U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 20 februari 2012 - 22-02-2012

Meestal als de verkiezingen naderen worden de politici wat zenuwachtig en gaan ze zich tegenover mekaar wat profileren en afstand nemen. Niet zo in Merksplas daar leken op de gemeenteraad alle raadsleden over de partijgrenzen heen naar mekaar toe te groeien. Letterlijk dan toch, het was misschien in de naweeën van Valentijn dat de tafelschikking deze keer zo was opgevat, dat met enige inspanning en goede wil, de overburen (moesten ze dat al willen) mekaar met de tenen konden raken. Het voordeel hiervan was wel dat de raadsleden hun buik(je) minder moesten intrekken om aan hun stoel te geraken. Er ontstond zo immers een bredere gang en dat, zo zou later blijken, was nodig als looppiste voor de gemeentesecretaris. Maar daarover later meer.

Verontschuldigd waren deze keer schepen Frans Dielis (Leefbaar) en de wegens haar recent moederschap in het publiek zetelende Leen Kerremans (Leefbaar).

De fiere voorstemmer werd Jef Van Accom (Leefbaar).

De notulen van de vorige gemeenteraad :

Iedereen was tevreden met wat er als verslag van de vorige gemeenteraad op papier was gezet. Geen opmerkingen dus en over naar het volgende punt.

Samenwerking met Stichting Kempens Landschap :

De twee volgende punten op de agenda betroffen de goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Kempens Landschap. De eerste in het kader van EFRO-project '438 Kolonies in de Noorderkempen', de tweede in het kader van het INTERREG IV A-project.Ondertussen zijn de restauratiewerken op de kolonie van start gegaan. Deze werken gebeuren met subsidiëring vanuit het Vlaams Gewest en de Provincie. Ook de gemeente Merksplas moet haar duit in het zakje doen maar doet hiervoor beroep op Europees geld. Het is in dit kader dat de samenwerkingsovereenkomsten te situeren zijn.

Het eerste dossier in het kader van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) heeft wat betreft Merksplas betrekking op de tijdelijke en definitieve herstelling van de daken van de grote hoeve en de herinrichting van de binnenplaats van het schooltje waar binnenkort Bouwmaatschappij De Noorderkempen haar thuis zal vinden. Kempens Landschap zal daarbij ook zorgen voor de nodige communicatie zodat dit project de nodige aandacht krijgt bij het grote publiek. Buiten Merksplas is ook de ontsluiting van het kruispunt van de vier gebouwen op Wortel-Kolonie als onthaalpoort in het project opgenomen.

Jef Schoofs (GROEN) vond het raar dat dit punt nu pas op de gemeenteraad ter goedkeuring werd voorgelegd. De samenwerking is immers reeds gestart op 1 januari 2010. Volgens de burgemeester betrof het een louter formalisering van een bestaande toestand, in de praktijk loopt de samenwerking inderdaad al jaren. Maar het was nu nodig om dit in het kader van de Europese subsidieaanvraag ook naar vorm in orde te brengen.Het tweede betreft een gemeenschappelijk project van drie gelijkaardige landgoederen zijnde Roosendael (Sint-Katelijne Waver), Mattemburgh (Hoogerheide-Nederland) en Merksplas-Kolonie. Voor Merksplas gaat het in dit dossier onder andere om de herstelling van het dak van de kapel, de trap van de kapel en het zuidelijk woonhuis. Het is vanwege deze herstellingswerken dat de kapel van de kolonie vanaf begin oktober voor een bepaalde periode niet meer gehuurd zal kunnen worden voor feestelijkheden.

Milieuhandhaving :

Vanwege het milieuhandhavingsdecreet moet elke gemeente beroep doen op minstens 1 toezichthouder. Om de kosten in deze te drukken is er een samenwerking opgezet tussen een 17-tal gemeenten en 7 politiezones onder de naam 'interlokale vereniging Milieuhandhaving Kempen'. Hierin zetelen vertegenwoordigers van de verschillende gemeenten, de lokale politie en het IOK.

Volgens Jef Schoofs (GROEN) was er in het document vooral te lezen hoe alles moet gebeuren maar was het niet echt duidelijk wat er zou gebeuren, hij vroeg zich dan ook af wat dit op het terrein zou betekenen en wat er concreet zou veranderen.

Volgens de burgemeester blijft alles een beetje zoals het nu is. De eerste lijnsopvang en de klachten zullen blijven binnenkomen bij de milieudienst van de gemeente (toezichthouder). Als deze er niet meteen weg mee weet zal er beroep kunnen gedaan worden op het IOK voor bijvoorbeeld extra juridisch advies en ondersteuning. Als het om flagrante zaken gaat kan de milieudienst de lokale politie vragen om proces-verbaal op te stellen, ook het IOK zou hiervoor bevoegd worden.

Werner Van Baekel (CD&V) had in de politieraad vernomen dat ongeveer de helft van de milieuovertredingen zonder gevolg worden geklasseerd. Hij vond het spijtig dat er niet meer mee gebeurde en drukte de hoop uit dat met deze nieuwe regeling alles beter opgevolgd zou worden.

Tussen het psssst en kloek, kloek van zich openende en leeglopende waterflesjes door vernamen we nog dat er momenteel twee politieagenten in onze zone een cursus volgen die specifiek gericht is op het milieuhandhavingsdecreet.

Herexamen :Op de gemeenteraad van december werd de belasting op kampeerterreinen en kampeerverblijven goedgekeurd. De Vlaamse overheid had echter hierbij opmerkingen gemaakt zodat het punt opnieuw op de agenda verscheen. Blijkbaar was er ergens melding gemaakt van 'dienstjaar' terwijl het 'aanslagjaar' had moeten zijn en verder was er verwezen naar wetgeving die niet meer van toepassing is.

Vervolgens ontstond er na een vraag van Jef Schoofs enige verwarring over zaken die al dan niet gewijzigd waren, over doorschuivingen van nummeringen, over zaken die er al dan niet de vorige keer al stonden en iets over een artikel 7. De gemeentesecretaris van zijn gelijk overtuigd wou de nodige bewijzen op tafel leggen en zette prompt een spurtje in naar zijn bureau. Gelukkig dus dat hij daar met de nieuwe tafelschikking de nodige ruimte voor kreeg. Toen werd even stil, werd er wat in het rond gekeken, tot enkele minuten later de secretaris, op een drafje met de nodige papieren opnieuw in de raadszaal verscheen. Blijkbaar werd toen alles duidelijk en Jef Schoofs verontschuldigde zich voor de gestichte verwarring.

Net zoals in december werd er over dit punt gestemd, Leefbaar stemde voor, CD&V tegen, GROEN hield het bij een onthouding.

De ruilverkaveling :

De ruilverkaveling verschijnt regelmatig op de agenda van de gemeenteraad. Meestal gaat het dan over de financiële tussenkomst van de gemeente voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen en dergelijke. Deze keer betrof het echter een tussenkomst van de gemeente als eigenaar van gronden dit voor een bedrag van 110.680,45 euro.De rondvraag :Werner Van Baekel (CD&V) vroeg zich af hoe ver het stond met de aanstelling of niet aanstelling van een nieuwe sportbeambte. De burgemeester antwoordde dat de procedure was opgestart, dat er 5 kandidaten gezien waren, dat er een rangorde was opgesteld en dat de beste uit de reeks van start zou gaan op 16 april. Werner Van Baekel had inderdaad in het verslag van het laatste schepencollege van januari gelezen dat er 6 kandidaturen binnen waren gekomen. In het verslag van 10 februari was er echter niets meer van te lezen, hoewel hij ondertussen al had vernomen wie de geselecteerde kandidaat bleek te zijn. Hij vond het dus raar hierover niets in het verslag terug te vinden was. Hij vroeg zich dan ook af wanneer het examen juist had plaatsgevonden. Dat bleek op 2 februari te zijn geweest en de bespreking in het schepencollege zou op 17 februari geweest kunnen zijn.

Weer wou de secretaris de nodige bewijzen op tafel leggen. Hij stond reeds in zijn startblokken om een nieuw sprintje in te zetten, alleen een heftig neen, neen van Van Baekel die dat niet echt nodig vond, wist hem nog te stoppen. Was het de tijdelijke afwezigheid van een sportfunctionaris die de secretaris een aantal sportieve taken had laten overnemen, en wou hij hiermee zijn aldus opgebouwde conditie tonen? Hij leek in ieder geval, excuseer mij voor de uitdrukking, van den haas gep..pt. Al weet ik niet zeker of deze uitdrukking ook in de kempen bekend is.

De geselecteerde kandidaat zou de sportfunctionaris van Boechout zijn, die vanwege verhuisplannen naar Wortel zijn kans in Merksplas waagt.

Jef Schoofs (GROEN) had gezien dat er allerlei werken aan de gang waren in het bos op de kolonie. In het begin was hij er blij mee dat er eindelijk werk van werd gemaakt, maar wat er nu gebeurde vond hij toch wat overdreven. Voor hem was het bos verworden tot een plein met enkele bomen en kon men ondertussen vanop straat kijken tot aan de kom. Volgens schepen Govers was alles echter gebeurd volgens de regels van de kunst zoals die door bos en groen naar voor zijn geschoven. De dode taken zijn weggehaald en de vogelkers is verwijderd, van het snoeihout is er veel blijven liggen.

Jef Schoofs vond dan weer dat er juist heel weinig was blijven liggen, het leek wel gereven volgens hem en hij drukte de hoop uit dat het een echt speelbos zou blijven en geen speeltuin zou worden.

Dat was zeker geen probleem volgens schepen Quirynen, technisch was alles door de gebruikte machines platgemaakt maar er wordt een oproep gedaan naar de buurtkinderen om het crossparcour terug aan te leggen. Volgens haar moet men dit stukje bos los zien van de rest van de kolonie. De kom was vroeger de place to be om te zwemmen en voor het strandje, kinderen moeten er nog steeds volop de kans krijgen om er te komen spelen.

Aldus was iedereen uitgepraat en werden we de koude avond ingestuurd.

J.G.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.