U bent hier: Gemeenteraad

    Registreren
Email-adres:

Afdrukbare versie

Afdrukbare versie zonder foto's

Gemeenteraadszitting van 19 maart 2012 - 21-03-2012


Maandag 19 maart en alweer de derde gemeenteraad van 2012. Van het stilletjes de kop opstekende lenteweer was er 's avonds niet veel meer te merken. Ook vestimentair leken onze raadsleden nog in de duistere wintermaanden te verkeren, vooral dan qua kleur. Donkere grijstinten overheersten als een soort uniform de raadsbanken. Alleen Mies Gijsbrechts deed een schuchtere poging om met enkele bruine en paarse vlekken het geheel te doorbreken. Gelukkig werd het uitzicht van het publiek wat opgevrolijkt door de felle rode trui die onder een weelderig grijze haardos op de persbanken had plaatsgenomen. Als een vuurtoren vormde het een kleurrijke baken tegenover een grijze zee, met enkele bruine houten bootjes (cfr. Mies), op de achtergrond.
Voor we het zouden durven vergeten te melden, en nu misschien in een rare volgorde, maar deze rood-'gekleurde' reporter wenste op het einde van de gemeenteraad bij het buitengaan de raadsleden nog een luide en welgemeende 'goede avond' toe. Om reden van privacy kunnen we echter niet meegeven voor welk plaatselijk maandblad ,waarvan de naam verwijst naar de bijnaam voor de inwoners van onze gemeente, deze journalist de gemeenteraad volgt.

Verontschuldigd waren deze keer Leen Kerremans (Leefbaar), die een laatste keer moest plaatsnemen in de publieke tribune, en Werner Van Baekel (CD&V), op missioneringstocht in Zwart-Afrika.

Voorstemmer van dienst werd Frank Quirynen (Leefbaar).

De notulen van de vorige gemeenteraad :

De verslaggever van dienst had zijn werk blijkbaar goed gedaan, geen opmerkingen bij de notulen van de vorige gemeenteraad, iedereen tevreden en over naar het volgende punt.


Kempens Woonplatform :

In 2008 keurde de gemeenteraad de toetreding van Merksplas tot het 'Kempens Woonplatform' goed, nu vier jaar later stond de verlenging van dit project op de agenda. Via dit platform dat georganiseerd wordt door het IOK en waartoe alle gemeenten zijn toegetreden (behalve de stadsregio) wordt er voor elke gemeente een woonbeleid op maat uitgewerkt. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de gemeenten zelf, de ocmw's en de andere woonactoren zoals bijvoorbeeld de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Jef Schoofs (GROEN!) had vastgesteld dat voor de verantwoording van het project onder andere verwezen werd naar de in de bijlage toegevoegde werkingsverslagen van de afgelopen 2 jaar. Groot was achter zijn verwondering toen hij vaststelde dat deze bijlages voorzien waren van mooie titels maar dat de lijnen eronder allemaal mooi blanco bleven en dit zo voor de ganse 2 jaar. Hij drukte de hoop uit dat het ging om een vergissing want waarom zou anders de toetreding moeten verlengd worden als de activiteit zo beperkt is. Volgens de burgemeester was dit inderdaad een fout, immers er werd regelmatig samengekomen en dan werden altijd verschillende projecten besproken. Telkens wordt hiervan een verslag opgemaakt door het IOK, dat voor de begeleiding zorgt van het geheel. Hij wou een poging ondernemen om deze verslagen ook ter beschikking te stellen van de raadsleden. Alleen de secretaris, die deze keer rustig op zijn stoel bleef zitten, pruttelde nog wat tegen.

Voor Merksplas wordt er naast de 5 verplichte punten ook aandacht besteed aan het zorgwonen. Momenteel is men trouwens bezig met het verwerken van de resultaten van een enquête onder de senioren over hoe ze zelf aankijken tegen dat zorgwonen.

Nadat de burgemeester nog eens had beloofd de extra 47 bladzijden te bezorgen aan de raadsleden en hij stelde dat men er toch moeilijk uit kon stappen, kwam er een Japanse 'ok' uit de mond van Jef.
Weer iedereen tevreden en met eenparig goedkeurend geknik over naar het volgende punt.
Evaluatie lokaal sociaal beleidsplan :

In 2011 werden de verschillende partijen (gemeente, ocmw, actoren, geïnteresseerden) die in 2008 betrokken waren bij het opstellen van het lokaal sociaal beleidsplan opnieuw samengebracht voor een evaluatiemoment. Een soort samenvattend verslag hiervan werd aan de raadsleden ter goedkeuring voorgelegd.Ria Severeyns (CD&V) had onder de rubriek huisvesting, kinderopvang, iets gelezen over een peuterspeelpunt en wou daar wat meer uitleg over. Volgens schepen Quirynen betrof het de opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar, met andere woorden kinderen die nog niet naar school gaan. Het sociaal project is er echter ook op gericht de ouders in de mogelijkheid te stellen met mekaar in contact te komen. Na nog een paar vragen van Ria Servereyns kwamen we te weten dat deze opvang zou gebeuren in de gebouwen van de kinderopvang en ook door het personeel dat daar aanwezig is, dus zonder extra begeleiders. Het project was ingediend om gesubsidieerd te worden maar werd niet weerhouden. Ria Severeyns meende daaruit te kunnen concluderen dat het niet voor 'direct' zou zijn, wat door de schepen werd bevestigd.


Een nieuw digitaal stemsysteem :

In oktober mogen we weer met z'n allen naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen en net zoals in 2006 zal dat in Merksplas digitaal gebeuren. De Vlaamse regering heeft zich hiervoor een nieuw stemsysteem aangeschaft dat in bruikleen wordt gegeven aan de gemeenten. Deze beloven daar de nodige zorg voor te dragen, het te beheren als een goede huisvader en er een onderhoudscontract voor af te sluiten. De raadsleden beloofden dit op hun plechtige communiezieltje te zullen doen.
GAS :

Neen geen aardgas, butaan of propaan maar de Gemeentelijke Administratieve Sanctie. In feite betreft het hier een bundeling van een aantal overtredingen die door het parket om reden van onder andere tijdsgebrek niet meer worden vervolgd en gesanctioneerd. Daarom is de mogelijkheid gecreëerd dat de gemeente via de gemeentelijk administratieve sanctie bepaalde strafbare zaken (sluikstorten, overlast,...) zelf gaat penaliseren. Omdat Merksplas samen met Rijkevorsel en Hoogstraten in één politiezone zit, en de politie uiteindelijk wel de vaststellingen moet doen, is ernaar gestreefd deze politieverordening zo uniform mogelijk te houden. Vanaf 1 juni zou dit alles in voege treden. Hierbij zal er samengewerkt worden met de sanctionerend ambtenaar uit Turnhout di reeds de nodige ervaring heeft opgebouwd in de zone Turnhout en die voortaan ook in onze politiezone de uitspraken zal doen en de nodige boetes zal opleggen. Alle sluikstorters en wildplassers wezen gewaarschuwd.Jef Schoofs (GROEN!) had bij dit alles toch enkele (wat heel relatief bleek te zijn) opmerkingen zowel inhoudelijk als praktisch, maar hield er daarnaast ook een dubbel gevoel aan over. Hij kon beamen dat het parket bepaalde zaken niet of onvoldoende vervolgd maar had er anderzijds problemen mee dat de gemeente in dit alles optreedt zowel als wetgever als, als strafuitvoerder. Hij vond dit dan ook strijdig met de scheiding der machten bovendien vloeit het geld van de boetes dan ook nog eens rechtstreeks naar de gemeentekas. Het GAS zou een negatieve sfeer creëren en er zou te weinig aandacht worden besteed aan de nodige preventie. Ook vond hij het belangrijk hoe er achteraf wordt mee omgegaan, dat er een goede evaluatie komt, waarbij goed wordt bijgehouden welke klachten, in welke buurt er worden geregistreerd. Zijn inhoudelijke kritiek sloot hij af met de stelling dat een boete niet alles zou oplossen.

Vooraleer hij aan de praktische opmerkingen kon beginnen wou de burgemeester reeds de nodige repliek geven.
De burgemeester onderstreepte ook het belang van de preventie en noemde dit logisch, het is helemaal niet de bedoeling een heksenjacht te ontketenen met zware boetes. De politie heeft in de voorbije periode in Rijkevorsel en Hoogstraten al bewezen dat ze er op een verantwoorde manier mee kan omgaan. Ook in dat lessentrekken kon hij zich vinden. De GAS-ambtenaar houdt een nauwgezette boekhouding bij van alle overtredingen en sancties en maakt een jaarverslag op, waaruit de nodige lessen kunnen getrokken worden. Tegenover de opmerking in verband met de scheiding der machten en de dubbele pet van de gemeente stelde hij dat het de politie is die de vaststellingen doet en de ambtenaar die de boete oplegt. De gemeente is er dus zelf niet actief bij betrokken. De hoogte van de boete zal trouwens door de GAS-ambtenaar worden bepaald op basis van zijn ervaring, waarbij bijvoorbeeld recidivisten zwaarder zullen worden aangepakt.

Momenteel kunnen er boetes worden opgelegd aan overtreders vanaf 16 jaar. Er gaan echter stemmen op om dit te verlagen tot de leeftijd van 14 jaar, vooral de grote steden zijn vragende partij in deze.

In de rand van deze discussie kwam GROEN!, een beetje tussen de soep en de patatten door, nog met een voorstel naar de verkiezingen toe. Door het feit dat de gemeente Merksplas vele officiële borden ter beschikking stelt van de politiek partijen moet het volgens GROEN! mogelijk zijn om het gebruik van 'privé' borden groter dan een halve m2 te verbieden. In ruil zou het aantal officiële borden kunnen worden opgetrokken. Men vond dat Merksplas in deze een voortrekkersrol kon spelen. In deze tijden van internet lijken al die borden nog weinig nut te hebben, bovendien zijn ze weinig esthetisch verantwoord, en ligt de tijd van het overplakken van mekaars borden ver achter ons. De andere partijen bleken daar helemaal anders over te denken en hielden vast aan een misschien nostalgische maar heroïsche bordenstrijd, ook de traditie heeft zijn rechten. Bij monde van de burgemeester werd er gesteld dat men het niet zag zitten de spelregels zo vlak voor de verkiezingen nog aan te passen, bovendien worden er al van hogerhand allerlei beperkingen en regels opgelegd, daar nog een schepje bovenop doen vond hij overdreven. Voorstel, tot groot verdriet van Jef, naar de prullenmand verwezen.

En dan terug over naar het GAS. Er is dus gestreefd om de versies in Merksplas, Rijkevorsel en Hoogstraten zo uniform mogelijk te houden, dit op een paar kleine verschillen na. Zo is er een regel in verband met het gebruik van confetti in het stoetloze Merksplas geschrapt en mag men hier in tegenstelling tot in de buurgemeenten het gras op zondag blijven afrijden zonder dat er iemand op uitkijk moet staan om in het oog te houden of er geen combi in de buurt is.

Vervolgens ontspon er zich een soms moeilijk te volgen discussie over de interpretatie van een zin in het regelement die het had over het al dan niet mogen maken van lawaai voor de normale bedrijfsuitoefening buiten de normale daguren. Alsook over het feit dat dit al dan niet alleen betrekking had op particulieren, en hoe dan de zin geïnterpreteerd moest worden dat dit alles niet van toepassing was voor landbouwmachines. Volgens Jef Schoofs die benadrukte niemand te willen viseren , kon het niet zijn dat voor landbouwmachines systematisch een uitzondering zou worden gemaakt. Blijkbaar raakte hij hiermee enkele zere tenen want zelfs uit sommige meerderheidskelen, die we de afgelopen legislatuur nog niet hadden gehoord, kwam er plots een protesterend geluid naar boven. Hans Geerts en Ria Severeyns (CD&V) meenden tijdens een oppositieonderonsje dat GROEN! de tekst verkeerd interpreteerde (enkel betrekking op particulieren) maar dat de laatste zin inderdaad 'raar' geformuleerd was.

Dat de eigenaar van een perceel waarop gesluikstort wordt moet opdraaien voor het opruimen ervan indien de dader niet gevonden wordt was het volgende punt van discussie. Na een 'het doet lelijk' vanop de CD&V-banken, melde GROEN! deze bepaling niet zo netjes (sic) te vinden. Deze regelgeving blijkt echter ook zo opgenomen te zijn in het bodemdecreet, en men blijft aldus de burgemeester verantwoordelijk voor zijn eigendom, bovendien liet hij het aan de wijsheid van de GAS-ambtenaar over om hier in alle vrijheid over te oordelen.

Dat er in het hele regelement niets terug te vinden is over de beteugeling van wildcrossers en quads heeft er waarschijnlijk mee te maken dat dit domein niet uitdrukkelijk is opgenomen in de lijst van zaken die via een GAS kunnen geregeld worden. Het GAS is zoals men dat zegt 'subsidiair' of aanvullend, men kan er niet mee ingaan tegen hogere regelgeving.

Het hele regelement werd unaniem aangenomen, de opmerkingen van GROEN! zullen in de notulen opgenomen worden.
Erkenning sportverenigingen :

Een sportvereniging die aan een aantal voorwaarden voldoet kan een erkenning krijgen waardoor er bijvoorbeeld korting kan worden verkregen bij het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur. De gemeenteraad volgde hierbij het advies van de sportraad en bevestigde de erkenning van de 36 door de sportraad positief geadviseerde verenigingen.
Aldus kon er zonder al de commotie van vorig jaar, overgestapt worden naar de rondvraag.


De rondvraag :Hans Geerts (CD&V) opende de vragenronde. Hij informeerde naar de gevolgen van de door de regering opgelegde bevriezing van de energieprijzen, op de resultaten van EBEM en de eventuele effecten hiervan op de inkomsten van de gemeente. De burgemeester leek er vrij gerust in. De tarieven van EBEM zijn nog maar juist door energieregelaar CREG goedgekeurd. Bovendien verwachtte hij dat de indexen die EBEM volgt verder goedgekeurd zullen worden omdat deze een logische onderbouw hebben, dit in tegenstelling tot andere indexen die bijvoorbeeld door electrabel worden gebruikt.

Jef Schoofs (GROEN!) had via een gunstige wind vernomen dat men tegenwoordig blijkbaar zonder al te veel moeite de oude gebouwen van de melkerij aan de Steenweg op Hoogstraten, binnen en buiten kan lopen. Een aantal jongeren maken daar volgens hem dankbaar gebruik van om er binnen te skaten en dergelijke. Hij maakte zich hier toch wat zorgen over. De burgemeester was hier heel verwonderd over, hij was er toevallig de week voordien geweest en geraakte er zelf bijna niet binnen. Hij zou het laten onderzoeken. Of de burgemeester daar al dan niet zelf aanwezig was om met een skateboard de niveauverschillen te overbruggen kwamen we niet te weten. Maar met een beeld voor ogen waarbij de burgemeester uitgerust met de nodige knie- en ellebooglappen, koele helm en kleurrijke skateboard de lucht doorklieft werden we weer huiswaarts gezonden.

J.G.Dit zijn de overige artikels die bij dit onderwerp passen.