U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 20 juni 2011 - 28-06-2011

Verjaardag of niet, om u goed te kunnen informeren begaven we ons op maandagavond 20 juni 2011 alweer naar de trappen richting raadszaal om aldaar het maandelijkse spektakel te aanschouwen. De acteurs, in hoofd- en bijrollen, waren mooi op tijd aanwezig zodat de burgemeester om 20u Mies Gijsbrechts als voorstemmer kon uitloten.

Dit werd door de geluidsinstallatie, die luid begon te toeteren en te fluiten, blijkbaar met vreugde onthaald. Iedereen kon zich blijkbaar vinden in wat er in de notulen over de vorige gemeenteraad was neergepend.
En dan ging het snel :

Sportregio Noorderkempen

Het werkingsverslag 2010 van de sportregio Noorderkempen werd goedgekeurd. Sportregio Noorderkempen is een samenwerkingsverband van 12 gemeenten die samen een aantal sportactiviteiten trachten te promoten.

Op het sociale vlak

De raadsleden namen ook kennis van een budgetwijziging bij het OCMW. Deze had echter geen enkele invloed op de gemeentelijke bijdrage. Er werd dan ook in alle rust kennis van genomen.

Welzijnszorg Kempen werd in 1982 voor 30 jaar opgericht als een vereniging van 27 OCMW's. Het doel was vooral het overleg tussen de OCMW's en de werking ervan te bevorderen, alsook een aantal initiatieven te nemen als antwoord op een aantal problemen die zich in de regio stellen. In 2012 zijn we alweer 30 jaar verder, de raadsleden gaven hun goedkeuring aan een verlenging van het initiatief voor nog eens 30 jaar, alsook aan de gewijzigde statuten.

In één adem werden ook de statuten van het Sociaal Verhuur Kantoor Kempen en Noorderkempen goedgekeurd. Jef Schoofs (Groen!) wou hierbij nog weten hoeveel wooneenheden er in dit kader in Merksplas verhuurd worden. Als we het goed gehoord hebben gaat het om 4 woningen die via afspraken met particuliere eigenaars ter beschikking staan. De burgemeester gaf nog mee dat men steeds op zoek is naar bijkomende woningen.Ook het woonbeleidsplan 2011-2013, waarin de doelstellingen inzake het woonbeleid, naast een aantal concrete acties, worden omschreven passeerde de revue. Blijkbaar werden de gemeenteraadsleden en de OCMW-raadsleden reeds op voorhand geïnformeerd in deze, op de infovergadering van 21 mei 2011. Jef Schoofs was zichtbaar onder de indruk van de "lijvigheid" van het dossier, toonde zich tevreden dat de gemeente zich met de problematiek bezig hield, maar was erg teleurgesteld in de magere conclusies die uit het geheel werden getrokken. Er wordt veel geregistreerd en in kaart gebracht, opgelijst en bestudeerd. Maar naar echte acties toe is er niet veel in terug te vinden buiten een onderzoek naar de mogelijkheid van het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied en of hier al dan niet een wijziging aan het structuurplan voor nodig is. Naar het activeren van slapende bouwgrond of het voorkomen van leegstand blijft alles heel vrijblijvend en houdt men het op aanmoedigen en aanspreken. Hierbij wordt dus enige ambitie gemist.

De burgemeester zei met handen en voeten gebonden te zijn. Hij wees er nog even op dat het onmogelijk is om mensen te verplichten hun kavels te verkopen, we kunnen toch moeilijk gaan onteigenen, smeet hij er nog tussen. Wel wordt er in Merksplas , ten voordele van de jonge gezinnen, hard gewerkt aan het dossier in verband met het woonuitbreidingsgebied ondanks de moeilijkheden die men hierbij ondervindt vanuit het Antwerpse en gewestelijke structuurplan.

Volgens schepen Monique Quirynen kloppen ook niet alle cijfers die gebruikt worden, wat wel straf is indien het plan zou gebaseerd zijn op foute informatie. Ook het dagcentrum Markdal is opgenomen als opvanginitiatief hoewel er geen echte bewoners zijn. Dit blijkt echter overal zo te zijn en komt voort uit de leidraad die is meegegeven door de Vlaamse regering.

Ook het centrum voor illegalen is opgenomen, van de gevangenis is dan weer praktisch geen sprake.

Er ontspon zich vervolgens een gesprek over het al dan niet opgenomen zijn van de gevangenisbewoners in allerlei statistieken en de scheeftrekkingen die dit tot gevolg kan hebben. Hierdoor zou Merksplas als de meest mannelijke (testosteronrijke ?) gemeente naar voor komen en ook in de werkloosheidscijfers maken we hierdoor geen goede beurt. Wat betreft de campingbewoners en seizoensarbeiders worden enkel diegene die in Merksplas gedomicilieerd zijn in rekening gebracht.Een ander puntje in het plan is de"consequente" aanpak van inschrijvingen in de weekendverblijven, dit houdt volgens de burgemeester in dat elke nieuwe aanvraag wordt geweigerd. Wetende dat indien de aanvrager achteraf in beroep gaat bij binnenlandse zaken, men toch verplicht zal worden om tot inschrijving over te gaan. Men moet immers ingeschreven worden waar men echt woont. Wel zal er in dit geval altijd een PV worden meegegeven waarin nogmaals wordt gestipuleerd dat men er volgens de Vlaamse wetgeving niet mag wonen.

Na een stemming werd het woonbeleidsplan aangenomen, Leefbaar en CD&V stemden voor, Groen! tegen.

Reeds in april 2009 werd er in de gemeenteraad een lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen, aangeboden door sociale verhuurmaatschappijen, goedgekeurd. Hierin wordt de toewijzing op basis van doelgroepen uitgewerkt. Dit reglement werd echter achteraf door de minister niet goedgekeurd. Na een vraag van Hans Geerts (CD&V) kwamen we hierbij te weten dat 90% van de reglementen was afgekeurd. Wat Merksplas betreft had dit te maken met de verhouding ééngezinswoningen / bejaardenwoningen die niet klopte.

Blijkbaar had men eerst de weigering gekregen zonder motivering, na lang zagen was men dan toch de reden te weten gekomen. Merksplas kon nu als één van de eerste gemeenten dit goedkeuren.

Om administratieve reden

Een tijdje geleden keurde de gemeenteraad module 6 van het mobiliteitsconvenant goed, waardoor de gemeente voortaan instaat voor het net houden van de gewestwegen en hun fietspaden, dit in ruil voor een vergoeding van het Vlaams Gewest. Bij de goedkeuring ervan werd blijkbaar niet expliciet vermeld dat hierdoor de vorige convenant kwam te vervallen wat bij deze dan toch gebeurde. Just is just zullen we maar zeggen zeker.

De ruilverkaveling ZondereigenDe gemeenteraad werd gevraagd een subsidie van 110.990,38 euro principieel goed te keuren voor de uitvoering van inrichtingswerken inzake de ruilverkaveling van Zondereigen (lot 1). De totale kosten hiervan worden op 1.910.272,38 euro geraamd. Jef Schoofs vond dat hij dit punt inhoudelijk te weinig had kunnen opvolgen en vroeg daarom een stemming. CD&V en Leefbaar keurden de subsidie goed, Groen! onthield zich.

CultuurVervolgens werden er 32 cultuurverenigingen erkend. De erkenning heeft als voordeel dat ze subsidies krijgen, minder moeten betalen voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur en kunnen rekenen op eventuele logistieke ondersteuning vanuit de gemeente.

Werner Van Baekel (CD&V) merkte op dat het advies van de Cultuurraad niet was toegevoegd. Zowel schepen Quirynen als de gemeentesecretaris haasten zich (de perikelen rond de sportraad indachtig ?) om mee te geven dat er wel degelijk een advies was van de Cultuurraad en dat de voorgestelde lijst unaniem was goedgekeurd. Het advies werd dan ook probleemloos gevolgd.

Vergaderen, vergaderen

Ook de agenda van de algemene vergaderingen van CIPAL (Centrum voor informatica provincies Antwerpen en Limburg), dat ten dienste staat van de gemeentebesturen met ICT-advies en IVCA (intercommunale vereniging voor crematoriumbeheer in de provincie Antwerpen) werden aan de goedkeurende blik van de raadsleden onderworpen.

Intrekking goedkeuring gemeenteraadsbesluit (toegevoegd agendapunt CD&V-fractie)

De burgemeester gaf vervolgens het woord aan Werner Van Baekel (CD&V) om hem de kans te geven het punt dat de CD&V-fractie aan de agenda had toegevoegd verder te duiden.

Misschien nog even in herinnering brengen; op de gemeenteraad van 18 april 2011 werd de erkenning van de sportverenigingen goedgekeurd. Hierbij werd tegen het advies van de Sportraad in een vereniging erkend die niet aan alle voorwaarden voldeed. De leden van de Sportraad waren er niet over te spreken dat hun advies, en dit niet voor de eerste keer, in de wind werd geslagen. Dit leidde er dan ook toe dat eerst de voorzitter van de raad en vervolgens het hele dagelijks bestuur hun ontslag indienden.

Werner Van Baekel had vernomen dat er ondertussen reeds verschillende gesprekken waren geweest tussen het gemeentebestuur en de leden van de Sportraad. Dat hierbij de betreffende sportclub haar uitleg en verdediging naar voor had kunnen brengen en dat er vervolgens opnieuw een stemming was geweest in de sportraad, waarbij met 8 leden voor en 6 tegen, uiteindelijk toch een positief advies werd gegeven over de erkenning van de vereniging.

Hij gaf aan geen enkel probleem te hebben bij deze democratisch genomen beslissing, ook al waren er blijkbaar plots mensen aanwezig die de vorige jaren niet meer op de sportraad aanwezig waren geweest.

Hij bleef er verder bij dat de goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit moest ingetrokken worden en opnieuw moest worden voorgelegd waarbij er verwezen zou moeten worden naar het nieuwe besluit van de Sportraad. Bovendien vond hij het niet kunnen dat 2 andere verenigingen die omwille van dezelfde reden hun erkenning misliepen niet worden opgevist.

De burgemeester reageerde hierop met de stelling dat indien het gemeenteraadsbesluit zou worden ingetrokken de goedkeuring pas zou kunnen gebeuren op de raad van september 2011. Hierdoor zouden alle verenigingen 3 maanden lang niet erkend worden en bijvoorbeeld de volle pot moeten betalen voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur. Van Baekel was er echter van overtuigd dat de burgemeester voldoende creativiteit in huis heeft om hier een mouw aan te passen.

Wat betreft de twee andere niet erkende verenigingen zei de burgemeester dat ze geen goede reden konden geven voor hun afwezigheid op de algemene vergadering, de vereniging waarrond het allemaal draaide bleek deze wel te hebben. Vandaar de beslissing.

De burgemeester wou dit duidelijk zo vlug mogelijk achter de rug hebben, zodat de Sportraad zich opnieuw kan bezig houden met de dingen waarmee ze bezig horen te zijn. Hij zag dan ook het nut niet in van de intrekking want uiteindelijk zou alles bij hetzelfde blijven.

Hij kon het daarbij niet laten nog eens te wijzen op het feit dat ook CD&V in april 2011 de erkenning mee had goedgekeurd. Dit was niet naar de zin van Werner Van Baekel (CD&V) die nogmaals aangaf dat CD&V toen al had meegegeven dat ze niet gelukkig waren met het niet volgen van het advies maar dat ze toch voor hebben gestemd om te vermijden dat er geen enkele vereniging zou worden erkend en omdat er toen gezegd werd dat anders iedereen langer op de subsidies zou moeten wachten.

Bovendien gaat het voor CD&V niet over de al dan niet erkenning van die ene vereniging maar over het niet volgen van het advies. Volgens de schepen van sport was alles terug te brengen tot een communicatiestoornis en waren de leden van de sportraad eerst niet op de hoogte van de reden van de afwezigheid van de sportclub op de algemene vergadering. Blijkbaar was er binnen het schepencollege ook overeengekomen dat de nieuwe beslissing van de sportraad gevolgd zou worden wat ook de uitslag geweest zou zijn.

Werner Van Baekel vond het verder ook nog spijtig dat de schepen van sport bij de beraadslaging in tegenstelling tot de eerste keer, niet naar buiten was gegaan. Schepen Govers meldde dat hij dit wel had voorgesteld maar dat het volgens de leden van de Sportraad niet hoefde.

Van Baekel vond dat hij het dan uit eigen beweging had moeten doen. Maar je kon al aan je ellebogen aanvoelen waartoe dit alle zou leiden, Werner Van Baekel had het blijkbaar ook gevoeld en vroeg dan maar de stemming waarbij CD&V en Groen! voor de intrekking stemden,

Leefbaar moest dus per uitzondering voor één keer in blok tegen stemmen. Waarschijnlijk uit schrik dat de mensen van zijn fractie uit gewoonte een ja zouden uitbrengen gaf de burgemeester wel heel duidelijk aan wat een ja en wat een nee betekende.

De rondvraagJef Schoofs (Groen!) had vernomen dat de Kolonie van Merksplas kans maakte om te worden opgenomen op de lijst van het werelderfgoed van de UNESCO. Hij vroeg zich af welke stappen ervoor nodig zijn, wat het aandeel hierin is van de gemeente en waarom hij daar als gemeenteraadslid niet van op de hoogte was gebracht.

In België is het aldus de burgemeester zo dat Vlaanderen, Brussel en Wallonië afwisselend voordrachten kunnen doen om op de lijst terecht te komen. In dit concrete geval zou er echter de mogelijkheid bestaan om het wagentje van Merksplas aan te pikken bij het dossier van de kolonie van Veenhuizen dat via Nederland wordt ingediend. Hierdoor zouden we de langere weg via de normale procedure met de beurtrol kunnen vermijden.

Hij beloofde verder de gemeenteraadsleden op de hoogte te houden indien het dossier concretere vormen zou gaan aannemen. Jef Schoofs voelde zich echter ook nog op een ander punt slecht geïnformeerd. Hij had gelezen dat Merksplas had deelgenomen aan een studie specifiek naar plattelandsgemeenten en kleine gemeenten. Hij vond het lovenswaardig dat het gemeentebestuur kritisch naar zichzelf wil kijken, maar waarom wist hij hier zoals steeds weer niks van.

Volgens de burgemeester betrof het een studie uitgevoerd door de universiteit van Antwerpen en de VVSG (Vlaamse vereniging van steden en gemeenten). Er waren in dit kader al studenten gepasseerd die een gesprek hadden gehad met de leden van het schepencollege en bijvoorbeeld ook met de toen aanwezige voorzitters van de adviesraden. Ten gepaste tijden zal ook hierover de nodige info worden verstrekt.

Vervolgens werd het stil zodat de burgemeester kon overgaan tot de sluiting van het "besloten", oeps, "openbare" gedeelte van de gemeenteraad.

Rest er ons nog alleen de raadsleden en u allen vanwege CD&V een goede vakantie toe te wensen.
In september zijn we weer op post, tot dan.
(J.G.)Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.