U bent hier: Actua

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Perstekst over het Gemeenschapscentrum - 22-06-2004
Bemerkingen van de CD&V bij het dossier Gemeenschapscentum

Het feit dat de gemeenteraad vandaag het definitieve ontwerp van het Gemeenschapscentrum bespreekt, geeft ons de kans een algemene evaluatie te maken van het dossier.
Daarbij willen wij ook wat breder kijken dan naar de plannen voor het gebouw alleen.

Positief

Wij zijn altijd voorstanders geweest van dit project.
Het oplossen van de noden van het verenigingsleven door de bouw van infrastructuur én het oplossen van de problemen van de bibliotheek, zijn bij onze belangrijkste programmapunten. Beide noden zijn groot en verdienen bij voorrang een oplossing. Een sterk lokaal cultuurbeleid is voor ons zeer belangrijk.
Dat zijn dan ook de redenen waarom wij het project "Gemeenschapscentrum" altijd principieel gesteund hebben.

Wij zijn ook tevreden over de eerste stap die dit Bestuur gezet heeft. Er werd een ruime bevraging georganiseerd onder de sociaal-culturele verenigingen en de burgers die dat wensten. Die bevraging werd oordeelkundig uitgevoerd en vormde de basis waarop het project ontwikkeld kon worden.

Daarna gingen we in de Gemeenteraad unaniem akkoord met de deelname aan de eerste Open Oproep. Daardoor kon een breed spectrum van gegadigde ontwerpers bereikt worden en dat is positief.
Anderzijds zien wij hierin (achteraf) één van de redenen waarom de inspraak in het dossier van het Gemeenschapscentrum niet gelopen is zoals het volgens ons had moeten lopen.Ontevreden met de inspraak

De Stuurgroep

De échte strategische besluitvorming over het dossier werd immers toevertrouwd aan een Stuurgroep die "ad hoc" werd opgericht.
Dat is op zich al een kleine groep "uitverkorenen".
Maar in de praktijk -zo zegt men ons- had ook deze Stuurgroep weinig "te sturen" en was het Schepencollege dé instantie die alle strategische beslissingen in het dossier genomen heeft. Ook de inbreng van de GeCoRo was in dit dossier inhoudelijk minimaal.

De Gemeenteraad

Wij vinden dat de Gemeenteraad te veel buiten het proces van de besluitvorming werd gehouden.
Een alerte collega moest de vraag stellen aan het Burgemeester om ook de Gemeenteraadsleden uit te nodigen op een infovergadering. Dat zegt toch iets over de plaats die de Gemeenteraad in de besluitvorming krijgt toebedeeld.
Wij hebben een aantal keren in de Gemeenteraad vragen gesteld over het dossier. Wij betreuren dat dit steeds moest gebeuren in de marge van andere agendapunten.

De betrokkenen

Het is natuurlijk waar dat er veel vergaderingen geweest zijn met allerhande betrokkenen, gebruikers en belanghebbenden over het Gemeenschapscentrum. Er is veel energie in gestoken. Wie naar dit gegeven kijkt, zal als dusdanig dan ook geneigd zijn te concluderen dat er op dit punt goed gewerkt is geweest aan de inspraak en het overleg.

En toch zijn wij daar niet over tevreden.

Alleen praten over de deelaspecten

Er werd immers wél veel onderhandeld over deelbelangen en particuliere vragen van gebruikers. Voor sommige aspecten van de invulling van het gebouw leidde dit ook tot oplossingen.
Wat wij echter niet behoorlijk vinden, is dat er geen inspraak kon gegeven worden over de achtergrond en een gehele visie. Om het met een boutade te zeggen: "er kon altijd over iets gepraat worden, maar niet over het geheel."

Geen transparante procedure

Daardoor werd het proces voor de buitenwacht oncontroleerbaar en was het quasi onmogelijk de stand van zaken in het dossier van buitenaf te volgen. De besluitvorming in het dossier was volgens ons daardoor ook eerder chaotisch en in ieder geval "sluipend" te noemen.

Wat we in dit project dan ook vooral gemist hebben is een duidelijke, transparante en vooraf uitgestippelde procedure en timing voor de inspraak, onder deskundige leiding of begeleiding.Wij constateren dat het Bestuur ofwel die deskundigheid niet in huis heeft, ofwel liever zonder zulke procedure werkt.

Wij hebben dus de indruk dat er "zonder lijn" ingespeeld werd op de kritieken en suggesties die door de gebruikers gegeven werden. Daardoor werden er in de loop van het proces toch een aantal rare "bokkensprongen" gemaakt.

Een voorbeeld

Een voorbeeld daarvan is de keuze voor de inplantingplaats.
Er was in de Gemeenteraad beslist dat het Gemeenschapscentrum achter het Parochiehuis zou komen.
Na een informatievergadering over de verschillende (door de Bouwmeester) weerhouden ontwerpers, werd geconcludeerd dat de beste plaats om in te planten de Markt was. Formele inspraak van de verenigingen/betrokkenen over dit punt is er echter nooit geweest.

We hebben het al vaker gezegd: er is een verschil tussen informatie en inspraak.Geen globale visie op de Ruimtelijke Ordening

Gaandeweg zijn wij gaan snappen dat dit Bestuur te weinig globale visie heeft op de Ruimtelijke Ordening. Wij vragen ons zelfs af of het Bestuur die globale visie wel wil.

In andere dossiers is het niet beter

Wij zijn ook mee gestapt in het scenario van de tweede Open Oproep over de sporthal en de fuifzaal. Op een bepaald moment hebben wij ingezien dat in dat dossier dezelfde "sluipende besluitvorming" gevolgd wordt.
Wij hebben geprobeerd een discussie ten gronde te voeren over de Ruimtelijke Ordening, maar dat werd geweigerd.Wat moeten we geloven?

Ondertussen is ook duidelijk geworden dat er niet altijd naar waarheid geantwoord is geweest op onze vragen. Zo bleek uit onze contacten met de ontwerpers, dat het dossier helemaal niet zo onomkeerbaar gevorderd was als ons hier gezegd werd, toen we voorstelden de fuifzaal te integreren in het Gemeenschapscentrum.
Andere partners vertellen ons dat er meer met dat argument geschermd is geweest. De kritieken die geformuleerd werden konden vaak niet meer gerealiseerd worden... gezien de (zogezegde) vordering van het project.Kijken we nu even naar het gebouw zelf en de verschillende onderdelen.

Om een gefundeerde commentaar te kunnen geven op het definitieve ontwerp dat nu voorligt, hebben wij het niet alleen zelf bekeken. We hebben ook een aantal toekomstige gebruikers gevraagd hun mening te geven. Dat leverde een aantal vragen en standpunten op die we willen verwoorden.

De polyvalente zaal/fuifzaal

- Er blijft kennelijk onduidelijkheid over het podium. Dat podium is in principe een tijdelijke opstelling. Wat gebeurt er echter als bijvoorbeeld de toneelvereniging weken aan een stuk repeteert? Is de zaal in die periode dan niet te klein voor andere grote gebruikers?
- De toneelopvoeringen en muziekavonden hebben behoefte aan een podium en "backstage" die minstens even groot is als wat zij vroeger hadden. Kan dat gegarandeerd worden?
- De zaal is in het definitieve ontwerp vergroot. Hoeveel?
- Klopt het dat er (onder de zaal) slechts 1 kleedkamer voorzien is?
- Mogen de verenigingen zelf de toog uitbaten in de zaal?
- Waar situeert zich de regiekamer?

De cafetaria

- De cafetaria werd verkleind. Hoeveel mensen kunnen er in het definitieve plan in?
- Wat vindt de HoReCa van dit nieuwe café?

De bibliotheek

- De bib is een belangrijk onderdeel van het Gemeenschapscentrum. Oorspronkelijk vroeg de Beheerraad na bezoeken aan diverse andere bibliotheken een ruimte op het gelijkvloers, een opstelling van de werken langs de wanden en voldoende vooruitziendheid voor toekomstige noden. Als we het huidige plan bekijken is daar toch weinig van in huis gekomen.
- Men voorspelt ons dat de bibliotheek over een aantal jaren te klein zal zijn, onder andere voor het personeel dat er in moet werken. Het Decreet terzake is immers geschreven naar de toekomst toe.

Kind en Gezin

- Zit de consultatieruimte niet ver van de toiletten?
- Hoe gaat men de ruimte verwarmen? Komen er radiatoren onder de ramen?

Politie

- Waar komt in de toekomst de wijkpost van de politie?

Uiteraard is het zo dat wij in eer en geweten blijven vinden dat er een historische vergissing wordt begaan, de fuifzaal niet te integreren in het Gemeenschapscentrum.

Besluit

1. De bouw van het Gemeenschapscentrum is in principe een goede zaak.
2. Op het voorliggende ontwerp zijn echter nog veel bemerkingen te maken. Wij betwijfelen dan ook of er een goede verhouding is gerealiseerd tussen de kostprijs en de verwachtingen.
3. Er is geen onderbouwde visie op de Ruimtelijke Ordening.
4. Wij zijn absoluut niet tevreden over de inspraak.
5. Wij willen de fuifzaal integreren in dit project.


Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.