U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 16 januari 2012 - 20-01-2012

De eerste gemeenteraad van 2012 kondigde zich aan als de rustige start van een hopelijk boeiend en verassend politiek jaar op gemeentelijk vlak. Met 5 puntjes, inclusief de opening en de rondvraag, op de agenda leek het erop,dat het deze keer mogelijk moest zijn én de gemeenteraad tot het einde te volgen én Frank (wel die van TV) of Sabine op één nog net de voorspellingen voor de komende dagen te horen uitspreken. Zodat bij het begin van 'thuis' het gereserveerde plaatsje in de zetel kon ingenomen worden de nodige drank en versnaperingen binnen handbereik. Een aantal vragen in de rondvraag vanuit de oppositie stuurden echter roet in het eten, zodat we niet alleen verstoken bleven van de nodige weersvoorspellingen maar ook van een aantal ongetwijfeld boeiende plotwendingen op soapgebied. Daarom voor mijn collega-toeschouwers even meegeven : Tom legt zijn theroie uit aan Peter. Yvette en Frank dagen elkaar uit. Julia wil haar dochters verwennen. Rafael doet vervelend tegen Peter. Zo zijn jullie ook weer mee.

Een beetje vroeger aanwezig dan normaal kon ik vanop de achterste rij de reeds aanwezige raadsleden een beetje observeren. Er werd door sommigen lustig op los gebabbeld anderen hingen een beetje verveeld en onderuitgezakt, gapend en in hun haar krabbend in hun stoel. Enkel de luide 'goedenavond' bij de intrede van de verslaggever van een plaatselijk blad deed sommigen even opveren. Nadat tussen een aantal leden van de meerderheid en de oppositie nog een aantal laatste nieuwjaarswensen waren uitgewisseld, maakte de burgemeester aanstalten om van start te gaan. Het kistje met de namen voor de loting van de voorstemmer werd opengemaakt, de geluidsinstallatie aangezet. Maar dan werd er weer even gewacht. Doordat ondertussen de micro's openstonden konden tot op de achterste rij flarden worden opgevangen van een aantal gesprekken tussen de raadsleden, maar op de duur werd het een echte kakafonie van gesprekken die door mekaar de ether werden ingestuurd met een extra portie geroffel er boven op, zodat de 'goedenavond' van de burgemeester een echte verlossing werd. Ondertussen waren ook de deuren van de raadszaal even dicht geweest, maar deze werden prompt door de secretatis opnieuw open gezet, als symbool van de openheid van de vergadering misschien ?

De burgemeester wou ondanks het feit dat hij de meesten al wel op een of andere receptie was tegengekomen, de mensen uit pers en publiek toch nog eens de beste wensen toewerpen alsook zijn hoop op een interessant politiek jaar uitdrukken.

Er was één verontschuldigde afwezige, aanwezig. Leen Kerremans (Leefbaar) is immers op moederschapsrust waardoor ze wettelijk niet mag deelnemen aan de gemeenteraad, zodat ze de zitting vanop de publieksbanken diende te volgen. We willen ons hierbij aansluiten bij de door de burgemeester overgemaakte felicitaties ten overstaan van de kersverse moeder.

Bleek dat men vergeten was de voorstemmer uit het kistje te loten, Kris Govers (Leefbaar) kreeg uiteindelijk deze taak toegewezen.

De notulen van de vorige gemeenteraad :

Jef Schoofs (GROEN! of beter GROEN) vroeg bij de goedkeuring van de notulen om een aanvulling bij puntje 12. Hierin was te lezen dat één van de hoofdredenen voor de verkoop van AGEM aan IVEG de groenestroomcertificaten zijn, Jef had dit graag aangevuld gezien met de WKK-certificaten, die immers ook een belangrijke rol speelden. De burgemeester en de andere raadsleden zagen er geen graten in, met deze aanpassing werd het verslag dan ook unaniem aangenomen.

Met de zegen van de gouverneur :

Op de gemeenteraad van november werd de bijdrage van Merksplas aan de politiezone Noorderkempen (Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas) goedgekeurd (487.576 euro gewone dienst en 49.158 euro voor de buitengewone dienst). Nu mochten de raadsleden kennisnemen van de goedkeurende zegen die de gouverneur hierover heeft uitgesproken.Naar een nieuwe manier van cijferen :

Vanaf 2014 zijn de gemeenten verplicht over te stappen van de klassieke manier van begroten naar een nieuw systeem, de beleids- en beheerscyclus. Om ervoor te zorgen dat de op dat moment nieuw verkozen raadsleden zich voor dat ene jaar niet meer moeten inwerken in de huidige manier van werken werd er besloten om reeds vanaf 2013 over te stappen naar het nieuwe systeem. Er zullen trouwens infosessies worden georganiseerd voor de 'oude' en de 'nieuwe' raadsleden zodat ze een perfecte kennis opdoen van de werking van de cijfertjesdans. Trouwens het ocmw is reeds dit jaar overgestapt.

Veilig met de fiets richting Beerse :

Na de aanleg van de fietspaden langs de Steenwegen op Hoogstraten en Rijkevorsel, is deze naar Beerse aan de beurt. Voor de aanleg van deze vrijliggende fietspaden is het echter nodig dat een aantal stukjes gemeentegrond met een totale oppervlakte van 4,88 are worden onteigend door het Vlaams Gewest. De gemeente zal hiervoor 2.651 euro ontvangen. De aanleg van de fietspaden wordt voor 80% gesubsidieerd door het Vlaams Gewest (module 13), maar ondertussen is het ook wachten op de toekenning van de rioleringssubsidies vooraleer er echt met de werken van start kan worden gegaan. Via een vraag van Hans Geerts (CD&V) kwamen we te weten dat ook de onteigeningen van de privé-gronden volop aan de gang zijn. De commissaris van het aankoopcomité is bezig met de mensen te ontvangen voor ondertekening van de aankoopaktes.

De rondvraag :

Werner Van Baekel had vernomen dat de sportambtenaar per 1 februari de deur van de sporthal achter zich dichttrekt om andere professionele oorden in een buurgemeente op te zoeken. Hij vroeg zich af of dat niet bijzonder snel is, tegen die datum is het immers onmogelijk om een nieuwe persoon aan te werven. De vacature is dan wel opengesteld maar zelfs als er iemand binnen enkele weken kan aangeworven worden dienen er waarschijnlijk een aantal zaken overgedragen te worden, dient er in de tussentijd het nodige toezicht gehouden, enz. . Volgens de burgemeester is het op het gemeentehuis de gewoonte dat wanneer iemand 'een jaar verlof zonder wedde' aanvraagt, om dat direct toe te staan. In het verleden is dat ook steeds zo gebeurd. Er wordt echter wel zo snel mogelijk uitgekeken naar een vervanger voor de periode van 1 jaar. Ondertussen is er wel een lijst opgemaakt met de activiteiten van de sportambtenaar en is er samen gezeten met de collega-ambtenaren over wie bepaalde taken tijdelijk op zich zal nemen. Met andere woorden het werk zal in tussentijd herverdeeld worden. Omdat de diensten in een kleine gemeente als Merksplas meestal maar uit één persoon bestaan, vindt men het immers belangrijk dat men in staat is om indien nodig het werk van mekaar over te nemen. Hij begreep de bezorgdheid van Van Baekel echter wel, een bezorgdheid die trouwens ook met de sportraad werd gedeeld. Werner Van Baekel maakte er verder allusie op dat er al langer geruchten waren over een mogelijk vertrek. De burgemeester leek dit te beamen maar voegde er aan toe dat men pas iemand kan beginnen te zoeken als de aanvraag tot het verlof echt binnen is, en dat de andere diensten niet echt zitten te wachten op het extra werk. Ten slotte gaf Werner Van Baekel nog de suggestie mee om via de nieuwbrief de bevolking op de hoogte te stellen van waar en bij wie ze in de tussenperiode terecht kunnen. Verder nog even meegeven dat de vervanger zijn vaste stek niet langer zal krijgen in sportcentrum 't Hofeind maar zal weerkeren naar het oude nest zijnde het gemeentehuis. Zodat hij kan worden opgevangen binnen het gezellige kader van zijn collega's van de andere diensten.

Hans Geerts (CD&V) verwees nog even naar zijn vraag tijdens de rondvraag op de gemeenteraad van december. Hij informeerde of er al meer was geweten over de opstart van het laatste bedrijf dat in exploitatie moet gaan aan de industrieweg, volgens de regels opgesteld bij de aankoop van de gronden zou dat immers al gebeurd moeten zijn. De burgemeester antwoordde dat er volgens de regels opgelegd inzake ruimtelijke ordening wel nog wat tijd was en dat deze nog niet werden overschreden. Wel zouden er al enige brieven verstuurd zijn om hen aan de opgelegde regels te herinneren. Hij verwees er nog eens naar dat men ondertussen aan het bouwen is en drukte de hoop uit dat de exploitatie zo snel mogelijk van Vosselaar naar Merksplas overgebracht zou worden. Hij stelde het bedrijf ook niet in moeilijkheden te willen bregen, 'we kunnen er toch moeilijk een deurwaarder op af sturen'. Hij stelde daarom voor de eigenaars uit te nodigen voor een gesprek en hen eventueel in gebreke te stellen. Hans Geerts (CD&V) kon daar mee leven, zolang er maar wordt 'achter gezeten'.
Jef Schoofs (GROEN) vroeg zich af waarom Merksplas ontbreekt op het lijstje met deelnemende gemeenten aan de gezamenlijk aankoop van isolatiemateriaal georganiseerd door het IOK. Immers 25 van de 29 gemeenten doet er wel aan mee. Volgens de burgemeester kunnen echter ook de inwoners uit de niet deelnemende gemeenten inteken om deel te nemen aan de gezamenlijke aankoop, zelfs mensen van buiten het IOK-gebied zouden dit kunnen doen. De burgemeester verwees verder naar een infoavond die ooit samen met Hoogstraten en Rijkevorsel werd georganiseerd over isolatie, en naar het gebrek aan belangstelling dat er toen voor was. Volgens Jef Schoofs gaat men in dit geval echter veel verder dan een louter theoretische uitleg, en hij vond de niet-deelneming, indien er niet echt een gegronde reden voor was, dan ook een gemiste kans.

Vervolgens werden we bedankt voor onze aanwezigheid en de koude avond ingestuurd; hoe koud dat had Frank of Sabine ondertussen dus al uitgelegd.

Maar ik wil niet afsluiten vooraleer al onze lezers het allerbeste te wensen voor het komende jaar, alsook voldoende inspiratie om in oktober de juiste keuze te kunnen maken . ;-)

J.G.Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.