U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 19 dec. 2011 - 21-10-2011


Maandag 19 december een donkere miezerige winteravond en toch bleef niet iedereen gezellig thuis voor de open haard op een schaapvelletje voor de TV hangen. Veel volk op de publieke banken, allemaal mensen die het optreden van onze plaatselijke politici verkozen boven het volgen van de lotgevallen van Frank en Simmoneke in thuis of de kookkunsten van de deelnemers aan 'komen eten'. Het was deze keer dan ook niet Lesley-Ann Poppe die in haar weinig verhullend keukenshortje haar opwachting mocht maken op VT4. Het was dan ook voornamelijk een mannelijk publiek dat de stoelen had ingenomen. Dit tot verbazing van de habitués die verwonderd en al zuchtend vaststelden dat ze zitting rechtstaand zouden moeten doorstaan. Een actieve medewerker van het gemeentehuis zorgde echter gezwind, zij het met enig gebonk, voor een extra aantal moderne stoelen zodat de oudere benen van een aantal mensen toch nog konden worden gespaard. Uw verslaggever zichzelf nog niet tot de derde leeftijd rekenend, heeft al hangend aan en noterend op een verwarmingstoestel, het spektakel aanschouwd.

De burgemeester opende de zitting met de melding dat een aantal raadsleden wegens andere verplichtingen nog niet aanwezig waren maar dat men toch van start zou gaan. Vandaar ook dat Linda Vanherck (Leefbaar) die als voorstemmer werd uitgeloot, werd vervangen door Frans Dielis (Leefbaar). Hierbij nog even melden dat enkele traditionele te laat komers na de dreiging van een minder goed horende verslaggever van een plaatselijk kwaliteitsblad, om hun namen bekend te maken, deze keer juist op tijd de geledingen vervoegden.

In extremis werd er nog een extra puntje wegens hoogdringendheid aan de agenda toegevoegd. De borgstelling die de gemeente heeft gesteld ten gunste van Bouwmaatschappij de Noorderkempen in verband met de bouwwerken aan het schooltje op de kolonie vervalt op 31 december. De vraag wordt gesteld om deze waarborg met 6 maand te verlengen. Niemand had er problemen mee om dit extra puntje achteraan op de agenda te plaatsen.De notulen van de vorige gemeenteraad :

De raadsleden waren blijkbaar nog goed wakker en niet gehaast om huiswaarts te keren want reeds bij de goedkeuring van de notulen kwamen de nodige opmerkingen naar voor. Jef Schoofs (GROEN!) wist te vertellen dat er op de gemeenteraad van november in de besloten vergadering een hele reeks volmachtdrager werd aangesteld die de gemeente op allerlei raden van bestuur moeten vertegenwoordigen. De burgemeester trachtte hem nog vlug het zwijgen op te leggen omdat vragen over de besloten vergadering best in de besloten vergadering moeten worden gesteld. Maar dat was nu net het punt dat Jef wou maken, de aanstelling van de afgevaardigden van de gemeente naar raden van bestuur en dgl. moet helemaal niet in de besloten vergadering gebeuren. Hij verwees hierbij uit de losse hand naar artikel 28 paragraaf 1 , eerste lid van het gemeentedecreet. Ter info dit artikel zegt dat de zitting van de gemeenteraad in algemene regel openbaar is, hierop zijn echter een aantal uitzonderingen bijvoorbeeld als het gaat om zaken die de 'persoonlijke levenssfeer raken'. De toewijzing van een vertegenwoordiger bij een intercommunale wordt echter niet als persoonsgebonden gezien en moet dus volgens de openbaarheid van bestuur in de open zitting gebeuren. De burgemeester beloofde van het te laten nakijken en indien dit klopt zullen we in de toekomst vanop de eerste rij (of laatste zoals deze keer) getuige van deze aanstellingen mogen zijn.

Over de centjes :

De gemeenteraad van december behandelt traditiegetrouw de begroting van het volgende jaar. Dat was deze keer niet anders. Het budget 2012 bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota werden ter goedkeuring voorgelegd. De burgemeester verwees hierbij naar een vraag uit het verleden waarbij geopperd werd om de ontvanger de nodige uitleg te komen laten geven bij het budget zodat ook het publiek enig inzicht zou krijgen in de voorliggende cijfertjesdans. Hij meende echter op deze vraag niet te moeten ingaan vanuit de redenering dat ook in het verleden een antwoord is gegeven op alle vragen die er vanuit de gemeenteraad kwamen, en dat zou deze keer niet anders zijn. Het publiek kon bovendien de belangrijkste punten reeds in de GRAM lezen en voorts zijn er veel punten die ieder jaar terugkomen. Voorstel naar de prullenmand met andere woorden.

Toch wou hij ter compensatie enkele belangrijke verschuivingen ten overstaan van de vorige jaren in het budget duiden. Zo zullen de inkomsten uit belastingen ondanks een gelijkblijvende belastingvoet (personenbelasting 6,5%, opcentiemen onroerende voorheffing 1100) sterk dalen, de roerende voorheffing met 64.000 euro, de personenbelasting zelfs met 120.000 euro. Ook hier slaat de crisis dus toe. De personeelsuitgaven stijgen dan weer sterk (521.000 euro) de verklaring hiervoor is de overkomst van een deel van de personeelsleden van AGEM naar de gemeente zodat hun loon vanaf nu ook op de begroting terecht komt. Ook is er de opbouw van een tweede pensioenpijler voor de contractuelen via OFP PROVANT (om de achterstand ten overstaan van de statutairen recht te trekken), en de kosten van een beroepsbrandweerman die per 1 januari in dienst zal komen. De brandweer zorgt echter ook voor inkomsten met de groene stroomcertificaten voor de zonnepanelen die op het dak van de kazerne zijn geplaatst. Ook de inkomsten uit het onderhoud van de gewestwegen stijgt gevoelig (44.330 euro)) ten gevolge de nieuwe overeenkomst die is afgesloten waarbij de gemeente instaat voor alle onderhoud behalve de grachten, en hiervoor vanuit het gewest de nodige vergoeding krijgt. Deze vergoeding slaat in feite op 2011 maar zal maar in 2012 echt ontvangen worden.

Het uiteindelijke resultaat hiervan is een overschot van 3.619 euro op de buitengewone dienst en van 2.713.000 euro op de gewone dienst.
Dan was het de beurt aan de oppositie om de nodige verduidelijkingen te vragen.

Jef Schoofs beet de spits af. Zo leken hem de verhoudingen inzake de heraanleg van een aantal wegen niet te kloppen. Voor de heraanleg van de bevrijdingsstraat wordt er 6.00 euro voorzien, voor de molenweg 200.000 euro. De burgemeester kon dit echter wel verklaren. In de bevrijdingsstraat is er een inspectie geweest van de rioleringen en deze dienen vervangen te worden. Het antwoord op de subsidieaanvraag die in deze is ingediend kan echter een tijdje op zich laten wachten, vandaar dat de gemeente nu al in eigen beheer de stoepen die er erg slecht bijliggen gaat fatsoeneren. De fietssuggestiestrook op het lipseinde krijgt een nieuwe laag, ook dit zorgde voor enige discussie. Maar uiteindelijk leken alle raadsleden het er over eens dat een echt fietspad in principe te verkiezen is boven een suggestiestrook, deze geeft immers geen rechtszekerheid aan de fietsers. In dit specifieke geval is de weg echter onvoldoende breed voor een echt fiestpad volgens de burgemeester en dan is een suggestiestrook misschien niet de beste oplossing maar wel beter dan niets. Ook het vernieuwen van het dak van de manège is weer terug te vinden in de begroting dit voor hetzelfde bedrag als in 2011. Blijkt dat er boven de 67.000 euro een europese aanbesteding moet gebeuren, dat kan dit jaar niet meer worden afgerond vandaar de doorschuiving naar 2012. Ondertussen is beslist dat het dak met golfplaten zal worden heraangelegd in plaats van met de voorziene steeldeck, dit laatste zou de paarden immers teveel kunnen doen schrikken. De aanleg van de fiestpaden op Koekhoven is dan weer niet terug te vinden in de begroting. Moesten de subsidies hiervoor toch op tijd ontvangen worden dan zal de aanleg van de fietspaden via een begrotingswijziging toch opgenomen worden. Ook voor het draaiend houden van het parochiehuis zijn er nog uitgaven voorzien. Hierbij kwamen we nog te weten dat het gemeentebestuur zit te broeden op een voorstel over wat er met het parochiehuis gaat gebeuren. Volgend jaar, dus voor de verkiezingen (cfr. Jef Schoofs) ;-), zouden we er meer moeten over vernemen.

Ook Werner Van Baekel (CD&V) zat met een aantal vragen. Zo bleken uiteindelijk een aantal zaken van de ene naar de andere rubriek verschoven te zijn. De bijdrage die de gemeente betaald aan het IOK bleek gelinkt met de aanleg van het fietspad naar Beerse waar de gemeente samenwerkt met het IOK. Ook vorig jaar was daarvoor 8.000 euro voorzien maar niet gebruikt. De verkoop van gebouwen en gronden had dan weer betrekking op de overdacht van de elektriciteitskabines van de gemeente naar AGEM dit in 2010. Vooral de vergelijking op het vlak van de sport bleek voor enige verwarring te zorgen. Immers in 2010 viel alles nog onder de vleugels van de gemeente zelf, in 2011 was er in de loop van het jaar de overdracht naar het AGB en in 2012 is het volledig het AGB dat alles in beheer heeft.

Bij de stemming bleek dat er nog zekerheden zijn in het leven . De begroting werd meerderheid (LEEFBAAR) tegen oppositie (CD&V en GROEN!) goedgekeurd.

Het ocmw en het sociaal huis :Vervolgens mochten de raadsleden hun opmerkingen geven bij de rekening 2010 van het ocmw, en hun goedkeuring aan de meerjarenplanning 2012-2014, alsook aan het budget en de beleidsnota 2012. Dit gebeurde zonder morren. De enige beleidsdoelstelling die echt naar voor komt is de realisatie van het sociaal huis, wat cfr. de burgemeester niet betekent dat er voor de rest niets zal gebeuren. De investering hierin wordt voor 2012 geraamd op 1.075.392 euro voor 2013 op 239.375 euro, voor de invulling van het concept is er in 2013 15.000 euro voorzien.

De begroting van het ocmw is voor het eerst volgens een nieuw stramien gebeurd, vanaf 2013 zal dit ook voor het gemeentebudget zo zijn.

Kamperen en belastingen betalen :

De gemeente heft een belasting op kampeerterreinen en kampeerverblijven. Voor 2012 zal dat 116,85 euro zijn, zijnde het bedrag van 2011 dat wordt geindexeerd. Hans Geerts (CD&V) vroeg de stemming. De belasting werd goedgekeurd door Leefbaar, CD&V stemde tegen, GROEN! hield het bij een onthouding.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Sportcentrum 't Hofeind :Ook het AGB Sportcentrum 't Hofeind kreeg de nodige aandacht. Op de gemeenteraad van november werd de lening voor het onroerend goed (de sporthal) overgedragen van de gemeente naar het AGB, waardoor het maatschappelijk kapitaal daalde. Door de wijziging van het kapitaal dienden de statuten te worden aangepast, deze statutenwijziging werd nu goedgekeurd. Vervolgens werd er kennis genomen van de jaarrekening 2010 en van het ondernemingsplan 2012. In het ondernemingsplan vinden we onder andere de aanleg van een inline skateparcours en de bouw van een overdekte touwtrekkersruimte. De uitvoering van dit laatste zal gebeuren door de Berretrekkers met ondersteuning van de gemeente.

AGEM :

Het agb-en was hiermee nog niet gedaan, het andere nog even bestaande AGB, AGEM stond vervolgens in de picture. Zoals de aandachtige lezer weet is men al een hele tijd bezig met de verkoop van de activiteiten van AGEM aan Infrax/IVEG. Het was de bedoeling op deze gemeenteraad hiervoor de laatste stappen te zetten, het leek deze keer dan ook formaliteit te worden. Toch wou de burgemeester voor de stemming over de verschillende punten, eerst nog enige uitleg geven. Hij gaf aan dat er reeds geruime tijd onderhandelingen aan de gang zijn met IVEG en dat er verregaande akkoorden zijn afgesloten. Vorige week is alles goedgekeurd op de RvB van AGEM, maar in de Raad van Bestuur van IVEG waren er op het laatste moment toch nog verwikkelingen naar voor gekomen. Deze hadden te maken met een beslissing van de CREG waardoor de WKK-certificaten niet worden gesolidariseerd over gans Vlaanderen, maar betaald moeten worden per netbeheerder. In mensentaal betekent dit dat AGEM of na overname IVEG zelf alle WKK-certificaten moet betalen aan de tuinders uit hun gebied. Bovendien moeten de netbeheerders hiervoor een gegarandeerde prijs betalen, ook al zijn ze op de markt veel minder waard. Daar de WKK-installaties in Merksplas bijzonder goed vertegenwoordigd zijn loopt deze rekening bijzonder hoog op. Ondanks het feit dat vanuit Merksplas hierover steeds open kaart is gespeeld, is dit voor IVEG nu een probleem geworden. Immers indien ze zelf deze certificaten moeten betalen zonder dat er een verdeling is over gans Vlaanderen zoals bij de groene stroom dan zouden ze de tarieven in gans hun gebied sterk moeten optrekken en dat zien ze niet zitten. Ondertussen is het dossier beland op het kabinet van minister Freya Van Den Bossche. Gelukkig ging het volgens de laatste signalen in de goede richting, dit alles is uiteraard ook voor de betrokken tuinders enorm belangrijk. De burgemeester stelde voor toch alle punten van de agenda goed te keuren, dat zou ook gebeuren op de Raad van Bestuur van IVEG, dit onder de opschortende voorwaarde van de solidarisering. 100% zekerheid dat de overdracht per 1 januari zou kunnen gebeuren kon er dan ook niet gegeven worden.

Vervolgens vroeg Hans Geerts (CD&V) het woord. Hij wou weten wat het precies effect is op de prijzen voor de eindgebruikers van de groene stroom en de WKK-certificaten. De burgemeester antwoorde dat de netbeheerders, zoals we hierboven al aangaven, een opkoopplicht hebben, voor de WKK 's is deze gegarandeerd op 27 euro per certificaat. Doordat deze momenteel op de markt maar verkocht kunnen worden tegen een veel lagere prijs blijft de netbeheerder achter met een groot verlies. Dit weegt in Merksplas erg zwaar door, IVEG heeft daarnaast nog zo'n gebied rond Boechout in zijn portefeuille. Bovendien wordt dit alles gezien als een openbare dienstverlening. Met andere woorden, zie Hans Geert (CD&V) dit alles wordt uiteindelijk doorgerekend aan de eindgebruiker. De burgemeenster bevestigde.

Hierop wou Hans Geerts zijn persoonlijke mening over dit alles nog even kwijt. Wie investeert er in groene stroom vroeg hij zich openlijk af, een aantal bedrijven die winst willen maken, en daar is niks mis mee. Daarnaast een aantal particulieren die ook winst willen maken, en daar is ook niks mis mee. Maar dit alles is maar mogelijk dankzij de tegemoetkomingen die er tegenover staan. Wie investeert er niet, mensen die om esthetische reden geen panelen op hun dak wensen, dat is ook hun goed recht. Maar ook een hele reeks mensen die het gewoon niet kunnen omdat ze niet kapitaalkrachtig genoeg zijn, een aantal jongeren omdat hun inkomen lager ligt en mensen die zelf geen eigendom hebben. Maar wie betaald er uiteindelijk voor, alle eindconsumenten, ook de sociaal zwakkeren. Hij noemde het systeem dan ook per definitie asociaal. Hij hoopte dan ook dat de burgemeester, die zich sinds vorige week parlementslid mag noemen, in Brussel deze mening zou overbrengen en zou aangeven dat het systeem niet klopt. De burgemeester ging er, nadat hij erop had gewezen dat dit de bevoegdheid is van het Vlaams parlement niet van het federale, volledig mee akkoord. Ook hij vond dat het systeem van de certificaten die als openbare dienstverlening in de tarieven verrekend worden, aan herziening toe is.

Hans Geerts (CD&V) vroeg zich nog af, of indien de solidarisering toch wordt goedgekeurd, de verkoop van AGEM nog echt nodig is. Immers de zware last van de certificaten was één van de belangrijkste redenen om hiertoe over te gaan. Hier volgde de burgemeester niet. Hij gaf aan dat de solidarisering niet 100% is, AGEM zou met andere woorden steeds een stuk zelf moeten blijven dragen, en dat zou voor liquiditeitsproblemen zorgen. Om maar even te duiden, het bedrag dat aan certificaten moet worden betaald is groter dan de jaaromzet van AGEM. Dit financieren met een lening zou bijzonder moeilijk worden.

Is IVEG dan plots wakker geworden wou Hans Geerts nog weten, en kunnen ze nog terug. Blijkbaar wel, want er moest nog een onderzoek gebeuren naar de werkelijke cijfers, maar er is steeds van de solidarisering uitgegaan. De burgemeester drukte de hoop uit dat alles, zeker ook voor het personeel, nog voor het eind van het jaar in orde zou komen. Indien het volgende week nog niet is afgerond dan blijft het personeel nog bij AGEM, het licht moet immers blijven branden.

Werner Van Baekel (CD&V) vroeg naar de worst case. De burgemeester had hiervoor maar één woord, 'onmogelijk'. Hij wees erop dat de oplossing dringend is, maar ook op tafel ligt. Van de personeelsleden van AGEM komen er drie naar de gemeente, de overige 5 stappen over naar IVEG. De personeelsleden die overstappen naar IVEG nemen verlof zonder wedde bij de gemeente voor een periode van maximum 2 jaar, waarna ze een definitieve beslissing moeten nemen. De mensen die naar de gemeente komen zullen bij aanvang instaan voor de afhandeling van de overname, waarbij de gemaakte uren zullen doorgerekend worden. Achteraf zullen ze volledig in de gemeentelijke diensten ingeschakeld worden, iemand bij de ontvanger, de anderen op de personeelsdienst en de bouwdienst.

Vervolgens werden de agendapunten zoals door de burgemeester gevraagd goedgekeurd. Het betrof onder andere het verlenen van een volmacht om een aantal notariële aktes te onderschrijven betreffende de overdracht van het elektriciteitsnet van de gemeente naar AGEM, de bekrachtiging van de overdracht van algemeenheid tussen AGEM en IVEG waarin alle praktische afspraken staan betreffende de overdracht. Tenslotte de toetreding van de gemeente tot de vereniging IVEG, Merksplas wordt immers door de overdracht van AGEM aandeelhouder van IVEG en de wijziging van het personeelskader vanwege de overdracht van het personeel van AGEM.
Om de lezers gerust te stellen, bij het opmaken van dit verslag is reeds bekend geraakt dat het allemaal is goedgekomen, de verkoop kan gewoon doorgaan.

Sint Rumoldus en het extra punt :

Na deze zware boterham werd in een drafje advies gegeven over de rekening 2010, akte genomen van de budgetwijziging 2011 en van het budget 2012 dit alles van de kerkfabriek Sint Rumoldus Zondereigen. Ook het extra punt over de verlenging van de borgstelling ten voordelen van bouwmaatschappij de Noorderkempen in verband met de verbouwing van het schooltje op de kolonie gebeurde zonder problemen.De rondvraag :

Hans Geerts (CD&V) verwees, luid en duidelijk en recht in de microfoon, naar de verkoop een aantal jaren geleden van een aantal bouwstukken aan de industrieweg. Hij herinnerde zich toen te hebben gevraagd, om bij de verkoop de voorwaarde op te nemen dat er binnen de 2 jaar moest begonnen worden met de bouw en dat er binnen de 3 jaar een exploitatie moest zijn, dit om de eigen Merksplasse mensen zoveel mogelijk kansen te geven. Nu is er blijkbaar één bedrijf nog steeds niet in exploitatie. Er staat wel een ruwbouw maar er is verder nog weinig beweging. Hij stelde dan ook de vraag naar de mogelijkheid om de eigenaars een beetje aan te porren. De burgemeester beloofde om contact op te nemen, maar vond het duidelijk een moeilijk gegeven. Het zou immers gaan om een arbeidsintensief bedrijf dat voor veel tewerkstelling zou kunnen zorgen.

Jef Schoofs (GROEN!) liet zich van zijn meest nieuwschierige kant zien, hij was benieuwd naar het resultaat van de doorlichting door de VVSG. De burgemeester moest hem echter op zijn honger laten, het definitieve verslag was nog niet binnen. Een van de uitganspunten was de ervaringsuitwisseling maar ook de oprichting van een fonds voor plattelandsgemeenten zoals dat voor de steden bestaat. Om budgetaire reden is dit echter opgeschort.
De tractorsluis in de Langstraat,waartoe de VLM de nodige werken dient uit te voeren, blijkt er nog niet te zijn. De werken op de kolonie zouden 2 november hun aanvang nemen maar er is nog weinig beweging te zien. De kredieten zijn echter wel op de ministerraad goedgekeurd, de financiering voor de herstelling van de daken is rond en de aannemer kan verder.

En toen werd het even stil, mijn hand die een kramp voelde opkomen, was dan ook bijzonder verheugd wanneer de burgemeester het talrijk opgekomen publiek bedankte voor hun aanwezigheid en iedereen naar huis stuurde met de nodige kerst- en nieuwjaarswensen.

Rest er mij, u lezer, enkel nog het beste te wensen voor de komende kerstdagen en het jaareinde. Tot volgend jaar.
(J.G.)Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.