U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 21 maart 2011 - 25-03-2011

Maandagavond 21 maart 2011 mochten onze raadsleden opdraven voor de derde gemeenteraad van dit jaar. Acht punten stonden er op de agenda.

De opening en de notulen

Naar gewoonte werd er gestart met de opening, de loting van de voorstemmer en de goedkeuring van de notulen van de vorige keer. Meestal is dit maar een formaliteit maar dat was deze keer buiten de CD&V-fractie gerekend.

Van bij de aanvang ontspon er zich een hevige discussie tussen aan de ene kant CD&V-fractieleider Hans Geerts, volop gesteund door Werner Van Baekel en de burgemeester aan de andere kant.Voorwerp van discussie : de notulen van de vorige raad in verband met verkoop van AGEM. Zoals u wellicht nog weet werd er toen al lustig gedebatteerd over dit onderwerp, onder andere over het feit dat in het ontwerp van gemeenteraadsbesluit was opgenomen dat er door de raad van bestuur van AGEM een beslissing was genomen inzake de verkoop.

Hans Geerts (CD&V) wees er toen op dat er binnen de raad van bestuur nooit een formele goedkeuring werd gegeven en vreesde dan ook voor procedurefouten. In de notulen die nu ter goedkeuring werden voorgelegd was het woord beslissing echter plots gewijzigd in bespreking. Met andere woorden, het toen genomen gemeenteraadsbesluit werd achteraf gewijzigd en dat vond de CD&V-fractie niet kunnen.

Een opgewonden burgemeester vond het daarentegen allemaal maar spijkers op laag water zoeken, een discussie over punten en komma's, waarbij de inhoud over het hoofd werd gezien. Bovendien was er de vorige 9 jaar nooit een formele stemming op de raad van bestuur geweest.

Dit was duidelijk niet naar de zin van Werner Van Baekel (CD&V) die hiertegen fel protesteerde. Hij vond dat er de vorige keer wel degelijk over de inhoud was gesproken en in verband met de stemming op de raad van bestuur kon hij begrijpen dat de vorige jaren er geen echte formele stemming was geweest, maar nu met een dergelijke fundamentele beslissing kon het volgens hem niet anders.

Trouwens ondertussen was er in allerijl al een nieuwe raad van bestuur samengeroepen waarbij men wel degelijk tot een stemming was overgegaan.

De burgemeester wilde nog kwijt dat hij in dit dossier heel open was geweest, dat alle toelichting werd gegeven, dat ieder zijn zeg had kunnen doen, en dat ze zelfs meer hadden gedaan dan moest, want in feite had het, aldus de burgemeester, zelfs niet op de gemeenteraad moeten komen.

Hij verwees hierbij nog naar de verkoop van het Havenbedrijf Antwerpen, die ook niet op de gemeenteraad van Antwerpen was gekomen. Hans Geerts (CD&V) bleek niet overtuigd en deelde mee dat zijn fractie de notulen niet kon goedkeuren.

Het kwam dus tot stemming over dit punt. De tekst werd goedgekeurd door Leefbaar; CD&V en Groen! stemden tegen.

Eens de stemming was afgerond waren ook de gemoederen weer bedaard en kabbelde alles weer rustig verder.

Voor de paardenliefhebbers

Door het grensland van Taxandria, het ruiter- en mennetwerk krijgt vanuit Toerisme Provincie Antwerpen een opknapbeurt. Het vernieuwde netwerk wordt 90 km lang en bevat 21 knooppunten en zal onder andere Merksplas-Kolonie aandoen. Jef Schoofs (Groen!) profiteerde van dit onderwerp om een link te leggen naar het fietsknooppuntennetwerk. Hij vroeg dat diegenen die Merksplas in het overkoepelend orgaan van het netwerk vertegenwoordigen zouden aandringen op een goed onderhoud van de fietsroute. In Merksplas was er volgens hem geen probleem maar bij de buurgemeenten kan dat blijkbaar niet altijd gezegd worden. Schepen Govers wist nog mee te geven dat Merksplas ieder jaar in de maand april zelf voor het nodige onderhoud zorgt, daar waar veel andere gemeenten in het systeem van de routedokters zijn gestapt.

Om te spelenDe jeugddiensten van Merksplas, Rijkevorsel en Hoogstraten zijn van plan een aantal tieneractiviteiten te organiseren waarbij ze gebruik zullen maken van geattesteerde monitoren. Deze zullen daarvoor een vergoeding ontvangen van 15 euro per halve dag en 30 euro voor een volledige dag.

Een nieuwe straat met een nieuwe naam

In de Kloosterstraat komt er een nieuwe verkaveling. De straat die er zal worden aangelegd moet natuurlijk van een naam worden voorzien. Op voorstel van de heemkundige kring Marcblas zal de straat als Hoveniersstraat door het leven gaan. Deze naam verwijst naar de vroegere vruchtbare gronden die gebruikt werden door hovenier Gommair Willems.

Ruil van autopompen bij de pompiersDe halfzware autopomp van de brandweer van Merksplas heeft ondertussen de gezegende leeftijd van 23 jaar bereikt en is dus zonder twijfel aan vervanging toe. Het geluk wil nu dat men in Baarle-Hertog nog een exemplaar heeft staan dat pas acht is geworden. Daar Baarle deze autopomp niet meer nodig heeft is er besloten om deze aan Merksplas uit te lenen voor een periode van 12 jaar, waarna ze voor een symbolische euro kan overgenomen worden. Het oude geval van
Merksplas verhuist op zijn beurt naar Baarle-Hertog om daar nog even dienst te doen als transportvoertuig.

Jef Schoofs (Groen!) had moeite met het begrijpen van de tekst van de overeenkomst die blijkbaar in een nogal archaïsche ambtenarentaal is opgesteld. Hij wou vooral weten wat er werd bedoeld met de paragraaf over de eventuele inbreng van het materiaal achteraf in de zone. De burgemeester stelde hem echter gerust. Deze autopomp behoort tot het basismateriaal en dat blijft ook in de toekomst op het niveau van de gemeenten, enkel het bovenlokaal materiaal zoals de ladderwagens worden zonaal.

IVEKA

IVEKA (Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse) wil het aandeel van privé aandeelhouder Electrabel in haar kapitaal verminderen. Daarom gaat men eerst over tot een terugbetaling op de aandelen om vervolgens de openbare besturen terug te laten intekenen op nieuwe aandelen. De gemeenteraad werd gevraagd deze kapitaaloperatie goed te keuren. Vervolgens werd ook nog de agenda van de algemene vergadering van IVEKA goedgekeurd.

De rondvraag

Ria Severeyns (CD&V) had te horen gekregen dat er ten gevolge van de zware brand op Koekhoven producten in de biezenloop terecht gekomen waren die de PH-waarde deden dalen naar 2,1 wat bijzonder laag is (zuur) en wat alle leven in beek ongetwijfeld kapot heeft gemaakt.

Ze vroeg zich af of de vervuiling ook tot de Mark kon doordringen. De burgemeester kon meegeven dat de dienst AGS (gevaarlijke stoffen) en de VMM (Vlaamse milieumaatschappij) onmiddellijk werden verwittigd en ter plaatse zijn gekomen. Om verdere vervuiling van de Mark te voorkomen werd er een dam opgeworpen. Met behulp van kalk kon de situatie echter vrij vlug genormaliseerd worden en 24 u later kon alles terug vrijgegeven worden. Hij had ook nog een pluim voor de brandweer en de civiele bescherming die door hun kordaat optreden erger wisten te voorkomen. Of er nu al dan niet vervuiling in de Mark terecht is gekomen werd ons niet meteen duidelijk.

Alvorens de burgemeester als een volleerd professioneel afscheidnemer ons met 'dan dank ik u allen voor uw komst' terug huiswaarts stuurde wist hij ons te melden dat er op 19 april 2011 op VRT/Canvas een uitzending te zien zal zijn over de Kolonie. Een aanrader. (J.G.)Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.