U bent hier: Opinie

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Wat is er gedaan voor de huisvesting? - 25-09-2006

In 2003 verspreidde het ACW van Merksplas een rapport onder de titel "Voorstellen voor een actiever huisvestingsbeleid". Nu zijn we drie jaren verder en zijn er bovendien gemeenteraadsverkiezingen op komst. Twee goede redenen om eens te bekijken wat de politieke meerderheid met de voorstellen in het ACW-rapport gedaan heeft en wat er voor de huisvesting in Merksplas gerealiseerd werd.

De analyse waarvan het rapport uit 2003 vertrekt is spijtig genoeg dezelfde als die van vandaag: voor de meeste mensen is het quasi onmogelijk een woning te verwerven of te bouwen, zonder zich in een zeer hachelijk financieel avontuur te storten. De redenen waarom dit zo is zijn genoegzaam bekend en overstijgen het gemeentelijke beleidsniveau.

De gemeente moet zich houden aan het keurslijf dat door de Vlaamse overheid opgelegd wordt. Het heeft dan ook zeer lang geduurd eer de projecten die in de legislatuur 1995 - 2001 door CD&V gestart waren, in déze legislatuur (onder de huidige meerderheid) eindelijk van start konden gaan. Het in het oog springende voorbeeld is de sociale verkaveling "Kleirytse Driezen". Van deze voorlopig laatste grote verkaveling zijn er trouwens nog geplande fazen op komst.Als we rondkijken in het dorp kunnen we niet zeggen dat er niet gebouwd wordt. Het gaat dan om privé-initiatieven waar geïnvesteerd wordt in kleinere verkavelingen en in appartementen. Het spreekt vanzelf dat de private ondernemers de mechanismen van de vrije markt volgen. Wie dit kan betalen kan voor zichzelf zorgen. CD&V heeft trouwens geen probleem met dit private initiatief.

We zien echter ook projecten die verwezenlijkt zijn door de publieke sector. Het OCMW is bezig met de realisering van een aantal wooneenheden in de "Kleirytse Driezen". Deze wooneenheden zijn echter bedoeld voor een specifiek publiek, niet direct voor de doorsnee gezinnen.

Daarnaast zijn er nog de projecten van cv Bouwmaatschappij De Noorderkempen. Deze bouwmaatschappij heeft sinds 2001 verscheidene zaken gerealiseerd en op eigen houtje voor een stuk sociale huisvesting gezorgd. De renovatie van tien voormalige woningen van de cipiers op de Kolonie valt daarbij ook op. 51 andere woningen op de Kolonie werden in erfpacht gegeven aan (meestal) jonge gezinnen die de huizen renoveren. Verder was de bouwmaatschappij vooral actief in de wijk Schuivenoord waar 24 sociale kavels aan de man gebracht werden aan zéér concurrentiele prijzen. In de Pastorijstraat bouwde De Noorderkempen vijf sociale appartementen.

We weten dat het overgrote gedeelte van de bevolking de huidige prijzen op de woningmarkt niet kan betalen en daar ook van wakker ligt. Vanuit het principe van de sociale rechtvaardigheid vindt CD&V dan ook dat er vanuit het gemeentelijk beleid véél meer voor huisvesting moet gebeuren dan wat de huidige meerderheid er in deze legislatuur van gemaakt heeft.

CD&V wil dus de private sector aan bod laten komen maar vindt vooral dat de gemeente maximaal marktregulerend moet optreden.Als we het "Algemeen Beleidsplan 2001 - 2007" van de politieke meerderheid er op naslaan, lezen we wat ze er in deze legislatuur van wilde maken.

In het beleidsplan wordt gezegd (parafrase) dat Merksplas een actiever huisvestingsbeleid verdient en dat iedereen betaalbaar moet kunnen bouwen of kopen. De meerderheid wilde binnen de grenzen van de woonbehoeftenstudie zo ver mogelijk gaan. Ze wilde ook de bouwhoogte in het centrum met één laag verhogen. Verder moesten renovatie en inbreiding maximaal kunnen. De samenwerking met de bouwmaatschappij moest ook optimaal verlopen. Via De Noorderkempen moesten de huizen op de Kolonie gered worden. Zonevreemde woningen wilde men regulariseren en de bejaarden moesten aangepaste huisvesting krijgen.

Is het gemeentebestuur er in geslaagd zijn eigen doelstellingen waar te maken?

Of nog beter: Kan een gemeentebestuur méér doen dan wat er gedaan is tussen 2001 en 2007 voor huisvesting?
CD&V denkt van wel!In de Vlaamse Wooncode worden de gemeentebesturen immers uitgenodigd de voortrekker en coördinator te zijn van het woonbeleid op hun grondgebied. De huidige meerderheid heeft dit niet gedaan. Je zou kunnen zeggen dat ze niets gedaan heeft om de verschillende andere initiatiefnemers iets in de weg te leggen. Er is echter op geen enkele manier een pro-actieve politiek gevoerd zoals dit in de Vlaamse Wooncode bedoeld is en zoals CD&V dit wil.

Zo zien we dat de volgende zaken (die ook in het rapport van ACW-Merksplas aangekaart werden) niet gerealiseerd zijn:

1. Het opstarten van een regelmatig overleg over de huisvesting in Merksplas met alle betrokken initiatiefnemers. De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK) organiseerde hierover een overlegvergadering maar de gemeente pikte er niet op in en het bleef bij één contact.
2. Het uitwerken van een gemeentelijk actieplan over huisvesting dat door het schepencollege actief opgevolgd wordt.
3. Het actief ondersteunen van de sociale huisvestingsmaatschappijen die op ons grondgebied actief zijn. Door de regelgeving zijn de maatschappijen vaak beperkt in hun mogelijkheden om initiatieven te ontwikkelen. De gemeente kan hen echter wel degelijk helpen. Bovendien hebben de sociale huisvestingsmaatschappijen de knowhow en zijn projecten die zij kunnen ontwikkelen vaak de goedkoopste. Alleen al daarom verdient het de voorkeur hun werking te stimuleren.
4. Het principe dat toekomstige woonuitbreidingsgebieden voorbehouden worden voor sociale huisvesting, moet terug te vinden zijn in het Ruimtelijk Structuurplan Merksplas (dat nog in opmaak is).
5. Het oprichten van een gemeentelijk "loket" waar de mensen op één adres alle informatie kunnen vinden over "wonen in Merksplas".
6. Gronden ter beschikking te stellen van de sociale huisvestingsmaatschappijen om projecten op te ontwikkelen (bijvoorbeeld via erfpacht of recht van opstal).
7. Een lijst te maken van de locaties waar sociale huisvesting best ingepland zou worden. Dat veronderstelt echter dat de gemeente klaarheid schept over wat ze met haar patrimonium van plan is. Een vraag van CD&V om inzage te krijgen in de toekomstvisie op het patrimonium werd echter door de meerderheid afgewimpeld.
8. Nogal wat gemeentebesturen zijn aan tafel gegaan met privé verkavelaars en hebben hen gevraagd of verplicht een deel van hun kavels voor te behouden voor sociale voorwaarden. Het bestuur in Merksplas wilde dat niet doen.

Sociale huisvesting was voor de huidige politieke meerderheid dus niet echt een prioriteit. Is dat wat in het Algemeen Beleidsplan bedoeld wordt met de "maximale ondersteuning"?De conclusie van CD&V is dan ook dat er met de voorstellen van het ACW en met de mogelijkheden vanuit de Vlaamse Wooncode zeer weinig gedaan is. De mooie woorden uit het Algemeen Beleidsplan zijn eerder hol gebleken. Dat moet veranderen en het is dringend tijd voor een ander beleid op vlak van de huisvesting.

Wat er voor de huisvesting gebeurd is tussen 2001 en 2007 is het werk van de private sector en van de sociale huisvestingssector. Het gemeentebestuur heeft niemand tegengewerkt maar zeker ook geen trekkersrol vervuld in dit proces. De grote sociale verkaveling van de "Kleirytse Driezen" werd in deze legislatuur wel aangevat maar werd door het vorige bestuur gepland. Het huidige bestuur heeft op vlak van de huisvestingspolitiek dan ook zeer weinig verdiensten. Er blijkt ook een groot verschil tussen de christendemocratische visie van CD&V op huisvesting en de liberale visie terzake.Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.