U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting 16 mei 2011 - 19-05-2011

Ongewoon veel publiek was maandagavond afgezakt naar de raadszaal van het gemeentehuis om daar het optreden van onze raadsleden te aanschouwen. Hadden ze allen ons verslag of de artikels in de nationale pers gelezen over de commotie op het einde van de vorige gemeenteraad en hoopten ze op een stevig vervolg hierop of wilden ze horen wat er gezegd ging worden over het collectieve ontslag van het dagelijks bestuur van de sportraad?

Er stonden in elk geval te weinig stoelen klaar zodat sommigen bijna letterlijk moesten gaan hangen aan een stelling (een echte, niet de van Pythagoras) die daar als een soort tribune leek neergepoot maar in feite diende om een aantal verfraaiingswerken aan de raadszaal uit te voeren.

Verder nog even meegeven dat schepen Monique Quirynen (Leefbaar) de eer kreeg om als voorstemmer uit de bus te komen, ze bleef in deze functie, door een gebrek aan echte discussiepunten, echter totaal werkloos.

Werd alles juist genotuleerd ?

Zoals de traditie dat wil vroeg de burgemeester bij de opening van de gemeenteraad of er opmerkingen waren bij de notulen van de vorige maand. Meestal kunnen onze raadleden zich vinden in wat er is neergepend door de secretaris. Deze keer was Werner Van Baekel (CD&V) toch niet helemaal tevreden. Meer bepaald wat er geschreven stond bij punt 9 over de erkenning van de sportverenigingen vond hij niet helemaal in overeenstemming met wat hij op de vorige gemeenteraad gezegd of bedoeld had.

In de notulen was immers te lezen dat hij het voorstel had gedaan om de verplichte deelname van de sportverenigingen aan de Algemene Vergadering van de sportraad als voorwaarde om als erkende sportvereniging door het leven te kunnen gaan, best te schrappen. Wat Werner Van Baekel eigenlijk had bedoeld was dat omwille van deze voorwaarde al twee keer het advies van de sportraad inzake de erkenning of niet-erkenning van de verenigingen niet werd gevolgd.

Hij wou daarmee echter niet uitdrukkelijk aangeven dat deze voorwaarde moest worden geschrapt, hij vond het nu ook weer niet zo'n zware inspanning die hier van de verenigingen wordt gevraagd. Zoals u in het vorige verslag kon lezen werd er toen een vereniging erkend die niet aan alle voorwaarden voldeed dit tegen het advies van de sportraad in die plichtsgetrouw alle voorwaarden had getoetst.

Werner Van Baekel herhaalde nog eens dat hij het veel 'properder' had gevonden dat het advies van de sportraad niet zomaar zou zijn overruled, maar dat men eerder een eigen argumentatie zou hebben moeten opbouwen i.v.m. de erkenning, om vervolgens aan de sportraad te vragen dit te herbekijken.

Hij vond de gekende gevolgen waarbij eerst de voorzitter en vervolgens het hele Dagelijks Bestuur ontslag nam, dan ook logisch. Er was hem ook ter oren gekomen dat er was samen gezeten met het Dagelijks Bestuur en wou weten wat er uit de bus was gekomen. De burgemeester bevestigde dat er was gesproken en dat de oplossing werd gezocht in de aanpassing van zowel het reglement voor de erkenning als van het huishoudelijk reglement van de sportraad zelf. Hij vond bovendien dat de vormelijke vereisten waaraan de verenigingen moeten voldoen zoveel als mogelijk moeten worden beperkt, het is vooral belangrijk dat ze een goede werking en jeugdwerking kunnen aantonen.

Tot slot van de discussie wilde Werner Van Baekel nog weten of men er niet aan gedacht had het gemeenteraadsbesluit van de vorige keer terug in te trekken. Het antwoord van de burgemeester was kort: neen. Nadat beloofd werd dat de notulen volgens de gemaakte opmerkingen zouden worden aangepast, werden ze ook unaniem goedgekeurd.

Voor we het goed en wel beseften was er ook al gunstig advies gegeven over de rekening 2010 van de Kerkfabriek Sint -Willibrordus.

InterRio

InterRio ? vraagt u zich af. Ook ik dacht even dat er een verbroedering tussen Merksplas en het Zuid-Amerikaanse Rio zat aan te komen. Ik zag in mijn gedachten al onze dorpsnotabelen tijdens zo'n uitwisselingsreisje in weinig verhullende carnavalskledij op sambamuziek door de straten van de Braziliaanse grootstad schrijden. Het zal (gelukkig ?) bij worst en zuurkool blijven in Flecken Delligsen (zie verder). InterRio is immers een door de VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) opgericht samenwerkingsverband tussen de gemeenten die het rioolbeheer in eigen handen hebben gehouden. Het is de bedoeling om op deze manier te komen tot een uitwisseling van info en tot gemeenschappelijke standpunten ten overstaan van de overheden, organisaties en private instanties. Als we het goed gehoord hebben zou hieraan voor Merksplas een kostenplaatje van 600 euro per jaar hangen.

WantedHet gemeentebestuur gaat op zoek naar drie stoere mannen of vrouwen die het zien zitten om als aspirant vrijwillige brandweerman/vrouw door het leven te gaan. De burgemeester maakte van de gelegenheid gebruik om iedereen uit te nodigen dit weekend een kijkje te komen nemen bij de brandweerkazerne, zaterdag wordt immers de vierde poort door minister Turtelboom ingehuldigd (of ingezegend gezien haar 'katholieke' verleden). Op zondag is iedereen welkom op de openpoortdag.

AGEMVervolgens diende er kennis genomen te worden van de jaarrekening 2010, het activiteitenverslag en het verslag van het college van commissarissen alsook van het ondernemingsplan van AGEM zoals dit door de raad van bestuur werd goedgekeurd.

In het ondernemingsplan wordt onder andere melding gemaakt van de uitvoering van energiescans bij 29 gezinnen, verder worden de hoogspanningscabines van Schaddekot en Veldenbergstraat voorzien van een nieuwe uitrusting en komt er een ondergronds net in de Veldenbergstraat en de Industrieweg. De burgemeester legde nogal nadrukkelijk de nadruk op het woord 'kennisname', om een nieuwe discussie te vermijden ?

Van den elektriek naar het sportbedrijf

De sporthal met de fuifzaal en de gronden worden ingebracht in het Autonoom Gemeentebedrijf Sportcentrum 't Hofeind, dit komt boekhoudkundig te staan tegenover het maatschappelijk kapitaal van de enige aandeelhouder, zijnde de gemeente Merksplas. De raadsleden mochten vervolgens kennis nemen van het ondernemingsplan van 't Hofeind. Zo wordt er onder andere een defibrillator aangekocht (sporten is gezond ?).

Grüsse aus Deutschland

Nadat Merksplas reeds verbroederd was met Grodzisk uit Polen en Hatfield uit Groot-Brittanië, is het nu de beurt aan Flecken Delligsen uit Duitsland om een partnerschap mee aan te gaan. Er zijn in het verleden al een paar uitwisselingen geweest tussen een aantal verenigingen, maar nu is de vraag gekomen vanuit Duitsland om dit te officialiseren.

Jef Schoofs (Groen!) vroeg zich af of er misschien historische banden waren of vanwaar dit plots kwam aangewaaid. De burgemeester wist mee te geven dat de link vooral via Grodzisk in Polen moest worden gezocht die zowel met Merksplas als Flecken Delligsen zijn verbonden. In het verleden waren er ook al pogingen ondernomen met gemeenten in Frankijk en Spanje maar die contacten waren ondertussen weer verwaterd vooral vanwege de afstand.

In dit geval leken hem de banden vanwege de relatieve nabijheid makkelijker te onderhouden. Werner Van Baekel (CD&V) had helemaal geen probleem met het voorstel, hij wou enkel even duiden op de uitnodiging vanuit Duitsland om op 24-25-26 juni 2011 met een delegatie van Merksplas van een 15-tal personen uit de politiek, brandweer, culturele wereld een bezoek te brengen. Op het einde vroeg hij nog even of ook de oude ladderwagen mee op uitstap ging. Dit bleek voor sommigen een goede grap te zijn want mijn buurman van NVA-signatuur kwam bijna niet meer bij en moest duidelijk een opkomende slappe lach onderdrukken. Ondergetekende kon de link niet helemaal volgen. Maar zo blijkt weer dat humor de partijgrenzen kan overstijgen, misschien een goed idee voor onze nationale onderhandelaars en dan vooral de twee grote overwinnaars van de vorige verkiezingen (den dikke en den dunne ?).

Back to school

De Schakel, de scholengemeenschap die de gemeentescholen van Turnhout, Vosselaar, Rijkevorsel en Merksplas verenigt, wordt verlengd tot 2014. Via deze samenwerking probeert men de beschikbare middelen optimaal aan te wenden. Ook het huishoudelijk reglement van de schakel diende nog goedgekeurd en er werk kennis genomen van het verslag van het beheerscomité.

Een sluis op het droge

Er werd een politiereglement goedgekeurd betreffende de aanleg van een landbouwsluis in de Langstaat. Door de plaatsing van deze sluis zullen in de toekomst enkel nog landbouwvoertuigen en fietsers kunnen passeren, voor de gewone voertuigen zal de Langstraat op deze manier onderbroken worden voor doorgaand verkeer. Op vraag van Hans Geerts (CD&V) wist schepen Lenaerts nog te melden dat dit was besproken op de verkeersraad en dat hierover de volgende keer een advies zou worden geformuleerd. Ook in het kader van de ruilverkaveling was dit reeds besproken, de werken worden trouwens uitgevoerd door de VLM.

Vergaderen vergaderen vergaderen

Nadat ook de harmonisatie van de zone-indeling in de Provincie Antwerpen (brandweer) was gepasseerd diende er weer een resem agenda's van algemene vergaderingen te worden goedgekeurd. Deze keer ging het om OPF Provant (pensioenfonds), IKA (Investeringsintercommunale voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse), PIDPA en de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen.

De rondvraag

Normaal is het de oppositie die bij dit punt actief wordt, deze keer was het de burgemeester zelf die wat te vertellen had. Op de banken van de gemeenteraadsleden en de pers (het publiek werd over het hoofd gezien) lag een nieuwe brochure te blinken uitgegeven door de sport- en jeugddienst, zomer 2011.

In deze brochure wordt een overzicht gegeven van alle activiteiten die de gemeente Merksplas organiseert in de zomervakantie voor kinderen en jongeren tussen 2,5 en 16 jaar. Een fiere burgemeester vond het knap werk van de verschillende diensten, niet alleen de brochure op zich maar ook de organisatie van de activiteiten kon duidelijk zijn goedkeuring meekrijgen.

Werner Vanbaekel (CD&V) vroeg zich af hoe de brochure zou worden verspreid. Dit bleek via de twee scholen (oudste kind krijg er ééntje mee), de bib, het gemeentehuis en de website te verlopen.
Ook nadat de burgemeester nog eens had rondgekeken bleef het stil op de oppositiebanken er waren geen bijkomende vragen meer. Jef Schoofs (Groen!) had het blijkbaar opgegeven. Er komen toch geen antwoorden als we iets vragen, floepte hij er nog op de valreep uit. (J.G.)

Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.