toekomst te kunnen verbeteren.

We polsten een aantal mensen uit de Cultuurraad, de GAV, de Beheerraad Bibliotheek, de GALT, de GeCoRo, de GAMN, de Sportraad, de Jeugdraad en de Wereldraad over een aantal aspecten van de werking in "hun" adviesraad.

Hier is de samenvatting van de gemelde knelpunten:

Te weinig representatief, te weinig omkadering

In de GAMN (milieu) waren er grote vragen bij de representatieve samenstelling van de raad. Dé opdracht van de GAMN is immers de belangen van het milieu en de natuur te verdedigen. Door de huidige samenstelling (veel mensen die links hebben met de landbouw) is dat volgens onze correspondent niet steeds gegarandeerd. In de Cultuurraad wilde men de samenstelling van een bestuur (voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester...) zodat de CuRaM zélf een meer actieve werking zou kunnen ontplooien.Te weinig wisselwerking

In de Cultuurraad leefde ook het gevoel dat de raad enkel geïnformeerd wordt door het gemeentebestuur. Alleen een beweging van "top" naar "basis", dus. Tijd om ten gronde over die informatie en voorstellen te discuteren, was er echter te weinig. Daardoor was de inspraak vaak beperkt. Rond de criteria voor de erkenning van de verenigingen en de inrichting van het gemeenschapscentrum was dit naar verluidt wel beter. Specifiek in de werking van de Cultuurraad was de opmaak van het cultuurbeleidsplan (goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 maart 2004). Bij decreet is geregeld dat dit cultuurbeleidsplan er moest komen, vertrekkende vanuit de beleidsplans en ideeën van de verenigingen. Een formele en grondige bevraging van de verenigingen en een discussie over de resultaten is er echter nooit geweest.

Onnodige polarisatie

Over de (informele) sfeer in de adviesraden waren de meeste correspondenten tevreden. Alleen in de GAMN zou de sfeer niet altijd optimaal geweest zijn. Men vroeg zich af of het wel goed is dat het gemeentebestuur conflict zoekt tussen de ecologisten en de landbouwers.

Visie vormen is niet gemakkelijk

We vroegen de mensen ook in hoeverre ze het gevoel hadden dat de leden van de adviesraden een visie hebben of er als groep aan werken. Daarover waren de meningen verdeeld. De gesprekspartners in GAV, GALT, Wereldraad en GeCoRo waren tevreden en zagen een goed proces. In de Cultuurraad moest de visie op cultuur blijkbaar nog groeien, bijvoorbeeld via een analyse van sterkte en zwakte en door meer structuur in de werking. In de Beheerraad Bibliotheek was men teleurgesteld over de integratie van de bibliotheek in het nieuwe gemeenschapscentrum. In de GAMN was er geregeld een verschil in visie over diverse dossiers. In de Sportraad werkte men eerder pragmatisch.Eigen initiatief adviesraden

Op de vraag in hoeverre de adviesraden zelf initiatief namen om het bestuur te adviseren, zegde iedereen dat dit gebeurde (in mindere of in meerdere mate). Behalve echter door de Cultuurraad, bij gebrek aan bestuur. De Sportraad werkte naar verluidt eigen initiatieven uit maar gaf zelden of nooit een "formeel" advies.

Te weinig transparantie

Onze vraag over de mate waarin het gemeentebestuur de raden om advies vroeg, maakte vooral duidelijk dat de adviesraden dit zelf niet goed wisten. Er is immers geen "systeem" dat toelaat "te meten" in hoeverre het schepencollege advies vraagt over de beleidsthema's waar het mee bezig is. Alleen in de GALT vond men dat er veel advies werd gevraagd. De GAV sprak van "regelmatig". In de GAMN zag men in deze weinig lijn. Bij de bibliotheek zegde men weinig zicht te hebben op het effect. In de GeCoRo was sprake van "een paar vragen om advies". De GeCoRo werd wel betrokken bij de opmaak van het gemeentelijk structuurplan. De Sportraad zegde dat de meeste vragen om advies geen formele weg volgen.

Verschillen in de communicatie

Over de communicatie met het gemeentebestuur waren er ook bemerkingen. Binnen de GAMN wilde men een beter contact en een meer objectieve benadering van de dossiers. Vanuit de GeCoRo heette het dat niet steeds duidelijk was wat er met de adviezen zal gebeuren.Incidenten

Er zijn in het verleden twee grotere incidenten geweest die vermeld werden. In de GAMN namen de voorzitter en een lid ontslag omdat ze het gevoel hadden dat de raad door het bestuur gemanipuleerd werd (in het dossier over de Ruilverkaveling Merksplas). Ook bij de Wereldraad nam de voorzitster ontslag na een dispuut.

Effecten van de inspraak

We vroegen ook in hoeverre onze correspondenten effect zagen van hun adviezen (en werk) in het gevoerde beleid. In de GALT, de Wereldraad, de Jeugdraad en de GAV was men hierover globaal tevreden. In de GeCoRo ook, maar de échte werking moet daar nog beginnen (na de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan). Men wilde er ook graag meer argumentatie rond de antwoorden op de adviezen. In de Cultuurraad vond men dat een goed advies zoveel morele waarde heeft dat het Bestuur dit bijna "moet" volgen, dat noemde men daar "een kwestie van respect". In de bibliotheek was men minder tevreden (opnieuw over het gemeenschapscentrum). In de GAMN had men het gevoel dat de adviezen enkel gevolgd worden als ze passen in de beleidslijn van het bestuur. De Sportraad zegde dat er goede resultaten zijn door de respons op hun vragen vanuit de technische dienst.Conclusie

Volgens CD&V wijzen de resultaten van onze bevraging in de zelfde richting als wat wij zelf ook al gezien hadden: het huidige gemeentebestuur vindt inspraak niet prioritair (ondanks de ronkende woorden in het beleidsplan) en is er in deze legislatuur dan ook op nogal wat punten te weinig in geslaagd goede inspraak te realiseren. CD&V is in ieder geval van plan lering te trekken uit de ervaringen van de voorbije zes jaren. Het verbeteren van de openbaarheid van bestuur moet terug een belangrijk thema worden voor de toekomst.
Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.