U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 18 april 2011 - 25-04-2011

De gemeenteraad van 18 april 2011 leek zich vooraf bij het lezen van de agenda aan te kondigen als zijnde van het rustige en korte type. Tot de rondvraag voldeden de raadsleden volledig aan deze verwachtingen, maar bij de rondvraag aangekomen bleek de vlam plots toch nog in de pan te slaan. Er ontspon zich dan ook een hevige discussie. Maar daarover straks meer.

Nadat de naam van de voorstemmer uit de bus werd gehaald, werden de notulen van de vorige keer zonder morren goedgekeurd.

Over centen en budgettenDe eerste twee echte punten op de agenda hadden te maken met een aantal budgetwijzigingen. Enerzijds met betrekking tot het exploitatiebudget (gewone dienst) voor een bedrag van 10.007,81 euro. Anderzijds met betrekking tot het investeringsbudget voor een bedrag van 1.577.062 euro. Deze grote wijziging in het investeringsbudget komt in de eerste plaats voort uit de studie en de restauratie van een aantal daken op Merksplas Kolonie. Daarnaast is er nog de verharding van een stuk van het Geheul en vallen de kosten voor de aankoop van een brandweerwagen dan weer lager uit. Leefbaar Merksplas vond het allemaal best, CD&V en GROEN! stemden tegen.

Een nieuw wegdek voor het Geheul

Voor de aanleg van een middendrukgasleiding ziet Eandis zich genoodzaakt de helft van het wegdek van het Geheul open te breken. Om geen half werk te leveren heeft de gemeente nu beslist om ineens het hele wegdek te vernieuwen. De gemeenteraadleden mochten hun goedkeuring geven aan de lastvoorwaarden, de wijze van gunnen en de kostenraming.

Toerisme provincie Antwerpen (TPA)

Toerisme provincie Antwerpen wil om te kunnen komen tot een gestructureerd onderhoud van alle toeristische fiets-, wandel-, ruiter- en autoroutes een convenant afsluiten met alle gemeentebesturen van de provincie. Hierin zou de provincie zich engageren om over te gaan tot de oprichting van een centraal meldpunt, te zorgen voor het eerstelijnsonderhoud en de nodige promotie te maken voor de desbetreffende routes. De gemeenten verbinden er zich op hun beurt dan weer toe te zorgen voor het tweedelijnsonderhoud, de nodige meldingen door te geven aan het meldpunt, alsook een aantal gemeentelijke faciliteiten en materialen ter beschikking te stellen van de provinciale medewerkers.

Het mobiliteitsplan

Het bestaande mobiliteitsplan wordt verdiept en verbreed, de gemeente doet dit in samenwerking met studiebureau Arcadis. De hele uitwerking hiervan zal gebeuren in drie fases , tijdens elke fase zal de bevolking geïnformeerd worden via de gemeentelijke nieuwsbrief en de website. Bovendien zal alles uitvoerig worden besproken in de GAV (Gemeentelijke Adviesraad Verkeer).

De KolonieVervolgens kregen onze raadsleden de goedkeuring voorgeschoteld van het restauratiedossier inzake de grote boerderij op de kolonie (fase 1). Het gaat hierbij over het waterdicht maken van de daken van een aantal stallen en van de grote boerderij. Pas wanneer het dossier is goedgekeurd en er subsidies vanuit het Vlaams gewest komen zullen de werken echt worden aangevat.

Ria Severeyns (CD&V) vroeg of er intussen geweten is wat de bestemming van de oude boerderij zou worden. De burgemeester antwoordde dat een gedeelte een horeca-functie zal krijgen.
Vanuit Groen! kwam de vraag of er ook woonfunctie zou gecreëerd worden, gezien dit in de herbestemmingsnota vermeld was. Dit was inderdaad het geval geweest, vertelde de burgemeester, het was een suggestie van een kabinetsmedewerker, maar hij herinnerde zich niet meer wie of van welk kabinet dat was. De kans op woonuitbreidingsgebied bleek echter heel erg klein.

Sport en subsidies

In het gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen Merksplas zijn een aantal criteria vastgelegd die de grootte bepalen van het subsidiebedrag waarover de erkende sportverenigingen kunnen beschikken. In het verleden was één van deze criteria het bedrag dat de vereniging spendeert aan het afhuren van sportinfrastructuur voor de trainingen en de wedstrijden. Dit criterium werd nu geschrapt wegens een opmerking hierover van BLOSO.

CD&V maakt hierbij wel de bedenking dat dit vanuit BLOSO toch wel wat dubbelzinnig is, langs de ene kant wil BLOSO stimulering van sport en zeker naar jongeren toe, langs de andere kant schrapt ze nu het criterium van aantal uren dat hieraan wordt besteed. Immers, indien verenigingen iets extra voor de ontwikkeling van de sport naar jongeren willen doen, zullen ze hiervoor dikwijls extra uren inlassen en hierdoor een hogere kost hebben.

In het volgende punt werden 36 verenigingen door de gemeente Merksplas als sportvereniging erkend, ze voldeden immers aan de nodige voorwaarden hiertoe (50% leden van Merksplas, aanwezigheid op algemene vergaderingen Sportraad,...) en kunnen hierdoor rekenen op een korting bij het gebruik van de gemeentelijk infrastructuur.
CD&V stelt bij monde van Werner Van Baekel echter vast dat het advies van de sportraad niet gevolgd werd en dat het schepencollege, niet voor de eerste keer trouwens, toch een vereniging erkend die niet aan alle voorwaarden voldoet.

Het wordt tijd dat de criteria worden bekeken, want sommige zijn misschien niet echt opportuun om nog te weerhouden in het reglement. CD&V had liever gezien dat de meerderheid dit dossier met argumentatie terug had overgemaakt aan de sportraad om te herbekijken eerder dan het advies niet te volgen.
De meerderheid begrijpt dit en zal dit zeker terugkoppelen naar de sportraad.

TaxandriaHet lijkt samen met de rondvraag zowat het vaste punt op de agenda van de gemeenteraad te worden; de brandweerzone Taxandria. Merksplas behoorde al langer tot de hulpverleningszone Taxandria maar ondertussen zijn ook Rijkevorsel en Hoogstraten (bijna) lid van de club. In december 2010 keurde de gemeenteraad in afwachting van de definitieve start van de hulpzone een soort prezone goed. De gemeenteraadsleden werd nu gevraagd deze prezone te verlengen.

Vergaderen,vergaderen

Naar het einde toe kwamen de traditionele goedkeuringen van de agenda's van een aantal algemene vergaderingen er aan. Deze keer ging het om de Bouwmaatschappij de Noorderkempen, de Kempische Heerd, het IOK en het IOK Afvalbeheer.

En dan de rondvraag...

Hans Geerts (CD&V) kwam nog eens terug op de verkoop van AGEM, één van de redenen waarom de gemeente overging tot de verkoop was het feit dat, om uit de kosten te komen, de distributietarieven sterk opgetrokken zouden moeten worden.

Hans Geerts (CD&V) stelde nu vast dat ook de andere netbeheerders hun tarieven sterk laten stijgen. Hij suggereerde dan ook dat het misschien wel eens nuttig zou kunnen zijn dat de raad van bestuur van AGEM het totale kostenplaatje nog eens grondig zou bekijken. Hij blijft er van overtuigd dat een eventuele overnemer van AGEM nooit zo dicht bij de klanten en met even grote flexibiliteit zal kunnen werken.

De burgemeester was echter niet te overtuigen. Hij maakte nog eens duidelijk dat het mes AGEM op de keel staat en dat als er nog een kans zou zijn, ze niet tot de verkoop zouden zijn overgegaan.

Ria Severeyns (CD&V) had vorige gemeenteraad geïnformeerd naar de vervuiling van de Biezenloop en eventueel de Mark ten gevolge van een brand bij Quirijnen Energy Farming op Koekhoven. Bij deze brand was er immers een hoeveelheid zwavelzuur in het water terecht gekomen. De burgemeester en brandweercommandant Jef Van Accom relativeerden toen sterk de gevolgen van de vervuiling.

Jef Schoof (Groen!)bleek het daar nu duidelijk niet mee eens. Uit metingen rond 23.30u in de Mark aan de steenweg op Weelde blijkt dat de PH-waarde gedaald was tot 3.02, wat te vergelijken is met azijn en waarin dus alle leven onmogelijk is.

De volgende morgen om 7u werd dezelfde PH-waarde gemeten ter hoogte van het Hoekeinde, dit werd geneutraliseerd door het gebruik van kalk. Nog een dag later was de PH-waarde in de Biezenloop door het gebruik van de kalk dan weer veel te hoog opgelopen tot een waarde van 13.22 (aangewezen waarde is 7), waarin eveneens ieder leven voor plant en dier onmogelijk is.

Leefbaar-raadslid en brandweercommandant van Accom leek zich aangevallen te voelen, hij stelde dat zijn korps het nodige heeft gedaan om de verspreiding van de vervuiling te voorkomen onder andere door aanleggen van een dam in de Mark en het neutraliseren van de zuurtegraad door de toevoeging van kalk.

Ria Severeyns (CD&V) vond net als Jef Schoofs dat de vervuiling door de meerderheid werd geminimaliseerd. Deze stelling was duidelijk niet naar de zin van schepen Kris Govers die meende dat Jef Schoofs niet de bal maar de man (Leefbaar-raadslid Frank Quirynen en mede-eigenaar van het bedrijf) probeerde te spelen.

Zowel CD&V als Groen! benadrukten dat ze niemand persoonlijk viseerden noch beweerden dat er fouten zijn gemaakt, maar gewoon informatie wilden over de gevolgen van de brand.

Schepen Govers was er ook van overtuigd dat de wettelijke vergunningen voor zulke bedrijven de nodige veiligheid waarborgen. Schepen Karel Lenaerts vond de cijfers van Jef Schoof niet volledig , uit metingen in de Mark aan de grens met Wortel was er immers geen vervuiling vastgesteld.

Plots riep gemeenteraadlid Frank Quirynen dat Schoofs en Severeyns graag in de "gazet" hadden zien staan dat het een milieuramp was. Na het nodige heen en weergeroep werd de discussie gesloten. (J.G.)


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.