U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Van kansen en geknoei - 10-08-2007

In deze vakantietijd zijn er twee dossiers uit het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening, die voor Merksplas belangrijk zijn. Een overzicht.

Werken aan het platteland tussen 2008 en 2013Vanuit de Europese gemeenschap is er een richtlijn uitgevaardigd over de ontwikkeling van het platteland in Europa. Deze richtlijn werd ondertussen in Vlaanderen in de nodige regelgeving omgezet.

Specifiek aan het project is dat het vanuit de mensen zelf wordt opgezet en niet vanuit hogerhand wordt bepaald. Dit is zogenaamde "leader"-methode.

Het doel van het project (en de subsidies) is te komen tot ontwikkeling van het platteland en dit zowel op het vlak van economie als van de kwaliteit van het leven. Het gaat zeker niet alleen om de traditionele landbouw maar kan bijvoorbeeld ook gaan over de heraanleg van een dorpsplein.

Er is een cofinanciering van 65%, wat betekent dat de indiener van het project voor de overige 35% zelf moet zorgen.
Voor de provincie Antwerpen beslaat het totale budget een 21 miljoen euro (inclusief de 35% eigen middelen). Hiervan wordt 60 % gebruikt voor de leader-projecten, en de overige 40% voor projecten die rechtstreeks bij de provincie worden ingediend. Het project loopt van 2008 tot 2013.

In het verleden bestond er reeds een "leader plus", waarbij Europese subsidies over een aantal projecten en gebieden werd verdeeld. Nu spreekt men van "leader" waarbij ook subsidies worden verdeeld over een aantal gebieden. Die gebieden bestaan uit een aantal aaneensluitende gemeenten of deelgemeenten die voldoen aan de voorwaarden om als plattelandsgebied erkend te worden (bijvoorbeeld zijn er voorwaarden qua bevolkingsdichtheid...).

De gemeenten kunnen zelf bij zo'n groep aansluiten.
De verdeling gebeurt via de provincie. In de provincie Antwerpen zijn er waarschijnlijk twee gebieden die een dossier gaan indienen : een groep rond Geel en een groep van zes gemeenten rond Wuustwezel.

De groep rond Wuustwezel is al een heel eind opgeschoten in het opzetten van het geheel. Nu zouden Merksplas, Arendonk, Rijkevorsel, Ravels, en Baarle kunnen toetreden tot deze groep.
Vandaar de infovergadering in Merksplas voor deze zes gemeenten op 2 augustus 2007. De volgende gemeenteraad wordt een intentieverklaring over de toetreding van de gemeente Merksplas ongetwijfeld goedgekeurd.

Welk is de methode van leader?1) De oprichting van een stuurgroep (twee personen per gemeente) en de goedkeuring van een intentieverklaring door degemeenteraad.
2) Opstarten van een ideeëngroep. Er worden allerlei ideeën naar voor gebracht en mogelijkheden geopperd waarrond gewerkt kan worden. Die ideeën worden dan gegroepeerd en rond elke groep wordt een werkgroep samengesteld.
3) Opstarten van werkgroepen. In de groep rond Wuustwezel werden reeds de volgende werkgroepen samengesteld :
-Educatie (kinderboerderij, dag van de landbouw, landbouwgidsen...)
-Toerisme (landschapsmuseum, educatief centrum, hoevetoerisme...)
-Cultuur en levend erfgoed (behoud cultureel erfgoed, herstel kappelletjes...)
-Duurzame landbouw (energiegewassen, mestverwerking ...)
-Samenleving en dorpsontwikkeling ( gemeenschapscentrum, dorpskern...)
-Natuur en landschap

Aan de hand van deze "concrete" ideeën zal men een veel algemener ontwikkelingsplan opmaken. (waarbij er ook moet beslist worden welke zaken opgenomen worden en welke niet) Dit plan zou tegen 31 december 2007 klaar moeten zijn.

Na het indienen van het ontwikkelingsplan en de goedkeuring ervan is de rol van de stuurgroep uitgespeeld en wordt deze opgevormd tot een "plaatselijke groep".
Concrete projecten (die passen in het ontwikkelingsplan) kunnen dan bij deze Plaatselijke groep worden ingediend en deze beslist dan over de eventuele toekenning van de subsidies.

De groep rond de gemeente Wuustwezel is dus al een eind opgeschoten en vraagt aan de gemeenten die nog zouden toetreden om een tandje bij te steken om de nodige inhaalbeweging te kunnen doen. Er worden dus mensen gevraagd voor de werkgroepen, die waarschijnlijk in september van start gaan.

CD&V juicht deze plannen toe en zal er in de mate van het mogelijke aan meewerken.

Geen advies van de GeCoRo over het structuurplan!We hebben op deze site al meermaals gesproken over de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Merksplas. De opmaak van dit zeer belangrijke beleidsdocument zit in de eindfase.

CD&V heeft ook al meermaals gezegd dat wij het niet eens zijn met de manier waarop het schepencollege een tijdpad aanhoudt en weer weigerde deugdelijke inspraak te organiseren. Het is kennelijk duidelijk de bedoeling dat het ruimtelijk structuurplan er komt "met zo weinig mogelijk kritische vragen".

Zo werd tijdens de laatste vergadering van de vorige (!) legislatuur de gemeenteraad verplicht de voorlopige versie van het plan te aanvaarden. CD&V en Groen! waren daar toen zo kwaad over dat ze weigerden te stemmen.

Daarop werd er een periode van openbaar onderzoek gehouden met één (1) infovergadering voor de bevolking... midden in de paasvakantie, als dus een hoop mensen niet thuis zijn. Toch leverde het openbare onderzoek tientallen bezwaarschriften op, waaronder eentje van CD&V. Ons standpunt is ook op deze site na te lezen.

Dan was het de bedoeling dat de GeCoRo (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) de bezwaren zou ordenen en een definitief advies zou uitbrengen over het structuurplan. Dit moest in principe gebeuren binnen 60 dagen.

CD&V verneemt nu dat de bewuste vergadering van de GeCoRo, waarop één en ander geregeld moest worden, niet is kunnen doorgaan omdat er maar drie (3) stemgerechtigde leden aanwezig waren! De reden van de geringe opkomst van de GeCoRo-leden is ongetwijfeld de vakantietijd. Maar wie haalt het in zijn hoofd zulke belangrijke vergadering in volle vakantieperiode te plannen?Er is bijgevolg geen tijdig definitief advies over het structuurplan. In dat geval moet de gemeenteraad het structuurplan vaststellen... dan maar zonder advies! Drie keer raden wat de gemeenteraad (met een meerderheid van 14 tegen 5) met alle bezwaren gaat doen. De insprekers zijn er dus aan voor hun moeite!

CD&V is geschokt door deze gang van zaken. Wij voelen ons zéér gesterkt in ons idee dat het dossier op een hooghartige manier door de strot geduwd wordt van de bevolking én de gemeenteraad. Een open en democratische aanpak van dit dossier had voor een beter ruimtelijk structuurplan en voor een veel breder maatschappelijk draagvlak kunnen zorgen. Kennelijk is dat echter nooit de bedoeling van de politieke meerderheid geweest.Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.