U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

CD&V-standpunt ruimtelijk structuurplan - 29-05-2007

Vanuit CD&V hebben wij de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan Merksplas enigszins mee kunnen volgen via de vergaderingen van de stuurgroep.

In die stuurgroep was gevraagd met de inhoud van het plan niet voortijdig (lees: voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006) naar buiten te komen. CD&V heeft zich daar aan gehouden, in de overtuiging dat er later toch een uitgebreide en grondige inspraakronde voor de bevolking zou volgen. Daardoor is het structuurplan ook geen thema geweest in de verkiezingsstrijd.

Nu kan het plan nog tot 29 mei 2007 door de burgers bekritiseerd worden via het openbare onderzoek. Wij hopen dat veel mensen van dit recht gebruik gemaakt hebben. Alleen een zo breed mogelijke maatschappelijke discussie kan immers een goed en door de bevolking gedragen ruimtelijk structuurplan opleveren.

Inspraak?

Het schepencollege heeft dit plan opgesteld "in klein comité". Wij zouden vanuit CD&V véél vroeger véél meer mensen bij de opmaak betrokken hebben. Dat zou zeer waarschijnlijk het gesprek niet altijd makkelijker gemaakt hebben. Anderzijds zou het plan meer de stempel gedragen hebben van wat de burgers van Merksplas denken en verwachten. Het zou vooral een plan geweest zijn dat tot stand gekomen was in een proces van échte inspraak. Dat is dus weer niet gebeurd.

CD&V voelt zich door het schepencollege "gerold". De inspraakmogelijkheden bewust beperken tot één folder en één inspraakvergadering in volle paasvakantie is een schande!

KolonieDit even vooraf:

De invulling van het domein en de gebouwen van de Kolonie gebeurt in samenspraak met verschillende andere overheden. Zij hebben onderling al lang een inrichtingsplan afgesproken en willen in de redding van het domein investeren. Dat is geen bedreiging maar een kans.
Wij willen dat het schepencollege de gemeenteraad en de bevolking betrekt bij die gesprekken. De Commissie Kolonie is echter niet meer bijeengeroepen sinds jaren!

Inhoudelijk:

De aankoop van de Kapel, Grote Boerderij en de aanliggende landbouwgronden door de gemeente Merksplas heeft steeds onze steun gekregen. De voorwaarde is dat de invulling realistisch en betaalbaar blijft. Wij willen helpen om de nodige investeerders te zoeken. Uiteraard willen we dan ook bij het proces betrokken worden. We lezen in de krant en in het gemeenteblad dat het schepencollege afspraken maakte met de Vlaamse minister en dat de privé-sector betrokken wordt bij het redden van de Kolonie. Graag daarover meer uitleg aan de gemeenteraad en de bevolking!

Bovendien blijven wij bij ons standpunt dat de tweede ambachtelijke zone wél best geïntegreerd wordt in het verloederde deel van de Kolonie, op de site van de oude steenfabriek (en niet op de Boensberg, waar de landbouw volledig dood genepen wordt).

Wij stellen voor dit "strategisch project" voor de Kolonie véél breder op te vatten dan het schepencollege voor ogen heeft. Voor ons blijft het beschermingsbesluit voor de Kolonie uiteraard hét kader waarbinnen de zaken verlopen. Wij willen het "strategisch project" echter niet alleen economisch opvatten (de tweede ambachtelijke zone) maar ook cultureel (de Grote Boerderij en de Kapel) én ook sportief. Volgens CD&V bieden de gronden rond de Kapel en de Grote Boerderij veel mogelijkheden om sportactiviteiten te ontplooien.

SportHet plan stelt voor een zone voor sport (tennis) te creëren aan Carons Hofke. Dit voorstel willen wij schrappen. Sportinfrastructuur in de buurt van het Carons Hofke is immers een misbaksel. Carons Hofke moet voor ons aan die kant van het dorp de groene overgang blijven tussen de vallei van de Mark en de dorpskern. Carons Hofke moet ook een rustzone blijven. De overlast en druk van sportactiviteiten mogen niet onderschat worden. Vraag dat maar aan de bewoners van het Hofeinde. Wij willen de voorziene zone voor sport daarom inplanten naast de brandweerkazerne.

Zoals al gezegd willen wij op de Kolonie de maximale combinatie realiseren tussen het beschermingsbesluit en de sport.

WonenEven terzijde:

Wij willen dat het gemeentebestuur meer aandacht heeft voor de sociale woningbouw.Wij willen ook dat de gemeente het maximale doet om de sociale huisvestingsmaatschappij te helpen. Dit moet gebeuren via een reeks concrete maatregelen die echter niet in een ruimtelijk structuurplan in te schrijven zijn. Elke verkaveling moet voor ons sociale huur- en koopwoningen bevatten.

Inhoudelijk:

In Merksplas wonen heel wat mensen "op de verkeerde plaats" of staan er bouwsels die er eigenlijk niet mogen staan. Deze toestand is historisch gegroeid. Uiteraard ligt de juridische verantwoordelijkheid bij de betrokken bewoners/eigenaars. Anderzijds is het bewezen dat de overheden (en zeker ook de gemeente) in het verleden én te laks geweest zijn én vaak actief meegewerkt hebben aan deze toestand. De bouw van de weekendhuisjes werd zeker niet tegengewerkt, er werd voor nutsvoorzieningen gezorgd en er werden belastingen geheven.

Het is dan ook te eenvoudig de zaken nu in een pennetrek "op te lossen" door een "uitdoofbeleid" te propageren. Een uitdoofbeleid bestaat immers juridisch niet. Verder werden de vertegenwoordigers van de weekendrecreanten niet op de correcte manier gehoord door het bestuur. Er wordt nu voorgesteld een aantal "clusters" van weekendverblijven te behouden. De metingen die deze clusters moeten afbakenen zijn niet correct uitgevoerd. De inventaris die de betrokkenen binnenbrachten om het dossier te stofferen, werd niet gebruikt.

Bovendien is heel de problematiek van de "illegale" bouwsels en bewoning een continu thema in de Vlaamse politiek en gaat CD&V er van uit dat er een billijke nationale oplossing zal komen.

CD&V wil dus dat het structuurplan in afwachting op dit punt veel minder lineair wordt. Wij willen dat er gekeken wordt naar de concrete toestand op het terrein vanuit een zeer gedetailleerde inventarisatie. Samen met de betrokken mensen moet er in dialoog gezocht worden naar het beste evenwicht tussen het algemene ruimtelijk belang en het individueel belang en de individuele rechten. Hetzelfde geldt voor de permanente bewoners van de campings. CD&V wil daarom pleiten voor het creëren van "recreatieve woonzones" in afwachting van een oplossing ten gronde.

De voorstellen die de betrokken mensen en hun belangenvereniging daarover doen, lijken ons zeer interessant en mogen zeker niet zomaar van tafel geveegd worden.

LandbouwDat de landbouw voor Merksplas zeer belangrijk is, vindt CD&V ook. Wij kunnen ons dan ook vinden in de maatregelen die in het plan genomen worden. De Ruilverkaveling Merksplas moet voor ons dan ook volledig uitgevoerd worden. Ze is een goede waarborg voor een compromis tussen de belangen van de landbouw en die van de andere sectoren. Uiteraard moet iedereen dan ook alle afspraken nakomen.

Op gemeentelijk niveau zal er een zone voor glasteelt komen op Koekhoven. Ook dat is een goede zaak. Wij vinden echter dat er voorzien moet worden in de nodige maatregelen om deze bedrijvenzone esthetisch in te passen in het landschap van Koekhoven. Dit is absoluut nodig om het positieve imago van de landbouwsector te bevorderen.

Toerisme en recreatieCD&V heeft al langer aandacht voor de belangen van een aantal gezinnen die permanent wonen op camping Breebos. De meeste zijn eigenaar van hun grond en chalet, dat met een bouwvergunning gezet werd. Wij willen dat deze mensen woonzekerheid krijgen en dat hun toestand geregulariseerd wordt.

CD&V is tegenstander van de uitbreiding van Camping Breebos. Als dusdanig volgt CD&V de redenering van de GeCoRo. Die pleitte voor het behoud van het bosgebied.

Anderzijds kan je ook volgende bemerking maken: als het schepencollege vindt dat de groenzone Klebbergen dan toch opgeofferd mag worden om er een chaletpark van te maken, waarom werd ze dan niet weerhouden als zoekzone voor ambachtelijke activiteiten? Ze grenst immers ook aan zo'n zone in Rijkevorsel!

Wat op de Boensberg wél moet (landbouw weg voor industrie), moet op Klebbergen (bos weg voor industrie) niet. Dit ruikt naar een tendentieuze afweging!

Conclusie

CD&V is teleurgesteld in deze elementen van het ruimtelijk structuurplan. Op die punten kan het onze goedkeuring dan ook niet krijgen.

Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.