U bent hier: Opinie

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Ontwerp ruimtelijk structuurplan ter inzage - 26-03-2007

InleidingIn de jaren '70 werden overal in Vlaanderen de gewestplans opgesteld. Al meer dan 30 jaar zijn deze plans een belangrijke basis waarop de ruimtelijke ordening gestoeld is. Tegelijkertijd kan iedereen echter zien dat er sindsdien ook veel verkeerd gelopen is. Ons land heeft niet voor niets de kwalijke reputatie, ruimtelijk het meest ongeordende land van West-Europa te zijn. De gewestplans missen vaak een globale visie op de ruimtelijke ordening. Ze zijn ondertussen verouderd en bieden geen antwoord meer op de uitdagingen van deze tijd.

Om hier aan te verhelpen werd er een Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen opgemaakt. Dat plan zet de grote lijnen uit voor de ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Dit plan werd verder verfijnd in het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen. De gemeenten kregen de opdracht een verdere invulling te maken voor hun eigen grondgebied. Het is de bedoeling dat op termijn de gewestplans vervangen zullen worden door ruimtelijke uitvoeringsplans (RUP's) op basis van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplans. Het hoeft dan ook geen betoog hoe belangrijk deze oefening is.

De gemeente Merksplas nam het studiebureau van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK Plangroep) onder de arm om het studiewerk te doen. Dit uitgebreide studiewerk verliep volgens de principes van de structuurplanning: vastleggen van een langetermijnvisie, kortetermijnvisies toetsen aan de langetermijnvisie én inspraak voorzien.

Vorm

Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bestaat uit drie delen. Een "informatief gedeelte" waarin de juridische context en de huidige toestand opgesomd worden. Verder is er een "richtinggevend gedeelte" waarin de grote principes opgesomd worden, concreter uitgewerkt per deelruimte en deelstructuur. Tenslotte is er het "bindende gedeelte" waarin de zogenaamde kernbeslissingen vastgelegd worden. Hier zal later niet meer van afgeweken kunnen worden.

Het ontwerp dat momenteel voorligt is een integratie van de visies op fysisch, natuurlijk, landschappelijk en agrarisch vlak. Verder werden de nederzettingenstructuur, de economische structuur, de mobiliteitsstructuur en de toeristische structuren mee verwerkt.

Gevolgde procedureMotor van het hele proces was de "ambtelijke werkgroep". Die bestaat uit het schepencollege, de gemeentesecretaris, de stedenbouwkundig ambtenaar, de dienst ruimtelijke ordening en IOK Plangroep.

Tijdens de opmaak van het ruimtelijk structuurplan werd er door de ambtelijke werkgroep info gegeven binnen de gemeentelijke diensten en werd er teruggekoppeld naar twee fora. Enerzijds werden lopende of nieuwe projecten ter advies voorgelegd aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GeCoRo). Anderzijds waren er vergaderingen van de "stuurgroep". Deze bestond uit het schepencollege en dezelfde ambtenaren, aangevuld met een aantal leden van de GeCoRo en versterkt met vertegenwoordigers uit de politiek en een aantal groepen en verenigingen. De stuurgroep vergaderde acht keer tussen april 2002 en april 2005.

Het definitieve advies van de GeCoRo over het ontwerp ruimtelijk structuurplan is voorwaardelijk positief. De GeCoRo vindt dat het gemeentebestuur rekening moet houden met de uitgebrachte bemerkingen.

Na het advies van de GeCoRo werd het ontwerp door de gemeenteraad goedgekeurd op 12 december 2006. Dat gebeurde meerderheid tegen oppositie. CD&V en Groen! weigerden immers te stemmen over zulk belangrijk document omdat ze veel te weinig tijd kregen om het diepgaand te bestuderen.

Het schepencollege aanvaardde de meeste bemerkingen van de GeCoRo. Een aantal adviesdelen legde het schepencollege echter naast zich neer. Betekent dit dat het advies van de GeCoRo de facto negatief is?

CD&V niet tevredenDe opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan Merksplas is in een klein en ambtelijk kringetje voorbereid. De politieke partijen zaten mee in de stuurgroep. Beweren dat met de bemerkingen van de politiek en van sommige andere betrokken belangengroepen (zoals de bewoners of eigenaars van weekendhuisjes) rekening werd gehouden, klopt niet. Als we vanuit CD&V herlezen wat wij als bemerkingen inbrachten, vinden we daarvan zo goed als niets in het ontwerp terug. De methode die in Merksplas gehanteerd werd om tot de opmaak van het structuurplan te komen, staat in ieder geval sterk in contrast met de uitgebreide inspraakrondes die sommige andere gemeenten gedaan hebben.

Toch vindt CD&V het belangrijk dat de bevolking weet wat er in het ontwerp staat. Uiteraard is het quasi onmogelijk het vrij lijvige boekwerk samen te vatten. We beperken ons dan ook tot de grote lijnen.

Informeer u en doe mee

We kunnen ook iedereen aanraden zeer actief gebruik te maken van het inspraakrecht tijdens de procedure van het "openbaar onderzoek". Dat loopt van 1 maart tot 29 mei 2007. Op 5 april 2007 (in de paasvakantie !) is er ook één (1) informatievergadering.

Ondertussen bereikt ons bovendien het bericht dat het ontwerp van ruimtelijk structuurplan Merksplas een goede beurt gemaakt heeft in de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (ProCoRo). Je kan je bijgevolg afvragen welk nog het nut is van de inspraakronde in Merksplas.

Welke zijn de grote principes voor de toekomst?Als het ruimtelijk structuurplan goedgekeurd zal zijn, wil de gemeente de inhoud vertalen in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Ze zal dat gebiedsgericht doen voor het wonen, de handel, het milieubedrijf, de sport, de landbouw en het Zwart Goor. Voor de Kolonie wordt de hogere overheid gevraagd, de gemeente bij de planning aldaar te betrekken.

Verder komen er ook sectorale RUP's voor de zonevreemde woningen, zonevreemde bedrijven en de zonevreemde toeristische infrastructuur. Voor de kolonie komt er een strategisch project.Men wil voortaan de gewenste ruimtelijke structuur in Merksplas afstemmen op het fysisch systeem in onze gemeente. Concreet zal men steeds kijken hoe een project zich verhoudt ten opzichte van onze waterlopen en valleien. Deze valleien zullen vrij blijven van bebouwing en er zullen zones komen voor landschappelijke waarden en natuur.

Daarnaast zal de voornaamste drager van de Merksplasse open ruimte de duurzame landbouw zijn. Vooral de grondgebonden landbouw zal ruimtelijk ondersteund worden. Ook de grondloze bedrijven zullen op ondersteuning kunnen rekenen. Voor hen komt er ter hoogte van Koekhoven een gemeentelijke zone waar de glasteelt gegroepeerd zal worden. Om de landbouwgebieden niet te versnipperen komen er zones waar niet gebouwd zal mogen worden.Voor de natuur in Merksplas wordt er gedacht aan het verbinden van de natuurgebieden via de waterlopen. De zwaartepunten voor de natuur zijn het Graafsbos, het Moer, het Nonnenmoer - Bloksgoor, de vallei van de Mark, Heikant, de Kolonie en De Hees. Op de Zandvenheide zullen natuur en landbouw verweven worden.

Dé parel aan onze kroon is natuurlijk de Kolonie. De Kolonie is zeer waardevol als open ruimte en voor de cultuurhistorische gebouwen. Het centrale gedeelte van het domein zal opengesteld worden. De rand moet rustiger blijven. Er kan een vorm van industrie op de Kolonie komen die werk moet verschaffen aan de gedetineerden. Een brug over de ringgracht voor de ontsluiting van de huidige ambachtelijke zone komt er niet. Binnen het kader van het beschermingsbesluit moet er wél een toeristisch knooppunt ontwikkeld worden.Het centrumgebied zal in de toekomst het voornaamste woongebied worden. Er zal gestreefd worden naar versterking van de kern en een dichtheid van 15 woningen per hectare. Wonen wordt er uiteraard verweven met kleinschalige handel en bedrijvigheid, recreatie en openbare dienstverlening. Hoewel het volgens de cijfergegevens niet nodig is, wil de gemeente de mogelijkheid achter de hand houden, extra gebied aan te snijden voor woningbouw. De verkeerssituatie wordt zo opgevat dat het op termijn veilig moet zijn voor de zwakke weggebruikers. De gewestwegen blijven lokale wegen.De huidige ambachtelijke zone aan de Veldenbergstraat blijft behouden. Er is echter behoefte aan een tweede terrein van ongeveer 5 hectare. Dit zal ingeplant worden naast de Moerstraat, aansluitend aan de site van het milieubedrijf van IOK. Anderzijds wil het plan de ontginning van klei in dat gebied bevriezen op het huidige peil.

Merksplas wil zich ook als toeristische gemeente profileren. We hebben er de groene troeven voor. Dit alles moet echter door infrastructuur ontsloten worden. De bestaande weekendzones zullen moeten uitdoven, op twee zones na (Zwartwaterweg en Steenweg op Weelde). Permanent wonen in weekendhuisjes of op campings zal overal verboden zijn. De sport krijgt uitbreidingsmogelijkheden naast Carons Hofke.

Dit is de (zeer korte) samenvatting van de inhoud van het ontwerp ruimtelijk structuurplan Merksplas. Zoals gezegd raadt CD&V iedereen aan zich verder te informeren over de inhoud en mee te doen aan de mogelijkheid bezwaren in te dienen. Dit kan door de infovergadering bij te wonen op 5 april 2007. De teksten zijn ook in te kijken op de dienst ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Na het bestuderen van de definitieve teksten zullen wij beslissen of we zelf van dit recht gebruik zullen maken.
Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.